Hotărârea nr. 55/2021

HOTARAREnr. 55 din 2021-02-26 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI REFERITOR LA STADIUL REALIZARII MASURILOR DIN PLANUL INTEGRAT DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BUCURE9TI 2018 – 2022, AFERENT TRIMESTRULUI II AL ANULUI 2020

Consiliul General


al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului II al anului 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 806/08.02.2021 și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 469/26.01.2021;

Văzând avizul Comisiei de ecologie, protecția mediului și igienizare nr. 04/25.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 57/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului României nr. 257/15.04.2015 de aprobare a Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de menținere a calității aerului și a planurilor de acțiune pe termen scurt;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 325/14.06.2018 privind aprobarea Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022;

 • - Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 1528/06.10.2015 privind înființarea Comisiei Tehnice pentru elaborarea Planului de Calitate a Aerului în Municipiul București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - în baza procesului - verbal nr. 6973/13.08.2020 privind elaborarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului II al anului 2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă raportul referitor la stadiului realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului II al anului 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al MunicipiuluiBucurești respectiv Direcția Transporturi, Direcția Generală Investiții, Di Amenajarea Teritoriului, Direcția Informatică, Direcția Patrimoniu,

Administrativă, Direcția de Mediu, instituțiile publice de interes local, respectiv Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Administrația Străzilor, Societatea de Transport București STB S.A., companiile municipale prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar Municipiul București, respectiv Compania Municipală Termoenergetica București S.A., Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Compania Municipală Parking București S.A., Compania Municipală Managementul Transportului București S.A., Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., Compania Municipală Energetica București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ilfov vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatelor de specialitate ale Primarilor Sectoarelor 1 - 6 și instituțiile aflate în subordinea Consiliilor Locale Sector 1 - 6 vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 -2022.

Art.4 METROREX, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Administrația Fondului de Mediu, vor respecta prevederile privind implementarea măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2H18 - 2022.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Cosmin - Victor Smighelschi


București, 26.02.2021

Nr. 55


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția de Mediu

ĂnexTtaHCGI^^
Raport referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, aferent trimestrului II al anului 2020

Stadiul implementării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București 2018 - 2022, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 325/14.06.2018, este următorul:

Măsura 1.1 - îmbunătățirea calității transportului public. Promovarea utilizării transportului public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.1: Metrorex S.A., Societatea de Transport București

STB S.A.                                                                                ’

Descrierea măsurii:

METROREX va moderniza facilitățile de utilizare a metroului prin:

 • - implementarea unui nou sistem de taxare care va putea fi compatibilizat cu sistemul de taxare al STB S.A.,

 • - modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor,

 • - modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe tunel,

 • - construirea de noi accese în stațiile de metrou,

 • - achiziția de trenuri noi (21 TEM).

Primăria Municipiului București va îmbunătăți parcul de autovehicule al So

București STB S.A.

Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.


Descrierea stadiului implementării măsurii:

în cadrul acestei măsuri, METROREX S.A. a realizat următoarele:

 • 1. Sistemul de taxare pentru metrou, compatibil cu sistemul de taxare al Societății ^.ȚranSpOrt București STB S.A., a fost realizat din punct de vedere fizic. S-au realizat tes' "bele tipuri de titluri de călătorie, cartele magnetice și cârduri contactless, s-au realizat instruiri ale personalului pentru utilizarea componentelor de configurare, administrare, monitorizare și mentenanță, s-au realizat activități cu privire la integrarea datelor din stațiile aferente Magistralei 4. Se lucrează în continuare și se apropie de finalizare execuția implementării aplicației software pentru vânzarea titlurilor de călătorie.


 • 2. Modernizarea căii de rulare și a instalațiilor de pe tunel:

 • a. Procedura de achiziție a serviciilor de consultanță, asistență tehnică și supervizare lucrări'aferentă obiectivului de investitii, demarată 08.02.2020 si se află în faza de analiză documente DUAE.


 • b. Procedura de achiziție lucrări aferentă obiectivului de investiții, a fost demarată din data de 26.11.2019. Procedura este suspendată în acest moment pentru clarificări.

 • 3. Construcția accesului de la stația Tineretului a fost finalizată în luna mai 2019.

 • 4. Procedura de licitație pentru 13 trenuri noi - în data de 29.05.2020 s-a finalizat procesul de evaluare a ofertelor înregistrate în cadrul procedurii, prin comunicarea rezultatului procedurii către ofertanții implicați. Ulterior comunicărilor, față de rezultatul procesului de evaluare au fost înregistrate două contestații. Acestea sunt în curs de soluționare de către CNSC.

Menționăm că diferența de 8 trenuri (până la 21 buc.), prevăzute în cadrul măsurii PICA, au fost achiziționate în anul 2016.

 • 5. Modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor de pe tunel: au fost finalizate cele 6 stații prevăzute a fi modernizate în această perioadă. Este vorba de stațiile de metrou de pe tronsonul cel mai vechi (Petrache Poenaru - Timpuri Noi), pus în funcțiune în anul 1979.

Costuri implementare: 1.038.600.000 lei.

Costuri suportate până la data raportării 186.962.115 lei.

Surse finanțare: POST, POIM, surse proprii.

în susținerea acestei măsuri, Primăria Municipiului București a acționat pentru reînnoirea parcului auto al Societății de Transport București STB S.A., respectând obiectivele PICA, prin achiziția a 100 de troleibuze, 100 de tramvaie și a 400 de autobuze noi și, suplimentar, prin achiziționarea a încă 100 de autobuze electrice și 130 de autobuze hibrid, după cum urmează:

400 de autobuze Diesel Euro 6: în trimestrul II 2019, prin recepția a 130 de autobuze euro 6, s-a finalizat livrarea celor 400 de autobuze, demarată în anul 2018. Toate cele 400 de autobuze EURO 6 se află în exploatare, iar repartizarea lor s-a făcut, cu prioritate, pe traseele care tranzitează zonele centrale ale orașului - acțiune finalizată.

Costuri implementare: 458.100.826 lei fără TVA.

Costuri suportate până la data raportării: 458.100.826 lei fără TVA.

Surse finanțare: buget local PMB.

100 de troleibuze (pentru liniile 66, 70, 79, 85, 90 - gestionate de depoul Vatra Luminoasă, respectiv pentru liniile 61, 62, 69, 91, 93 - gestionate de depoul Bujoreni) - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de troleibuze noi s_g finalizat Livrarea troleibuzelor va începe în luna ianuarie a anului 2021.

Costuri implementare: 255.241.672 lei (fără TVA) pentru 100 troleibuze noi.

Sursă finanțare: AFM și buget local PMB.

100 de tramvaie (pentru liniile 1, 10, 21, 25, 32, 40, 41 și 55) - PMB, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, a demarat procedurile pentru achiziționarea lor prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

în anul 2018 au fost semnate două contracte de finanțare, din cele 8 proiecte selectate spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, iar în data de 24.05.2019 au fost semnate și restul de 6 contracte de finanțare.

în data de 11.12.2018, s-a publicat în SICAP, anunțul de participare la procedura de licitație deschisă on-line, în vederea încheierii unui contract de furnizare având ca obiect achiziția a 100 de tramvaie din gama de 36 m. Data limită de depunere a ofertelor de către operatorii economici a fost 14.02.2019, procedura fiind însă suspendată de către CNSC în urma contestației unui operator. Ulterior au fost publicate documentele de atribuire în SICAP cu termen pentru depunerea ofertelor -


Costuri implementare: 1.006.891.374 lei (inclusiv TVA).

Sursă de finanțare: Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 și buget local.

100 de autobuze electrice - PMB, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, a demarat procedurile pentru achiziționarea autobuzelor electrice prin POR 2014-2020. la data de 20.06.2018 au fost depuse 4 cereri de finanțare în vederea achiziționării a 100 de autobuze electrice aferente următoarelor proiecte:

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385 (29 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137, 138 (13 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381, 601 (33 autobuze);

 • - Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335 (25 autobuze).

Toate cele 4 proiecte au fost propuse spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, valoarea acestora fiind de aproximativ 57 milioane Euro.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de autobuze electrice noi a fost reluată.

Costuri implementare: 261.843.722,44 lei (inclusiv TVA).

Sursa de finanțare: POR 2014-2020 și buget local.

130 de autobuze hibrid - prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) se derulează proiectul "Achiziționare mijloace de transport mai puțin poluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul București”. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 28.12.2018.

în anul 2019 - s-a derulat procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare. Firma desemnată câștigătoare este Mercedes - Benz, iar tipul de autobuz livrat este Mercedes-Benz Citaro Hybrid.

Contractul a fost semnat în data de 26.07.2019. Livrarea autobuzelor se va face în intervalul mai 2020 - ianuarie 2021. Primul autobuz Mercedes - Benz Citaro Hybrid a fost livrat la începutul lunii martie 2020 pentru testare și omologare.

în primul trimestru al anului 2020 s-a pregătit infrastructura necesară punerii în exploatare a autobuzelor hibrid.

în cursul lunilor mai și iunie au fost livrate și recepționate 10 autobuze hibrid, din înmatriculat și pus în circulație.


Costuri implementare: 232.630.589,10 lei (fără TVA).

Sursa de finanțare: AFM și buget local.

Acțiuni finalizate până la data raportării:
 • - modernizarea sistemelor de ventilație din 6 stații de metrou pe tronsonul 'iPețr§ Timpuri Noi,

 • - construcția accesului de la stația Tineretului,

 • - achiziția a 400 de autobuze EURO 6, care se află în exploatare pe traseele care tranzitează zonele centrale ale orașului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor (Imp): creșterea numărului de călătorii cu mjloace de transport public.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 305.713 călătorii/an (s-a considerat valoarea indicatorului prin realizarea tuturor acțiunilor aferentei măsurii 1.1).

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.1 se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată, la data raportării, în curs de implementare.
Data de începere a activități i planifica te în cadrul măsurii

Data de finalizar e a activități i planifica te în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare Trim II 2020

Stadiul de realizar e până în prezent

Observații

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ol y V

si «&,

2016

l-—<Fi

Implementare sistem de taxare Compatibil METROREX -

1

Sistemul a fost realizat din punct de vedere fizic.

Se lucrează la softul care trebuie să deservească sistemul și să asigure fiscalizarea imprimantelor, conform reglementărilor în vigoare.

S-au realizat teste pentru ambele tipuri de titluri de călătorie, cartele magnetice și cârduri contactless, s-au realizat instruiri ale personalului pentru utilizarea componentelor de configurare, administrare, monitorizare si mentenanță, s-au realizat activități cu privire la integrarea datelor din stațiile aferente Magistralei 4.

Se lucrează în continuare și se apropie de finalizare execuția implementării aplicației software pentru vânzarea titlurilor de călătorie.

■■■ '

2020

Modernizarea sistemului de ventilație a stațiilor METROREX

Au fost finalizate 6 stații pe tronsonul Petrache Poenaru -Timpuri Noi.

6 stații

Modernizarea căii de rulare METROREX și a instalațiilor de pe tunel

Finalizare revizuire SF, depunere aplicație pentru finanțare FEN.

A fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de modernizare.

a. Procedura de achiziție a serviciilor de consultanță, asistență tehnică și supervizare lucrări aferentă obiectivului de investiții, demarată 08.02 2020 și se află

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roUK4 .

SWTBU 001


-5-

*\

jw a a ț J3HJQ £                              '

Data de începere a activități i planifica te în cadrul măsurii

Data de finalizar e a activități i planifica te în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare

Trim II 2020

Stadiul de realizar e până în prezent

Observații

2018

2019

TrimI2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<■

\

în faza de analiză documente DUAE

b. Procedura de achiziție lucrări aferentă obiectivului de investiții, a fost demarată din data de 26.11.2019. Procedura este suspendată în acest moment pentru clarificări.

Construirea de noi accese în stațiile de metrou

Noul acces la stația Tineretului este în curs de finalizare.

Ncu! acces de la stația Tineretului a fost finalizat în luna mai 2019.

1 acces

Achiziția de trenuri noi (21 TEM)

Refacere documentație de licitație pentru achiziția a 13 trenuri.

/p

în derulare procedura de licitație pentru 13 trenuri - evaluare a ofertelor.

. O A

în derulare procedura de licitație pentru 13 trenuri - evalua-e a propunerilor financiare

S-a finalizat procesul de evaluare a ofertelor înregistrate în cadrul procedurii, prin comunicarea rezultatului procedurii către ofertanții implicați. Ulterior comunicărilor, față de rezultatul procesului de evaluare au fost

8 trenuri

l trenuri au fost ichiziționate în mul 2016

^P* c > V^âă^

gll

_.................. ............................ .... />>// ■ p; '

Bd. Regina E!:sabeta nr. 47, cod poștal 05X13, sector 5, București, România . C ' 1 ' -L '

Tel' 071 305 55 00                                             W^cX

Ui

150 3901*150 14001

----- ----------- VL^f^x--✓    l

http://www.pmb.ro                                                                                     7

UKAS

001

Data de începere a activități i planifica te în cadrul măsurii

Data de finalizar e a activități i planifica te în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare Trim II 2020

Stadiul de realizar e până în prezent

Observații

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

/

/       S-

H     r -

II/s

V\

o s

T

iQ

iȘL Q 2 teXj o-d

•A S >

IM/Z-y

*

' V

o

3-

cl

A

înregistrate două contestații. Acestea sunt în curs de soluționare de către CNSC.

Achiziție 400 autobuze euro 6

100 autobuze recepționate.

300 autobuze recepționate.

400

Achiziție 100 tramvaie

S-a demarat procedura de licitație pentru achiziția a 100 tramvaie. S-au semnat contracte de finanțare pentru două proiecte (liniile nr. 40, 55) din cele 8 proiecte prin programul POR 2014-2020.

în data de 24.05.2019 au fost semnate și restul de 6 contracte de finanțare.

în derulare procedura de evaluare a ofertelor.

în derulare procedura de evaluare a ofertelor.

în derulare procedura de evaluare a ofertelor.

Achiziție 100 troleibuze

S-a semnat contractul de finanțare pentru achiziția a 100 troleibuze prin AFM.

în derulare procedura de evaluare a ofertelor.

Procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 de troleibuze noi s-a finalizat. Livrarea troleibuzelor va începe în luna ianuarie a anului 2021.

TOTAL indicator măsura 1.1

Creșterea cu 305.713

Valoarea

Indicatorului de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

A A n

i         t

Data de începere a activități i planifica te în cadrul măsurii

Data de finalizar e a activități i planifica te în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare Tril II 2020

Stadiul de realizar e până în prezent

Observații

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

călătorii /zi la implementarea tuturor acțiunilor prevăzute în măsură.

1

nonitorizare a regreselor pentru lăsura 1.1 se oate cuantifica la malizarea măsurii iflată, la data aportării, în curs ie implementare.

V

s c

"'Suplimentar față de prevederile PICA

Achiziție 130 autobuze hibrid

S-a semnat contractul de finanțare pentru achiziția a 130 autobuze hibrid prin AFM.

în luna iulie s-a semnat contractul de furnizare cu ofertantul declarat câștigător.

Primul autobuz Mercedes - Benz Citaro Hybrid a fost livrat la începutul lunii martie 2020.

Au fost livrate 10 autobuze hibrid. Un autobuz hibrid a fost înmatriculat și pus în circulație.

Achiziție 100 autobuze electrice

S-au depus 4 cereri de finanțare prin POR 2014-2020 pentru achiziția a 100 autobuze electrice pentru 4 proiecte, s-a elaborat documentația de atribuire.

X

S-au semnat cele 4 contracte de finanțare.

S-a derulat procedura de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare a 100 autobuze electrice. Procedura de achiziție a fost anulată, urmând a

Procedura de achiziție a fost reluată.


Măsura 1.2- Realizarea de benzi unice dedicate transportului public și vehiculelor de intervenție pentru arterele pe care există trasee de transport public

Responsabilitatea implementării măsurii 1.2: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. (CMSPPB SA).

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor realiza 8,4 km de bandă unică pe următoarele artere: Șos. București Ploiești (tronsonul cuprins între str. Elena Văcărescu și Piața Presei Libere -2,7 km), Șos. Kiseleff (tronson cuprins între Piața Presei Libere și Piața Arcului de Triumf - 1.5 km), Bd. Mareșal Constantin Prezan (1,2 km), Calea Dorobanților (2,03 km), Str. George Enescu (tronsonul cuprins între Piața Lahovari și Bd. Magheru -0,19 km), Bd. G-ral. Magheru (sens spre Piața Romană - 0,75 km).

Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Transporturi și Administrația Străzilor a realizat, în anul 2019, suplimentar față de P.I.C.A., lucrări pentru crearea de benzi unice pentru transportul în comun în Piața Unirii, conform proiectului "Modificări geometrice ale arterelor perimetrale Pieței Unirii, în scopul creșterii capacității de circulație generală și creării de benzi dedicate transportului de suprafața între Str. Halelor și Splaiul Independenței”.

Lungime bandă unică: 0,896 km (intersecția B-dul LC.Brătianu x Splaiul Unirii până la intersecția cu B-dul Dimitrie Cantemir).

Valoare totală a lucrărilor executate: 1.508.104 lei fără TVA.


1.649.000.00 lei

Proiectul a fost executat de CMSPPB SA.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: lungime bandă unică transport public.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 8,4 km.__________________________

_ . .      Data de

Data de „ ..

.              finalizare

începere a activității         .. .......

. ... ’ activității planificate . ... .

“     . . planificate

in cadrul “      . .

.    .. in cadrul

măsurii        -    ..

măsurii

Activitățile Valoare planificate Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II 2020

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

Trim I 2020

1              2

3          4

5

6

7

8

9

10

11

2018      2020

Realizare benzi           8,4

unice

-

-

0%

8,4

TOTAL

indicator      _ .

-            0,4

măsură

I.2

-

-

0%

8,4

! X /

'"r L

/LL GV

“ -

V4

Z l 77 ^7

Crearea de benzi unice pentru transportul în comun în Piața Unirii

0,806 km

0,896 km

Suplimentar față de prevederile FICA

Separarea amprizei liniei de tramvai de traficul general

4,65 km -linia de tramvai 21

0,6 km - linia de

tramvai 32

9 km -linia de tramvai 1/10

* km lungime bandă unică transport public;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5, București, România

Măsura 1.3 - Gestionarea traficului

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Străzilor, Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. (CMMTB SA).

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri vor fi finalizate toate proiectele de semaforizare ITS a intersecțiilor. în prima etapă vor fi semaforizate inteligent 59 de intersecții situate pe următoarele artere: Sos. Colentina, Bd. Camil Ressu, Bd. Theodor Pallady, Calea 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea. Calea Griviței. Bd Bucureștii Noi, Șos. Giurgiului. în etapa a ll-a vor fi semaforizate inteligent 101 de intersecții principale. Măsura este prevăzută a se realiza până la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Pentru cele 160 de intersecții prevăzute să fie incluse în sistemul de semaforizare inteligentă până în la sfârșitul anului 2020, prin Administrația Străzilor și Compania Municipală Managementul Traficului București S.A s-au realizat documentațiile tehnice și sunt în curs de realizare lucrările de semaforizare, după cum urmează:

Pentru 7 intersecții pe Axa 1 - Camil Ressu-Th.Pallady - DTAC+PT+Executie: Mihai Bravu, Dristor, L. Rebreanu, Fizicienilor, N. Grigorescu, 1 Decembrie 1918, N. Teclu, -

Pentru 12 intersecții pe Axa 2 - Șoseaua Giurgiului - DTAC+PT+Executie: Șura Mare, Brădetului, P-ța. Progresului, Toporași, Drumul Găzarului, Cimitirul Evreiesc, Luica, Anghel Nuțu, Acțiunii, P.S. Dumitrescu, Olteniței. Stadiul de realizare proiect - 95%, conform raportării CMMTB SA.

Pentru 11 intersecții pe Axa 3-13 Septembrie + Ghencea + Prelungirea Ghencea - DTAC+PT+ Execuție: P-ța. Francofoniei, P-ța. Arsenalului, Panduri, Progresului, Sebastian, Drumul Sării, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, stadiul de execuție a proiectului este de 100%, conform raportării CMMTB S.A.

Pentru 12 intersecții pe Axa 4 - Colentina - DTAC+PT+Executie: Ștefan cel Mare, Câmpuri Moși, Ziduri Moși, Kaufland, Teiul Doamnei, D-na. Ghica, Maior Vasile Bacilă, Fundeni, Sportului, Codalbiței-Depou STB, Nicolae Cânea, cap linie 21, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018, stadiul de execuție a proiectului este de 100%.

Pentru 17 intersecții pe Axa 5 - Calea Griviței - DTAC+PT+Execuție: Dacia, Buzești, Polizu, Gh. Duca, N. Titulescu, Stoica Ludescu, Cimitirul Sf. Vineri, Caraiman, Lainici, RAR, Clăbucet, I. Mihalache, în baza Contractului nr. 39/26.06.2018 în derulare lucrări de execuție. Conform raportării CMMTB S.A., stadiul de realizare a proiectului este de 33%. Conform raportării Administrației Străzilor, stadiul de realizare este de 50%.

Pentru 15 intersecții: Ion Mihalache-Liceul N. lorga; Colentina-Cremenița; Colentina-STB Suveica; 13 Septembrie-Sabinelor; 13 Septembrie-Lacul Plopului; Timișoara 33-Liceul Gr. Moisil; Timișoara 33-lntr. Silistru; Timișoara 33-Costin Nenițescu; Timișoara 33-Romancierilor; Timișoara 33-AI. Câmpul cu Flori; Timișoara 33-Lunca Șiretului; Camil Ressu-llioara; Th. Pallady-Jean Steriadi; Cal. Griviței-Halta Griviței; Cal. Griviței-Spitalul Chirurgie Plastică și Arsuri, în baza Contractului nr. 78/19.10.2018 se derulează lucrări de execuție a semaforizării inteligente, stadiul de execuție proiect fiind de 45%, conform raportării CMMTB S.A. Astfel, conform raportării Administrației Străzilor, au fost finalizate 5 intersecții: Colentina-Cremenița, Colentina-STB Suveica, Ion Mihalache-Liceul N. lorga, 13 Septembrie-Lacul Plopului, 13 Septembrie-Sabinelor.

Pentru 86 intersecții, în baza Contractului nr. 10/22.03.2018, au fost derulate servicii de proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări intersecții/treccri pentru pietoni și modernizare (integrare BTM3) și obținere certificate de urbanism, avize conform CU, autorizații de construire. Conform raportării CMMTB S.A., stadiul de realizare a proiectului este estimat la 45%.

Cost de implementare 117.273.736 lei.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluat în cuprinsul planului.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii/o/

r\

* ( V

'jO i'\

^5

^2 l


o c

W.17

^5

'jL n

'         - i

> s

r o-:

i

c"

S(isa2020

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Număr intersecții

Stadiu de realizare% obținută în raportările anterioare

Stadiu de realizare% obținut în perioada de raportare Trim II 2020

Stadiul de realizare % proiect total (160 intresecții)

2018

2019

Trim I 2020

3

4

5

6

7

8

9

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 1 - Camii Ressu + Th.Pallady

7

Documentație în curs de autorizare.

Documentație în curs de autorizare.

Stadiul de execuție 30% conform raportării Administrației Străzilor.

1,31%

Semaforizare inteligentă dentru intersecții aferente Axa 2 - Șoseaua Giurgiului

12

Documentație în curs de autorizare.

Stadiul de realizare proiect 60%.

Stadiul de realizare proiect 95%.

Stadiul de realizare proiect 95%.

7,125%

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 3-13 Septembrie

11

Documentație în curs de autorizare.

100%*

Stadiul de execuție a proiectului este de 100%, conform raportării CMMTB S.A.

100%

6,875%

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 4 - Colentina

12

40,8%

100%*

100%

100%

7,5%

Semaforizare inteligentă pentru intersecții aferente Axa 5-Calea Griviței

17

Documentație în curs de autorizare.

Stadiul de realizare proiect 33%.

Conform raportării CMMTB S.A., stadiul de realizare a proiectului este de 33%. Conform raportării Administrației Străzilor, stadiul de realizare pentru Calea Griviței este de 30% și pentru Bucureștii Noi este de 20%’.

Stadiul de realizare proiect 50%.

5,31%


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România


Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roData de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Număr intersecții

Stadiu de realizare0/» obținută în raportările anterioare

Stadiu de realizare0/» obținut în perioada de raportare Trim II 2020

Stadiul de realizare % proiect total (160 intresecții)

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Semaforizare inteligentă pentru 15 intersecții

15

Stadiul de realizare proiect 35%. Au fost finalizate 5 intersecții.

Stadiul de realizare proiect 40%. Au fost finalizate 5 intersecții.

Stadiul de realizare proiect 45%.

4,21%

Semaforizare inteligentă pentru 86 intersecții

86

Documentație în curs de realizare.

Stadiul de realizare proiect 20%.

Stadiul de realizare proiect 22%.

45%.

24,18%

TOTAL intersecții semaforizate

160

28* intersecții

56,51%

Indicator măsura I.3

Valoarea indicatorului: nu s-a evaluat în cuprinsul planului.

Indicatorul de monitorizare a progreselor: Măsura este cuantificabilă prin coroborarea creșterii vitezei medii de deplasare la nivelul întregii infrastructuri de străzi principale, cu reducerea timpilor de așteptare la semafoare. Pentru aceasta este necesară finalizarea tuturor proiectelor majore

* conform raportării CMMTB S.A.Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal C50013, sector 5, Eucureșt, RomanlS

Tel: 021.305.55.00

http //www.pmb.ro


Măsura 1.4 - Implementarea proiectelor de gestionare a traficului și mobilității urbane (Mașter Plan General pentru Transport Urban și Mașter Plan de Mobilitate Urbană)

Responsabilitatea implementării măsurii 1.4: CNAIR, aparatul de specialitate al Primarului General - Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se consideră că vor fi finalizate următoarele proiecte majore de infrastuctură rutieră:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud);

Modernizarea Centurii rutiere a Municipiului București (45 km);

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina);

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești (în derulare Pasaj Ciurel);

Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești;

Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu;

Supralărgirea Șos. Fabrica de Glucoză;

Supralărgire și străpungere Strada Avionului;

Supralărgirea Șos. București Măgurele.

Proiectele sunt prevăzute a se realiza până la sfârșitul anului 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Construcția noii Centuri a Bucureștiului care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud)

Cost implementare - valoare estimată fără TVA 2.671.075.471 lei:

 • 1. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București, Lot 1: Sector 1 km 52+070 - km 52+770 aferent Centura Nord, Sector 2 km 52+770 - km 69+000 aferent Centura Sud.

Contractul se află în perioada de proiectare, având o perioadă de 12 luni pentru activitatea de proiectare, de la data de 03.10.2019 prevăzută în ordinul de începere.

Declarația de Proiectare a fost aprobata în data de 24.03.2020.

în trimestrul II al anului 2020 a fost predată, de către antreprenor, prima formă a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.). Au fost emise observații de către Inginerul și Beneficiarul cu privire la aceasta documentație tehnică. Termen finalizare lucrări conform contract - aprilie 2023.

 • 2. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București km 0+000 - km 100+900, lotul 2: km 69+000 - km 85+300 aferent Centură Sud.

Contractul se află în perioada de proiectare, având o perioadă de 12 luni pentru activitatea de proiectare, de la data de 10.04.2019, prevăzută în ordinul de începere.

PAC-ul a fost aprobat în data de 17.02.2020. Proiectul Tehnic de execuție a fost predat de Antreprenor în data de 09.03.2020.

Proiectul tehnic de execuție, revizia 1, a fos transmis de antreprenor către beneficiar. Au fost emise observații de către Inginer și CNAIR cu privire la documentația tehnică. Termen finalizare lucrări conform contract - octombrie 2022.

 • 3. Proiectare și execuție Autostrada de Centură București, Lot 3: Sector 1 km 85+300 - km 100+765 aferent Centură Sud Sector 2 km 0+000 - km 2+500 aferent Centură Nord.

Contractul se afla în perioada de proiectare, având o perioada de 12 luni pentru activitatea de proiectare, de la data de 23.05.2019 prevăzută în ordinul de începere.

Declarația de proiectare revizia 4 (E) a fost predată de Antreprenor în data de 13.03.2020.

Declarația de proiectare revizia 5 (F) a fost predată de Antreprenor în data de 25.05.2020, la beneficiar. Au fost emise observații de către Inginer și CNAIR cu privire la documentația tehnică. Termen finalizare lucrări conform contract - noiembrie 2022.

Modernizarea C

1. Modernizare^

Lot 1: Sector,Al


re a Municipiului București:

Wfea Municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2-A2:

5)-£)N7(Km 64+160). Ca urmare a anulării procedurii de achiziție publică pentru servicii de ex|pertizarie tehnică demarată la finele anului 2019, datorită nedepunerii de oferte, a fost demarată relliarea procedurii de achiziție publică pentru servicii de expertizare tehnică, din punct

Bd. Regina Elisabeta nrx< de vedere cantitativ și calitativ, a lucrărilor executate. După emiterea Raportului expertizei tehnice și stabilirea cantităților de lucrări rămase de executat și a lucrărilor de remediere a lucrărilor deja executate de către vechiul antreprenor, se va proceda la demararea procedurii de achiziție publică pentru execuție lucrări - rest de executat.


In conformitate cu prevederile Legii 50/1991, cu completările și modificările ulterioare și ale O.U.G. ni.7/2016, autorizațiile de construire obținute și aflate în vigoare la data rezilierii contractului de proiectare și execuție rămân valabile până la finalizarea lucrărilor la obiectul de investiții.

Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) - A2 (km 23+750) - Contractul de execuție lucrări a fost semnat în data de 02.03.2020. în data de 23.03.2020 a fost transmisă Antreprenorului înștiințarea privind data de începere a execuției lucrărilor, respectiv în 04.05.2020, conform prevederilor contractuale.

 • 2. Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520:

 • - Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) km 29+500 - 33+190. Ordinul de începere pentru perioada de proiectare a fost emis pentru data de 31.07.2019.

Beneficiarul a certificat finalizarea Declarației de Proiectare inclusiv studiile de teren și confirmă aprobarea acesteia din data de 20.01.2020.

 • - Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) km 33+190 - 35+600. Au fost obținute Certificatele de urbanism. Antreprenorul a demarat procedura de obținere Avize/Acorduri. Ordinul de începere pentru lucrări a fost emis în data de 23.06.2020. Exproprieri terenuri suplimentare -antreprenorul procedează la elaborarea documentației necesare obținerii HG pentru terenurile afectate de breteaua pentru transporturi agabaritice, inclusiv la stabilirea numărului terenurilor afectate de această bretea.

 • - "Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București - Domnești". Au fost obținute Certificatele de Urbanism. S-a emis autorizația de construcție. Au fost executate lucrări de demolare a imobilelor pentru eliberarea amplasamentelor necesare executării lucrărilor la obiectivul de investiție. Au fost demarate lucrările de relocare utilități. Stadiu fizic 6,66%.

 • - Proiectare și execuție Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1 A. A fost finalizat PT. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului a fost finalizată cu emiterea Deciziei etapei de încadrare nr. 1/27.01.2020; Ordinul de începere pentru execuția lucrărilor a fost emis, de către Inginer, în data de 02.04.2020. Stadiu fizic 7% la data de 30.06.2020.

P.T. avizat în C.T.E.-C.N.A.I.R. în data de 27.02.2020; Autorizația de construire a fost emisă în data de 16.03.2020. Ordinul de începere pentru execuția lucrărilor a fost emis, de către Inginer, în data de 02.04.2020.

Pentru toate proiectele majore de infrastuctură rutieră ale Primăriei Municipiului București au fost avansate stadiile de realizare pentru fazele aferente de achiziție publică, de proiectare și de execuție, după cum urmează:

închiderea inelului median de circulație la zona nord/autostradă urbană (situat între Lacul Morii și Șos. Colentina):

Lungime Inel median -13,15 km, suprafața structurii rutiere - 52.300 mp, poduri - 2 buc., tunele - 2 buc., noduri -12 buc., intersecții giratorii -10 buc.

Implementarea proiectului se realizează pe tronsoane. Studiile de fezabilitate pentru obiectivele Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului au fost inițiate în anul 2018. Pentru Nod Petricani -a fost atribuit contractul de servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate. Elaborarea SF a fost sistată ca urmare a imposibilității obținerii unor avize.

Cost implementare SF: 2.361.000 lei.

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București Pitești cu o lungime totală de 8,3 km, proiect demarat în 06.07.2010:

Proiectul a fost împărțit pe trei tronsoane:

 • - Tronsonul I - km 0 (Splaiul Independenței) - Șos. Virtuții,

 • - Tronsonul II - Șos. Virtuțip-^BoseaHa de Centură,

 • - Tronsonul III - Șoseaua d^Cehtură-r Autostrada A1.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod în trimestrul II s-au derulat lucrări pentru finalizarea Tronsonului IA (Nod Rutier Virtuții), pentru care stadiul fizic de execuție a fost de 95%, respectiv pregătirea recepției la terminarea lucrărilor. Termenul estimat de finalizare este trimestrul III 2020.

Costul de implementare al întregului obiectiv: 1.499.865.000 lei, valoare actualizată 2.202.852.000 lei.

Costuri suportate până la data raportării: 256.809.487 lei pentru Tronsonul I.

Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești - (“Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Str. Brașov si Terminal Tramvai 41” - noua denumire a proiectului), proiect demarat în 21.06.2018 - lungimea totală a sistemului rutier va fi de 6,1 km, cu carosabil la 4 benzi; execuția lucrărilor se va realiza etapizat pe 4 tronsoane; s-au demarat lucrările pe tronsonul 1, cuprins între Str. Brașov și Str. Râul Doamnei; în perioada de raportare s-au executat lucrări la rețelele de utilități și lucrări de drum, stadiu fizic de execuție 12 %.

Costul de implementare: 558.669.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: 27.057.974 lei.

Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu, cu o lungime prevăzută de 3,6 km, proiect demarat în 16.03.2010:

Proiectul a fost finalizat, respectiv a fost deschisă circulația pe pasaj.

Pentru finalizarea obiectivului de investiții s-au realizat lucrări de supraînălțare a stâlpilor de înaltă tensiune executate de către Transelectrica și Enel, respectiv de racordare cu drumurile adiacente.

Obiectivul de investiții Străpungerea Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu a presupus lărgirea Bulevardului Nicolae Grigorescu la trei benzi pe sens, construirea unui pasaj peste Dâmbovița și a două poduri la nivelul solului peste râu. Proiectul are o lungime totală de 2,4 kilometri, numai podul de 141 de metri, fiind cel mai lung pod existent peste râul Dâmbovița. Totodată, au fost relocate rețelele din zonă, au fost finalizate exproprierile, au fost înălțate liniile de tensiune, lucru care a permis finalizarea rampei pasajului, au fost finalizate lucrările de semaforizare și iluminat public.

Urmează pregătirea recepției la terminarea lucrărilor.

Pentru Etapa a ll-a a obiectivului "Străpungere Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu km 2+400 -intersecția Calea Vitan Bârzești” a fost întocmit studiul de fezabilitate au fost aprobați indicatorii tehnico-economici (H.C.G.M.B. nr. 3/2019) și s-a stabilit culoarul de exproprieri. S-a solicitat Ministerului Apărării Naționale predarea unui teren (H.C.G.M.B. nr. 547/24.10.2019). Lungimea prevăzută pentru noua arteră este de 1,3 km, 6 benzi si 3 statii de autobuz. Costuri estimate 15 mii. euro.

Costul de implementare 330.717.000 lei, valoare actualizată 353.486.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării au fost de 180.807.856 lei.

Supralărgire Șos. Fabrica de Glucoza, cu o lungime prevăzută de 1,8 km:

Tronsonul cuprins între Șoseaua Petricani și Șoseaua Barbu Văcărescu a fost finalizat și deschis circulației. începând din data de 25.06.2020, pe Șoseaua Fabrica de Glucoză se circulă pe patru benzi, două pentru fiecare sens de circulație, între Șoseaua Petricani și Strada Barbu Văcărescu. A fost pus în funcțiune sistemul de semaforizare, sistemul de iluminat public modern și economic, au fost montate separatoare de sensuri și au fost realizate toate marcajele rutiere. Pe lângă lărgirea carosabilului, au fost modernizate și reconfigurate toate rețelele de utilități din zonă. De asemenea, a fost reconfigurată total intersecția cu strada Gara Herestrău.

Potrivit proiectului tehnic, pistele pentru bicicliști realizate pe acest traseu au 1,5 metri lățime, iar trotuarele 2 metri lățime. Pe trotuar, au fost proiectate, alveole pentru copaci, de 1 metru lățime, iar acolo unde lățimea trotuarului s-a micșorat a fost găsită o soluție pentru integrarea alveolelor în trotuar.

Lucrările la tronsonul cuprinsîntre Bulevardul Barbu Văcărescu și Calea Floreasca sunt în curs de finalizare.               A

Lucrările la tronsonul cUppnSîhtre Bulevardul Barbu Văcărescu și Calea Floreasca au fost întârziate zona Floreasca, au fost schimbați aproape 500 de metri din această conductă. Astfel, odată cu modernizarea carosabilului a fost rezolvată și problema alimentării cu agent termic în cartierul Aviației. Termenul contractual prevăzut pentru finalizarea proiectului este trimestrul III 2020.

irărilor amptella sMa dare alimentează cartierul Aviației cu apă caldă și căldură. în


din cauza


Bd. Regina Elisabeia nr. 47, cod poșta QâQQt?,


RomâniaCostul de implementare: 205.895.000 lei, valoare actualizată 206.224.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: 96.065.991 lei.

Nod Chitila - închidere Inel Median - proiect demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF):

Nu s-a finalizat încheierea protocolului de colaborare între PMB și SNCFR SA; urmează să se aprobe în Consiliul General indicatorii tehnico-economici; în funcție de alocările bugetare se va demara procedura de expropriere și, de asemenea, procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 5. Nod Chitila - închidere inel median.

Cost implementare (SF): 133.000 lei, valoare actualizată 10.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: -

Nod Avionului - închidere Inel Median - proiect demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF):

Nod Avionului este un tronson din obiectivul Străpungere și supralărgire str. Avionului, între Șos. Pipera și Linia de Centură, prin Drumul Nisipoasa, str. Câmpul Pipera și str. Vadul Moldovei, cu pasaj denivelat suprateran peste CF București-Constanța, pe sub pista Aeroportului Aurel Vlaicu.

S-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici, urmând ca în perioada următoare să se demareze procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 11. Nod Avionului - închidere inel median.

Cost implementare (SF): 811.000 lei, cost implementare proiect: 576.314.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: 345.764 lei.

Nod Andronache - închidere Inel Median - proiectul a fost demarat în 12.10.2018 prin elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).

S-a finalizat studiul de fezabilitate și s-au aprobat indicatorii tehnico economici, urmând ca în perioada următoare să se demareze procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 21. Nod Andronache - închidere inel median.

Cost implementare (SF) 405.000 lei, cost implementare proiect: 199.382.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării: -

Nod Petricani - a fost atribuit contractul de servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate și a fost emis ordinul administrativ de elaborare a SF, aceasta fiind sistată din imposibilitatea obținerii unor

avize.

După finalizarea Studiului de Fezabilitate, urmează aprobarea în Consiliul General a indicatorilor tehnico-economici, iar, ulterior, demararea procedurii de expropriere, precum și procedurii de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție pentru Obiect 15. Nod Petricani -închidere inel median.

