Hotărârea nr. 58/2021

HOTARAREnr. 58 din 2021-02-26 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 416/21.12.2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR ASOCIATULUI UNIC - MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CADRUL SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L. SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 30/29.01.2021

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Asociatului Unic - Municipiul București, prin Consiliul

General al Municipiului București, în cadrul societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. și abrogarea Hotărârii Consiliului General

al Municipiului București nr. 30/29.01.2021

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1104/18.02.2021 și raportul de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 429/17.02.2021;                                            ’              ’

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 39/23.02.2021, avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor nr. 29/25.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 60/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se co npletează Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 416/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților Asociatului Unic - Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în cadrul societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L., prin introducerea articolului 2A1, după art. 2, care va avea următorul cuprins:

”Art.2A1 Reprezentanții Asociatului Unic - Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L., prevăzuți la art. 1, în cornplet^rea Tfrandatului acordat la art. 2 din prezenta hotărâre, au mandat de exercitare a drepturilor asociatului unic și a îndeplinirii obligațiilor acestuia, în conformitate cu prevederile legale, cu^prîvfrela următoarele atribuții ale reprezentanților

--------\   --7? ------------------------

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ctfd poștal 050013, Bucureș’tfcRomșîfe; tel.''+4021 305 55 00; www.pmb.ro

Asociatului Unic - Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.:

 • a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a rapoartelor Auditorului Financiar;

 • b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;

 • c) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

 • d) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

 • e) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse Societății, dacă este cazul;

 • f) să monitorizeze și să evalueze performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

 • g) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație;

 • h) să numească sau să demită auditorul financiar și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;

 • i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și să hotărască asupra programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;

 • j) schimbarea sediului social al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare;

 • k) să aleagă și să revoce cenzorii societății;

 • I) de a hotărî asupra oricăror probleme care țin de competența Asociatului Unic al societății;”

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/21.12.2020, rămân neschimbate.

Art.lll Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/29.01.2021 se abrogă.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Cosmin - Victor Smighelschi


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 26.02.2021

Nr. 58

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro