Hotărârea nr. 61/2021

HOTARAREnr. 61 din 2021-02-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUF BUCURESTI NR. 27/12.02.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI - TRONSON I", IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată

situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I”, în vederea efectuării lucrărilor de interes public local

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1144/19.02.2021 și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2838/18.02.2021 și al Direcției Generale Investiții nr. 245/19.02.2021;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 11/24.02.2021, avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 44/22.04.2019 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 63/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 5 alin. (1) si alin. (3), art. 9 alin. (8) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 4 alin. (1), (2) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 58/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca si Șoseaua Petricani”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I”, în vederea efectuării lucrărilor de interes public local;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 73/26.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I”, în vederea efectuării lucrărilor de interes public local;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 290/30.05.2019 pentru modificarea

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 privind declanșarea


mplasamentul lucrării ăcărescu și Strada


procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate priv^S^iț^ate de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză j Petricani - Tronson I", în vederea efectuării lucrărilor de j


Bd Regina Elîsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, Bucureșt/România, tel.: +4021


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), alin. (14) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art I Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12 .02.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I”, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, conform raportului de evaluare și din sumele reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată datorate de persoanele expropriate, pentru care a fost efectuată dovada calității de persoană impozabilă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Sunt supuse procedurii de expropriere terenurile și construcțiile proprietate privată identificate în anexa sus - menționată.”

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/12.02.2015 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad poștal 050013, Sector 5, București România, tel. +4021 305 55 00; www^prnbJo

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".