Hotărârea nr. 63/2021

HOTARAREnr. 63 din 2021-02-26 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1155/19.02.2021 și raportul comun de specialitate al Direcției Administrație Publică și al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București nr. 679/18.02.2021;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 44/25.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 66/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 42/29.01.2021 privind desemnarea a trei consilieri generali în Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se constituie Comisia locală de ordine publică a Municipiului București, organism cu rol consultativ, cu următoarea componență:

Membri:

 • - Primarul General al Municipiului București;

 • - Directorul/Reprezentantul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București;

 • - Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București;

 • - Secretarul General al Municipiului București;

 • - Consilier general din cadrul Consiliului General al Municipiului București - Domnul Melciu Florin;

 • - Consilier general din cadrul Consiliului General al Municipiului București - Doamna Mureșan Manuela;

 • - Consilier general din cadrul Consiliului General al Municipiului București - Domnul Podar Marian.


  a Municipiului București este specialitate al Primarului


asigurat de către persoane cu atribuții în acest sens ditfb General al Municipiului București, prin Direcția^'

Art.3 Comisia locală de ordine publică a Municipiului București funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică a Municipiului București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 110/29.03.2017, își încetează aplicabilitatea.

Art.5 Primarul General al Municipiului București, membrii și secretariatul Comisiei locale de ordine publică a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

București, 26.92.2021

Nr. 63

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirRegulamentul de Organizare și Funcționare

al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului București

Art. 1. Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului București este constituită în conformitate cu dispozițiile Legii poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Comisia Locală.

Art. 2. Comisia Locală de Ordine Publică se organizează și funcționează conform prezentului Regulament elaborat în baza Legii poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Comisia Locală de Ordine Publică este formată din Primarul General al Municipiului București/Reprezentant, Directorul/reprezentantul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Directorul General al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Secretarul General al Municipiului București și 3 consilieri generali desemnați de Consiliul General al Municipiului București.

Art. 4. Comisia Locală de Ordine Publică își desfășoară activitatea la sediul Primăriei Municipiului București din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.

Art. 5. Comisia Locală de Ordine Publică are următoarele atribuții:

 • a) asigură cooperarea dintre instituțiile și serviciile publice cu atribuții în domeniul ordinii și al siguranței publice la nivelul Municipiului București;

 • b) avizează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a D.G.P.L.C.M.B.;

 • c) elaborează proiectul planului de ordine și siguranță publică al Municipiului București, pe care îl actualizează anual;


  3 ojdinii și siguranței publice la nivelul Municipiului București și face propij^eR' pentru solu^pnarea deficiențelor constatate și pentru prevenirea faptelor care


 • d) analizează periodic activitățile de mențir;


 • e) evaluează cerințele specifice și face propuneri privind necesarul de personal al D.G.P.L.C.M.B.;

 • f) prezintă Consiliului General al Municipiului București rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine și siguranță publică al municipiului. în baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

Art. 6. (1) Comisia Locală de Ordine Publică se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Primarului General al Municipiului București sau a unei treimi din numărul consilierilor generali.

Art 7. (1) Convocarea membrilor Comisiei Locale de Ordine Publică la ședințele acesteia se face prin grija secretariatului Comisiei Locale de Ordine Publică, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință. Odată cu convocarea ședinței secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică va transmite și ordinea de zi.

 • (2) Convocarea se face prin e-mail sau, după caz, prin adresă transmisă oficial și/sau fax fiecărui membru al Comisiei Locale de Ordine Publică.

 • (3) Convocarea la inițiativa consilierilor locali se face prin secretariatul Comisiei Locale, prin depunerea solicitării semnate de către cel puțin o treime din consilierii locali, în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței.

Art. 8. (1) în situații excepționale, Primarul General al Municipiului București poate convoca ședința imediat.

 • (2) Convocarea și transmiterea ordinii de zi se fac telefonic.

Art. 9. Ședințele Comisiei Locale de Ordine Publică sunt conduse de Primarul General al Municipiului București. în lipsa sa, acesta mandatează pe unul din membrii Comisiei Locale pentru a conduce ședința.

Art. 10. Discuțiile purtate în plenul Comisiei Locale de Ordine Publică se consemnează în procesul-verbal de ședință care se încheie după fiecare întrunire a Comisiei Locale de Ordine Publică și se semnează de către membrii prezenți și de secretarul Comisiei Locale de Ordine Publică.

Art. 11. SecretariatetL-^ornisiei Locale de Ordine Publică este asigurat de persoanele cu aW^Oții^jn-^^Ksens, din aparatul de specialitate al Primarului

General a Munictp^lkii București, j . (> )?

' ' A "Ș # \

tfjn Direcția Administrațip'Publică.

«//              /                  fixă

?/

7 X             <0
Art. 12. Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică are următoarele atribuții:

 • - efectuează demersurile necesare pentru anunțarea membrilor Comisiei Locale de Ordine Publică cu privire la data desfășurării lucrărilor și a ordinii de zi;

 • - asigură redactarea procesului verbal de ședință și înmânarea acestuia membrilor Comisiei Locale de Ordine Publică în vederea semnării;

 • - asigură arhivarea documentelor Comisiei Locale de Ordine Publică.

Art. 13. în exercitarea atribuțiilor sale, în privința organizării și funcționării D.G.P.L.C.M.B., Comisia Locală de Ordine Publică emite avize cu caracter consultativ.

Art. 14. Avizul se emite cu votul majorității membrilor Comisiei Locale de Ordine Publică.

Art. 15. Termenul de emitere a Avizului este de maximum 30 zile de la primirea documentației complete.

Art. 16. Avizul se transmite către instituția solicitantă prin grija secretariatului Comisiei Locale de Ordine Publică.