Supralărgire Sos. București - Măgurele - A fost semnat contractul pentru elaborarea Studiului de fezabilitate. Termenul contractual de elaborare a Studiului de fezabilitate este de 3 luni de la emiterea ordinului administrativ.

Cost implementare (SF) 140.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării:-

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.4: finalizarea tuturor proiectelor majore.

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.4 se poate cuantifica la finalizarea.tutwQEpr®ieiStelor de infrastructură rutieră,, aceste proiecte fiind în derulare la data raportării.


Data de începere a activității planificat e în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de reportere Trim II 2020

2018

2019

Trim I 2020

2018


JA *


Construcția noii Centuri a Bucureștiuiui care va face legătura între A1 și A2 (Autostrada de Sud)Licitația pentru atribuire servicii de proiectare și execuție lucrări a fost finalizată. Rezultatul a fost contestat.


Lot 1 - a fost semnat contractul cu Antreprenorul Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ș. A fost emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare, începând cu data de 03.10.2019.

Lot 2 - a fost semnat contractul cu Antreprenorul Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ș.A, a fcst emis Ordinul de începere pentru activitatea de proiectare.

Lot 3 - Se derulează activitatea de proiectare în baza Ordinului de începere pentru activitatea de proiectare.


Lot 1: Contractul se afla în perioada de proiectare, având o perioadă de 12 luni pentru activitatea de proiectare, de la data de 03.10.2019 prevăzută în ordinul de începere.

Declarația de Proiectare a fost aprobata în data de 24.03.2020. Lotul 2: Contractul se află în perioada de proiectare, având o perioadă de 12 luni pentru activitatea de proiectare, de la data de 10.04.2019, prevăzută în ordinul de începere.

PAC-ul a fost aprobat în data de 17.02.2020. Proiectul Tehnic de execuție a fost predat de Antreprenor în data de 09.03.2020.

Lot 3: Contractul se afla în perioada de proiectare, având o perioada de 12 luni pentru activitatea de proiectare, de la data de 23.05.2019 prevăzută în ordinul de începere.

Declarația de proiectare revizia 4 (E) a fost predată de Antreprenor în data de 13.03.2020.    '


Lot 1: în trimestrul II al anului 2020 a fost predată, de către antreprenor, prima formă a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.). Au fost emise observații de către Inginerul și Beneficiarul cu privire la aceasta documentație tehnică.

Lotul 2: Proiectul tehnic de execuție, revizia 1, a fos transmis de antreprenor către beneficiar. Au fost emise observații de către Inginer și CNAIR cu privire la documentația tehnică.

I


Lot 3: Declarația de proiectare revizia 5 (F) a fost predată de Antreprenor în data de 25.05.2020, la beneficiar. Au fost emise observații de către Inginer și CNAIR cu privire la documentația tehnică.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


Data de începere a activității planificat e în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


Activitățile planificate


2018


Stadiu de realizare în raportările anterioare


2019


Trim I 2020


Stadiul de


realizare în perioada de raportare

Trim II 2020între A1 - DN 7 și DN 2- A2


Lot 1 - sector A1 -DN7- 87%

Lot 2: Sector DN2 -A2 procedură de achiziție in derulare pentru lucrări rămase de executat.


Lot 1: Sector A1 (km 55+465)-DN7(Km 64+160)

A fost reziliat contractul de proiectare și execuție, fiind demarată procedura de achiziție publică pentru servicii de expertizare tehnică, din punct de vedere cantitativ și calitativ, a lucrărilor executate. Lot 2: Sector DN2 (km 12+300)-A2 (km 23+750) Contractul de execuție lucrări este în curs de semnare.


Lot 1: Sector A1 (km 55+465)-DN7(Km 64+160) După emiterea Raportului expertizei tehnice și stabilirea cantităților de lucrări rămase de executat și a lucrărilor de remediere a lucrărilor deja executate de către vechiul antreprenor, se va proceda la demararea procedurii de achiziție publică pentru execuție lucrări -rest de executat.

Lot 2: Sector DN2 (km 12+300) -A2 (km 23+750)

Contractul de execuție lucrări a fost semnat în data de 02.03.2020. înștiințarea privind Data de începere a execuției lucrărilor în 04.05.2020 a fost transmisă Antreprenorului de către Inginer, în data de 23.03.2020, conform prevederilor contractuale.


Lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 și A1


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roData de începere a activității planificat e în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsuriiActivitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare Trim II 2020

2018

2019

Trim 1 2020

4

5

6

7

Sector            1:

Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița)         -

procedura evaluare oferte in derulare.

Sector           2:

Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni)        -

finalizare evaluare oferte, rezultatul a fost contestat.

Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) - Ordinul de începere pentru perioada de proiectare a fost emis pentru data de 31.07.2019.

Sector 2: Amenajare nod rutier CB - DJ 401 (Berceni) - Au fost obținute Certificatele de urbanism. Antreprenorul a demarat procedura de obținere Avize/Acorduri.

Sector 1: Amenajare nod rutier CB - DN 4 (Oltenița) km 29+500 -33+19^. Beneficiarul a certificat finalizarea Declarației de Proiectare inclusiv studiile de teren și confirmă aprobarea acesteia din data de 20.Oi .2020.

"Proiectare și execuție pasaj suprateran pe DJ 602, Centura București - Domnești"

Proiectul tehnic avizat

Au fost obținute Certificatele de Urbanism.

A fost emisă autorizația de construcție.

Au fost executate lucrări de demolare a imobilelor pentru eliberarea amplasamentelor necesare executării lucrărilor la obiectivul de investiție. Au fost demarate lucrările de relocare utilități. Stadiu fizic 6,66%.

"Proiectare și execuție Pasaj Mogoșoaia pe Centura București peste DN 1A”

A fost finalizat PT. Se desfășoară procedura de evaluare a impactului de mediu în vederea obținerii acordului de mediu.

Procedura de evaluare a impactiilui asupra mediului a fost finalizată cu emiterea Deciziei etapei de încadrare nr. 1/27.01.2020;

P.T. avizat în C.T.E.-C.N.A.I.R. în data de 27.02.2020; AutorizațiaData de începere a activității planificat e în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de raportare Trim II 2020

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

%

: 1

de construire a fost emisă în data de 16.03.2020. Ordinul de începere pentru execuția lucrărilor a fost emis, de către Inginer, în data de 02.04.2020.

£

*//

'     ii

închiderea inelului ,median de circulație te zona rtiord/autostradă fjrbană (situat între /Lacul Morii și Șos.

Colentina)

Emitere ordine de începere pentru realizare SF pentru Nod Chitila, Nod Andronache, Nod Avionului.

Nod Andronache și Nod Avionului: aprobare indicatori tehnico-economici.

Nod Petricani: s-a demarat procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate

Pentru Nod Petricani -a fost atribuit contractul de servicii de proiectare - Studiu de Fezabilitate. Elaborarea SF a fost sistată din imposibilitatea obținerii nor avize.

ILp. y'

Penetrație Splaiul Independenței -Ciurel - Autostrada București Pitești (în derulare Pasaj Ciurel)

Stadiul fizic de execuție Tronson I (km 0 - șos.

Virtuții)

65%.’

Stadiul fizic de execuție Tronson I (km 0 - sos. Virtuții) 80%.

Stadiul fizic de execuție Tronson I (km 0 - șos. Virtuții) 89%.

Stadiul fi; ic de execuție Tronson I (km 0 - șos. Virtuții) 95%.

Penetrația Prelungirea Ghencea - Domnești

Finalizare SF și aprobare indicatori tehnico-economici. Proiect tehnic în curs de elaborare.

Lucrările de demolare pe tronsonul 1 sunt finalizate în procent de circa 99%. S-a demarat execuția lucrărilor pe tronsonul 1.

S-au demarat lucrările pe tronsonul 1, cuprins între Str. Brașov și Str. Râul Doamnei. S-au executat lucrări la rețelele de utilități și lucrări de drum, în procent de aproximativ 5 %.

în periorida de raportare s-au executa: lucrări la rețelele de utilități lucrări de drum, în procent oe aproximativ 12 %.

Străpungerea Bd. Nicolae Grigorescu -Splai Dudescu

Stadiul fizic de execuție 95% Demarare procedură pentru achiziție lucrări suplimentare

Stadiul fizic de execuție 96%. Stadiul fizic de execuție lucrări suplimentare 83%.

Stadiul fizic de execuție al proiectului este de 96%.

Proiectu a fost finalizat, respectiv a fost deschisă circulația oe pasaj.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


Data de începere a

Data de finalizare a

Stadiu de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare în perioada de

activității planificat e în cadrul măsurii

activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

2018

2019

Trim I 2020

raportare Trim II 2020

1

2

3

4

5

6

7

(iluminat, separatoare de sens și semaforizare).

Șppralărgirea Șos. Fabrica de Glucoza

J y

Predare amplasament pentru lucrări de execuție.

Stadiul fizic de execuție 48%.

Stadiul fizic de execuție 68%.

Tronsonul cuprins între Șoseaua Petricani și Șoseaua Barbu Văcărescu a fost finalizat și deschis circulației începând din data de 25.C6.2020, Lucrările la tronsonul cuprins între Bulevardul Barbu Văcărescu și Calea Floreasca sunt în curs de finalizare.

*

z/' _____________ \

Supralărgire și străpungere Strada Avionului

Emitere ordin de începere pentru realizare SF Nod Avionului.

Aprobare indicatori tehnico-economici pentru Nod Avionului.

Demarare întocmire documentație pentru achiziție servicii de realizare proiect tehnic și execuție lucrări.

S-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru Nod Avionului, urmând ca în perioada următoare să se demareze procedura de expropriere, precum și procedura de atribuire a contractului de proiectare și execuție a lucrărilor de construcție.

&

Supralărgirea Șos. București Măgurele

întocmire documentație centru atribuire proiectare SF

întocmire documentație pentru atribuire proiectare SF.

Urmează a se demara procedura de achiziție.

Se află în fază de semnare contract SF+PUZ

A fost semnat contractul pentru elaborarea Studiului de fezabilitate. Termenul contractual de elaborare a SF este de 3 luni de la emiterea ordinului administrativ.

TOTAL indicator măsura I.4

Finalizarea tuturor proiectelor majore.

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor pentru măsura 1.4 se poate cuantifica la finalizarea tuturor proiectelor de infrastructură rutieră, aceste proiecte fiind în derulare la data raportării._____________________________________________

\       Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

wb) y

SYSTTM.

ISO 8001 <JSO M001       001      |


Măsura 1.5 - Extinderea și integrarea superioară a traseelor de transport public de suprafață și subteran, urban și regional, inclusiv cu sistemul feroviar - extinderea rețelei de metrou

Responsabilitatea implementării măsurii 1.5: METROREX.

Descrierea măsurii:
 • • Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești,

 • • Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor Magistrala 5,

 • • Construcția Magistralei 6(1 Mai - Otopeni, 14 km).

Extinderea rețelei de metrou cu 23,24 km este prevăzută a se finaliza la sfârșitul anului 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii în anul 2020:

Magistrala 5 secțiunea Râul Doamnei - Eroilor

Continuă lucrările în vederea finalizării obiectivului, stadiul general de realizare a lucrăriii este de cca. 92%. Rest de realizat: Structură: 4%, Arhitectură, finisaje, instalații: 7%, Sistemul de siguranță și automatizare a traficului: 25%. Finalizarea lucrărilor se va realiza ulterior finalizării probelor tehnologice, astfel încât să fie asigurate toate condițiile legate de siguranța călătorilor și a rețelei de metrou.

Magistrala 6 (1 Mai - Otopeni, 14 km): definitivarea proiectului, stabilirea surselor de finanțare și realizarea lucrărilor. A fost aprobată finanțarea de către C.E. pentru secțiunea 1 Mai-Tokio.

 • a. Procedura de achiziție care a fost derulată pentru servicii de cadastru în vederea dobândirii prin expropriere / transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiții, a fost anulată. Sunt demarate activități specifice în vederea lansării nunei noi proceduri. Termen de implementare 6 luni de la semnarea contractului, preconizat pentru luna august 2020.

 • b. Procedura de achiziție pentru lucrări de structură tronson I (1 Mai-Tokio) - a fost suspendată fiind contestată în instanță. Conform deciziei Curții de Apel, procedura a fost reluată în luna iunie 2020. Termen de execuție 48 luni de la semnarea contractului, preconizat a fi semnat în luna ianuarie 2021. c. Procedura de achiziție pentru lucrări de structură tronson II (Tokio - Otopeni ) - documentația de atribuire a fost avizată de finanțatorul J.LC.A. în luna mai 2020, în această perioada se pregătește lansarea procedurii pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări de structură între stațiile Tokyo și Aeroportul Otopeni. Termen de execuție 48 luni de la data semnării contractului, preconizat a fi semnat în luna mai 2021.

Acțiuni finalizate la data raportării:

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu - Străulești cu tronsonul de 2,1 km este finalizată și metroul a fost pus în funcțiune cu călători în anul 2017.

Costul de implementare: 8.266.500.000 lei.

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.5: lungime linie metrou (km).

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 23,24 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2,1 km.


Data de începere a activității planificat e în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoar e Indicat or*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea obținută până în prezent Trim II 2020

Stadiu de realiza re%

Valoa re râma să de realiz at

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

^6

w _

Extinderea Magistralei 4 pe secțiunea Parc Bazilescu -Străulești

2,1

2,1

100%

0

Finalizarea lucrărilor pe secțiunea Râul Doamnei - Eroilor Magistrala 5

7,14

88%

90%

92%

Finalizarea lucrărilor se va realiza ulterior finalizării probelor tehnologice, astfel încât să fie asigurate toate condițiile legate de siguranța călătorilor și a rețelei de metrou.

92%

7,14

Construcția Magistralei 6 (1 Mai - Otopeni)

14

-

A fost demarată procedura de achiziție pentru lucrările de structură. A fost finalizată procedura de achiziție pentru exproprieri.

a. Procedura de achiziție pentru servicii de cadastru în vederea dobândirii prin expropriere / transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiții, a fost anulată - reluare în luna aprilie 2020 b. Procedura de achiziție pentru lucrări de structură tronson I (1 Mai-Tokio) -este suspendată fiind contestată în instanță;

c. Procedura de achiziție pentru lucrări de structură tronson II (Tokio - Otopeni) - documentația de atribuire este trimisă spre aprobare JICA

 • a. Procedura de achiziție care a fost derulată pentru servicii de cadastru în vederea dobândirii prin expropriere / transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiții, a fost anulată. Sunt demarate activități specifice în vederea lansării nunei noi proceduri.

 • b. Procedura de achiziție pentru lucrări de structură tronson I (1 Mai-Tokio) - a fost suspendată fiind contestată în instanță. Conform deciziei Curții de Ape1, procedura a fost reluată în luna iunie 2020.

 • c. Procedura de achiziție pentru lucrări de structură tronson II (Tokio - Otopeni) -documentația de atribuire a fost avizată de finanțatorul J.I.C.A. în luna mai 2020, în această perioada se pregătește lansarea procedurii pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări de structură între stațiile Tokyo și Aeroportul Otopeni.

14

TOTAL indicator măsură I.5

23,24

2,1

9,03%

21,14km lungime linie metrou;


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://wwv'.pmb.roMăsura 1.6 - Modernizarea și extinderea arterelor de circulație

Responsabilitatea implementării măsurii 1.6: Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A., Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 -Direcția Investiții, Primăria Sector 2 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 2 -Administrația Domeniului Public Sector 2 Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 -Direcția Achiziții Investiții, Primăria Sector 4-Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice, Primăria Sector 5 - Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 5 -Administrația Domeniului Public al Sectorul 5, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Investiții.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri vor fi modernizate arterele din București, prin reabilitarea străzilor.

Măsura a avut ca termen de implementare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Administrația Străzilor a raportat modernizarea unui număr total de 151, 6 km străzi că în perioada 2018 -20i9, respectiv în anul 2018 - 109,4 km și în anul 2019 42,2 km străzi.

Primăria Sector 3 a executat în trimestrul II al anului 2020 lucrări de reabilitare a următoarelor artere de circulație: Str. Nicolae Pascu (intersecție Str. Fizicienilor) -0.18 km, Str. Lunca Cetății (Bld. Nicolae Grigorescu X Str. Priporului) -1.76 km, Str. Lunca Bisericii (supralărgire) - 0.17 km Total km reabilitați: 2.11 km

Primăria Sector 5 are în derulare contracte pentru lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere și refacere a trotuarelor pietonale aferente unui număr de 600 străzi, însumând un număr de 146,8 km. Contractele se află în stadiul de obținere a avizelor.

Primăria Municipiului București are în derulare următoarele proiecte:

Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu - lungimea arterei de drum + pasaj este de 2,4 Km; Lucrările au fost finalizate, iar traficul pe pasaj a fost deschis.

Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București-Pitești - lungimea totală a sistemului rutier va fi de 8,3 km cu un carosabil la 4 benzi; obiectivul a fost împărțit pe 3 tronsoane; în prezent, se lucrează la Nod Virtuții, unde lucrările au fost executate în proporție de 95%; pentru celelalte tronsoane sunt necesare exproprieri și finalizarea PUZ-ului.

Penetrație Prelungirea Ghencea Domnești și Supralărgire B-dul Ghencea și Str. Brașov și Terminal tramvai 41 - lungimea totala a sistemului rutier va fi de 6,1 km cu un carosabil ia 4 benzi; execuția lucrărilor se va realiza etapizat, pe 4 tronsoane; s-au demarat lucrările pe tronsonul 1, cuprins între Str. Brașov și Str. Râul Doamnei; în perioada de raportare s-au executat lucrări la rețelele de utilități și lucrări de drum în procent de aproximativ 12 %.

Reabilitare sistem rutier Șos. Pantelimon - reabilitarea sistemului rutier, cu o lungime de 1,6 km, a fost finalizată și dată în funcțiune din anul 2017, urmând ca după execuția park&ride să se finalizeze și bucla de întoarcere.

Reabilitare sistem rutier Șos. tancului - reabilitarea sistemului rutier, cu o lungime de 1,6 km, a fost finalizată și dată în funcțiune din anul 2016.

Reabilitare sistem rutier B-dul Liviu Rebreanu - reabilitarea sistemului rutier cu o lungime de 1,4 km a fost finalizat, primul tronson fiind dat în funcțiune în anul 2013, iar al doilea tronson a fost dat în funcțiune în anul 2017.

Reabilitare sistem rutier B-dul Aerogării - reabilitarea sistemului rutier cu o lungime de 1,78 km a fost finalizat si dat în folosință în anul 2017. >                                                             1
MEDII

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II 2020

Stadiu de realizare până în prezent

Observații

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

/ N

* \

* \ \

\X .

2017

O\\

* I

i .-

2018

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS1

93

vezi observatii 1)

vezi observatii 2)

-

-

 • 1) Realizare studiu de fezabilitate pentru 3,8 km de străzi.

 • 2) Aprobare indicatori tehnico-economici.

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS2

-

Vezi observații

8,658

-

8,658

S-au modernizat străzile Maior Ion Coravu, Cristescu Dima, Stănescu Gheorghe, Șerbănică Vasile.

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS3

7,08

15,05

2,11

24,24

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS4

14

14,85

-

28,85

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS5

-

-

Vezi observații

Vezi observații

Are în derulare contracte pentru lucrări de modernizare a unui număr de 600 străzi -146,8 km.

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - PS6

9,85**

5,313

-

-

15,163

**9,85 km străzi modernizate în anii 2017-2018.

Modernizarea și extinderea arterelor de circulație - Administrația Străzilor

vezi obs. I

0,171

151,6 Vezi obs.

II

-

151,771

1.13,89 km străzi în curs de execuție.

II. 151,6 km de străzi modernizate în perioada 2018-2019

Reabilitarea sistemului rutier pe arterele de circulație: Șos Pntelimon,

6,38 Vezi obs. I.

2,4 Vezi obs.

II.

8,78

1.Finalizat în perioada 2016-2017

II.Finalizare               proiect

Străpungere B-dul Nicolae

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roSos lancului, B-dul Liviu Rebreanu, b-dul Aerogării

TOTAL indicator măsură I.6

93

30,93

* km lungime străzi modernizate;

** valoare indicator raportat în trimestrul II 2019

Grigorescu -

Splai Dudescu

35,384

166,638

4,51

237,462

Măsura 1.7 - Amenajarea de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi) inclusiv în zonele de agrement

Responsabilitatea implementării măsurii 1.7: Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, se realizează piste de bicicletă (67 km) pe următoarele trasee:

 • 1. Piața Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal, C-tin. Prezan, Str. Nicolae Caranfil, Șos. Pipera, Str. Cpt. Alexandru Ștefănescu, Bd. Aerogării, Șos. București-Ploiești, Șos. Kiseleff;

 • 2. Piața Victoriei, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu (până la intersecția cu Bd. Basarabia);

 • 3. Piața Unirii, Splaiul Unirii, Pod Grozăvești, Splaiul Independentei, Bd. Regina Elisabeta (până la Universitate), Bd. Ion C. Brătianu;

 • 4. Bd. Unirii, Piața Alba lulia, Bd. Basarabia (până la Arena Națională).

în etapa următoare se vor mai realiza 33 de km de piste de biciclete pe artere principale (Bd. D. Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Șerban Vodă, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Dacia, Șos. Colentina) și în parcurile Izvor, Plumbuita, I.O.R., Carol, Tineretului.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2019. >

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Direcția Generală Investiții derulează proiectul Implementarea unui sistem public pentru transport cu bicicleta, prin realizarea a patru trasee de piste de biciclete.

Pentru Traseul 1, tronsonul 1, cuprins între Piața Victoriei - B-dul Aviatorilor - B-dul Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Șos. Pipera 6 km - ca urmare a încheierii Contractului de execuție lucrări nr.873/12.11.2019 privind realizarea lucrărilor de semnalizare orizontală și verticală (marcaje), cu S.C. Vesta Investment S.R.L., a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, începând din data de 02.03,2020.. De la data emiterii ordinului de începere, executantul are la dispoziție 2 luni pentru finalizarea lucrărilor propuse.

Lucrările au fost finalizate în data de 13.05.2020, fiind în desfășurare procedura de recepție a lucrărilor executate.

Traseul 1, tronsonul 2, cuprins între B-dul Constantin Prezan - Șos. Kiseleff - Piața Presei Libere (3,3 Km) - este în curs de demarare procedura de atribuire a contactului de execuție a lucrărilor.

Pentru traseele 2, 3 și 4 proiectul tehnic a fost elaborat, urmând ca, finalizarea execuției lucrărilor să se realizeze în termen de 6 luni de la emiterea ordinelor de începere pentru fiecare traseu.

Traseul 2, cuprins între Piața Victoriei - B-dul lancu de Hunedoara - Sos. Ștefan cel Mare - Sos. Mihai Bravu (17,20 km) - în curs de obținere autorizația de construire (în data de 16.03.2020 a fost depusă cerere pentru obținerea autorizației de construire la Direcția Generală Servicii Publice-Direcția Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București). Proiectul tehnic a fost avizat în data de 16.06.2020,1 în Consiliul Tehnico-Economic al P.M.B.

Traseul 3, cuprins între Calea Victoriei - B-dul Regina Elisabeta - Splaiul Independenței - B-dul Națiunile Unite (10,15 km) - avizul obținut de la Brigada Poliției Rutiere prevede realizarea execuției etapizat, pe tronsoane, în funcție de finalizarea altor lucrări ce se află în desfășurare pe traseul 3.

Traseul 3, tronsonul 1, cuprins între Calea Victoriei - B-dul Regina Elisabeta și Splaiul Independenței, sectoarele 3 și 5, având o lungime de 650 m, a fost finalizat la data de 28.11.2020. în prezent, fiind în desfășurare procedura de recepție la terminarea lucrărilor.

Traseul 3 tronsonul 2, de pe Splaiul Independenței, cuprins între Piața Națiunile Unite și Grozăvești (6,7 km) - a fost obținută Autorizația de construire nr. 44/577 din 23.01.2020 și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, începând cu data de 03.02.2020.

în contextul crizei epidemiologice provocate de noul coronavirus COVID-19, lucrările au fost întrerupte și reluate ulterior, începând cu data de 26.05.2020.

Din cauza gradului ridicat de uzură a carosabilului, realizarea marcajelor a fost imposibilă. De aceea, proiectantul a emis dispoziție de șantier în vederea frezării zonelor degradate, urmând să se aplice marcajele cu material termoplastjp.Traseul 3, tronsonul 3 (B-dul Regina Elisabeta - B-dul Mihail Kogălniceanu (de la Piața Mihail Kogălniceanu până la Piața Operei), având o lungime de 2,8 km -

a fost obținută Autorizația de construire nr.235/2574/04.05.2020 și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, din data de 02.06.2020. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este 01.08.2020.

Traseul 4. cuprins între B-dul Libertății - Piața Constituției - B-dul Unirii - B-dul Decebal - B-dul Basarabia - Stadionul Național.

Realizarea execuției lucrărilor se va face etapizat, pe tronsoane, astfel:

 • • traseul 4, tronsonul 1 cuprins între Splaiul Independenței și Piața Constituției;

 • • traseul 4, tronsonul 2 cuprins între Piața Constituției și Piața Unirii;

 • • traseul 4, tronsonul 3 cuprins între Piața Unirii și Piața Alba lulia;

 • • traseul 4, tronsonul 4 cuprins între Piața Alba lulia și Piața Muncii;

 • • traseul 4, tronsonul 5 cuprins între B-dul Basarabia - Stadionul Național.

Pe tronsoanele 4.1 și 4.2 vor fi realizate pistele cuprinse în proiectul Plan Integrat de Dezvoltare Urbană, existând convergență între cele două proiecte.

Traseul 4, tronsonul 3 - Piața Unirii - Piața Alba lulia - a fost obținută Autorizația de construire nr.292/389/2628/16.06.2020. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis începând cu data de 06.07.2020. Executantul lucrărilor va avea la dispoziție pentru finalizarea acestora, 2 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Traseul 4, tronsonul 5 - B.dul Basarabia - Stadionul Național - a fost obținută Autorizația de construire nr. 293/391/2626/16.06.2020. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis începând cu data de 06.07.2020. Executantul lucrărilor va avea la dispoziție pentru finalizarea acestora, 1 lună de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Totodată, în zona B-dului Decebal, tronsonul 4.4 se suprapune cu proiectul Primăriei Sectorului 3 "Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto B-dul Decebal”, care cuprinde și amenajarea unei piste de biciclete. în urma analizării documentației în vederea eliberării autorizației de construire pentru tronsonul 4.4, Direcția Generală Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate a comunicat faptul că, pista de biciclete de pe B.dul Decebal urmează să fie executată de către Primărie Sectorului 3, aceasta din urmă având obținute avizele tehnice emise de către Comisia Tehnică de Circulație și Brigada Rutieră București.

La data de 20.01.2020, a fost semnată Convenția nr. 35 privind finanțarea de la bugetul de stat a proiectului "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București”, între Primăria Municipiului București și Ministerul Mediului.

Totodată, a fost încheiat Contractul de prestări servicii - dirigenție de șantier și consultanță aferente obiectivului "Proiect Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București - Traseele 1, 2, 3, 4”. Perioada estimată de desfășurare a serviciilor va fi corelată cu cea pentru execuția lucrărilor și cea de garanție a lucrărilor la cele 4 trasee.

Costul de implementare măsura 1.7: 45.000.000 lei.

Costul de implementare proiect trasee 1, 2, 3, 4 : 44.500.000 lei.

Costurile suportate până la data raportării 902.029,77 lei buget local

Sursa de finanțare: buget local/ buget de stat - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.7: lungime piste biciclete (km).

Valoarea indicatorului realizată în scenariu. 100 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii2017


2019
Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

2018

2019

Trim I 2020

4

5

6

7

67

Traseul 1 -atribuire contract de proiectare și asistență tehnică.

Traseele 2,3, 4 -atribuire contract de proiectare și execuție.

Traseul 1 - demarare procedură achiziție lucrări semnalizare, care ulterior a fost contestată. Tribunalul București a respins ca neîntemeiată, contestația. în prezent, contractul de lucrări pentru semnalizare orizontală este în curs de semnare.

Traseul 2 - conform cerințelor Brigăzii Rutiere, traseul a fost împărțit pe tronsoane, pentru care se vor elibera avize separat. Pentru traseul 2, se are în vedere reconfig urarea traseului, ca urmare a cerințelor Comisiei Tehnice de Circulație.

Traseul 3, tronson 1-finalizare lucrări de execuție Traseul 3, tronson 2 și 3 în curs de

Traseul 1, tronsonul 1 - ca urmare a încheierii Contractului de execuție lucrări nr.873/12.11.2019 privind realizarea lucrărilor de semnalizare orizontală și verticală (marcaje), cu S.C. Vesta Investment S.R.L., a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, începând din data de 02.03.2020. De la data emiterii ordinului de începere, executantul are la dispoziție 2 luni pentru finalizarea lucrărilor propuse.

Traseul 2 - în curs de obținere autorizația de construire.

Traseul 3, tronsonul 1, a fost finalizat. în prezent, este în desfășurare procedura       de


Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II /aloarea


2020


Traseul 1, tronsonul 1 -lucrările au fost finalizate în data de 13.05.2020, fiind în desfășurare procedura de recepție a lucrărilor executate.

Traseul 1, tronsonul 2 -este în curs de demarare procedura de atribuire a contactului de execuție a lucrărilor.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roUKA

~»tt

001


abținută Stadiu de până în ealizare% prezent


Traseul 2 - proiectul tehnic a


fost avizat în


16.06.2020,


în


data de Consiliul


Tehnico-Economic al P.M.B. Traseul 3 tronsonul 2- în contextul crizei epidemiotogice provocate de noul coronavirus COVID-19, lucrările au fost întrerupte și reluate ulterior,


Valoare rămasă de realizat^«p.RIA

Scy       4

w\

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II 2020

/aloare abținut până îr prezen

a

i

Stadiu de ealizare°4

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

\

&

VA Ă

\A

obținere autorizații de construire.

Traseul 4 - în curs de obținere autorizații de construire.

recepție a lucrărilor executate.

Traseul 3 tronsonul 2, a fost obținută Autorizația        de

construire nr.44/577 din 23.01.2020 și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, începând cu data de 03.02.2020.       în

prezent, lucrările sunt în derulare.

Traseul 3, tronsonul 3 - în curs de obținere autorizația        de

construire

Traseul 4 - în curs de obținere autorizația de construire.

începând cu data de 26.05.2020.Din cauza gradului ridicat de uzură a carosabilului, realizarea marcajelor a fost imposibilă. Do aceea, proiectantul a emis dispoziție de șantier în vederea frezării zonelor degradate, urmând să se aplice marcajele cu material termoplastic

Traseul 3, tronsonul 3 -a fost obținută Autorizația de construire și a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, din data de 02.06.2020.

Traseul 4 -pe tronsoanele 4.1 și 4.2 vor fi realizate pistele cuprinse în proiectul PIDU, existând convergență între cele două proiecte.

Traseul 4, tronsonul 3 - a fost obținută Autorizația de construire. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis începând cu data de 06.07.2020..

Traseul 4, tronsonul 5-a fost obținută Autorizația de construire. Ordinul de începere a lucrărilor a fost

abeta nr. 47, cod

.00

o.ro

X > ■ J

Bd. Regina Elis Tel: 021.305.55 http://www.pm

I      "■----

poștal 050013, sector'5. București, România

to y

ISO 9001 • ISO 14001         001

0'1-

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator1

Valcarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II 2020

/aloarea abținută până în prezent

stadiu de ealizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

3

9

1K

11

gy

emis începând cu data de 06.07.2020. Executantul lucrărilor va avea la dispoziție pentru finalizarea acestora, 1 lună de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Realizare piste de biciclete Etapa 2 -Pe principalele artere și în parcuri.

33

-

-

-

-

/

TOTAL indicator măsura I.7

100Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


Măsura 1.8 - Introducerea unui sistem de transport public cu biciclete (crearea de stații de închiriere, parcări, achiziționarea de biciclete pentru utilizare de către public)

Responsabilitatea implementării măsurii 1.8: Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, respectiv Administrația Străzilor, Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete. Dotările specifice funcțiunii impuse constau în principal, în rastele acoperite sau descoperite destinate depozitării bicicletelor în condiții de siguranță și în mobilier urban (bănci), necesar pentru odihnă bicicliștilor. în cadrul rastelelor acoperite au fost prevăzute compresoare de aer comprimat dotate cu sistem antivandalism. Rastelele pentru biciclete vor fi montate după realizarea traseelor de piste pentru biciclete.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2019.

Măsura se implementează pe măsură ce se realizează pistele de biciclete.

A fost montat pe traseul 3 tronsonul 1, un număr de 2 rastele pentru parcarea bicicletelor, fiecare rastel cu câte 5 locuri, ambele amplasate în apropierea Muzeului de Istorie a României de pe Calea Victoriei.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.8: lungime piste biciclete (km).

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 100 km.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II 2020

Stadiu de reaiizare%

Observații

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017

2019

Dotările specifice funcțiunii pistelor de biciclete.

10 locuri de parcare biciclete

Sunt prevăzute a se realiza 420 locuri de parcare biciclete.

TOTAL indicator măsura 1.8

100

Măsură conexă măsurii I.7 (realizarea traseelor de piste penfrEi , bibteldfe).-

lungime piste biciclete (km)


Măsura 1.9- Inițierea unui program de achiziție biciclete pentru public


Responsabilitatea implementării măsurii 1.9: Aparatul de specialitate al Primarului Gen0raJ>x respectiv Direcția de Mediu.


Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu a derulat proiectul "Bicicliști în București", prin care s-au acordat 30.000 vouchere pentru achiziționarea de biciclete, proiectul fiind finalizat în luna septembrie 2018.

Costul de implementare măsură 1.9: 15.000.000,00 lei.

Costul de implementare proiect: 15.000.000 lei.

Sursa de finanțare: buget local

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura I.9: număr biciclete achiziționate.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 30.000 biciclete.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 30.000 vouchere acordate pentru achiziționarea de biciclete.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

2017

2018

Asigurarea de facilități necesare achiziționării a 30.000 de biciclete de către bucureșteni

30.000

30.000

30.000

100%

0

TOTAL indicator măsură I.9

30.000

30.000

100%

0

număr biciclete achiziționate

J

Măsura 1.10 - Realizarea de facilități park & ride la stațiile cheie de transport public și stații de transport intermodale tren-autobuz/metrou

Responsabilitatea implementării măsurii 1.10 - Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Tr ansporturi, METROREX.

Descrierea măsurii: în cadrul acestei măsuri, în prima etapă, METROREX va construi o stație intermodală la noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4 și, ulterior, PMB va construi 3 stații intermodale: la Pantelimon Vergului (la noul terminal intermodal de la capătul tramvaielor 14 și 55), la Prelungirea Ghencea Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DN-CB Domnești), pe Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

Măsura este prevăzută a fi realizată până în la finalul anului 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură implementează proiectul terminalul intermodal amplasat la intersecția Șos. Pantelimon și Șos. Vergului (parcaj suprateran de 450 de locuri), care face parte din obiectivul de investiții "Reabilitare sistem rutier și linii de tramvai Șos. Pantelimon și Șos. lancului”.

Termenul de finalizare a lucrărik'r este de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor; în perioada de raportare s-a e^ebutătjucrăr^ în procent dejaproximaliv 25%, din care structura iHri 30% Au '        .....     - ■■ ■' .....

rampelor, au fost montați stâlpii metalici și sunt în curs de montare traversele metalice. Termenul de finalizare a lucrărilor este luna decembrie 2020.

Costuri suportate până la data raportării: 236.611 lei.

în cadrul proiectului Penetrație Prelungirea Ghencea - Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între strada Brașov și terminal tramvai 41 se va realiza un nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea, în zona nodului rutier de la Domnești - Prelungirea Ghencea - Domnești (la viitorul terminal intermodal de pe DJ 602-Centura București - Domnești). După realizarea exproprierilor în zona terminalului intermodal de pe DJ 602-Centura București - Domnești se poate începe execuția park & ride.

Costul de implementare total parcări park & ride PMB: 80.332.153 lei.

Sursa de finanțare: buget local.

Primăria Sector 4 a derulat proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje, cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

în anul 2019 proiectul este realizat în procent de 100%, parcarea fiind dată în folosință în luna august. Cost implementare: 15.168.721,08 lei fără TVA.

Acțiune finalizată:

în 2018, METROREX a finalizat, recepționat și pus în funcțiune sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești pentru noua stație de metrou Străulești de pe Magistrala 4. Obiectivul a fost recepționat la data de 12 noiembrie 2018.

La finalul anului 2019, prin Primăria Sector 4 proiectul amenajare parcare parter + 2 etaje, cu 247 locuri autovehicule și motociclete în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida) a fost finalizat.

Costul de implementare măsură 1.10: 64.350.000 lei METROREX, 80.332.153 lei - PMB.

Sursa de finanțare: buget de stat, buget local.

Costul de implementare până la data raportării: 64.350.000 lei METROREX.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.10: număr stații intermodale.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 4.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 2.

Data de începere a activității planificate în cadrul

Data de finalizare a activității planificate în cadrul

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea /mp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II 2020

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

Trim I 2020

măsurii

măsurii^Rl/Realizare sistemul intermodal (park & ride) de la Străulești.

1

1

Finalizat

100%

0

Realizare terminalul intermodal amplasat la intersecția Sos.

Pantelimon si Sos.

Vergului.

1

-

Lucrările sunt în curs de derulare, se execută fundatii la parcare.

Lucrările sunt în curs de derulare, se execută fundații la parcare în procent de aprox. 20%

S-au executat lucrări, în procent de aproximativ 25%, din care structura metalică 15%, cale de rulare tramvai 30% și drum 30% Au fost realizate: fundația parcării și fundațiile rampelor, au fost montați stâlpii metalici și sunt în curs de montare traversele metalice.

-

1

Realizare nod intermodal cu parcare supraetajată la capătul bulevardului Prelungirea Ghencea.

1

-

-

-

1

Realizare park&ride în Șos. Berceni (la stația de metrou Dimitrie Leonida).

1

(55%)

100%

Finalizat

100%

0

TOTAL indicator măsura 1.10

4

1

1

2

50%

2


număr stații intermodale/ parcări park&ride


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roMăsura 1.11 - Programul de eliminare a autovehiculelor vechi aparținând persoanelor fizice

Responsabilitatea implementării măsurii 1.11: Administrația Fondului de Mediu (AFM)

Descrierea măsurii: Programul guvernamental de Stimulare a înnoirii Parcului Auto (Programul Rabla) va contribui la înnoirea parcului auto deținut de bucureșteni cu autoturisme Euro 6.

Măsura se consideră că este implementată din anul 2018 și este prevăzută a continua până în anul 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

în anul 2019 prin AFM au fost înlocuite 5.735 autovehicule uzate aparținând persoanelor fizice cu domiciliul în Municipiul București.

Suplimentar față de P.I.C.A, Primăria Municipiului București, prin Direcția de Mediu, a inițiat în 2018 "Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 377/26.07.2018. Programul prevedea acordarea a 5.000 de eco-vouchere, cu o valoare de 9.000 lei/eco-voucher, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat înmatriculat în Municipiul București, în perioada 2018-2019. Programul a demarat în luna octombrie 2018, prin înscrierea persoanelor fizice și juridice posesoare de autovehicule vechi.

în cadrul programului, au fost casate 4.194 autovehicule uzate, din care 4.053 aparținând persoanelor fizice.

Costul de implementare este de 37.746.000 lei suportat din bugetul local PMB.

Costul de implementare până la data raportării: conform programului AFM.

Indicatorului de monitorizare a progreselor măsura 1.11: % din total parc auto.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 3,38 % din total parc auto înlocuit în 5 ani, respectiv 0,67% /an.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 0,46% pentru anul 2018, 0,9% pentru anul 2019, din care 0,53% din Programul AFM de Stimulare a parcului Auto Național și 0,37% din Programul PMB de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere.

Data de începere a activității planificat e în cadrul măsurii

Data de finalizar e a activități i planifica te în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator *

Valoarea /mp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportar e Trim II 2020

Vaioar e rămas ă de realizat

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2018

2022

Eliminare autovehicule vechi

3,38%

0,46%

0,53%

-

-

2,39%

Suplimentar fată de PICA

"Programul de stimulare a eliminării din

traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-vouchere”

-

-

0,37%

/ ♦

((• ,

V    /\  [

TOTAL indicator măsură 1.11

3,38%

0,46%

0,9%

1,49%

* procent autovehicu

e eliminate prin Programul A

FM

.3"         Oz\
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poșța^5MS3^ector 5, București România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

» ---------------------Măsura 1.12 - Creșterea ponderii utilizării transportului electric public de suprafață prin modernizarea/reabilitarea/extinderea rețelei de transport

Responsabilitatea implementării măsurii 1.12: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Transporturi.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură are în finalizare următoarele proiecte de modernizare liniilor de tramvai pe arterele:

Șos. Pantelimon - pentru 3,15 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier și linia de tramvai au fost finalizate, urmând a se realiza și parcarea park & ride și bucla de întoarcere. A fost emis ordinul de începere pentru execuție lucrări. S-au executat lucrări de drum și linie de tramvai la bucla de întoarcere și lucrări de iluminat public; Stadiul de execuție al lucrărilor este de aproximativ 96%. Cost implementare 322.495.000,00 lei.

Costuri suportate până la data raportării 170.390.661 lei.

Șos. tancului - pentru 1,4 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier a fost finalizată, linia de tramvai a fost dată în funcțiune în anul 2016.

Cost implementare 111.066.000,00 lei.                                                           I

Costuri suportate până la data raportării 44.631.000,00 iei.

Bd. Liviu Rebreanu - pentru 2,78 km cale dublă de linii tramvai. Reabilitarea sistemului rutier și linia de tramvai au fost finalizate, urmând a se realiza și parcarea supraetajată, pentru care nu a fost găsit încă amplasament.

Costul de implementare este de 164.158.000,00 lei.

Costuri suportate până la data raportării 100.333.000 lei.

Bd. Aerogării-3,57 km cale dublă tramvai. Reabilitarea sistemului rutier a fost finalizată, linia de tramvai a fost dată în funcțiune. Lucrarea este sistată din lipsa unui amplasament în vederea realizării buclei de întoarcere. 90% stadiu de realizare proiect.

Costul de implementare este de 68.112.000,00 lei, din care:

Costuri suportate până la data raportării 38.115.000,00 lei.

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă, în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, a depus la data de 20.06.2018 o cerere de finanțare pentru proiectul de modernizare a liniei de tramvai pe B-dul. G-ral. Vasile Milea de la intersecția cu B-dul. Timișoara până în dreptul intrării în benzinăria OMV (lungime de 1,1 km cale dublă), în anul 2019 a fost semnat contractul de finanțare.

Proiectul tehnic aferent proiectului a primit în data de 28.02.2020 avizul favorabil din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională - București Ilfov.

în trimestrul II a fost demarată procedura de achiziție pentru dirigenție de șantier și execuție lucrări. Costul de implementare este de aproximativ 6,14 milioane Euro, din care se va solicita asistență financiară nerambursabilă de aproximativ 6 milioane Euro.

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadru! măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioaie

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II2020

Observații

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

t 2016

2018

Modernizare linie de tramvai pe Șos Panteiimon.

-

6,30

6,30

6,30

3,15

km cale dublă

Modernizare linie de tramvai Șos. lancului.

-

2,8

2,8

2,8

1,4

<m cale dublă

Modernizare linie de tramvai Liviu Rebreanu.

-

5,56

5,56

5,56

2,78

km cale dublă

Modernizare linie de tramvai Bd. Aerogării.

7,14

7,14

7,14

3,

57 cale dublă

Modernizare linie de tramvai Vasile Milea.

1,1 krr cale dublă-a fost se nat contractul de finanțare

TOTAL indicator măsura 1.12

52,38

21,8Măsura 1.13 - Salubrizarea urbană - Salubrizarea străzilor

Responsabilitatea implementării măsurii 1.13:

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Serviciul de Utilități Publice-Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 1 - Poliția Locală Sector 1 - Direcția Inspecție (Biroul Protecția Mediului), Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizarea și Control Salubrizare, Primăria Sector 5 -Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Tehnică, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Biroul Monitorizare și Control Domeniu Public, precum și Instituția în subordinea Consiliului Local Sector 6 - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 Serviciul -Protecția Mediului.

Măsura se consideră că va intra pe deplin în vigoare la sfârșitul anului 2019.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Sector 1, prin operatorul de salubritate, în trimestrul I al anului 2020 a raportat acțiuni efectuate prin programul curent de salubrizare:

Măturat mecanizat 123,79 km (124 artere din 1116 artere din sector);

Spălat carosabil 140,04 km (166 artere din 1116 artere din sector);

Spălat trotuare 173,14 km (244 artere din 1116 artere din sector);

Prin planul de acțiune nr. 423/13.03.2020 Primăria Sector 1 a inițiat desfășurarea programului "Curățenia de primăvară” în perioada 16.03.-17.04.2020, prin care s-au realizat acțiuni operațiuni suplimentare de salubrizare precum:

Spălat carosabil 140,04 km (166 artere din 1116 artere din sector);

Spălat trotuare 455,55 km (1051 artere din 1116 artere din sector);

în trimestrul II 2020 nu au fost raportate date privind salubrizarea urbană în sectorul 1.

Primăria Sector 2, prin Direcția Servicii Publice, în trimestrul II al anului 2020 a raportat acțiuni de salubrizare a unui număr total de 247,33 km.

Primăria Sector 3, în trimestrul I al anului 2020, prin Direcția Generală de Salubritate Sector 3 a efectuat următoarele operațiuni:

Măturat mecanizat carosabil pe o suprafață totală de 124,99 km pătrați;

Măturat mecanizat pietonal pe o suprafață totală de: 0,80 km pătrați;

Spălat carosabil pe o suprafață totală de: 25,53 km pătrați;

Spalat pietonal pe o suprafață totală: 4.19 km pătrați.

în luna iunie PS 3 a raportat pentru trimestrul I 2020 acțiuni de spălat carosabil pe o lungime de 250,68 km, respectiv spălat pietonal pe o lungime de 52 km.

Pentru trimestrul II 2020 salubrizarea la nivelul sectorului 3 s-a realizat astfel:

 • - măturat mecanizat carosabil pe o lungime de 212,21 km;

măturat mecanizat pietonal pe o lungime de 55,65 km;

 • - spălat carosabil pe o lungime de 298,28 km;

spălat pietonal pe o lungime de 299,86 km.

Primăria Sector 4, în trimestrul I al anului 2020 a salubrizat eficient utilizând metode automate de spălare și aspirare 205,35 km străzi.

în trimestrul II 2020 nu au fost raportate date privind salubrizarea urbană în sectorul 4.

Primăria Sector 5 a raportat pentru trimestrul II al anului 2020 acțiuni de salubrizare eficientă pe 75 km (spălare și aspirare a prafului) pe străzi din sectorul 5.

Primăria Municipiului București prin Direcția Servicii Publice a efectuat actualizarea și supunerea în dezbatere publică a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 119/2010. în cuprinsul acestui Regulament au fost introduse prevederi destinate diminuării factorilor de poluare, respectiv frecvențele minime de execuție a activității de salubrizare stradală, stabilite în funcție de tipul străzii.

indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.13: Lungime străzi

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: 2004 km

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 73,25 km.


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http:/'’vww.pmb.roData de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator2

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II 2020

Stadiu de realizare% în Trim II 2020

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

2018

2019

Salubrizarea străzilor

PS1

463,34

127,68

140,06

140,06

-

Salubrizarea străzilor PS2

320,19

136

99,03

23,25

247,33

Salubrizarea străzilor PS3

300,8

35

289,94

250,683

298,28

Salubrizarea străzilor TS4

334

-

154

205,353

-

Salubrizarea străzilor PS5

334

14

35

50

75

Salubrizarea străzilor PS6

251,76

-

114,47

-

251,76

TOTAL indicator măsură 1.13

2.004

312,68

832,5

669,34

870,37

43,43%
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


Măsura 1.14 - Gestionarea traficului în zona centrală

Responsabilitatea implementării măsurii 1.14: Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Trensporturi, Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv Administrația Străzilor, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Managementul Traficului București S.A., Asociația de Dezvoltare intercomunitara pentru I ransport Pudiic București-llfov.

Implementarea măsurii a început în anul 2018 și are ca termen de finalizare anul 2022.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

în vederea gestionării traficului în zona centrală, Primăria Municipiului București, în anul 2018 a instituit regimul parcărilor, prin introducerea regimului obligatoriu de plată a parcărilor de utilitate publică generală, prin H.C.G.M.B.nr. 322/2018 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București. Introducerea regimul de parcare cu plată pe oră s-a realizat începând cu data de 01.07.2018.

în trimestrul III 2019, H.C.G.M.B. nr. 322/2018 a fost abrogată și înlocuită cu H.C.G.M.B. nr. 517/2019 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din Municipiul București.

în anul 2018 au fost instituite 3.280 locuri de parcare operabile, din care 1.038 în zona 0 și 2.442 în zona 1 - avizate, marcate, numerotate și cu personal încasator.

în anul 2019 au fost avizate 5.622 locuri de parcare în zona centrală.

în trimestrul II 2020, conform raportării Administrației Străzilor, au fost realizate 294 locuri de parcare noi și reavizate 1364 locuri de parcare.

De asemenea, a fost raportată situația locurilor de parcare de utilitate publică generală în zona centrală stabilite până la data de 28.05.2020, după cum urmează:

 • - 6.102 locuri de parcare înființate de Administrația Străzilor ( avizate în Comisia Tehnică de Circulație - C.T.C.),

 • - 4.313 locuri de parcare înființate de Administrația Străzilor (reavizate C.T.C. de CMPB S.A.),

 • - 9.180 locuri de parcare înființate de CMPB S.Ă. (avizate C.T.C.)

TOTALI 9.595 locuri de parcare în zona centrală.

în vederea restricționării accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a capitalei prin identificarea și implementarea unui sistem de taxare sau de utilizare a vignetelor, a fost adoptată H.C.G.M.B. nr. 539/2019 privind măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului în Municipiul București. Aceasta a fost abrogată prin H.C.G.M.B. nr. 103/23.03.2020.

Primăria Municipiului București, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov (ADTPBI), a înființat la 17.09.2018 linia de autobuz nr. 698 (linia verde), care asigură legătura între zonele de interes administrative, instituționale din zona centrală a capitalei. Traseul liniei nr. 698 este următorul: Timpuri Noi - Bd. Șincai - Bd. D. Cantemir - Piața Unirii - Bd. I. C. Brătianu - Piața Universității - Bd. N. Bălcescu - Bd. G. Magheru - Piața Romană - Bd. Lascăr Catargiu - Piața Victoriei, cu întoarcere pe Calea Victoriei - Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogălniceanu - str. B. P. Hașdeu - str. Națiunile Unite - Bd. Libertății - Bd. Regina Maria - Piața Unirii - Bd. D. Cantemir - Bd. Gh. Șincai. Traseul are 14,7 km dus-întors și este deservit de 4 autobuze având capătul de linie 1 în zona Universitatea Creștină și capătul 2 în zona Piața Victoriei. Intervalul de succedare la ora de vârf este de 20 de minute în zilele lucrătoare (luni-vineri) și de 40 de minute în zilele de sâmbătă și duminică.

începând cu data de 01.03.2019, ADTPBI au reorganizat traseului liniei de autobuz nr. 698 și modificarea indicativului în nr. 784 cu caracteristici specifice unei linii expres, cu menținerea aceluiași parc de autobuze. Linia 784 funcționează pe o mare parte din traseul inițial al liniei 698, asigurând o legătura rapidă de transport public permanent între instituții din Municipiul București (din zona centrală) și Aeroportul Henri Coandă.

Lungimea totală a traseului liniei 784 este de 45,2 km dus-întors.

Cele 4 autobuze Euro IV Mercedes Citaro utilizate la operare pe linia 698 au fost înlocuite cu autobuze Euro VI Otokar, acest fapt având impact direct asupra reducerea noxelor. în plus, au fost luate măsuri pentru realizarea de bandă unică pentru autobuze în zona centrală, pe Bd. Unirii, Bd. Decebal, rond

Având în vedere Notificarea PMB - Primar General nr. 1513/18.03.2020, referitoare la măsurile care se impuri în starea de urgență, începând cu data de 23.03.2020 linia 784 funcționează cu parc diminuat, 3 autobuze în loc de 4 în zi de lucru.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 1.14: Finalizarea implementării proiectului de gestionare integrată a traficului în zona centrală a municipiului.

Valoarea indicatorului realizată în scenariu: nu s-a evaluat în cuprinsul planului.Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II 2020

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

\ 2018

''

s ■ \

2022

7) >

Instituirea regimului parcărilor în interiorul zonei centrale (35.000 locuri de parcare)

1 (35.000 locuri de parcare)

3280 locuri de parcare

5.622 locuri de parcare

1.658 locuri de parcare

19.595 locuri de parcare **

15.405 locuri de parcare

- restricționarea accesului auto în perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale a capitalei prin identificarea și implementarea unui sistem de taxare sau de utilizare a vignetelor

1

-

A fost adoptată H.C.G.M.B. nr.

539/2019 privind măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului în Municipiul București.

H.C.G.M.B. nr. 539/2019 privind măsuri concrete de îmbunătățire a calității aerului în Municipiul București a fost abrogată prin H.C.G.M.B. nr. 103/23.03.2320.

1

- introducerea unui sistem de transport oublic (linia verde) care să lege zonele de interes administrative-instituționale din centrul capitalei (Primării de sector, PMB, Ministere, Palatul Parlamentului, stații de metrou, parcări subterane și

1

100%

100%

100%

0BC. Rec!pa tlissbeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro
Data de ' începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea ‘mp obținută în perioada de raportare Trim II 2020

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare%

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

Trim I 2020

,         1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

O M

/W) (T j J

Administrații Financiare)

- utilizarea sistemului de semaforizare inteligentă în vederea res+ricționării și redistribuirii accesului în/din perimetrul delimitat în interiorul zonei centrale

1

-

-

-

1

- C . 'ir Wft 1.14

Finalizarea tuturor proiectelor pentru zona centrală

Finalizare 1 proiect

ară proiecte/acțiuni pentru zona centrală conform raportării Administrației Străzilor
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roMăsura 11.1 - Extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene

Responsabilitatea implementării măsurii: Primăria Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, Primăria Sector 6 - Instituția în subordinea/sub autoritatea Consiliului Local Sector 6 - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2019. t

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Sector 1 - înierbare și plantare de arbori pe terenuri degradate supuse eroziunii eoliene în suprafața de 9 ha; acțiunea este raportată de Administrația Domeniului Public Sector 1 ca fiind finalizată la sfârșitul anului 2019.

Primăria Sector 6, prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în anul 2018, a intrat în posesia unui teren de 1,8 ha în Bd-uL Timișoara, în vederea transformării îmtr-un parc de agrement, cu o suprafață de spații verzi conform normelor de proiectare și autorizare în vigoare.

Primăria Sector 6 a raportat finalizarea proiectului în anul 2019.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 11.1: suprafață terenuri supuse eroziunii eoliene (ha).

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor prevăzut în plan: 10,41 ha.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării10,8 ha

Data de începere a activității planificat eîn cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificat eîn cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator *

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare i rim II 2020

Valoar ea obținut ă până în prezen t

Stadiu de realizare %

Valo are râma să de reali zat

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2017

2019

extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene - PS1

9

-

9

-

9

0

extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturaiea unor terenuri supuse eroziunii eoliene - PS6

1,41

1,8 ha de teren va fi amenajat într-un parc de agrement

75% stadiu de realizare

1,8

-

1,8

TOTAL indicator măsura 11.1

10,41

10,8

10,8

Suplimentar față de PICA

extinderea suprafețelor de spații verzi prin renaturarea unor terenuri supuse eroziunii eoliene - PS3

2,106

0,407

2,513

* suprafață terenuri supuse eroziunii eoliene renaturate

Măsura 111.1 - Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice

Responsabilitatea implementării măsurii: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A., Compania Municipală întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A., Primăria Sector 1 - Administrația Domeniului Public Sector 1, Primăria Sector 2 - Administrația Domeniului Public Sector 2, Primăria Sector 3 - Direcția Administrarea Domeniului Public, Primăria Sector 4 - Direcția Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare și Control Spații Verzi, Primăria Sector 5 - Direcția Generală Operațiuni, Societatea Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A., Primăria Sector 6 - Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor întreține sau extinde 307,92 ha de spații verzi publice: prin înierbare, plantare de arbori și arbuști, extindere sistem de irigații sau realizarea de programe de udare sistematică. Acestea vor fi amenajate sau întreținute astfel: 41,0 ha - Primăria Sector 1, 34,0 ha -Primăria Sector 2, 10,0 ha - Primăria Sector 3, 11,3 ha - Primăria Sector 5, 16,02 ha - Primăria Sector 6, 195,6 ha - Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB).

Măsura este prevăzută să intre pe deplin în vigoare la sfârșitul anului 2020.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Sector 1-a efectuat lucrări de întreținere (îngrijire spații verzi) pe o suprafață de 7,15 ha, udat cu sistem nou de irigat pe 6,2786 ha și plantări gazon (0,8733 ha), arbori și arbuști. în trimestrul II 2020 nu s-au raportat lucrări de întreținere /extindere spații verzi.

Primăria Sector 2

în trimestrul I 2020 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi pe 0,556 ha, prin montare gazon rulou, executare sistem de irigat (acolo unde nu exista), plantare arbori și arbuști, după cum urmează: Aleea Vergului nr. 4 - 406 mp; Chișinău nr. 11 - 384mp; Parc Florilor - 4120rnp; Parc Lunca Florilor -650mp;

în trimestrul II 2020 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi pe o suprafață de 3,32 ha, prin montare gazon rulou, executare sistem de irigații, plantare arbori și arbuști în următoarele locații: rond Obor-3.500 mp, metafora Vieții + fântâna Electroaparataj - 2.000 mp, Parc Florilor - 12.334 mp, Parc Ronda -649 mp, str Dimitrie Pompei - platbandă și spații verzi (inclusiv metrou Pipera și capăt 16) + Gara Herăstrău - 2.400 mp, Str Dinu Vintilă -187 mp, Parc Tei - 6.400 mp, Despot Vodă x Ștefan cel Mare -162 mp, Bd. Pierre de Coubertin - platbanda și spații verzi - 1.000 mp, Viitorului x Vasile Lascăr -91 mp, Bd. Basarabia (între Pasaj Muncii și Chișinău)-800 mp, Parei unea Florilor-1.900mp, Scuar Str. Râșnov x Popa Nicolae- 640 mp, Str. Maior Băcilă nr. 25 bl.30A (fântână) -970 mp. Șos Fundeni nr. 262-60 mp.                                                                           ’

Primăria Sector 3

în trimestrul I 2020 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi pe o suprafață totală de 2.645 mp (0,2645 ha), astfel:

 • - suprafață plantată cu arbori - 1.152 mp, în umătoarele locații: Str. Bucovina, Bld. Theodor Pallady (aliniament și scuar), Aleea Mizil (aliniament), Bld. Nicolae Grigorescu (aliniament), Prelungirea Nicolae Grigorescu (aliniament), Bld. Camil Ressu (aliniament), Bld. Camil Ressu (scuar), Str. Brățării (parc), Aleea Mizil X Lunca Corbului, Bld. 1 Decembrie 1918 X Str. Liviu Rebreanu, Str. Prisaca Dornei, Str. Brățării X Str. Gura Siriului;

 • - suprafață creare și extindere sisteme de irigații -1.493 mp, în umătoarele locații: Industriilor - Dudești Pantelimon (Rond Republica).

