Hotărârea nr. 62/2021

HOTARAREnr. 62 din 2021-02-26 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL SENTINTEI CIVILE NR. 2283/16.03.2018 SI A DECIZIEI CIVILE NR. 496/A/22.10.2018. SITUAT IN BUCURESTI, STRADA NICOLAE PAULESCU (FOSTA INTR. DEMOSTENE), NR. 59A, SC. B, ET. 1, AP. 7, SECTOR 5 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2283/16.03.2018 și a Deciziei civile nr. 3496/A/22.10.2018, situat în București, strada Nicolae Păulescu (fosta Intr. Demostene), nr. 59A, sc. B, et. 1, ap. 7, sector 5 si transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar »                                                                                                                                                                                       J

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1142/19.02.2021 și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 13744.2/28.12.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 12/24.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 65/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Sentința Civilă nr. 2283/16.03.2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București - Secția civilă, în dosarul nr. 19694/302/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 3496/A/22.10.2018 pronunțată de Tribunalul București - Secția a IIl-a civilă;

în conformitate cu prevederile articolului 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 108 lit. a), art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Sentinței Civile nr. 2283/16.03.2018, pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București - Secția civilă, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 3496/A/22.10.2018 pronunțată de Tribunalul București - Secția a IIl-a civilă, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea/primirea bunului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrației Fondului Imobiliar.

Art.4 Administrația Fondului Imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art. 1.

Art.5 Direcțwev din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bupufesfiz Administrația Fondului Imobiliar si Comisia de reprezentare a nu,                     '

Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbatere a succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cosmin - Victor Smighelschi


București, 26.02.2021

Nr. 62ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr. ii/u.oz.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Sentinței civile nr. 2283/16.03.2018 și a Deciziei civile nr. 3496/A/22.10.2018

Nr. crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

1

București, Str. Nicolae Paulescu (fostă Intr.

Demostene) nr. 59A, sc. B, et. 1, ap. 7, sector 5.

Cota indiviză de 5/8 din apartamentul compus din 2 (două) camere de locuit și dependințe.