Hotărârea nr. 53/2021

HOTARAREnr. 53 din 2021-02-26 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA, ASOCIATIA DE SUICIDOLOGIE SI DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "LINIA TELEFONICA DE URGENTA PENTRU PREVENIREA TENTATIVELOR DE SUICID 116123"

Consiliul General


al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, Asociația de Suicidologie și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în vederea asigurării continuității proiectului "Linia telefonică de urgentă pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123”

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului General al Municipiului București nr. 1065/18.02.2021 și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 4804/30.10.2020;

Văzând avizul Comisiei de sănătate, sport și protecție socială nr. 05/24.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 55/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), iit. e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, Asociația de Suicidologie și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București în vederea asigurării continuității proiectului "Linia telefonică de urgență pentru prevenirea tentativelor de

suicid 116123", prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă dirfprezenta hotărâre. Art.2 Municipiul București, prin bugetul Direcției Generalele Asistență.Socială a


nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 30!


>5 00;


MINV,

Municipiului București, asigură decontarea costurilor proiectului "Linia telefonică de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123”, conform anexelor nr. 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Victor SmighelschiSECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir


București, 26.02.2021

Nr. 53 ’


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


Pag 2


Direcția Generală de Spitalul Prof. Dr.      Asociația de     Direcția Generală de

Asistență Socială       Alexandru Obregia    Suicidologie     Poliție a Municipiului

a Municipiului București                                               București


ACORD DE ASOCIERE

între:

 • 1. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București având sediul în București, strada Constantin Miile nr. 10, sector 1, reprezentată prin Director General, Cosmina Ioana SIMIEAN NJCOLESCU,

 • 2. Spitalul Prof. Dr. Alexandru Obregia având sediul în București, Șos Berceni nr. 10-12, sector

4, reprezentat prin Manager,,

 • 3. Asociația de Suicidologie, cu sediul în București, Str. Drumul Taberei nr. 87 A, Bl. TS 9, Sc. 1, Et. 9, Ap. 58, sector 6, reprezentată prin Președinte,,

și

 • 4. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, având sediul în București, Calea Victoriei nr. 19, Sector 3, reprezentată prin Director General,,

denumite în continuare “părți”, exprimând interesul comun privind asigurarea continuității funcționării "Liniei telefonice de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123", convin următoarele:

Capitol 1. Obiectul acordului

Art. 1. Obiectul acordului îl constituie cooperarea în vederea susținerii "Liniei telefonice de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123", conform proiectului aprobat (Anexele 2, 3 și 4 din hotărârea CGMB).

Art. 2. Activitățile principale Prevenire a Tentativelor Psihiatrie Prof. Dr.’ se vor desfășura preponderent în cadrul „Centrului de lescenți” care funcționează în incinta Spitalului de I și implicarea tuturor partenerilor.

Capitol 2. Durata acordului

Art. 3. Acordul de asociere își produce efectele de la data semnării acestuia de către părți și se finalizează în termen de 5 (cinci) ani calendaristici de la data semnării.

Capitol 3. Responsabilitățile părților

Art. 4. DGASMB are următoarele responsabilități:

 • a. Să asigure, pe o perioadă de cinci ani, managementul general al proiectului și costurile necesare funcționării "Liniei telefonice de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123", prin alocarea, din bugetul propriu, a fondurilor necesare, conform Anexei 3. în vederea asigurării continuității, pentru anul 2020 decontarea cheltuielilor se realizează începând cu data de 02.11.

 • b. Să nominalizeze un coordonator din partea instituției și, de asemenea, un specialist (psiholog/ sociolog/ asistent social), care să facă parte dintre membrii grupului de analiză a apelurilor telefonice, să participe la activitățile de formare a voluntarilor și de coordonare a procesului de redactare a unui manual al voluntarului și a procedurilor interne ale Telverdelui, alături de partenerii din proiect, respectiv să monitorizeze periodic implementarea proiectului;

 • c. Să participe, în funcție de necesități și de posibilitate, ia activitățile de consiliere telefonică, la activitățile specifice asistenței sociale a beneficiarilor, la consilierea socială a acestora;

 • d. Să promoveze activitățile prevăzute în cadrul proiectului ori de câte ori este posibil.

Art. 5. Spitalul Prof. Dr. Alexandru Obregia are următoarele responsabilități:

 • a. Să pună la dispoziție un spațiu dedicat, corespunzător standardelor (în limita posibilităților), necesar în vederea desfășurării activităților proiectului.

 • b. Să coordoneze și să asigurare buna desfășurare a serviciilor și activităților de consiliere telefonică și, după caz, a serviciilor de specialitate pentru beneficiari;

e. Să promoveze activitățile prevăzute în cadrul proiectului ori de câte ori este posibil.

Art. 6. Asociația de Suicidologie are următoarele responsabilități:

 • a. Să nominalizeze un reprezentant, care să facă parte dintre membrii grupului de analiză a apelurilor telefonice, să participe la activitățile de formare, la redactarea manualului pentru voluntari, la redactarea procedurilor interne ale Telverdelui și să asigure formarea operatorilor care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului;

 • b. Să coordoneze și să pună la dispoziție, cu sprijinul Spitalului Prof. Dr. Alexandru Obregia, operatorii care să își desfășoare activitatea în regim de 24 din 24 de ore;

 • c. Să organizeze, alături de parteneri, conferințele anuale din lunile mai sau septembrie, în cadrul cărora să se poată realiza formarea continuă a voluntarilor și să fie prezentate elemente de noutate/ actualitate în domeniul suicidologiei;

 • d. Să realizeze cooperări interinstituționale în vederea prevenirii tentativelor de suicid;

 • e. Să promoveze activitățile prevăzute în cadrul proiectului ori de câte ori este posibil.

Art. 7. Direcția Generală de Poliție a Municipiului București are următoarele responsabilități:

 • a. Să nominalizeze un reprezentant, care să facă parte dintre membrii grupului de analiză a apelurilor telefonice, să participe la activitățile de formare, la redactarea manualului pentru voluntari, la redactarea procedurilor interne ale Telverdelui și să asigure formarea operatorilor care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului;

 • b. Să coordoneze, alături de partenerii din proiect, și să asigurare buna desfășurare a serviciilor de formare a voluntarilor, redactarea unui set de proceduri de preluare/ soluționare a apelurilor și de referire a cazurilor;

 • c. Să participe, în funcție de necesități și de posibilitate, la activitățile de preluare a apelurilor, de consiliere telefonică, la activitățile specifice domeniului de activitate;

  • d. Să particip septembri^r element#

  • e. Să prflmt)


gapi zarea, alături de parteneri, a conferințelor anuale din lunile mai sau 3 se poată realiza formarea continuă a voluntarilor și să fie prezentate litaț^ în domeniul suicidologiei;

pțf^ivăzute în cadrul proiectului ori de câte ori este posibil.
Capitol 4. Dispoziții finale și tranzitorii

Art7 prjn semnarea acestui acord părțile își asumă responsabilitățile în prezentul acord.

Art.8. Orice modificare a clauzelor prezentului acord se face în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București.

Art.9. Soluționarea neînțelegerilor ce se ivesc în derularea acordului se realizează prin conciliere directă între reprezentanții părților asociate.

Art.10. Forța majoră, astfel cum este definită de lege, înlătură răspunderea juridică a părților.

Art. 11. Anexele 2, 3 și 4 sunt parte integrantă a acestui Acord de Asociere.

Art.12. Prezentul acord, care se completează cu dispozițiile legale - sediul materiei - a fost redactat în 4 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, în limba română.

Direcția Generală de Spitalul Prof. Dr.

Asociația de Suicidologie


Direcția Generală de

Poliție a Municipiului

București


Asistență Socială      Alexandru Obregia

a Municipiului București

Director General


Director General           Manager         Președinte


Anexa 2 la HCGMB

"Linia telefonică de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123"

 • A. Justificarea proiectului

La nivel mondial, suicidul a ajuns să ocupe una dintre primele trei poziții în topul principalelor cauze de deces ale adolescenților și tinerilor adulți și, respectiv, poziția a treisprezecea a cauzelor de deces ale tuturor categoriilor de vârstă. Din cauza creșterii semnificative a ratei sinuciderilor la nivel global, numeroase țări au introdus în planurile lor anuale de acțiune și în strategiile de dezvoltare pe termen mediu și lung politici speciale de prevenire a fenomenului suicidar. Conform datelor Eurostat, România se situează pe poziția f

a șaptesprezecea în topul european al țărilor cu cele mai multe cazuri de suicid la adolescenții - segmentul de vârstă 15-19 ani (Eurostat, 2017 - ultimele date raportate/ disponibile).

în Uniunea Europeană, la fiecare 9 minute se consemnează un nou caz de suicid, iar numărul tentativelor de sinucidere este estimat a fi de nouă ori mai mare, motiv pentru care activitățile de prevenire a cazurilor de depresie și suicid sunt considerate prioritare în Pactul European pentru Sănătate Mintală și Bunăstare (European Comission, 2008) și în raportul Consensus Paper: Prevention of Depression and Suicide (2008), care recomandă statelor membre măsuri ferme, concrete și imediate.

în Pactul European pentru Sănătate Mintală și Bunăstare statele membre sunt invitate să creeze politici și să acționeze în vederea prevenirii depresiei și suicidului, luînd în considerare aspecte precum: perfecționarea profesională a personalului din sectorul social și medical; restrângerea accesului la potențialele modalități de suicid; luarea unor măsuri concrete de conștientizare a publicului general și a profesioniștilor din sectorul socio-medical și din alte sectoare relevante; inițierea unor măsuri menite să reducă factorii de risc suicidar precum cojj>«nmfi“&scesiv de alcool și/ sau de droguri, excluderea socială, depresia

și stresul; oierufea unor-mecawnlg pentru memmii^amjliilQr acelora portaluri care-oferă spjijin enjqfinnș

C#      yx Oh nu v

de suport pentru persoane care încearcă să se sinucidă și

L exemplul citat fiind acela al unor linii telefonice sau

nj / // / /w.Jsl

4 // 'wf

v".> * Dîn recomandările realizate de Comitetul Pentru Drepturile Copilului (ONU, 2009), care a examinat al treilea și al patrulea raport periodic al României, adoptat cu ocazia celei de-a 1425-a ședințe ale sale, din data de 12 iunie 2000. “Comitetul se arată preocupat de cazurile de suicid și de comportamentul agresiv al copiilor și adolescenților, dar și de absența unor programe de prevenție în acest sens”, fiind recomandată adoptarea unor măsuri și politici care să vină în întâmpinarea acestei probleme și să contribuie semnificativ la diminuarea ei. De asemenea, la punctul 68 - Sănătatea adolescenților, se regăsește următoarea observație: “cu toate că se remarcă eforturile întreprinse de statul parte, Comitetul este preocupat de rapoartele mediatice referitoare la cazurile de suicid, în special, în rândul copiilor lăsați în urmă de părinții plecați în străinătate, deși nu există statistici întocmite sistematic cu privire la acest aspect”.

 • B. Scurt istoric al proiectului - înființarea primului telverde pentru prevenirea suicidului din București - 0800.080.100/ 116.123

în anul 2007, Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, a devenit parte a ECAD - European Cities Against Drugs, iar în 2008 a efectuat prima cercetare din cadrul Programului Tineri în Europa, considerat a fi cel mai mare program european de promovare a unui stil de viață sănătos adresat adolescenților.

Deși, cercetarea nu viza în mod direct ideația suicidară a adolescenților, chestionarul cuprindea și un număr semnificativ de întrebări referitoare la aceasta, precum și la depresie, la sfera relațională a tinerilor, la mediul familial, social ș.a.m.d. în urma acestei cercetări din anul 2008, la care au participat 2662 de elevi din 46 de licee de pe raza municipiului București, au reieșit următoarele aspecte alarmante: 37,8% dintre adolescenții chestionați au cunoștințe care se gândesc să se sinucidă; 23,1% au cunoștințe sau persoane din anturaj care au încercat să se sinucidă; 19,2% au prieteni sau persoane apropiate care au încercat să se sinucidă; 9,1% au cunoștințe și persoane din anturaj care s-au sinucis; 5,8% au prieteni sau persoane apropiat© cațțAs?4iuy^iicis; 15,8% dintre respondenți s-au gândit să se sinucidă; 5,6% au intenționat 6$ se -siifticidăS 13,5% dintre respondenți au spus cuiva că vor să se sinucidă; 5,6%dintre rcspondenlți am încercat să se sinucidă; 2,4 %. dintr^respond©»^^ încercat să se sfriueidă în anul șciMar ^008-2009. /Â            / j /

Pe fondul acestor constatări, în anul 2009 s-a materializat o inițiativă locală menită să vină în întâmpinarea nevoii acestora de a comunica empatic, de a fi ascultați și îndrumați adct val: înființarea unei linii telefonice la care aceștia să poată suna, gratuit, pentru a fi ascultați de un voluntar cu o pregătire de specialitate adecvată, sub protecția anonimatului.

înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 308/ 2009 și finanțată integral de Consiliul General al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (conform H.C.G.M.B. nr. 308/2009, HCGMB nr. 13/2011 și HCGMB nr. 38/2016), Linia telefonică pentru prevenirea sinuciderii funcționează cu sprijinul Centrului de Prevenire a Tentativelor de Suicid la copii și adolescenți, aflat în structura Spitalului de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia.

Cele mai mari costuri ale proiectului au fost înregistrate, conform Graficului nr. 2 -f Costuri TELVERDE, în prima lună de implementare, când a fost instalată linia telefonică, împreună cu cele două posturi de lucru și, de asemenea, când au fost achiziționate echipamentele de telecomunicații, ulterior fiind achitate doar abonamentele lunare și contravaloarea convorbirilor telefonice înregistrate pe numărul 0800 080 100 (TELVERDE). începând cu luna a doua și până la finalul anului 2015, costul mediu al facturilor lunare pentru funcționarea serviciului la parametri optimi s-a situat în jurul sumei de 1200-1500 lei.

August                 1391,71

Iulie                  1315,96

lume               1216,69

Mat               1187,14

l|                                                                                       Aprilie ।                1145,64

Martie                   1430,68

Februarie                1129,35

Ianuarie                     1584,09

Decembrie                                  3161,28

Noiembrie                                                                         7314,18

0                2000              4000              6000              8000

Grafic 2. ('osturi TEL VERDE (anul 1 de implementare)

In intervalul de timp încare^firoicctul d n

1 Â T\T mai recente hotărâri a Gpnsifiului General al

^st finanțat în conformitate cu prevederile celei Municipiului București (HCGMB nr. 38/2016),
respectiv 2016-2020, castul midîu luhai 1138 dc Ici (Grafic 3 - CoslUfiW^er^e ;

■ pentru serviciile telefonice s-aflsituațuntre 9-50 -

5#                7| / /

mioada 2016-2020).      / / //


Total plăți/ an calendaristic

Grafic 3. Costuri TELVERDE (perioada 2016-2020)

Operatorii care au preluat apelurile telefonice au putut constata, în timp, o scădere a “apelurilor false” (solicitări de informații cu caracter general, tară referire la obiectul de activitate al liniei telefonice, persoane care sună doar pentru a testa operabilitatea serviciului, apelanți care, după preluare, fie închid, fie refuză dialogul cu privire la ideația suicidară etc.), ceea ce poate indica o anumită selecție a celor care apelează linia verde în favoarea celor care au într-adevăr nevoie de sprijin emoțional specializat.

Scăderea numărului de „apeluri false”, remarcată de personalul voluntar de la Telverde, este dealtfel confirmată și de Graficul nr. 5 - Total minute convorbiri/ an calendaristic, precum și dcthaiicul j-i.6 - Du rata       u con . . T Hor,j . anicak

Număr minute convorbiri, pe ani calendaristici (2009-2020)


Graficul nr. 5 - Total minute convorbiri/an calendaristic.

Durata medie a apelurilor, pe ani calendaristici (2009-2020)

8,00

7,00                          X

6,00                        / X. _____

5,00                   ___ X X^*-**"               _

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Graficul nr. 6 Durata medie a convorbirilor, pe ani calendaristici.


Deși numărul apelurilor -șr al mibu^lor de convorbiri este mai scăzut decât în primii ani de funcționare a Țeiverdeluf, avânți ît suportate prin bugetul proiectului,/cor


vederea evitării posibilității de a refuza apeluri pe fondul lipsei alocării bugetare, s-a decis păstrarea în bugetul propus a unei sume considerate la data prezentă acoperitoare.

C. Accesarea numărului verde european pentru consiliere în criză, 116123

Cu prilejul Zilei Mondiale de Prevenire a Suicidului (10 septembrie), în anul 2011, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Spitalul de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia au anunțat accesarea numărul național scurt pentru servicii armonizate cu caracter social 116.123 și demararea procesului privind înlocuirea treptată a numărului verde 0800.080.100. Numerele naționale scurte pentru servicii armonizate cu caracter social au o identitate paneuropeană, fiind utilizate pentru aceleași servicii în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Având în vedere rezultatele obținute până în acest moment, precum și oportunitățile de dezvoltare ale Liniei telefonice pentru prevenirea tentativelor de suicid, care vizează în primul rând existența și, mai ales, disponibilitatea unui număr verde european specializat în domeniul crizei emoționale, mai ușor de reținut pentru potențialii apelanți, s-au efectuat demersurile necesare în vederea transformării numărului 0800 080 100 în numărul 116 123 (număr pus la dispoziție de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații).

Apelurile către numărul 116.123 au rămas gratuite (la fel ca și în cazul numărului 0800 080 100), iar accesul la aceste numere nu a fost în nici un fel condiționat de o înregistrare prealabilă.

Serviciul oferit la numărul 116123 permite apelantului să beneficieze de o relație umană adevărată și adecvată situației delicate în care acesta se regăsește, oferindu-i-se posibilitatea de a fi ascultat fără a fi judecat și, de asemenea, oferindu-i-se sprijin emoțional în vederea depășirii stării de criză psihologică sau a conduitei autodistructive iminente.

Inițial s-a decis ca numere^ vetaL $ă funcționeze în paralel pentru un interval de 90 de ițlhuî ^activității desfășurate și necesitatea asigurării (undi bmhe informări a potențialilor apelanți. Ulterior faptul că decizia nu presupunea costuri suplimentare, s-a decis prelungirea funcționării în paralel pe o perioadă nedeterminată, până când vor predomina apelurile la 116.123. • D. Structura apelanților. Caracteristici socio-dcmografice

Segmentul de vârstă al apelanților s-a dovedit a fi mai larg decât a fost estimat inițial în 2009. fiind cuprins între 12-61 ani, motiv pentru care proiectul își propune lărgirea adresabilității către un public țintă format din toate aceste categorii de vârstă. Lucrul acesta se datorează în special faptului că prezentul demers reprezintă o premieră la nivel național, segmentului de populație cu vârste peste 19 ani nefiindu-i adresat un serviciu specializat similar.

Cu privire la problemele reclamate de beneficiarii serviciului, acestea pot fi grupate în șase categorii majore, în funcție de tipurile de apelanți:

 • 1. Copii proveniți din familii dezorganizate. Acestei categorii îi pot fi asociate probleme cauzate de consumul de alcool și de droguri ale părinților acestora, lipsa de comunicare între membrii familiei, agresivitatea și/ sau violența fizică, verbală, emoțională, incest, exploatarea copiilor de către părinți etc.

 • 2. Copii lăsați în urmă de părinți plecați să lucreze în străinătate. Din analiza apelurilor telefonice reiese faptul că majoritatea problemelor acuzate de aceștia sunt asociate cu absența părinților din viața lor, în ciuda faptului că afirmă că vorbesc aproape zilnic (la telefon sau prin intermediul mijloacelor IT - de exemplu Skype, Messenger, Facebook), coroborate cu dificultăți de relaționare cu terții în grija cărora au fost încredințați (bunici.

unchi, mătuși, nași, vecini). Sunt acuzate frecvent lipsa afecțiunii și a preocupării reale față de problemele cu care se confruntă și sentimentul de ..a fi al nimănui”, tulburări de comportament, lipsa integrării în grupul social.

 • 3. Copii care se reîntorc în țară împreună cu părinții, apoi părinții acestora pleacă din nou să lucreze în străinătate. Reprezintă o categorie aparte, cu numeroase probleme de reintegrare socială. Practic. aceștia^e află la mijlocul distanței dintre două sisteme sociale și educaționale diferite, fiindu4fe p^ejn fie djfieil să se poată regăsi pe de-a-ntregul în vreunul dintre acestea. Astfel, ei |Sc simt percepnți difeMt de către ceilalți covârstnici, fiind într-un fel “străini în propria lor țar:

 • 4. Adolescenți și tineri. Cea mai mare parte a problemelor acestora sunt legate de relațiile afective și/ sau familiale ale adolescenților în care au intervenit fie despărțiri, fie diverse divergențe considerate inacceptabile. De a;:cmen t t aici pot fi încadrate problemele specifice ale adolescenților și tinerilor care și-au pierdut prietenii și/ sau partenerii ca urmare a decesului acestora și prezintă dificultăți în a depăși momentele de doliu.

 • 5. Părinții, aparținătorii, prietenii sau cunoștințele persoanelor din grupul țintă al proiectului reprezintă o altă categorie, distinctă, care apelează Linia telefonică pentru prevenirea tentativelor de suicid. Aceștia solicită opinii avizate sau ajutor specializat pentru problemele (reale, potențiale sau imaginare) pe care le-au identificat la copiii, rudele sau prietenii lor.

 • 6. Persoane cu diverse afecțiuni psihice și/ sau medicale. în această categorie pot fi grupate persoanele care reclamă tulburări precum anxietatea, depresia, schizofrenia, Alzheimer, fluctuații de dispoziție, dar și diverse afecțiuni medicale, inclusiv cele ale bolnavilor în stadii terminale, care pot determina apariția ideației suicidare.

 • 7. Persoane care au dificultăți de integrare socială. Categoria de față integrează o serie întreagă de grupe de vârste și de probleme, de la copiii care acuză dificultăți de integrare în colectivul școlar, la tinerii care au probleme cu adaptarea la locul de muncă ori cu șomajul și până la persoane adulte sau chiar vârstnice cu boli cronice sau cu nevoi speciale. Marea majoritate a acestora pot fi reduse însă la nevoia de comunicare cu cineva, neîmplinită, însă resimțită acut și amplificată până la stadiul în care conduita autodistructivă pare justificabilă.

 • 8. Apeluri de mulțumire pentru sprijinul emoțional oferit de personalul Centrului apelanților, într-un moment dificil din existența acestora din urmă.

 • 9. Apeluri test, provenind de la diverse persoane care au vizionat materialele de promovare și vor să verifice funcționalitatea serviciilor.

 • E. Preluarea/ gestionarea apelurilor de către personalul care asigură funcționarea

liniei telefonice

întrucât serviciul telefpfnpXa^ăt înființat ca urmare a constatării existenței unei nevoi reale a unui anumit șpgmopt al populației' rezidente pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Bucureștii coroborată cu faptul că lucrul acesta s-a întâmplat într-o perioadă de plină criză financiară.


momentul respec

tentativelor de suicid funcționează fără angajați permanenți, serviciile fiind prestate în mod atât de către voluntari externi care dispun de o formare minimă în domeniul comunicării, cât și de angajați/ specialiști din cadrul instituțiilor partenere,

în prezent, serviciul telefonic este asigurat non-stop (24/7), de către aproximativ 30 de voluntari - studenți, masteranzi, doctoranzi și/sau absolvenți ai unor instituții de învățământ superior sau postliceal din domeniile sanitar/ medical, psihiatric, psihologic, sociologic, teologic, asistență socială etc. Activitatea de voluntariat a acestora este coordonată de un medic neuropsihiatru, și se desfășoară în baza contractelor de voluntariat semnate între aceștia și Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, respectiv Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Fiecare potențial voluntar este admis în Centru în urma analizei (de către specialiștii din cadrul spitalului și/ sau asociației, a CV-ului și a documentelor care atestă formarea într-unul din domeniile antemenționate, precum și a unei Scrisori de intenție/ motivație. După această etapă urmează proba orală, respectiv interviul în cadrul cărora sunt evaluați de către medicul psihiatru care coordonează activitatea voluntarilor. Candidații admiși, care se obligă fiecare să respecte regulamentul Centrului și codul de conduită etică și deontologică specific formării sale profesionale, precum și, după caz, pe cele aplicabile domeniilor asistenței sociale și consilierii psihologice, urmează să beneficieze de o formare teoretică minimală (în cadrul căreia le sunt prezentate principiile ascultării empatice, ascultării active, semnele de avertizare ale conduitei autodistructive iminente ș.a.m.d.) și de un stagiu practic, în cadrul căruia asistă la preluarea apelurilor (inițial de către, apoi împreună cu) voluntarii cu experiență, urmând ca în momentul în care aceștia se simt pregătiți să poată prelua, la rândul.

