Hotărârea nr. 54/2021

HOTARAREnr. 54 din 2021-02-26 PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI COMPONENTELOR TAXEI MUNICIPALE PENTRU APA UZATA (TMAU FAZA 1 SI TMAU FAZA 2) PENTRU ANUL 2021

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului componentelor Taxei Municipale pentru Apa Uzată (TMAU Faza 1 și TMAU Faza 2) pentru anul 2021

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 7167/30.12.2020 și raportul de specialitate al Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă - Serviciul UIP Faza 2 Glina nr. 8577/10.12.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 37/25.02.2021, avizul Comisiei pentru utilități publice și salubritate nr. 01/24.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 56/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/29.10.2008 și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 578/24.10.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • - Memorandumului de Finanțare, semnat între Comisia Europeană și Guvernul României, referitor la asigurarea co - finanțării Măsurii ISPA nr. 2004/RO/16/P/PE/003, cu precădere art. 8.4 (b) „Condiționalități”;

 • - Anexei D - „Obligațiile Primăriei” din Legea nr. 470/2.12.2006 pentru aprobarea Contractului de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Primăria Municipiului București pentru Proiectul privind Stația pentru tratarea apelor uzate București - Glina, Faza A, semnat la București la 29 mai 2006;

 • - Contractul de finanțare nr. 12/21.12.2016 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene privind Proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 20142020, Axa Prioritară 3, OS 3.2;

 • - Contractul de finanțare nr. FI N° 82.478/03/08.11.2017 încheiat cu Banca Europeană de Investiții (BEI) în valoare de 75.000.000 Euro;

 • - Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București nr.1329/20.03.2000, încheiat cu S.C. Apa Nova București S.A.;

 • - Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 Aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu

 • - art. 3 lit. e), art. 94 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 • - art. 24 și art. 36 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 1 alin. (4) lit k) si I). art 10 alin (12) si alin (15), art 44 alin. (2) lit d) din Legea nr. 51/2U06 privind serviciile comunitare, republicată, cu modificâriie și compietănie ulterioare;

 • - art. 454 lit. h), art. 486 alin. (2) și (3) și art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 245/20.10.2005 privind aprobarea contractării unor împrumuturi externe de la Banca Europeana de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea obiectivului “Reabilitare Stație de Epurare a Apelor Uzate București - Faza 1”;

 • - Art. 2 alin. 2.1 “Cuantumul Taxei Municipale pentru Apă Uzată” din Actul Adițional nr. 4507 din 4 decembrie 2008 la Contractul de Concesiune cu privire la furnizarea de servicii alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul București încheiat cu S.C. APA NOVA București S.A.;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/21.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)";

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 344/30.08.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 261/21.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare de până la 105.000.000 euro sau echivalent, pentru cofinanțarea obiectivelor de investiții aferente proiectului "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta)";

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 317/2008 prin care s-a aprobat instituirea unei taxe speciale, denumită Taxă Municipală pentru Apă Uzată, care este colectată de SC Apa Nova București SA în numele și pentru Municipiul București, de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile de canalizare furnizate de S.C. Apa Nova S.A.;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. c), lit. g) și art. 139 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 1 (TMAU Faza 1) pentru anul 2021, în valoare de de 0,09 RON/m3 apă uzată, calculată conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza metodologiei de calcul aprobată prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 317/2008.

Art.2 Se aprobă cuantumul Taxei Municipale pentru Apa Uzată Faza 2 (TMAU Faza 2)

face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 578/24.10.2019.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și S.C. Apa Nova București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Cosmin - Victor - Smighelschi


București, 26.02.2021

Nr. 54 ’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 3


Serviciu) Datoriei și Fluxul de Numerar in
contul fcserow

Termene de Plata

10/12/2019

27/05/2020

09/06/2020

27/11/2020

10/12/2020

28/05/2021

10/06/2021

28/11/2021

10/12/2021

28/05/2022

10/06/2022

28/11/2022

10/12/2022

28/05/2023

10/06/2023

28/11/2023

Serviciul datoriei către BERD

Trageri, total

Euro

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000.000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

Taxa angajare imprumut. total

Euro

0

0

0

0

0

0

0

0

Sumă rambursată

Euro

466,873

466,873

Dobândă aferentă plății

Euro

11.485

5.710

0

0

0

0

0

0

Total valoare scadentă (BERD)

Euro

478,358

472,583

0

0

0

0

0

Suma scadenta (memo)

Euro

0

0

Serviciul datoriei către BEI

Tragere, total

Euro

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25.000.000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

Sumă rambursată

Euro

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657.895

657,895

-

657.895

Dobândă aferentă

Euro

288,208

270,061

261,974

244,192

233,343

216,942

206,093

189,692

Total valoare scadentă (BEI)

Euro

946,103

927,956

937,899

902,087

891,238

874,837

863,988

847,587

Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)

Euro

946,103

478,358

927,956

472,583

937,899

0

902,087

0

891,238

0

874.837

0

863,988

0

847,587

0

Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)

RON

4,521.144

2.316.785

4,489,174

2,286.215

4,537,275

0

4,364,025

0

4,311,542

0

4.232,198

0

4,179,715

0

4,100,370

0

Recuperarea sumelor de către PMB

Sumă rambursată

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

Plată totală/cumulativă

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

ANB costuri de operare (în perioada probe)

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANB costuri de operare (în perioada probe)

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți totale

RON

4.521.143.51

2.316.785.12

4.489.173.62

2.286.215.30

4,537,274.52

0.00

4.364.025.05

0.00

4.311.542.29

0.00

4.232.197.72

0.00

4.179,715

0

4.100.370

0

Comisioane bancare

RON

45

23

45

23

45

0

44

0

43

0

42

0

42

0

41

0

încasări pe serviciile de apă uzată pe m3

Cumulat anul trecut

m

163,084,400

165,403.419

158,332,726

160,436,082

157,751,708

159,855,064

101.229,200

102,578,923

Anul trecut

3 m

54.845.079

2,319,020

50,793,195

2,103,356

50,620,770

2,103,356

32,483,326

1.349,723

Cumulat anul curent

3 m

0

29,552,813

0

107,539,531

0

29,306,762

0

107,130,937

0

18.806,136

0

68,745,875

0

18,530,953

0

67,739,941

Anul curent

3 m

0

29.552,813

0

77.986,718

0

29,306,762

0

77,824,176

0

18,806,136

0

49,939,739

0

18,530,953

0

49,208,989

Incasan m

3 m

0

84,397,892

0

80.305,738

0

80,099,956

0

79.927.532

0

69.426.906

0

52,043.095

0

51,014,278

0

50,558,712

Rata 1

3 m

54,845,079

2.319,020

50,793,195

2,103,356

50,620,770

2,103,356

32,483,326

1,349,723

Rata 2

3 m

29,552,813

80,305,738

29,306,762

79,927,532

18,806,136

52,043,095

18,530,953

50,558,712

Tarif

RON

0.0900

de Ia Jan 2020

0.0900

de Ia Jan 2021

0.0800

from Jan 2022

0.0800

From Jan 2023

(per m3)

încasări

RON

0

7,595,810

0

7,227,516

0

7.208,996

0

7.193,478

0

6,060,360

0

4,163,448

0

4,081,142

0

4.044,697

Plati

RON

4,521,189

2,316,808

4,489,219

2,286,238

4,537,320

0

4,364,069

0

4,311,585

0

4,232,240

0

4,179,757

0

4,100,411

0

Sold

RON

3,615,955

9.643,46S^-e=

- -&Jj4,250

10,163,542

5.626.222

8,471,150

4.107.081

11,300,559

6,988,974

13,049,334

8.817.094

12,980,541

8,800.785

12.881.927

8.781,515

12,826,212

Sold revizuit

RON

3,615.955

l 5)222.56^

10.163.542

5,626,222

8,471,150

4.107.081

11.300.559

6,988,974

13,049,334

8.817.094

12,980,541

8,800,785

12,881.927

8,781,515

12,826,212

Sold necesar

RON

6,806,027

/775^57xx-7

~7Wi?3,558^

4,537,320

4,364,069

4,364,069

4,311.585

4,311,585

4,232,240

4,232,240

4,179,757

4.179,757

4,100,411

4.100,411

4,047,928

4,047,928

RON

4,364,466.34

/A / < Soldul Iți q 2019

- , f^y rxV.

1___________________

1,262,153.77

Soldul Dec 2020

Soldul Dec 2021

Soldul

-k I fi            Estimat                                                                                                                                          /ySP----------

Decision Report

f/V DIRECȚIA GENERALA f\\ MANAGEMENT 31

i M X /11 «5                          ^11

PROIECTE CU ml

FINANȚARE          11/24/2020

. EXTERNA //


ANEXA 1 LA H.C.G.M.B. NR. 5WM4c,

Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in

noimi i .-.I t _____________________________________

Termene de Plata

10/12/2023

28/05/2024        10/06/2024        28/11/2024         10/12/2024

28/05/2025        10/06/2025        28/11/2025        10/12/2025

28/05/2026       10/06/2026      28/11/2026      10/12/2026

28/05/2027       10/06/2027      28/11/2027       10/12/2027

28/05/2028

Serviciul datoriei către BERD

Trageri, total

Euro

10,000,000

10,000.000

10,000,000

10.000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10.000.000

10,000,000

Taxa angajare imprumut, total

Euro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sumă rambursată

Euro

Dobândă aferentă plății

Euro

0

0

0

0

0

0

0

0

0-

Total valoare scadentă (BERD)

Euro

Suma scadenta (memo)

Euro

4

■A

Serviciul datoriei către BEI

f

Jf

Tragere, total

Euro

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25.000.000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000.000

Sumă rambursată

Euro

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

657,895

Dobândă aferentă

Euro

178,843

163,830

150,205

135,192

124,343

107,942

97,093

86,783

76.655

"'tal valoare scadentă (BEI)

Euro

836,738

821,725

808,100

793,087

782,238

765,837

754,988

744,678

734,550

roare totală a Serviciului datoriei (euro)

Euro

836,738

0

821,725

0

808,100

0

793,087

0

782,238

0

765,837

0

754,988

0

744,678

0

734,550

0

Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)

RON

4,047,888

0

3,975,259

0

3,909.345

0

3,836,716

0

3,784,233

0

3,704,888

0

3.652,406

0

3,602,529

0

3,553,531

0

Recuperarea sumelor de către PMB

Sumă rambursată

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plată totală/cumulativă

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANB costuri de operare (în perioada probe)

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANB costuri de operare (în perioada probe)

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți totale

RON

4,047,888

0

3,975.259

0

3.909.345

0

3.836,716

0

3,784.233

0

3,704,888

0

3.652.406

0

3,602.529

0

3,553.531

0

Comisioane bancare

RON

40

0

40

0

39

0

38

0

38

0

37

0

37

0

36

0

36

0

asări pe serviciile de apă uzată pe

Cumulat anul trecut

m

99,747,950

101.077,923

99,747,950

101.077.923

99,747,950

101,077,923

99,747,950

101,077,923

99,747,950

Anul trecut

3 m

32,008.009

1,329,973

32,008,009

1.329,973

32,008,009

1,329,973

32,008,009

1,329,973

32,008,009

Cumulat anul curent

3 m

0

18,530,953

0

67.739.941

0

18,530,953

0

67,739.941

0

18,530,953

0

67,739,941

0

18,530,953

0

67.739,941

0

18,530,953

Anul curent

3 m

0

18,530,953

0

49,208,989

0

18,530,953

0

49,208,989

0

18,530.953

0

49,208,989

0

18,530.953

0

49,208,989

0

18,530,953

încasări m3

3 m

0

50,538.962

0

50.538.962

0

50.538.962

0

50.538,962

0

50,538,962

0

50,538,962

0

50,538,962

0

50,538,962

0

50,538,962

Rata 1

m3

32,008,009

1,329,973

32,008,009

1,329,973

32,008,009

1,329,973

32,008,009

1.329,973

32,008,009

Rata 2

m3

18.530.953

50.538,962

18,530,953

50.538,962

18,530,953

50,538,962

18.530,953

50,538,962

18.530,953

Tarif

RON

0.0800

from Jan 2024

0.0800

from Jan 2025

0.0600

from Jan 2026

0.0600

from Jan 2027

0.0400

(per m3)

încasări

RON

0

4,043,117

0

4,043,117

0

4,043,117

0

4,043.117

0

3,672,498

0

3.032,338

0

3.032,338

0

3,032,338

0

2,661,719

Plati

RON

4,047,928

0

3,975,298

0

3,909,384

0

3,836,754

0

3,784,271

0

3,704,925

0

3,652,442

0

3,602,565

0

3,553,567

0

Sold

RON

8,778,284

12,821.401

8,846,103

12,889,220

8,979,836

13,022,953

9,186,199

13,229.316

9,445,045

13,117,543

9,412,617

12,444,955

8,792,513

11,824,850

8.222.285

11.254,623

7,701.056

10,362,775

Sold revizuit

RON

8,778,284

12,821,401

8,846,103

12,889,220

8,979,836

13,022,953

9,186,199

13 229,316

9,445.045

13,117,543

9.412.617

12.444,955

8.792.513

11,824,850

8,222,285

11,254,623

7,701,056

10,362,775

Sold necesar

RON

3,975,298

3,975,298

3,909,^7"

 3AC^

3,836,754

3,836,754

3,784,271

3.784.271

3,704.925

3,704,925

3,652,442

3,652,442

3,602,565

3,602,565

3,553,567

3,553,567

3.484,422

3,484,422


Decision Report


Serviciul Datoriei și Fluxul de Numerar in contul Esciuii ___________________


Termene de Plata

10/06/2028

28/11/2028

10/12/2028

28/05/2029

10/06/2029

28/11/2029

10/12/2029

28/05/2030

10/06/2030

28/11/2030

10/12/2030

Serviciul datoriei către BERD

Trageri, total

Euro

10,600,000

10.000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

Taxa angajare împrumut, total

Euro

0

0

0

0

0

Sumă rambursată

Euro

Dobândă aferentă plății

Euro

0

0

0

0

0

Total valoare scadentă (BERD)

Euro

Suma scadenta (memo)

Euro

Serviciul datoriei către BEI

Tragere, total

Euro

25.000.000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25.000.000

25.000.000

Sumă rambursată

Euro

657,895

657,895

657,895

657.895

657,895

657,895

Dobândă aferentă

Euro

62.362

49.458

43.518

35,110

21,150

12,742

Total valoare scadentă (BEI)

Euro

720,257

707,352

701,413

693,005

679,045

670,637

Valoare totală a Serviciului datoriei (euro)

Euro

720,257

0

707,352

0

701,413

0

693.005

0

679,045

0

670,637

Valoare totală a Serviciului datoriei (Ron)

RON

3,484,387

0

3,421,959

0

3,393,226

0

3,352,551

0

3,285,014

0

3,244,339

Recuperarea sumelor de către PMB

Sumă rambursată

RON

0

0

0

0

0

0

Plată totală/cumulativă

RON

0

0

0

0

0

0

ANB costuri de operare (în perioada probe)

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ANB costuri de operare (în perioada probe)

RON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plăți totale

RON

3.484.387

0

3.421,959

0

3.393.226

0

3.352.551

0

3,285.014

0

3,244,339

Comisioane bancare

RON

35

0

34

0

34

0

34

0

33

0

32

încasări pe serviciile de apă uzată pe m3

Cumulat anul trecut

m

101.077,923

99.747,950

101,077,923

99.747.950

101,077,923

Anul trecut

3 m

1,329,973

32,008.009

1,329,973

32,008.009

1,329.973

Cumulat anul curent

3 m

0

67,739.941

0

18,530,953

0

67,739.941

0

18.530.953

0

67,739,941

0

Anul curent

3 m

0

49,208,989

0

18,530,953

0

49,208.989

0

18,530,953

0

49,208,989

0

încasări m3

3 in

0

50,538,962

0

50,538,962

0

50,538,962

0

50,538,962

0

50,538,962

0

Rata 1

3 in

1,329,973

32.008,009

1,329,973

32,008,009

1.329,973

Rata 2

3 m

50,538,962

18,530.953

50,538,962

18,530,953

50,538,962

Tarif

RON

from Jan 2028

0.0400

from Jan 2029

0.0400

from Jan 2030

(per m3)

încasări

RON

0

2,021,558

0

2,021,558

0

2,021,558

0

2,021,558

0

2,021.558

0

Plati

RON

3.484.422

0

3,421,993

0

3,393,260

0

3,352,584

0

3,285.047

0

3,244,371

Sold

țPN

6,878,353

8,899,911

5,477.919

7,499,477

4,106,217

6.127,776

2,775,192

4,796,750

1,511,703

3,533,262

288,890

Sold revizuit       /                *

6,878,353

8,899,911

5.477,919

7,499.477

4,106,217

6,127,776

2,775,192

4,796,750

1,511,703

3,533,262

288,890

Sold necesar

roA

3,421,993

3,421,993

3,393,260

3,393,260

3,352,584

3,352,584

3,285,047

3,285,047

3,244,371

3.244.371

0

& i \ -w\

1 v W) /

_ J 1

7

Soldul Dec 2028

Soldul Dec 2029


* OIHECTIA^ GENERALA


H management e| " proiecte cu ”


LO. FINANTAR
-3-


.extern^


11/24/2020


Date intrare

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Populația Municipiului București

1,911,000

2,104,920

2,120,141

2,107,828

2,109,699

2,107,465

2,104,920

2,106,474

2,104,643

2,115,597

2,135,257

Populația conectata la rețeaua de canalizare

98.0%

81.5%

82.1%

81.8%

81.5%

81.5%

81.5%

83.1%

83.1%

83.2%

83.2%

Consumul mediu anual de apa pe cap de locuitor (1/hd)

190

163

158

153

148

149

148

149

146

142.1

142.1

Procentul de apa care se intoarce in canalizare

100%

95%

99%

97%

95%

95%

95%

95%

95%

93%

93%

Volumul de apa industriala facturat (milioane m3)

60

17

15.8

14.73

15.28

16.84

16

15.4

18.04

19.71

19.71

Volumul de apa uzata din comunitățile invecinate (milioane m3 pe an)

0

3.99

4.1

2.524

5.8

6.18

6.3

6.3

6.95

7.92

0

Volumul lunar de apa uzata

15,674,846

14,417,000

9,510,657

8,880,005

8,525,782

8,697,054

8,569,354

8,715,852

8,779,873

8,620,879

8,685,728

188,098,152     173,004,000     114,127,887     106,560,065      102,309,388     104,364,644     102,832,244    104,590,220     105,358,479     103,450,548     104,228,739

14,913.856      14,913,856      16,022,464      14,461,223        14,454,167      14,308,333      14,339,167      14,000,000 14,286,666.67    14,337,500.00 13,641,666.67

Valori lunare

Decision Report


Jan

Feb


Mar


Apr May June July Aug Sept Oct


Nov


Dec


2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

8,072,908

13,176,319

12,165,529

14,022,374

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

9,508,693

15,262,707

15,440,813

14,022,374

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

1,149,347

14,578,638

13,929,282

14,022,374

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

14,141,601

12,986,438

13,208,639

14,022,374

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

15,274,372

14,209,213

14,634,999

14,022,374

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

15,178,815

12,936,112

14,648,125

14,022,374

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

15,134,473

16,586,887

15,090,638

14,022,374

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

14,740,421

13,486,685

13,672,566

14,022,374

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

13,243,789

14,578,013

14,022,374

14,022,374

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

15,916,056

16,185,356

14,022,374

14,022,374

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

13,696,981

13,864,597

14,022,374

14,022,374

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

13,585,027

16,257,897

14,022,374

14,022,374

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484


Total

149,642,483

174,108,862'

168^8^086

168,268,488

107,977,814

106,397,814

106,397,814

106,397,814

106,397,814

106,397,814

106,397,814

32,872,549

56,004/63

54,744,2^

56,089,496

35,992,605

35,465,938

35,465,938

35,465,938

35,465,938

35,465,938

35,465,938

122,360,475

143,98^368

--------- i ai

140^35^338

5    \

140,223,740

89,981,511

88,664,845

88,664,845

88,664,845

88,664,845

<^W4,845

88,664,845

S

lS

" DIRECȚIA

GENERALA ȘA management PROIECTE cu FINANTAfie-rJa externa W11/24/2020


2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2,156,262

2,156,262

2,156,262

2,156,262

2,156,262

2,156,262

2,156,262

2,156,262

2,156,262

2,156,262

83.1%

83.1%

83.1%

83.1%

83.1%

83.1%

83.1%

83.1%

83.1%

83.1%

144.28

144

144

144

144

144

144

144

144

144

93%

93%

93%

93%

93%

93%

93%

93%

93%

93%

21.58

21.58

20

20

20

20

20

20

20

20

7.28

7.28

7.28

7.28

7.28

7.28

7.28

7.28

7.28

7.28

9,012,151

8,998,151

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

108,145,810

13,725,000.00

2029

2030

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

8,866,484

106,397,814

106,397,814

35,465,938

35,465,938

88,664,845

88,664,845

Decision Report              ~~

/


13,486,685.11

14,578,012.89

16,185,356.11

13,864,596.89

16,257,897.22

12,165,528.78

15,440,812.67

13,929,282.22

13,208,638.89

14,634,998.78

14,648,125.33

15,090,637.67

13,672,566.00

14,022,373.89DATE FINANCIARE

A     Trageri-BEI

Valoare Max Tragere - 25milioane

Valoare minima Tragere - 3milioane

Nr. Max Trageri - 8

B          Trageri - BERD

Valoare Max Tragere - lOmilioane

Valoare Min Tragere - 0.5milioane

Rata dobânzii BEI

Dobanda necapitalizata

Rata fixa a

1

3,574,016.00

29-May-08

1

3,790,756.50

1 hi la 21-Jun-07

ii ugerta 1

4.685%

Actual

2

3,600,000.00

23-Apr-09

2

424,167.00

15-Mar-08

2

4.284%

Actual

3

3,000,000.00

21-Aug-09

3

265,717.78

22-Aug-08

3

4.381%

Actual

4

4,000,000.00

20-0ct-09

4

214,565.57

17-Oct-08

4

4.142%

Actual

5

5,000,000.00.

11-Mar-10

5

11,358.99

27-Mar-09 .

5

3.923%

Actual

6

3,000,000.00

1 l-Jun-10

6

105.006.25

31-JU1-09

6

3.400%

Actual

7

2,825,984.00

6-Dec-10

7

10,858.67

16-Sep-09

7

3.412%

Actual

8

8

25.680.90

5-Oct-09

8

Actual

Total

■ 25,000)000

9

25,795.95

4-Nov-09 *

Sold

0

10

18,706.10

18-Jan-10

11

160,541.29

22-Jan-10

12

1,209,501.68

15-Mar-10

13

476,825.77

6-May-10

14

237,764.15

■ l-Jun-10

15

662,693.94

9-Jul-lO

16

360.988.78

19-Aug-10

17

218,996.76

16-Sep-10

18

565,021.62

16-Nov-10

19

225,587.72

22-Nov-lO

20

198,957.08

10-Dec-10

21

129,259.26

31-Jan-ll

22

137,832.38

18-Mar-ll

23

410.782.41

18-Mar-ll

24

112.633.45

20-Apr-11

25

26

27

28

29

30

Total Sold

10,000,000.00

B Procentul de recuperare

Arata proporția cumulata din suma facturata in a doua luna care a a fost plătită efectiv la sfârșitul fiecăreia din lunile următoare.

Luna

Procentul de recuperare

Comentarii

1

0%

Cost suportat de client

2

0%

Cost facturat neachitat inca de client

3

45%

Procent de clienti care au plătit integral

4

81%

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

5

83%

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

6

85%

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

7

90%

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

8

95%

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

Datorii neachitate de 5% din clienti

9

95%

Procent cumulativ de clienti care au plătit integral

C Taxa colectata, inflație, rata de schimb-conform act adițional la contractul de concesiune

|    118,000 |RON+


Ț|%, if >/=


|     12,336,000]


D CPI index (publicat pe site-ul oficial al Institutului de statistica)


An

Indicele de inflație CPI

An

Indicele de inflație CPI

2008

7.9%

2020

3.0%

2009

5.6%

2021

3.0%

2010

6.1%

2022

3.0%

2011

5.8%

2023

3.0%

2012

3.3%

2024

3.0%

2013

4.0%

2025

3.0%

2014

1.1%

2026

3.0%

2015

-0.6%

2027

3.0%

2016

-1.5%

2028

3.0%

2017

1.3%

2029

3.0%

2018

4.6%

2030

3.0%

2019

3.8%


Inflația cumulata (calculata)

An

Cumulat

An

Cumulat

2008

1.00

2020

1.39

2009

1.00

2021

1.43

2010

1.06

2022

1.47

2011

1.12

2023

1.51

2012

1.19

2024

1.56

2013

1.22

2025

1.61

2014

1.27

2026

1.66

2015

1.29

2027

1.70

2016

1.28

2028

1.76

2017

1.26

2029

1.81

2018

1.28

2030

1.86

2019

1.34


Rata dobânzii EERD

Dobanda calculata pe valoarea totala scadenta cu o zi înainte de plata

Dobanda semi-anuala calculata 180/360 x dobanda anuala

Perioada de gratie nescutita de dobanda

Rata

Date dobânzii

5/28/2007

0.500%

Actual

11/28/2007

4.253%

5/28/2008

4.525%

Actual

11/28/2008

4.915%

Actual

5/28/2009

2.660%

Actual

11/28/2009

0.830%

Actual

5/28/2010

0.763%

Actual

11/28/2010

0.876%

Actual

5/28/2011

1.180%

Actual

11/28/2011

1.712%

Actual

5/28/2012

1.7%

Actual

11/28/2012

1.0%

Actual

5/28/2013

1.7%

Actual

11/28/2013

1.0%

Actual

5/28/2014

0.3%

Actual

11/28/2014

0.4%

Actual

5/28/2015

0.2%

Actual

11/28/2015

0.1%

Actual

5/28/2016

0.0%

Actual

11/28/2016

-0.1%

Actual

5/28/2017

1.0%

Actual

11/28/2017

1.0%

Actual

5/28/2018

1.0%

Actual

11/28/2018

1.0%

Actual

5/28/2019

1.0%

Actual

11/28/2019

1.0%

Actual

5/27/2020

1.0%

Actual

11/27/2020

1.0%

Estimat
E Rata de schimb lei in euro (pentru convertirea platilor dobânzilor si a taxelor de angajare imprumut)

5/28/2007

0.3058

5/28/2013

0.2290

5/28/2019

0.2101

6/10/2029

0.2067

6/10/2007

0.3044

6/10/2013

0.2222

6/10/2019

0.2119

12/10/2029

0.2067

11/28/2007

0.2808

11/28/2013

0.2252

11/28/2019

0.2093

6/10/2030

0.2067

12/10/2007

0.2845

12/10/2013

0.2246

12/10/2019

0.2093

12/10/2030

0.2067

5/28/2008

0.2724

5/28/2014

0.2275

5/27/2020

0.2065

6/10/2008

0.2728

6/10/2014

0.2277

6/9/2020

0.2067

11/28/2008

0.2646

11/28/2014

0.2262

11/27/2020

0.2067

12/10/2008

0.2572

12/10/2014

0.2253

12/10/2020

0.2067

5/28/2009

0.2386

5/28/2015

0.2250

6/10/2021

0.2067

6/10/2009

0.2381

6/10/2015

0.2238

12/10/2021

0.2067

11/28/2009

0.2336

11/28/2015

0.2249

6/10/2022

0.2067

12/10/2009

0.2361

12/10/2015

0.2221

12/10/2022

0.2067

5/28/2010

0.2403

5/28/2016

0.2219

6/10/2023

0.2067

6/10/2010

0.2369

6/10/2016

0.2216

12/10/2023

0.2067

11/28/2010

0.2318

11/28/2016

0.2215

6/10/2024

0.2067

12/10/2010

0.2326

12/10/2016

0.2223

12/10/2024

0.2067

5/28/2011

0.2420

5/28/2017

0.2194

6/10/2025

0.2067

6/10/2011

0.2406

6/10/2017

0.2192

12/10/2025

0.2067

11/28/2011

0.2293

11/28/2017

0.2154

6/10/2026

0.2067

12/10/2011

0.2304

12/10/2017

0.2159

12/10/2026

0.2067

5/28/2012

0.2240

5/28/2018

0.2160

6/10/2027

0.2067

6/10/2012

0.2242

6/10/2018

0.2147

12/10/2027

0.2067

11/28/2012

0.2218

11/28/2018

0.2146

6/10/2028

0.2067

12/10/2012

0.2205

12/10/2018

0.2151

12/10/2028

0.2067

(Escrow Account) dobanda acordata de banca

ROBID - bank defined reduction (fixed to end 2010)


(to be updated)

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec


2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2027    2028    2029    2030

2019     2020    2021     2022

2023     2024   2025   2026

14%

8%

4%

5%

6%

2%

0%

0%

0%

1%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

14%

8%

6%

4%

5%

3%

0%

0%

0%

1%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

14%

7%

4%

4%

5%

2%

1%

0%

0%

1%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

13%

5%

5%

4%

4%

3%

1%

0%

0%

2%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

10%

5%

4%

5%

4%

2%

1%

0%

0%

2%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

10%

7%

4%

5%

4%

2%

1%

0%

0%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

6%

7%

4%

5%

4%

2%

1%

0%

0%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

9%

7%

6%

5%

3%

2%

1%

0%

0%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

9%

7%

6%

5%

3%

3%

1%

0%

1%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

8%

7%

6%

5%

2%

1%

0%

0%

1%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

8%

7%

6%

6%

1%

0%

0%

0%

2%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

8%

6%

5%

6%

1%

0%

0%

0%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%


Reducere |       0.25       |     0.25     |         0.25         |      0.25      |   0.25 |     0.25     |    0.25   |    0.25    | 0.25 |    0.25    |   0.25   | 0.25 | 0.25 |    0.25    |     0.25     | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

media jan -may

12.69%

6.14%

4.29%

4.02%

4.28%

1.92%

0.41%

-0.07%

0.03%

1.27%

2.58%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

iunie

9.58%

6.55%

3.93%

4.53%

3.89%

1.33%

0.43%

0.01%

0.02%

2.38%

2.50%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

media iulie-noiem

7.77%

6.43%

5.13%

4.97%

2.36%

1.20%

0.40%

0.00%

0.73%

2.63%

2.24%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

dec

7.75%

6.05%

4.97%

5.29%

1J3%

0.17%

0.01%

0.10%

1.24%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

2.22%

Sold inițial


Alimentare cont escrow


(RON)


(RON)


(EUR)
Serviciul datoriei (RON)


Curs EUR/RON= 5.00


Sold final lunar


(RON)


Sold minim cont escrow


Volum apa uzata facturat anual


TMAU


Estimare TMAU colectat lunar


(RON)


(m3/an)


(R0N/m3)


(RON/luna)-

-

18-Feb-20

03191%

-

-

___________________-

26-May-20

__ 0.29800%

2019

Apr

-

-

May

-

-

Jun

-

-

-

Jul

-

-

Aug

-

-

-

Sep

-

-

-

Oct

-

-

-

Nov

-

-

-

-

-

-

Dec

-

79,646.52

79,646.52

2020

Jan

79,646.52

577,234.06

656,880.58

Feb

656,880.58

727,080.60

5 000,000,00

20-Feb-20

1,383,961.18

Mar

1,383,961.18

1,014,125.55

2,398,086.73

Apr

2,398,086.73

947,602.69

3,345,689.42

May

3,345,689.42

28-May-20

434.33

2,171.65

4,261,968.68

6,514.96

Jun

4,261,968.68

1,012,481.17

5,274,449.85

Jul

5,274,449.85

1,016,478.26

6,290,928.11

Aug

6,290,928.11

974,296.36

7,265,224.47

Sep

7,265,224.47

944,589

8,209,814.06

Oct

8.209,814.06

971.688 98

9,181,503.04

Nov

9,181,503.04

960,750.00

30-Nov-20

7,698.33

38,491.67

10,103,761.37

657,048.61

Dec

10,103,761.37

960,750.00

11,064,511.37

Od O CM

Jan

11,064,511.37

960,750.00

10,000,000.00

15-Jan-21

12,025,261.37

Feb

12,025,261.37

960,750.00

12,986,011.37

Mar

12,986,011.37

960,750.00

13,946,761.37

Apr

13,946,761.37

960,750.00

15,000

15-Apr-21

14,907,511.37

May

14,907,511.37

960,750.00

28-May-21

23,757.22

118,786.11

15,749,475.26

1,174,202.78

Jun

15,749,475.26

960,750.00

25,000,000.00

20-Jun-21

16,710,225.26

Jul

16,710,225.26

960,750.00

17,670,975.26

Aug

17,670,975.26

960,750.00

20,000,000.00

l-Aug-21

18,631,725.26

Sep

18,631,725.26

960,750.00

19,592,475.26

Oct

19,592,475.26

960,750.00

20,553,225.26

Nov

20,553,225.26

960,750.00

30-Nov-21

99,954.17

499,770.83

21,014,204.43

1,632,791.67

Dec

21,014,204.43

960,750.00

21,974,954.43

2022

Jan

21,974,954.43

960,750.00

22,935,704.43

Feb

22,935,704.43

960,750.00

23,896,454.43

Mar

23,896,454.43

960,750.00

24,857,204.43

Apr

24,857,204.43

960,750.00

25,817,954.43

May

25,817,954.43

960,750.00

28-May-22

111,129.17

555,645.83

26,223.058.59

1,688,666.67

Jun

26,223,058.59

960,750.00

27,183,808.59

Jul

27,183,808.59

960,750.00

28,144,558.59

Aug

28,144,558.59

960,750.00

29,105,308.59

Sep

29,105,308.59

960,750.00

30,066,058.59

Oct

30,066,058.59

960,750.00

31,026,808.59

Nov

31,026,808.59

960,750.00

30-NOV-22

115,475.00

577,375.00

31,410,183.59

1,710,395.83

Dec

31,410,183.59

960,750.00

32.370,933.59

2023

Jan

32,370,933.59

960,750.00

30,331,683.59

Feb

33,331,683.59

960,750.00

34,292,433.59

Mar

34,292,433.59

960,750.00

35,253,183.59

Apr

35,253,183.59

960,750.00

36,213,933.59

May

36,213,933.59

960,750.00

28-May-23

111,129.17

555,645.83

36,619,037.76

1,691,770.83

Jun

36,619,037.76

960,750.00

579,787.76

Jul

37,579,787.76

960,750.00

38,540,537.76

Aug

38,540,537.76

960,750.00

39,501,287.76

Sep

39,501,287.76

960,750.00

40,462,037.76

Oct

40,462,037.76

960,750.00

41,422,787.76

Nov

41,422,787.76

960,750.00

30-NOV-23

115,475.00

577,375.00

41,206,162.76

1,713,500.00

Dec

41,806,162.76

960,750.00

42,766,912.76

B

Jan

42,766,912.76

960,750.00

43,727,662.76

Feb

43,727,662.76

960,750.00

44,688,412.76

Mar

44,688,412.76

960,750.00

45,649,162.76

Apr

45,649,162.76

960,750.00

46,609,912.76

May

46,609,912.76

960,750.00

28-May-24

111,750.00

558,750.00

' 011,912.76

10,412,701.07

Jun

47,011,912.76

960,750.00

47,972,662.76

Jul

47,972,662.76

960,750.00

48,933,412.76

Aug

48,933,412.76

960,750.00

49,894,162.76

Sep

49,894,162.76

960,750.00

50,854,912.76

Oct

50,854,912.76

960,750.00

51,815,662.76

Nov

51,815,662.76

960,750.00

30-NOV-24

115,475.00

577,375.00

52,199.037.76

19,138,828.97

Dec

52,199,037.76

960,750.00

53,159,787.76

in CM o

Jan

53,159,787.76

960,750.00

54,120,537.76

Feb

54,120,537.76

960,750.00

55 081,287.76

Mar

55,081,287.76

960,750.00

56,042,037.76

Apr

56,042,037.76

960,750.00

57,002,787.76

May

57,002,787.76

960,750.00

28-May-25

1,855,315.21

9,276,576.07

'18,686,961.69

27,812,186.05

Jun

48,686,961.69

960,750.00

49,647,711.69

Jul

49,647,711.69

960,750.00

50,608,461.69

Aug

50,608,461.69

960,750.00

51,559,211.69

Sep

51,569,211.69

960,750.00

52,529,961.69

Oct

52,529,961.69

960,750.00

53,490,711.69

Nov

53,490,711.69

960,750.00

30-NOV-25

1,856,975.58

9,284,877.91

45,166,583.79

27,793,633.24

Dec

45,166,583.79

960,750.00

46,127,333.79

164,700,000


0.07


960,750

960 750 00


^■ direcția « Cy generala .

* management

2 proiecte cu finanțare .

\ EXTERNA


caJîntocmit: Adina Ghiță