Hotărârea nr. 57/2021

HOTARAREnr. 57 din 2021-02-26 PRIVIND DIZOLVAREA COMPANIEI MUNICIPALE TURISTICA BUCURESTI S.A. SI ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA TURISTICA BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind dizolvarea Companiei Municipale Turistica București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Turistica București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1161/19.02.2021 și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 469/19.02.2021;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 38/25.02.2021, avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor nr. 28/25.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 59/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de acționar majoritar al societății Compania Municipală Turistica București S.A. aprobă dizolvarea și lichidarea societății Compania Municipală Turistica București S.A. având în vedere incidența art. 153A24 și în temeiul art. 228 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art.2 în vederea punerii în aplicare a art. 1, Consiliul de Administrație al societății Compania Municipală Turistica București S.A. va convoca Adunarea Generală a Acționarilor care va avea pe ordinea de zi dizolvarea societății și va face toate demersurile necesare ca Adunarea Generală a Acționarilor convocată să aibă loc în maxim 45 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3 Ulterior aprobării dizolvării societății Compania Municipală Turistica București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor, convocată conform art. 2 din prezenta hotărâre, Consiliul de Administrație are obligația de a selecta lichidatorii, în termenul prevăzut de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ce vor respecta următorul set minimal de criterii:

 • - Lichidatorul sau forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență să fie înscrisă în evidență Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență cu sediul în Mj^ai lycurești;


 • -_Lichidatorul să aibă experiență dovedită în lichidarea echivalentă cu un multiplu de 5 al cifrei de afaceri a sociejt București S.A; _________________2______________’__________________-__________________________________________________________________________ Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România;

  icipal.a Turistica


 • - Lichidatorul să aibă o bună probitate profesională și o reputație profesională neștirbită, inclusiv să nu fi fost supus nici unei sancțiuni disciplinare în cadrul profesiei.

Art.4 Reprezentanții Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipala Turistica București S.A. au mandat de exercitare expres a drepturilor acționarului și a îndeplinirii obligațiilor acestuia în conformitate cu prevederile legale, cu privire la următoarele:

 • a) Aprobarea dizolvării Companiei Municipale Turistica București S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor convocată conform art. 2 al prezentei hotărâri;

 • b) De a efectua toate demersurile în vederea punerii în aplicare a art. 119 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Turistica București S.A. nu va duce la îndeplinire art. 2 a prezentei hotărâri, cu atragerea răspunderii administratorilor societății;

 • c) Aprobarea numirii lichidatorilor Companiei Municipale Turistica București S.A. selectați conform prevederilor legale și a criteriilor stabilite în art. 3 al prezentei hotarari;

 • d) Orice alte demersuri ce trebuie îndeplinite de Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în calitate de acționar majoritar al Companiei Municipale Turistica București S.A., pe întreaga perioada de dizolvare și lichidare a Companiei Municipale Turistica București S.A. până la radierea acestei societăți din Registrul Comerțului.

Art.5 Planul de lichidare si situațiile financiare finale întocmite de lichidatori în conformitate cu prevederile legale, vor fi prezentate Consiliului General al Municipiului București în vederea aprobării.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Turistica București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cosmin - Victor Smighelschi


București, 2&.02.2021 Nr. 57 ’