Hotărârea nr. 56/2021

HOTARAREnr. 56 din 2021-02-26 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DIGITALIZAREA PATRIMONIULUI FAZA 1: CIRCUITUL MONUMENTELOR CU CODURI QR

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului Digitalizarea Patrimoniului Faza 1: Circuitul Monumentelor cu Coduri QR

Având în vedere referatul de aprobare al domnului consilier general Cosmin - Victor Smighelschi și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Cultură, învățământ, Turism nr. 892/19.02.2021 și al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public nr. 598/19.02.2021;

Văzând avizul Comisiei cultură, culte si educație civică, reiatii Internationale si relația cu societatea civilă nr. 3/24.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 58/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/2020 privind înființarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, prin contopirea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic cu Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), lit. d), lit. j) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă derularea proiectului Digitalizarea Patrimoniului Faza 1: Circuitul Monumentelor cu Coduri QR prin grija Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public.

Art.2 Cheltuielile ocazionate de implementarea și durabilitatea proiectului se vor cuprinde în bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.