în trimestrul II 2020 s-au efectuat lucrări de întreținere a spațiilor verzi pe o suprafață totală de 2,416 ha (21.469,56 mp), astfel:

 • - suprafață plantată cu arbori - 0,887 ha (887 mp), în umătoarele locații: Parcul A.L Cuza, Parcul Titan, Aleea Cioplea, Str. Armeniș (aliniament), Str. Lunca Cețății (aliniament), Bld. Nicolae Grigorescu (scuar și aliniament), Str. Barajul Rovinari (aliniament), Str. Liviu Rebreanu (aliniament), Parc Brățării, Bld. Camil Ressu (scuar central și aliniament), Șos. Mihai Bravu (aliniament), Str. Dristorului, Str. Baba Novac (rond), Str. Fizicienilor (scuar), Rond Alba lulia, Calea Vitan (aliniament), Splaiul Dudescu (aliniament), Str. Lunca Vișagului (aliniament), Calea Călărași, Bld. Decebal.

 • - suprafață plantată cu arbuști p,(152^^(1^24 mp), în umătoarele locații: Str. Ghiță Șerban, Parc

  Brățării Bld. Nicolae Grigore:


sî'ajihîâr^ent), Bld. 1 Decembrie 1918, Bld. Camil Rei Lunca Cetății (aliniament), Str. Baba Novac (scuar central si aliniament), Rond Baba Novac, Bld. Decebal (aliniament), Piața Alba lulia (aliniament și scuar), Șos. Mihai Bravu (aliniament).

ia Elisabeta nr. 47, cod poștal 0500T


ibuteȘti'^Âoțjiania


Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro- suprafață însămânțată/amenajată cu rulou de gazon -1,895 ha (18.958,56 mp), în umătoarele locații: Parc Titan, Parc Brățării, Bld. Nicolae Grigorescu (scuar central și aliniament), Bld. Camil Ressu, Bld. Theodor Pallady, Bld. 1 Decembrie 1918, Str. Câmpia Libertății (aliniament), Str. Baba Novac (aliniament și scuar central), Str. Fizicienilor (aliniament), Bld. Decebal (aliniament), Piața Alba lulia (aliniament), Bld. Râmnicu Sărat (aliniament), Șos. Mihai Bravu (aliniament)

Primăria Sector 4

în trimestrul II 2020 nu s-au raportat lucrări de întreținere /extindere spații verzi.

Primăria Sector 5

în trimestrul I 2020 s-au efectuat lucrări de întreținere și extindere a spațiilor verzi pe o suprafață de 56.275 mp (5,6274 ha), lucrări efectuate în următoarele locații: B-dul Tudor Vladimirescu - Șos Panduri 7.786 mp, Calea Rahovei 1.538 mp, Calea 13 Septembrie- B-dul Libertății 4.452 mp, str. Năsăud x Șos Progresului 4,783 mp, Calea Rahovei x Șos Progresului 3.166 mp, Parcul Sebastian 14.549 mp, spații verzi adiacente imobilelor de locuințe situate pe străzile Mihail Sebastian, Șos. Alexandriei, Dumbrava Nouă și Făt Frumos 20.000 mp.

în trimestrul II 2020 s-au efectuat lucrări de întreținere și extindere a spațiilor verzi pe o suprafață de 38.716 mp (3,8716 ha), lucrări efectuate în următoarele locații:Piața Arsenalului- Calea 13 Septembrie 4.854 mp, Șos Panduri - Calea 13 Septembrie 9.973 mp, Calea Rahovei 3.232 mp, Calea 13 Septembrie - B-dul Libertății 4.452 mp, Str Antiaeriană 548mp, B-dul Libertății- Izvor 3.422 mp, Șos București- Măgurele 3.500 mp, Str. Mihail Sebastian 3.197, B-dul Eroilor 3.406 mp, B-dul Eroii Sanitari 640 mp, Șos Sălaj 1.492 mp.

Primăria Sector 6

în anul 2019, conform raportării transmise în trimestrul I 2020 s-au efectuat lucrări de întreținere și extindere a spațiilor verzi din sectorul 6 pe o suprafață de 124.059,75 mp (12,4 ha). în trimestrul II 2020 nu s-au raportat lucrări de întreținere /extindere spații verzi.

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a efectuat în trimestrul I 2020 lucrări de amenajare și întreținere Scuar de pe Calea 13 Septembrie - B-dul Libertății pe o Suprafață de 0,4452 ha.;

în trimestrul II s-au finalizat lucrările de amenajare și întreținere B-dul Tudor Vladimirescu (P.V. de recepție nr. 7337/16.06.2020), în baza protocolului de colaborare cu Primăria Sectorului 5.

Lucrările efectuate: montare gazon tip secetă pe suprafața de 7.191 mp, sistem automatizat de irigații pe suprafața de 6.691 mp. Valoare totală 633.125, 75 lei.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura 111.1: suprafață amenajată de spațiu verde cu arbori (ha).

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor (Imp) prevăzut în plan: 307,92 ha.

Valoarea Indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 221,091 ha.
[ \ S: W7|

Data de începere a activității ' planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea /mp obținută în rapcrtările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II 2020

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de reaiizare%

2018

2v19

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

'7)^

201&

2020

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice -PS1

41

88,99

65,42

7,15

-

161,56

394,04 %

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice -

PS2            ’           '

34

4,761

4,389

0,556

3,82

13,526

39,78 %

Conservarea, ameliorarea și extinderea spațiilor verzi publice -

PS3          ’

10

0,396

0,87

0,2645

2,41

3,94

39,4 %

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice -

PS4         ’

-

2,35

-

-

-

2,35

-

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice -PS5

11,3

4,5

2,56

5,6274

3,87

16,56

146,54 %

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice -

PS6          ’

16,02

3

2,8

12,4**

-

18,2

113,6 %

Conservarea, ameliorarea și extinderea spatiilor verzi publice -

ALPAB ' ’

195,6

4,955

-

-

-

4,955

2,53%

TOTAL indicator măsura 111.1

307,92

108,952

76,039

25,99

221,091

71,801%

suprafață amenajată de spațiu verde cu arbori

. r.        Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

\jX Tel: 021.305.55.00

' ■' http://www.pmb.ro

i(r) y

ISO 9001 <15014001       001


Măsura IV.1 - Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal și dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanți

Responsabilitatea implementării măsurii IV.1: Instituția de interes public local în subordinea CGMB pentru care Primarul General este ordonator principal de credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., -Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Term o energetică București - Ilfov.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor moderniza 11 centrale termice de cvartal, din care:

 • - 6 CT-uri în sectorul 1 (CT Amzei. CT Știrbei Vodă, CT Luterană, CT Rosetti, CT18A, CT Floreasca);

 • - 1 CT în sectorul 3 (CT Direcție);

 • - 2 CT-uri în sectorul 4 (CT Garaj, CT Bucur 14);

 • - 2 CT-uri în sect.5 (CT Cap. Bălan , CT Dep.Ferentari).

Descrierea stadiului implementării măsurii:

CT Amzei - str. Amzei, nr. 10-22. în anul 2018 s-a derulat procedura de încheiere a contractului privind execuția lucrărilor pentru modernizarea centralei termice Amzei. în anul 2019 s-au realizat lucrări de execuție construcții, sanitare și arhitectură. S-au achiziționat cazanele tip Hoval pentru încălzire, care au fost poziționate și echipate cu izolația termică și carcasele exterioare. Stadiul de realizare a lucrărilor în anul 2019 este de 21,5%.

în prezent lucrările sunt sistate. Se derulează achiziția de servicii de proiectare și execuție pentru intubarea celo două coșuri de fum. Această lucrare de modernizare este finanțată din fondurile proprii PMB. Costuri suportate până la data raportării: 594.151,89 lei (fără TVA)

CT Știrbei Vodă - str. Știrbei Vodă. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

Administrarea sistemului de termoficare a fost preluată de CMTEB de la RADET, preluare care a generat întârzieri în implementarea măsurii. P.M.B. se află în imposibilitatea legală de a finanța modernizarea acesteia prin CMTEB SA, asa cum s-a întâmplat în anii anteriori, prin RADET ca urmare a acestui fapt, val.estimată de 4,533,406.06 lei (fără TVA) pentru modernizarea centralei va trebui să fie asigurată de CMTEB SA din surse proprii.

CT Luterană - str. Ion Câmpineanu nr. 31. Este necesară reactualizarea Studiului de fezabilitate.

Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

Administrarea sistemului de termoficare a fost preluată de CMTEB de la RADET, preluare care a generat întârzieri în implementarea măsurii. P.M.B. se află în imposibilitatea legală de a finanța modernizarea acesteia prin CMTEB SA, asa cum s-a întâmplat în anii anteriori, prin RADET ca urmare a acestui fapt, val.estimată de 5,547,681.86 lei (fără TVA) pentru modernizarea centralei va trebui să fie asigurată de CMTEB SA din surse proprii.

CT Rosetti - str. C.A. Rosetti nr. 15. Este necesară reactualizarea Studiului de fezabilitate.

Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

Administrarea sistemului de termoficare a fost preluată de CMTEB de la RADET, preluare care a generat întârzieri în implementarea măsurii. P.M.B. se află în imposibilitatea legală de a finanța modernizarea acesteia prin CMTEB SA, asa cum s-a întâmplat în anii anteriori, prin RADET ca urmare a acestui fapt, val.estimată de 2,422,284.75 lei (fără TVA) pentru modernizarea centralei va trebui să fie asigurata de CMTEB SA din surse proprii.

CT 18 A - str. Ion Câmpineanu nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Pentru obținerea suprafeței de decomprimare, conform Ordinului nr. 89/2018 privind "Aprobarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” trebuie stabilite metode prin care să se realizeze aceste cerințe.

Administrarea sistemului de termoficare a fost preluată de CMTEB de la RADET, preluare care a generat întârzieri în implementarea măsurii. P.M.B. se află în imposibilitatea legală de a finanța modernizarea acesteia prin CMTEB SA, asa cum s-a întâmplat în anii anteriori, prin RADET ca urmare a acestui fapt, val.estimată de 5,947,841.20 lei (fără TVA) pentru modernizarea centralei va trebui să fie asigurată dfe CMTEB SAdin surse proprii.          __                          z

B,d. Rețina'Elisabeta 47, cod portal 050013, sector 5, București, România


CT Floreasca - str. Banu Antonachi nr. 17. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție și s-a derulat procedura de achiziție publică. Rezultatul procedurii de achiziție a fost contestat. S-a finalizat procedura de achiziție.

Administrarea sistemului de termoficare a fost preluată de CMTEB de la RADET, preluare care a generat întârzieri în implementarea măsurii. P.M.B. se află în imposibilitatea legală de a finanța modernizarea acesteia prin CMTEB SA, asa cum s-a întâmplat în anii anteriori, prin RADET ca urmare a acestui fapt, val.estimată de 11,314,076.27 lei (fără TVA) pentru modernizarea centralei va trebui să fie asigurata de CMTEB SA din surse proprii.

CT Direcție - str. Cavafii Vechi nr. 15. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

Administrarea sistemului de termoficare a fost preluată de CMTEB de la RADET, preluare care a generat întârzieri în implementarea măsurii. P.M.B. se află în imposibilitatea legală de a finanța modernizarea acesteia prin CMTEB SA, asa cum s-a întâmplat în anii anteriori, prin RADET ca urmare a acestui fapt, val.estimată de 1,375,150.50 lei (fără TVA) pentru modernizarea cenți alei va trebui să fie asigurata de CMTEB SA din surse proprii.

CT Garaj - str. Olimpului nr. 84. RADET a întocmit caietul de sarcini pentru achiziție, proiectare și lucrări de execuție. Documentația care a fost întocmită înainte de 2018, trebuie actualizată conform modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2018, actualizare care este în curs de realizare.

Administrarea sistemului de termoficare a fost preluată de CMTEB de la RADET, preluare care a generat întârzieri în implementarea măsurii. P.M.B. se află în imposibilitatea legală de a finanța modernizarea acesteia prin CMTEB SA, asa cum s-a întâmplat în anii anteriori, prin RADET ca urmare a acestui fapt, val.estimată de 1,731,770.97 lei (fără TVA) pentru modernizarea centralei va trebui să fie asigurata de CMTEB SA din surse proprii.

Centrala termică este în clădirea ce se află pe un teren care nu este proprietatea CMTEB. Proprietarul a solicitat eliberarea terenului. CMTEB SA trebuie să găsească un alt spațiu unde să amplaseze centrala termică. în această situație, soluția prevăzută în studiul de fezabilitate trebuie modificată.

CT Bucur 14 - str. Bucur nr. 14. în anul 2019, lucrările de modernizare s-au finalizat și s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor. Valoarea realizării modernizării este de 122.268,31 lei (fără TVA) CT Caporal Bălan - str. Anghel Dogaru nr. 14. Contract în curs de derulare, stadiu 40%. în anul 2019 lucrările care s-au executat, după finalizarea și avizarea în CTE RADET a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție întocmite de contractant, au constat în dezafectarea echipamentelor și conductelor existente, demolarea postamenților și a pardoselii, refacerea acestora, montarea echipamentelor noi achiziționate pe poziție și începerea montajului conductelor aferente echipamentelor. Lucrările de execuție, pe perioada iernii, au fost sistate. Nu s-a realizat preluarea contractului de către CMTEB de la RADET din cauza lipsei fondurilor pe care CMTEB trebuie să le asigure pentru finalizarea investiției. Costuri suportate până la data raportării: 58.150,38 lei (fără TVA).Administrarea sistemului de termoficare a fost preluată de CMTEB de la RADET, preluare care a generat întârzieri în implementarea măsurii. P.M.B. se află în imposibilitatea legală de a finanța modernizarea acesteia prin CMTEB SA, asa cum s-a întâmplat în anii anteriori, prin RADET ca urmare a acestui fapt, val.estimată de 2,689,929.56 lei (fără TVA) pentru modernizarea centralei va trebui să fie asigurată de CMTEB SA din surse proprii.

CT Depou Ferentari - str. lacob Andrei nr. 31. în trimestrul IV 2019 s-a finalizat proiectul tehnic și detaliile de execuție, urmează avizarea acestei documentații în CTE. Nu s-a realizat preluarea contractului de către CMTEE de la RADET din cauza lipsei fondurilor pe care CMTEB trebuie să le asigure pentru finalizarea investiției.

Administrarea sistemului de termoficare a fost preluată de CMTEB de la RADET, preluare care a generat întârzieri în implementarea măsurii. P.M.B. se află în imposibilitatea legală de a finanța modernizarea acesteia prin CMTEB SA, asa cum s-a întâmplat în anii anteriori, prin RADET ca urmare a acestui fapt, val.estimată de 2,604,820.29 lei (fără TVA) pentru modernizarea centralei va trebui să fie asigurata de CMTEB SA din surse proprii.

Sursa de finanțare: Buget CMTEB SA.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.1: număr CT.


Valoarea indicatorului izată în scenariu: 11.

Valoarea indicatqrului monitorizare a progreselor la data raportării: Imp se cuantifică la finalizarea măsurii a rta’înjî&r^de'xmplementare la data raportării.Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Act vitățile planificate

Valoare Indicator*

Stadiul de realizare în raportările anterioare

Stadiul de realizare proiect Trim II 2020

Vale; r e rămasă de realizat

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2017

2018

Modernizare CT Amzei

1

3,2%

21,5%

21,5%

21,5%

Modernizare CT Știrbei Vodă

1

-

ii

Modernizare CT Luterană

1

-

|

Modernizare CT Rosetti

1

-

|

Modernizare CT 18A

1

-

Modernizare CT FIc reasca

1

-

|

Modernizare CT Direcție

1

-

|

Modernizare CT Garaj

1

-

Modernizare CT Bucur

1

95%

100%

100%

0

Modernizare CT Caporal Bălan

1

10%

40%

40%

40%

Modernizare CT Depou Ferentari

1

-

0,

TOTAL indicator măsura IV.1

11

10

Stadiu de realizare măsură 9,09%

număr centrale termice de cvartal O
Măsura IV. 2 - Eficientizarea consumului de energie termică prin reabilitarea rețelelor de distribuție primară și secundară a energiei termice

Responsabilitatea implementării măsurii IV.2: Instituția de interes public local în subordinea C.G.M.B. pentru care Primarul General este ordonator principal dc credite, respectiv RADET, Compania municipală prestatoare de servicii de administrare a domeniului public/utilitate publică cu acționariat majoritar/unic Municipiul București, respectiv Compania Municipală Energetică București S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București - Ilfov.

Implementarea măsurii a început din anul 2018 și are ca termen de finalizare anul 2023. în anul 2023 va rămâne de implementat mai puțin de 10% din măsură, rezultând că în perioada 2018-2022 măsura va fi practic realizată în cea mai mare parte.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri se vor reabilita toate magistralele de distribuție primară a energiei termice (250,7 km), din care se vor reabilita: 56,19 km pentru Magistrala I Sud; 34,79 km pentru Magistrala II Sud; 28,41 km pentru Magistrala III Sud; 32,25 km pentru Magistrala Il-lII Grozăvești; 21,42 km pentru Magistrala V Grozăvești; 15,69 km pentru Magistrala l-lII Vest; 61,95 km pentru Magistrala Progresu-Berceni și Magistrala Progresu-Ferentari.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Conform programului de investiții pe termen lung, pentru reabilitarea celor 250 km de traseu (împărțit în 67 de loturi) lucrările se vor face în trei faze, după cum urmează:

 • - în prima etapă de modernizare a SACET București, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 31,62 km de traseu rețele de transport apă fierbinte (7 loturi) cu fonduri proprii PMB, lucrări preconizate a fi executate în perioada 2018-2020.

 • - în etapa a doua de modernizare, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 105,969 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (25 loturi), în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM), axa prioritară 7.2 “Creșterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București”. Lucrările pentru această etapă sunt preconizate a fi executate în perioada 2019-2023.

 • - în etapa a treia de modernizare, PMB și RADET și-au propus reabilitarea a aproximativ 112,41 km de traseu rețea de transport apă fierbinte (35 loturi). Rețelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V Grozăvești, Magistrala II - III Grozăvești, Magistrala Progresu Berceni, tronson din Magistrala II Vest, rețele amplasate în intravilanul Municipiului București, sectoarele 1-6.

Reabilitarea rețelelor de distribuție primară a energiei termice din Municipiul București pentru perioada 2018-2023 se realizează în două faze, cu un total de 137,59 km, după cum urmează:

Faza 1 - 31,621 km traseu rețea de transport este finanțată din bugetul local.

Proiectul este implementat de Compania Municipală Energetică București în perioada 2018-2020 șiț vizează reabilitarea următoarelor tronsoane: Magistrala I Sud cu 5,931 km, Magistrala II Sud cu 9,265 km, Magistrala II - III Grozăvești cu 5,544 km, Magistrala Progresu Berceni cu 3,626 km, Magistrala Ferentari cu 6,305 km și Magistrala I, II, III Vesi cu 0.95 km. Contractul nr. 5692/18.09.2018 pentru faza 1 are termen de 10 luni pentru proiectare și 14 luni pentru execuție pentru fiecare obiectiv, valoare 266.147.834,16 lei fără TVA proiectare și execuție.

