Hotărârea nr. 60/2021

HOTARAREnr. 60 din 2021-02-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 138/30.06.2015 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA- DOMNESTI SI SUPRALARGIRE BULEVARDUL GHENCEA, INTRE STRADA BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 41", IN VEDEREA EFECTUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL

te

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și Terminal Tramvai 41”, în vederea efectuării lucrărilor de interes public local

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1145/19.02.2021 și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2836/19.02.2021 și al Direcției Generale Investiții nr. 246/19.02.2021;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 10/24.02.2021, avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 41/25.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 62/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 5 alin. (1) si alin. (3), art. 9 alin. (8), art. 32 alin. (2) și alin. (3) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 4 alin. (1), (2) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

  • - Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 987/13.06.2019 privind decizia de expropriere în proiectul de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal Tramvai 41 ~ Tronson I de la strada Brașov la strada Râul Doamnei”;

  • - Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea

procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal Tramvai 41” în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 603/26.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Penetrație Prelungirea Ghencea -Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal Tramvai 41";

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 1/31.01.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015, privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 224/23.04.2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului General al MunicipiyțytJătisyrești nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobil^ |fco0rîStaf&'!grivată situate pe amplasamentul lucrării de

------------------‘---------------------

Bd Regina Eiisabeta no! 47, cod poștal 050013, sector 5, Bl utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralârgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal Tramvai 41” în vederea continuării lucrârilor de interes public local;

eșt\Rol


55 00; www.pmb.ro


  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/30.05.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015, privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralârgire Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și Terminal Tramvai 41”, în vederea efectuării lucrărilor de interes public local;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 559/24.10.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului General a! Municipiului București nr. 603/26.09.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Penetrație Prelungirea Ghencea -Domnești și Supralârgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal Tramvai 41”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 21/29.01.2020 privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București care prevăd termene de consemnare a sumelor alocate despăgubirilor acordate proprietarilor imobilelor ce urmează a fi expropriate;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), alin. (14) și art 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Art. 4 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralârgire Bulevardul Ghencea între strada Brașov și Terminal 4T\ suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate conform raportului de evaluare, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici și din sumele reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată datorate de persoanele expropriate prin emiterea Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 987/13.06.2019, pentru care a fost efectuată dovada calității de persoană impozabilă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Este supusă procedurii de expropriere suprafața de proprietate privată afectată de lucrarea de utilitate publică, conform anexei prevăzute la art. II.”

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

NOTĂ

pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea C.G.M.B. nr. 60/26.02.2021

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și adresa Direcției Patrimoniu nr. 2836/1/10.03.2021 înregistrată la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1664/10.03.2021 pe care o anexăm în copie, se rectifică eroarea materială din cuprinsul Hotărârii C.G.M.B. nr. 60/26.02.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și Terminal Tramvai 41", în vederea efectuării lucrărilor de interes public local, în sensul că din eroare a fost redactat greșit în cuprinsul articolului II teza finală „Este supusă procedurii de expropriere suprafața de proprietate privată afectată de lucrarea de utilitate publică, conform anexei prevăzute la art. II.", în loc de „Este supusă procedurii de expropriere suprafața de proprietate privată afectată de lucrarea de utilitate publică, conform anexei prevăzute la art. 1."

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,DIRECTOR EXECUTIV, Mariana Brad

Șef Serviciu

Mircea Plăcintă

Bd. Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro