Hotărârea nr. 6/2021

HOTARAREnr. 6 din 2021-01-29 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 1, STR. BOTEANU NR. 3A-3B

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții -consolidare imobil situat în București, sector 1, Str. Boteanu nr. 3A-3B

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 419/25.01.2021 și raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Investiții nr. 99/1/25.01.2021 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 415/21.01.2021;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 1/29.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 5/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 368/24.11.2016 privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea Organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale acestui serviciu de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 217/11.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 1, Str. Boteanu nr. 3A-3B;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 332/26.06.2019 privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 217/11.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat in București, sector 1, StL. Boteaqu nr. 3A-3B;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului BuctffeșMnrl 3p&/26.06.2019 privind transmiterea din administrarea Administrației Fonc? 4 Imobiliar Zestre /Adrnimsțrația

Municipala pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor - părți proprietate de stat din următoarele imobile situate in municipiul București pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță si consolidare: B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 51, sector 5; Str. Boteanu nr. 3A-3B, sector 1; Str. Victor Eftimiu nr. 9, sector 1;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a O.G nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, în vederea finanțării de la bugetul local în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile încadrate prin raport de expertiză în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, cu completările și modificările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. j) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:        ’

>

Art.l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici, aferenți obiectivului de investitii consolidare imobil situat în București, sector 1, Str. Boteanu nr. 3A-3B incluși în anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 217/11.10.2005, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 332/26.06.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 217/11.10.2005 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.București, 29.01.2021

Nr. 6 ’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2

Anexa la H.C.G.M.B nr.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI aferenti documentației de avizare a lucrărilor de intervenție » > >

ai obiectivului de investitii consolidare imobil situat în București, sector 1, Str. Boteanu nr. 3A-3B

VALOAREA TOTALĂ (exclusiv TVA): 74.726.882,81 lei

Din care C+M exclusiv TVA : 58.647.495,48 lei

Valoarea totală a TVA este de: 14.198.107,72 lei

Valoare T.V.A C+M este de: 11.143.024,13 lei

Valoarea investiției este asigurată din buget local 100% conform H.C.G.M.B. nr. 332/26.06.2019 privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 217/11.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat in București, sector 1, Str. Boteanu nr. 3A-3B;

- Durata de execuție necesara finalizării lucrărilor de consolidare: 24 luni (de la data emiterii Ordinului de începere lucrări, din partea autorității contractante);