Stadiul de implementare al fazei 1 este următorul:

Magistrala I Sud Obiectiv 1

în prezent Proiectul tehnic s-a finalizat și s-a avizat în CTE - PMB.

Lungime tronson magistrală 5,931 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala II Sud:

Obiectiv 2 - tronson cuprips-între căminele CS1 - CS5 (zona Bobocica). - S-a eliberat Autorizațiajtfe’OoristB&e nr. 234/1726187 din 21.05.2019.Ordinul administrativ de începere a lucrărilor nr. 6878/03.07.2019 a fost emis începând cu data de 15.07.2019, fiind comunicat și către Inspectoratul de Stat în Construcții al Municipiului București, în data de 15.07.2019, a fost întocmit Procesul-verbal de predare front de lucru nr. 1, iar în data de 16.07.2019 a fost încheiat Procesul verbal de trasare a lucrărilor nr. 2.

în anul 2019 s-au executat lucrări de înlocuire magistrală de Dn 900 pe o lungime de cca 680 m de canal (1360 m conducta). Stadiu de realizare este de 18,75%.

Pentru Obiectivul nr. 2 s-a primit ordinul de reluare lucrări începând cu data de 28.04.2020.în trimestrul II al anului 2020 au fost înlocuiti 1.086 metri liniari de conductă cu diametrul Dn 900 si 448 metri liniari de conductă cu diametrul Dn 300 - 767 m de canal.

Obiectiv 3 - tronson cuprins între căminele CM43 - CO2 - proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 9,265 km.

Costul de implementare: 33.178.270,09 lei din care C+M 28.055.330,86 lei.

Costuri suportate până la data raportării: 5.257.643,38 lei (fără TVA).

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala ll-lll Grozăvești: Obiectiv 4 - tronson cuprins între căminele C15/20-CS12. în 2019 proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 5,544 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala Progresu-Berceni: Obiectiv 5 - tronson cuprins între căminele CB4 - CO5.

Proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB.

Lungime tronson magistrală 3,626 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala Progresu-Ferentari: Obiectiv 6 - tronson cuprins între căminele CF6 - CMS.

Proiectul tehnic este finalizat și aprobat în CTE-PMB. A fost eliberată Autorizația de construire nr. 38/1726186/17.01.2020.

Lungime tronson magistrală 6,305 km.

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Magistrala l-lll Vest: Obiectiv 7 - tronson cuprins între căminele CD9 - CD5.

S-a eliberat Autorizația de Construire nr. 301/1726188 din 14.06.2019. S-a primit Ordinul Administrativ de începere al Lucrărilor în data de 24.10.2019. Lucrările au fost sistate începând cu data de 09.12.2019. începând cu data de 28.04.2020 s-au reluat lucrările.

în trimestrul II al anului 2020 au fost înlocuiți 480 metri liniari de conductă cu diametrul Dn 600 - 240 m de canal.


Lungime tronson magistrală 0,95 km.

Costul de implementare: 12.320.972,8 lei din care C+M 10.528.026,99 lei.

Costuri suportate până la data raportării: -

Sursa de finanțare: buget local PMB.

Faza 2 - cuprinde 105,969 km rețea primară (de transport) de termoficare. Proiectul Va fr pre finanțare prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020), Axa 7, Obie     pecific

 • 7.2, urmând a fi implementat de Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă. Perioada preconizată pentru derularea proiectului este 2020-2023. în cadrul acestuia se vor reabilita următoarele tronsoane din rețeaua de transport: Magistrala II Sud cu 25,53 km, Magistrala ll-lll Grozăvești cu 22,431 km, Magistrala V Grozăvești cu 21,418 km, Magistrala Progresu Berceni cu 35,77 km și Magistrala I, II, III Vest cu 0,82 km.

Valoarea estimată a proiectului este de 1.323.439.186,26 lei + TVA.

Sursa de finanțare - 85% - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, 13% buget


Studiul de fezabilitate pentru faza 2 (varianta H.G. nr. 907/29.11.2016) a fost avizat în ședința CTE RADET din 20.03.2019. De asemenea, CTE PMB a avizat Studiul de fezabilitate în ședința din 29.03.2019, iar în data de 23.04.2019 indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCGMB nr. 176/2019.                                                                          '

Urmare a actualizării devizului general și a modificării analizei cost beneficiu (datorate observațiilor experților DG Competiton), studiul de fezabilitate și analiza cost beneficiu au fost finalizate și aprobate prin HCGMB nr. 588, respectiv 589 din 18.12.2019.

Planul tarifar s-a realizat în cursul anului 2018. în luna noiembrie 2019 acesta a fost revizuit ca urmare a modificărilor analizei cost beneficiu și aprobat prin HCGMB nr. 590/18.12.2019.

Analiza instituțională a proiectului a fost stabiFtă împreună cu experții Jaspers la începutul lunii decembrie 2019, după ce a fost completată cu datele necesare din contractul de delegare a serviciului de încălzire centralizată. Menționăm faptul că contractul de delegare a fost semnat în data de 01.12.2019, iar licența de operare a fost obținută la data de 03.12.2019.

în data de 18.12.2018, Agenția pentru Protecția Mediului București a emis Decizia etapei de încadrare nr. 157 prin care decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 29.11.2018 și 06.12.2018, că proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București" propus a fi amplasai în Municipiul București nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

în luna mai 2019 s-a transmis către Consiliul Concurenței, AM POIM și DG Competition (Comisia Europeană), varianta finală a prenotificării ajutorului de stat pentru proiectul de termoficare.

în vederea asigurării unui management necesar pregătirii și implementării proiectului, s-a decis înființarea Unității de Implementare a Proiectului prin Dispoziția de Primar General nr. 1424/06.10.2017 (modificată prin Dispoziția nr. 2299/30.12.2019).

De asemenea, în vederea pregătirii în timp util a documentelor aferente procedurilor de licitație, în cursul lunii septembrie 2019 s-a constituit un grup de lucru format din personal specializat din cadrul Municipiului București, Termoenergetica, ADI Termoenergetica și RADET.

A fost aprobat proiectul de hotărâre privind cofinantarea proiectului de termoficare prin HCGMB nr. 589/18.12.2019.

Elaborarea cererii de finanțare a început în septembrie 2018 și a suferit modificări pe tot parcursul pregătirii proiectului, datorită schimbărilor apărute și a observațiilor primite de la experții JASPERS.

în luna mai 2020 s-a transmis către Consiliul Concurenței, AM POIM și DG Competition (Comisia Europeană), notificarea oficială privind incident ajutorului de stat.

Documentul final de aprobare (“Action Complete Note”) din partea experților JaSPERS a fost transmis la începutul lunii iunie 2020.

De asemenea, în data de 5.06. 2020 proiectul a fost depus spre finanțare.

Urmare a solicitărilor de clarificări din etapa de evaluare, studiul de fezabilitate împreună cu anexele aferente în care se regăsesc principalii indicatori tennico-economici ai investiției, valoarea totală a investiției, sursele de finanțare ale proiectului în prețuri curente, cursul de schimb valutar utilizat, perioada derulării proiectului, durata acestuia și eșalonarea investiției oe anii de implementare, a fost supus reavizării Comisiei Tehnico - Economice PMB, respectiv Comisiei Tehnico - Economice CMTB SA.

Urmare a actualizării devizului general, studiului de fezabilitate și a analizei cost beneficiu (datorate observațiilor expertilor MFE), devizul general si studiul de fezabilitate au fost aprobate prin WCGMB nr.247/18.06.2020.         '                    ’ în urma admiterii cererii de finanțare după etapa de evaluarea tehnică și financiară, proiectul a intrat în etapa de contractare.

Valoarea totală a proiectului conform Devizului General este de 1.572.631.844,97 lei, din care 1.323.439.186,26 lei reprezentând cheltuieli eligibile, si 249.192.658,71 lei reprezentând TVA (cheltuieli ne-eligibile).

Valoare cost de implementare faza 2 (C+M) este de 1.081.716.115,69 lei + TVA in valoare

Sursa de finanțare - buget local PMB.

Cost de implementare faza 2 - 1.081.716.115,69 lei + TVA în valoare de 205.526.061.98 lei

Sursa de finanțare - 85% - Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, 13% buget de stat, 2% - buget local.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura IV.2: reabilitarea întregii rețele primare.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării Imp se poate cuantifica la finalizarea măsurii aflată în curs de implementare la data raportării.


Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii

Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea Imp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II 2020

Valoarea obținută până în prezent

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

Trim I 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2018

2023

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 1

31,621

-

0,68

-

1,007

1,687

29,934

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 2

105,969

-

-

-

-

Reabilitare rețele de distribuție primară a energiei termice - FAZA 3

113,11

-

-

-

-

TOTAL indicator măsura IV.2

250,7

0,68

1,007

1,687

249,013


* km rețea de transport energie termică
Bd, Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roMăsura V.1 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor- încălzire rezidențială

Responsabilitatea implementării măsurii V.1:

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică,

Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții Investiții și Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă,

Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice,

Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 481.198 apartamente, din care: 54.816 apartamente în sectorul 1; 162.174 apartamente în sectorul 2; 80.160 apartamente în sectorul 3; 46.464 apartamente în sectorul 4; 94.553 apartamente în sectorul 5; 43.031 de apartamente în sectorul 6.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018.

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Sector 2-a raportat reabilitarea termică unui număr de 3.498 apartamente în trimestrul I și 1.864 apartamente în trimestrul II 2020.

Primăria Sector 5: s-au încheiat contracte de proiectare și execuție lucrări pentru 130 imobile. Acestea ee află în stadii diferite de execuție.

In luna februarie au fost finalizate lucrările pentru obiectivul de investiții - Proiect Pilot Bloc 20 Calea Ferentari nr. 72, imobil ce deține un nr. de 18 apartamente.

Suplimentar, Municipalitatea, prin Direcția Generală Investiții, în baza Hotărârii Consiliului General nr. 128/28.03.2018 privind aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București, derulează programul local multianual privind creșterea performanței energetice a unui număr de 43.429 apartamente din blocuri de locuințe din sectoarele 3 si 6. Studiile de fezabilitate aferente imobilelor au fost avizate în Consiliul Tehnico-Economic al PMB. Indicatorii tehnico-economici aferenți imobilelor, au fost aprobați, de asemenea, prin hotărâre a CGMB.

în anul 2019 pentru blocurile din sectorul 3 (22 loturi), a fost demarată procedura de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de execuție. Procedura a fost publicată în SICAP, termenul limită de depunere a ofertelor, fiind stabilită pentru data de 08.08.2019, însă, din cauza diminuării alocărilor bugetare din acest an, procedura de achiziție a fost suspendată. Documentațiile aferente imobilelor din sectorul 3 au fost returnate Primăriei Sectorului 3, în vederea continuării programului de reabilitate termică a imobilelor.

Ca urmare a demarării, în anul 2019, a procedurii de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de execuție în vederea reabilitării termice a blocurilor de locuințe din sectorul 6 (18 loturi), pentru care se estima la acel moment, un număr aproximativ de 20.000 apartamente, au fost depuse oferte pentru 15 loturi. în perioada raportării, a fost finalizată evaluarea ofertelor tehnice și financiare depuse. în urma evaluării ofertelor, au fost atribuite și semnate contractele de lucrări pentru 13 loturi (50 blocuri), urmând a fi emise ordinele de începere a lucrărilor. Conform prevederilor contractuale, executanții lucrărilor dispun de o perioadă cuprinsă între 6 și 8 luni, după caz, de la data emiterii ordinelor de începere, pentru finalizarea lucrărilor.

în trimestrul I 2020, au fost elaborate acte adiționale la cc i dractele de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari ale căror imobile au fost incluse în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul București, conform cărora, asociațiile de proprietari sunt de acord cu valorile ce le revin la plată, ca urmare a reabilitării imobilelor. Actele adiționale sunt în curs de semnare.

J

Estimarea inițială privind numărul de apartamente aferente blocurilor de locuințe din sectorul 6 ce

urmează a fi reabilitate va fi reevaluat.


în trimestrul II 2020 nu s-au efectuat decontări pentru acest obiectiv. Costul de implementare! 25Q?495^00 lei.


Sursa de finațare: bugei

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii

2aud__

Suplimentar față de prevederile PICA ptumăr apartamente


Activitățile planificate

Valoare Indicator*

Valoarea mp obținută în raportările anterioare

Valoarea Imp obținută în perioada de raoortare Trim II 2020

Valoarea obținută până în prezent

Stadiu de realizare% până în prezent

Valoare rămasă de realizat

2018

2019

Trim I 2020

3

4

5

6

7

8

9

9

10

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS1

54.816

54.816

-

-

54.816

100%

0

Reabilitare termică clădiri

1 rezidențiale PS2

162.174

35.609

14.783

-

3.498 trim I

1.864 trim II

55.754

34,33%

106.420

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS3

80.160

16.903

18.375

0

35.778

44,63%

44.382

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS4

46.464

4.846

27.358

-

-

32.204

69,30%

14.260

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS5

94.553

-

S-au încheiat contracte de proiectare și execuție lucrări pentru 130 imobile

18

-

18

-

94.535

Reabilitare termică clădiri rezidențiale PS5

43.031

în anul 2018 s-au începui lucrările pt.

9.065 apartamente

Au fost demarate lucrări de execuție pentru un număr de 70 imobile ce fac parte din Acordul Cadru nr. 138/2017, cuprinzând un număr de 7.S38 de apartamente

-

-

-

-

43.031

TOTAL indicator măsură V.1

481.198

112.174

61.016

18

178.570

37,11%

302.628

PS1

541

-

179.111


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.roMăsura V.2 - Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor - încălzire instituțională

Responsabilitatea implementării măsurii V.2:

Aparatul de specialitate al Primarului General, respectiv Direcția Generală Investiții,

Primăria Sector 1 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 1 - Direcția Investiții - Serviciul Reabilitare Termică,

Primăria Sector 2 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 2 - Direcția Servicii Publice, Primăria Sector 3 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 3 - Direcția Achiziții investiții, Primăria Sector 4 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 4 - Direcția Investiții și Achiziții Publice,

Primăria Sector 5 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 - Direcția Generală Operațiuni, Primăria Sector 6 - Aparatul de specialitate al primarului sectorului 6 - Direcția Achiziții Investiții.

Descrierea măsurii:

în cadrul acestei măsuri sunt reabilitate termic 221 de clădiri, din care: 9 unități școlare în sectorul 1, 147 unități școlare în sectorul 2, 1C unități școlare în sectorul 3, 22 unități școlare în sectorul 4, 11 unități școlare în sectorul 5, 22 unități școlare în sectorul 6.

Măsura a avut termen de finalizare sfârșitul anului 2018. >

Descrierea stadiului implementării măsurii:

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții, derulează Programul „Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București” -102 școli.

Din cele 102 școli cuprinse în program, 93 școli sunt finalizate (dintre care: 90 școli au recepție finală, iar 3 școli au recepție la terminarea lucrărilor și sunt în garanție, ur mând ca după perioada de garanție să fie efectuată recepția finală), o școală este în derulare (Grup Școlar Nichita Stănescu-contract nou încheiat în anul 2018), 6 școli sunt în litigiu (până la finalizarea litigiului, lucrărilor nu pot fi continuate), un contract este suspendat (Colegiul Viilor), iar o școală (Școala nr.47) a fost scoasă din program în timpul derulării proiectului din motive juridice (hotărâre judecătorească restituire teren către proprietar). Lucrările de reabilitare aferente Grupului Școlar Nichita Stănescu, situat în B-dul Lucrețiu Pătrășoanu nr. 3, sector 3, București, se derulează în baza Contractului de execuție lucrări nr. 308/2018, încheiat cu Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane SA. Lucrările sunt sistate.

Degradările survenite la corpurile executate de către fostul constructor la Grupul Școlar Nichita Stănescu au necesitat realizarea unei expertize și optimizarea proiectului prin întocmirea documentațiilor tehnice cu părți desenate și părți scrise, pentru actualizarea și punerea în conformitate cu situația reală din teren a proiectului tehnic întocmit la nivelul anului 2006. Sunt în curs de elaborare documentațiile necesare modificării proiectului. După optimizarea proiectului, urmează întocmirea unui act adițional la contractul de lucrări care va cuprinde lucrările suplimentare necesar a fi realizate, ca urmare a degradărilor survenite la corpurile executate de către fostul constructor (conform expertizei). Continuarea lucrărilor de execuție este condiționată de optimizarea proiectului.

în trimestrul II 2020 nu s-au efectuat decontări pentru acest obiectiv.

Cost implementare: 381.703.000 lei.

Cost implementare la data raportării: 1.919.362,75 lei (lucrări execuție Liceul Nichita Stănescu) 123.458,60 lei (expertiza tehnică Nichita Stănescu) 1.338.307,23 lei (dotări). 2.037.139,9 lei buget local Sursa de finanțare: Buget local.

Primăria Sector 2 - Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar

în trimestrul II 2020 s-au derulat acțiuni de obținere avize și autorizații precum și acțiuni de execuție pentru:

- 7 unități de învățământ, prin PNDL pentru care la 4 unități de învățământ stadiul fizic de execuție este de 25% iar pentru 3 unități de învățământ se derulează procedura de achiziție încheiere contracte servicii proiectare si execuție lucrări.

 • - 4 unități de învățământ vor fi reabilitate prin POR 2014 - 2020 pentru care se derulează procedura de achiziție încheiere contracte servicii proiectare si execuție lucrări.

 • -15 unități de-învățământ vor fi reabilitate în vederea obține rii ” Autorizației de Securitate la Incendiu” - Program {Jelinvestiții derulat de Primăria Sector 2 prip>$®^^^la 7 unități au început lucrările de

Bâ.-P^girța Qisabeta 6r. 4?, cod poștal 050013, sectorc București, România

Tel: 021.305^5.00 ’

execuție, stadiul fizic realizat fiind de cca. 30%, iar la 8 unități de învățământ se derulează procedura de achiziție încheiere contracte servicii proiectare si execuție lucrări.

Primăria Sector 3 - Direcția Achiziții Investiții

Având în vedere Normativul C16-1984, punctul 1.6. (perioada 15 noiembrie -15 martie este considerată "perioada convențională de timp friguros"), precum și contextul epidemiologie actual, pentru a preveni și combate răspândirea agenților patogeni, pentru lucrările prevăzute la Măsura V.2 Primăria Sectorului 3 a emis Ordin de sistare a lucrărilor, fapt pentru care în trimestrul I al anului 2020, la nivelul Sectorului 3 nu au fost finalizate lucrări de reabilitare termică la clădiri instituționale.

Primăria Sector 5 a demarat în trimestrul I 2020 lucrări de execuție reabilitare termică la un număr de 2 școli și 6 grădinițe și lucrări de reconstrucție la 2 școli.

Indicatorul de monitorizare a progreselor măsura V.2: număr clădiri instituționale.

Valoare indicator realizată în scenariu: 221.

