Hotărârea nr. 59/2021

HOTARAREnr. 59 din 2021-02-26 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.126/28.03.2018 PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE PENTRU SUPRAFATA DE 122 MP SECTIUNE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA STRADA FABRICA DE GLUCOZA NR. 7, NUMAR CADASTRAL 229173, SUPRAFATA DE 24 MP, SECTIUNE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA STRADA FABRICA DE GLUCOZA NR. 7, NUMAR CADASTRAL 234271 SI SUPRAFATA DE 25 MP, SECTIUNE DIN TERENUL PROPRIETATE PRIVATA DE LA ADRESA STRADA FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8, NUMAR CADASTRAL 235780 (FAST NUMAR 217344) SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA, „LARGIRE SOSEAUA FABRICA DE GLUCOZA INTRE STRADA BARBU VACARESCU SI STRADA PETRICANI - TRONSON I", IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 122 mp secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 7, număr cadastral 229173, suprafața de 24 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 7, număr cadastral 234271 și suprafața de 25 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Strada Fabrica de

Glucoză nr. 6-8, număr cadastral 235780 (fost număr 217344) situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I”, în vederea continuării lucrărilor de interes public local

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1143/19.02.2021 și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 2837/18.02.2021 și al Direcției Generale Investiții nr. 244/19.02.2021;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 9/24.02.2021, avizul Comisiei buget, finanțe și credite externe nr, 40/25.02.2021 și avizul Comisiei Juridice și de disciplină nr. 61/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 5 alin. (1) si alin. (3), ari. 9 alin. (8), art. 32 alin. (2) și alin. (3) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art, 4 alin. (1), (2) și (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

  • - Dispoziției Primarului General nr. 1571/17.09.2019 privind decizia de expropriere pentru suprafața de 122 mp secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 7, număr cadastral 229173, suprafața de 24 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 7, număr cadastral 234271 și suprafața de 25 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 6-8, număr cadastral 235780 (fost număr 217344) situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani -Tronson I", în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 58/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Șoseaua Petricani”;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 126/28.03.2018 privind aprobarea secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Strada Fabrica de Glucoza nr. 7, număr cadastral 234271 și suprafața de 25 mp, secțiune din terenul proprietate privată de la adresa Strada Fabrica de Glucoza nr. 6-8, număr cadastral 235780 (fost număr 217344) situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I", în vederea continuării lucrărilor de interes public local;

    de la adresa Strada Fabrica de Glucoză nr. 7, număr    trai


Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor ari. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), alin. (14) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 126/28.03.2018 se modifică conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l I Art. 3 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 126/28.03.2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.3 Se aprobă ca justă despăgubire pentru suprafața de 122 mp parte din imobilul teren situat în Strada Fabrica de Glucoză nr. 7, înscris în Cartea Funciară 229173, pentru suprafața de 24 mp, parte din imobilul teren situat în Strada Fabrica de Glucoză nr. 7, înscris în Cartea Funciară nr. 234271 și pentru suprafața de 25 mp parte din imobilul teren situat în Strada Fabrica de Glucoză nr. 6-8, înscris în Cartea Funciară nr. 235780 (fost nr. cadastral 217344), situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Strada Barbu Văcărescu și Strada Petricani - Tronson I”, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul propriu al Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate, conform raportului de evaluare și din sumele reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată datorate de persoanele expropriate, pentru care a fost efectuată dovada calității de persoană impozabilă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 126/28.03.2018 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".