Valoarea indicatorului de monitorizare a progreselor la data raportării: 120.Bd. Regina Elisabeta nr. ^7, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Data de începere a activității planificate în cadrul măsurii


Data de finalizare a activității planificate în cadrul măsurii


2018Suplimentar față de prevederile PICA


Activitățile planificate


Reabilitare termică clădiri instituționale PMB Reabilitare termică clădiri instituționale PS2


TOTAL indicator măsură V.2


PS3


Valoare Indicator


92


129


221Valoarea Imp obținută în raportările anterioare


Valoarea Imp obținută în perioada de raportare Trim II 2020


Stadiu de realizare %


2018


9090


12


2019


93108


120


Trim I 2020


100%


Valoare rămasă de realizat


10FS5

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro


obținere avize

- Pentru 4 unități de

și autorizații

învățământ stadiul

pentru 8 unități

fizic de execuție este

de învățământ

de 25%

Pentru 7 unități au început lucrările de execuție, stadiul fizic realizat fiind de cca. 30%, Pentru 18 unități de învățământ se derulează procedura de achiziție încheiere contracte servicii proiectare si execuție lucrări.
DOI


11,62^.
Pentru măsurile suplimentare, cu caracter voluntar, necuantificabile, anexă a Planului Integrat de Calitatea Aerului în Municipiul București 2018-2022 s-au realizat acțiuni pe următoarele domenii:

Măsura N.4 -Creșterea capacității și eficienței autorităților în controlul măsurilor aplicate

Primăria Sector 1, prin Poliția Locală Sector 1 - în trimestrul II al anului 2020 s-au efectuat controale conform reglementărilor în vigoare și au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor, astfel:

 • - 14 sancțiuni contravenționale în valoare de 2.500 lei, în baza H.C.L. Sector 1 nr. 132/2016 privind staționarea autovehiculelor pe spațiile verzi aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București sau aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1;

 • - 4 sancțiuni contravenționale în cuantum de 350 lei, aplicate pentru nerespectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București;

 • - 150 sancțiuni contravenționale în cuantum de 82.800 lei, aplicate pentru nerespectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

 • - 5 sancțiuni contravenționale în cuantum de 15.000 lei, aplicate pentru nerespectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 122/2010 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru organizările de șantiere de construcții și demolări din municipiul București;

 • - 7 sancțiuni contravenționale în cuantum de 21.000 lei aplicate pentru nerespectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 134/2004 privind circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul București;

Primăria Sector 5 - în trimestrul II al anului 2020 pentru măsura de creștere a capacității și eficienței autorităților în controlul măsurilor aplicate în domeniul construcțiilor și al spațiilor verzi s-au încheiat 54 procese verbale de contravenție în cuantum de 119.500 lei.

Primăria Sector 6-a raportat acțiuni aferente trimestrului I al anului 2020, fiind aplicate măsuri de control, 174 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 249.725 lei, după cum urmează:

 • - 55 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 16.225 lei, pentru nerespectarea prevederilor de protecție a spațiilor verzi prin H.C.G.M.B. nr. 304/2009;

 • - 106 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 219.500 lei, pentru nerespectarea normelor de salubrizare și de menținere a curățeniei pe domeniul public și lipsa contractului de salubrizare potrivit prevederilor H.C.G.M.B. nr. 120/2010;

 • - 13 sancțiuni în valoare totală de 14.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor stabilite de H.C.G.M.B. nr. 120/2010, privind deținerea de către transportatori a Acordului de Transport Deșeuri emis de Primăria Municipiului București;

Măsura N. 5- Inițierea unui studiu privind evaluarea expunerii populației la poluarea aerului cu particule în suspensie (PMw și PM2,s) și a impactului asupra sănătății populației din Municipiul București Institutul Național de Sănătate Publică a realizat studiul referitor la relația dintre poluarea aerului cu pulberi în suspensie și impactul asupra sănătății populației.

Măsura N.6 - Extinderea regimului obligatoriu de plată a parcărilor la nivelul întregului teritoriu al Municipiului București coroborat cu aplicarea unor sancțiuni complementare pentru staționarea neregulamentară (similar zonei centrale)

în cadrul acestei măsuri, în trimestrul II al anului 2020, Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul zonelor cu parcare interzisă. Au fost realizate 312 controale, în urma cărora s-au încheiat 87 procese verbale de inspecție, 312 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 131.615 lei (11 la persoane fizice și 175 la persoane juridice).


Compania Muni^fpală

Municipal de Descoementul Transportului S.A. a început implementarea proiectului ^atribuțiilor delegate prin H.C.G.M.B. nr.

371/26.06.2019 prin care a fost aprobat Regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București. Flota auto a Companiei are în componența și 6 autospeciale de ridicare rapidă.

în Trimestrul II al anului 2020, au fost emise 237 dispoziții de ridicare/relocare, dispuse astfel: 31 în luna aprilie, 45 în luna mai, respectiv 161 în luna iunie

D-h- ii.htituirea stării de urgentă, activitatea Companiei se axează pe relocări aie autoturismelor ce îngreunează intervențiile echipajelor instituțiilor cu care sunt încheiate protocoale de colaborare (Compania Municipală Termoenergetica, Apa Nova, etc).

Costurile pentru trimestrul II al anului 2020 au o valoare de 504.560,47 lei.

Măsura N.7 - Realizarea de parcări subterane cu număr suficient de locuri pentru noile clădiri rezidențiale sau de birouri

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului a asigurat, prin Autorizațiile de construire în teritoriul pentru care are competență, un număr de 496 locuri de parcare (279 în trimestrul I 2020, respectiv 217 în trimestrul II 2020).

Primăria Sector 3, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului - în trimestrul II al anului 2020, în autorizațiile de construire emise pentru construirea de clădiri rezidențiale sau de birouri, au fost prevăzute 246 locuri de parcare subterane și 500 locuri de parcare la sol.

Primăria Sector 5, prin Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului a asigurat, prin Autorizațiile de construire, un număr de 107 locuri de parcare subterane.

Număr locuri noi de parcare prevăzute: 849.

Măsura N.9- Dezvoltarea zonelor pietonale

Primăria Municipiului București, prin Direcția Generală Investiții a continuat proiectul PIDU - Zona Centrală a Municipiului București pentru implementare de măsuri de prioritizare a circulației pietonilor în zona centrală, prin lărgirea trotuarelor și propuneri de amenajare a spațiilor publice pietonale, prin care sunt prevăzute a se realiza 24,44 ha zone pietonale.

Studiile de fezabilitate aferente proiectelor individuale cuprinse în PIDU au fost elaborate în baza contractului de prestări servicii nr. MB444/31.12.2010, încheiat de către Municipiul București cu Asocierea condusă de S.C. Synergetics Corporation S.R.L. Indicatorii tehnico-economici aferenți studiilor de fezabilitate pentru proiectele individuale au fost aprobați prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București în anul 2016.

Au fost realizate proiectele tehnice, dar a trebuit să fie modificate în conformitate cu H.G. nr. 907/29.11.2016. Urmare acestor modificări legislative și necesității realizării proiectelor tehnice în conformitate cu noua legislație, avizele și certificatele de urbanism au expirat. Pentru obținerea acestora este nevoie de redepunerea cererilor însoțite de certificate de urbanism noi, certificate de urbanism care nu au fost încă emise. S-a obținut o parte a avizelor, urmând a fi solicitată emiterea și pentru cele rămase.

Pentru finalizarea proiectelor tehnice și pentru obținerea autorizațiilor de construire a fost necesară declararea utilității publice a obiectivelor. Având în vedere intervențiile propuse prin PIDU și efectele benefice pe care acestea le vor avea asupra cadrului fizic, social, economic, cultural, turistic și de mediu, proiectele individuale din cadrul PIDU sunt considerate lucrări de interes local. Ca urmare, intervențiile propuse prin proiectele individuale ce prevăd operațiuni urbanistice, din cadrul PIDU, au fost declarate lucrări de utilitate publică, prin hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București (14 proiecte au fost declarate de utilitate publică).

Declararea de utilitate publică s-a realizat în baza Planurilor Urbanistice Zonale aprobate pentru fiecare proiect individual. Urmează să fie demarate procedurile de expropriere, în funcție de alocările bugetare. Urmează demararea procedurii pentru selectarea unui operator economic pentru prestarea serviciilor de salubritate aferente proiectelor.

în curs de obținere Autorizații de Construire pentru Proiectul nr. 8 "Traseu pietonal și de bicicliști”, proiect ce cuprinde 40 de subproiecte.

în trimestrul II 2020 nu s-au efectuat decontări pentmacestproiect.

Termenul de finalizare a proiectului este 2022.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 0500'

tor 5, București, Români


Valoarea necesară realizării proiectului este de 1.194.440 mii lei din bugetul local.

La nivelul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, în trimestrul II al anului 2020 au fost efectuate lucrări de amenajare/reamenajare/extindere trotuare (lucrări montaj pavele) pe o suprafață de 1,5 ha (15.705,77 mp).

Măsura N.10 - Modernizare parc auto persoane juridice și instituții

Primăria Municipiului București, are în proprietate 80 autoturisme, respectiv 4 autoturisme Euro 3, 31 autoturisme Euro 4, 21 autoturisme Euro 5, 22 autoturisme Euro 6, și 2 autoturisme hibrid cu norma de poluare Euro 6.

Măsura este finalizată în anul 2020, de Direcția Administrativă prin darea în administrare a 21 de autoturisme hibrid către instituții de utilitate public și interes local, conform H.C.G.M.B. nr. 38/29.01.2020. Achiziționarea acestora s-a realizat prin Contractul de furnizare autoturisme nr.719/13.08.2019 între MUNICIPIUL BUCUREȘTI și INCHCAPE MOTORS SRL. Costul pentru achiziționarea celor 23 autoturisme hibrid a fost de 1.902.645 lei cu TVA inclus. 5

Măsura N.11 - Stimularea achiziționării mașinilor hibrid sau electrice

în cadrul parcajelor instituite la nivelul capitalei și gestionate de Compania Municipală Parking București S.A., se acordă facilitatea de gratuitate pentru parcarea mașinilor electrice sau hibrid înmatriculate în municipiul București, în condițiile stipulate prin H.C.G.M.B. nr. 140/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Măsura N.14 - Inventarierea și reducerea suprafețelor de terenuri supuse eroziunii eoliene

Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București a asigurat controlul întreținerii corespunzătoare a terenurilor proprietate privată (deținute de persoane fizice și juridice) și a întocmit 3 procese verbale de inspecție și 3 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 13.000 lei (din care 2 persoane fizice și 1 persoană juridică).

Primăria Sector 1 prin Direcția Inspecție din cadrul Poliției Locale Sector 1 a aplicat:

 • - 14 sancțiuni contravenționale în cuantum de 6.500 lei, pentru nerespectarea obligației persoanelor fizice și juridice de a salubriza și igieniza terenurile pe care le dețin cu orice titlu, prevăzută în HCGMB nr. 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București;

 • - 53 sancțiuni contravenționale în cuantum de 5.500 lei, pentru nerespectarea obligației de a asigura îngrădirea, salubrizarea, înierbarea și igienizarea terenurilor virane aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice, prevăzută în HCGMB nr. 121/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • - 1 sancțiune contravențională în cuantum de 25.000 lei aplicată pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • - 3 sancțiuni contravenționale în cuantum de 40.000 lei, aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

 • - 4 sancțiuni contravenționale în cuantum de 6.000 lei, aplicate pentru nerespectarea prevederilor H.C.L. Sector 1 privind stabilirea, constatarea și sancționarea contravențiilor în domeniul serviciilor de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București.

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2, pentru nesalubrizarea terenurilor s-au aplicat în trimestrul II al anului 2020 un număr de 23 sancțiuni în valoare de 88.190 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 s-au realizat:

 • - 5 sancțiuni în valoare totală de 22.000 lei;

 • - 87 locații terenuri insalubre nou identificate;

 • - au fost inventariate spre aplicarea a prevederilor legale un număr de 9 situații de caz privind terenuri neîngrijite cu identificarea proprietarilor persoane fizice și juridice

Controlul întreținerii corespunzătoare a terenurilor deținute în proprietate sau în administrare și aplicarea de sancțiuni pentru persoanele fizice/juridice se realizează zilnic, intrând în atribuțiile de serviciu.

Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale - în cursul trimestrului II au fost identificate unu număr de 63 imobile (clădiri și terenuri) și a fost emis și transmis un număr de 461 somații), prin aplicarea reglementărilor prevăzute în H.C.G.M.B. nr. 151/2017 și H.C.L. S3 nr. 39/2017 privind stabilirea procedurii cadru d^apffcare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% si a criterjjlor/de. încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri ..neîngrijite modificată prin H.C.L. S3 nr. 124/2018.
La nivelul Primăriei Sector 5, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5, au fost inventariate 400 terenuri și au fost întocmite 65 procese verbale de contravenție, în valoare de 225.500 lei.

Primăria Sector 6-a raportat acțiuni aferente trimestrului I al anului 2020; astfel, au fost realizate măsuri de control, cu aplicarea a 7 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 143.500 lei, după cum urmează:

 • - 2 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 6.000 lei, pentru nerespectarea obligațiilor de menținere a salubrității pe terenuri proprietate privată stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 120/2010;

 • - 5 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 137.500 lei, pentru nerespectarea obligațiilor de menținere a salubrității pe terenuri proprietate privată stabilite de OUG nr. 195/2005;

Măsura N.16- Promovarea și utilizarea de surse regenerabile/verzi din energie

în anul 2018 s-a aprobat H.C.G.M.B. nr. 485/23.08.2019 pentru aprobarea de principiu privind Programul "Energie verde pentru spitalele Municipiului București” - Implementarea unui sistem integrat Smart Energy și realizarea de investiții pentru autonomie și eficiență energetică pentru spitalele aflate în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București”. Obiectivele programului sunt realizarea și implementarea unui sistem integrat Smart Energy și realizarea de investiții pentru ca unitățile medicale, aflate în administrarea Municipiului București să devină autonome și eficiente din punct de vedere energetic, prin introducerea cogenerării în centralele termice, instalarea de sisteme cu panouri solare pentru prepararea apei calde menajere și încălzirii, utilizarea centralelor termice de încălzire pe biomasă, precum și a panourilor fotovoltaice.

în acest sens Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-llfov, la comanda ASSMB a elaborat "Studiul de oportunitate privind implementarea Proiectului "Energia Verde pentru spitalele Municipiului București”.

De asemenea este în elaborare studiul de fezabilitate aferent proiectului pilot pentru spitalul "Alexandru Obregia”;

Măsura N.17 - Reducerea consumului de combustibili solizi și lichizi

Primăria Municipiului București, prin Direcția Utilități Publice, a făcut demersuri în vederea implementării obiectivului de investiții "Instalație de tratare termică și valorificare energetică a deșeurilor municipale din Municipiul București”, în vederea tratării și valorificării deșeurilor și producerii de energie termică si electrică.

Se află în derulare Contractul nr. 424/29.11.2017 pentru Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului ante-menționat încheiat cu Asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL-RAMBOLL DANMARK A/S. în baza acestui contract a fost realizat Mașter Planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor din Municipiul București, aprobat prin H.C.G.M.B. nr.455/27.08.2019.

De asemenea, în trimestrul II al anului 2020 s-a derulat procedura privind "Achiziționare teren cu destinația dezvoltare investiții pentru gestiunea deșeurilor” aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 64/2020.

Măsura N.18 - Salubrizarea urbană - Gestionarea salubrizării șantierelor

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a realizat verificarea stării de salubrizare a spațiilor/zonelor extinse și igienizarea străzilor adiacente șantierelor după episoade de vânt, ploi sau topirea zăpezii și a întocmit 58 procese verbale de inspecție, respectiv 58 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 252.500 lei la persoane juridice.

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2, pentru încălcarea normelor legate de protecția mediului de către constructori în trimestrul II al anului 2020 s-au aplicat 3 sancțiuni în valoare de 2.500 lei.

La nivelul Primăriei Sector 5, în trimestrul II s-a realizat verificarea stării de salubrizare pe o suprafață de 1,6 ha șantiere de construcții.

 • - 48 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 89.500 lei, pentru nerespectarea obligațiilor de menținere a curățeniei în interiorul șantierelor pe căile de acces interioare și limitrofe acestuia și incorecta gestiune a deșeurilor specifice stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 120/2010;

 • - 4 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare de 20.000 lei, pentru nerespectarea obligațiilor de menținere a curățeniei în interiorul șantierelor pe căile de acces interioare și limitrofe acestuia și incorecta gestiune a deșeurilor specifice stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 205/2009 privind aprobarea Brevetului Verde pentru execuția lucrărilor de construcții pe teritoriul municipiului București;

Măsura N.19 - Eliminarea deșeurilor stradale provenite din dejecții animale

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a realizat verificarea respectării obligației proprietarilor de animale de companie de a evacua dejecțiile fiziologice ale animalelor care le aparțin de pe domeniul public conform art. 34 din H.C.G.M.B. nr. 120/2010, fiind întocmite 2 procese verbale de inspecție, respectiv 2 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, în valoare de 1.000 lei.

La nivelul Primăriei Sector 1 prin Poliția Locală Sector 1 în trimestrul II au realizate 60 controale și aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare de 700 lei conform H.C.L. S1 nr. 131/2008 privind constatarea și sancționarea unor fapte contravenționale de către persoanele fizice și juridice la regimul protecției animalelor și păsărilor.

La nivelul Primăriei Sector 2 prin Poliția Locală Sector 2 s-au aplicat 3 amenzi în valoare de 300 lei pentru încălcarea normelor de salubrizare.

La nivelul Primăriei Sector 3 prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 au fost desfășurate acțiuni de conștientizare a populației, de informare cu privire la obligațiile posesorilor de animale de companie, aplicându-se un număr 65 sancțiuni, din care 11 avertismente, în valoare totală de 13.600 lei.

La nivelul Primăriei Sector 5, au fost întocmite 333 procese verbale de contravenție în baza H.C.G.M.B. nr. 120/2010, prin aplicarea de amenzi în valoare de 187.800 lei.

Primăria Sector 6-a raportat acțiuni aferente trimestrului I al anului 2020; astfel, au fost realizate măsuri de control, cu aplicarea a 36 sancțiuni contravenționale cu amendă în valoare totală de 8.150 lei, pentru nerespectarea obligațiilor de menținere a curățeniei pe domeniul public de către deținătorii de animale de companie prin H.C.G.M.B. nr. 120/2010;

Total procese verbale de constatare și sancționare încheiate: 416

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 203.400 lei

Măsura N.20 - Interzicerea arderii deșeurilor vegetale și a celor menajere în curțile proprii/terenuri private

La nivelul Primăriei Sector 2, în trimestrul II al anului 2020 pentru arderea deșeurilor a fost aplicată 1 sancțiune în valoare de 500 lei.

La nivelul Primăriei Sector 3, prin Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 au fost desfășurate acțiuni de conștientizare a populației, respectiv un plan de acțiune, aplicându-se un număr 13 sancțiuni, în valoare totală de 3.600 lei.

Primăria Sector 6-a raportat acțiuni aferente trimestrului I al anului 2020, fiind realizate măsuri de control, cu aplicarea a 10 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.000 lei, pentru arderea deșeurilor, ca mijloc de eliminare și încălcarea prevederilor stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 120/2010;

Măsura N.29 - Grad ridicat de ocupare a autoturismelor

La nivelul Primăriei Municipiului București, ca măsură de descongestionare a traficului a fost aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 790/22.11.2018, programul Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul București, prin Direcția Transporturi au fost demarate proiecte care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar, pe teritoriul Capitalei fiind aprobate H.C.G.M.B. nr. 271/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înființarea unui serviciu municipal de transport dotat cu microbuze/autobuze școlare, care să faciliteze transportul elevilor din ciclul primar și secundar pe teritoriul Municipiului București pentru școala nr. 195 (Hamburg), sector 3 - proiect pilot și H.C.0.M.B.     6T2/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru

introducerea autobuzelor școlaceTn zona unităților de WățăR^ârit din sectoarele 1 -6.

Măsura N.30 - Obligarea proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietăților lor și em'terea de amenzi în cazul nerespectării

Direcția Generală Poliție Locală și Control a Municipiului București a verificat respectarea obligației proprietarilor de imobile și terenuri de a menține curățenia în fața proprietății și a întocmit 122 procese verbale de inspecție, respectiv 122 procese verbale de constatare și sancționare, prin aplicarea de amenzi în valoare de 133.000 lei.

d pujcese verbale de constatare și sancționare încheiate: 122          —      --------

Valoare procese verbale de constatare și sancționare raportată: 133.000 lei întocmit în baza informațiilor transmise de către factorii responsabili,

Marina Stanciu - Coordonator Comisie Tehnică

Ionica Brâulete


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România
1

lungime piste bicic ete (km)

2

număr km străzi salubrizate

3

valori raportate în trimestrul II 2020