lor, apelurile solicitanților.

 • F. Grupul țintă al proiectului

Inițial, proiectul a avut ca grup țintă copiii și adolescenții din București cate se arraAi ♦ risc suicidar. Așa cum s-a arătat însă la punctul ”D. Structura apelanților. Caracteristici socio-demografice”, persoanele care au solicitat și care au beneficiat de serviciile Liniei telefonice pentru prevenirea tentativelor de^guicid provin din diverse segmente sociale și aparțin unor grupe de vârstă diferit^ imoțiv pohtxu care a fost necesară redefinirea grupului tintă, astfel încât acesta să reflexe realitatea de zi cu zi. Astfel, grupul tintă al proiectului de [X I : . 1 P . .      .

față este alcătuit din persoane aftattejjț situație de-risc suicidar, indiferent de vârstă, sex, religie, etnie, orientare sexuală etc., din cele șase sectoare ale Bucureștiului și din zonele adiacente. Având în vedere specificul telverdelui, nu pot fi refuzate apelurile provenind de la hauitmii ailor regiuni geografice din România. De asemenea, nu se stochează date privind identitatea apelanților, fiind asigurate toate condițiile referitoare la păstrarea anonimatului acestora și a confidențialității discuțiilor purtate.

 • G. Scopul proiectului

Facilitarea accesului persoanelor aflate în risc suicidar, indiferent de vârstă, sex, religie, etnie, orientare sexuală etc., din cele șase sectoare ale Bucureștiului și din zonele adiacente, la servicii de teleasistență de calitate; utilizarea tehnicii ascultării active pentru diminuarea tensiunilor interioare resimțite de individ în momente de criză; consiliere și referire către servicii specializate aflate în proximitatea apelanților.

 • H. Obiectivele proiectului

Proiectul "Linia telefonică de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid" are următoarele obiective: furnizarea unor servicii de prevenire de calitate, disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7; creșterea confortului psihic și diminuarea riscului suicidar al apelanților într-un mediu familiar lor, prin oferirea posibilității de a intra în legătură cu voluntarii Centrului din orice locație, sub protecția anonimatului și fără ca lucrul acesta să presupună costuri pentru ei; reducerea numărului de persoane internate în urma unor tentative de suicid care pot fi evitate; dezvoltarea serviciului de teleasistenta, prin identificarea și valorificarea posibilităților de colaborare cu servicii similare (inclusiv a posibilității de a redirecționa apelurile, în diferite intervale orare, pentru maximizarea gestionării resurselor umane existente); referirea cazurilor, ori de câte ori este posibil, către serviciile specializate aflate în proximitatea apelanților; creșterea capacității specialiștilor care intră în contact              de identificare a "semnelor de avertizare” emise de

suicidari și creșterea Căpacități-i ăcssrpra de a lua decizii care să contribuie la prevenirea sinuciderilor; dezvoltarea sentimentului de solidaritate: asigurai

I \‘'           * \ ) —J I                                                      j

aflate în dificultate și A familiilor apeștora.                        /

consilierii persoanelor


 • I. Activitățile proiectului - dezvoltarea serviciilor oferite în cadrul "Liniei

telefonice de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid"

Necesitatea existenței unui astfel de serviciu telefonic este evidentă. La fel de evidentă este lărgirea sferei de acțiune de la cea care îi vizează aproape exclusiv pe copii și adolescenți la cea a populației generale (existând, dealtfel, suficiente semnale în analiza apelurilor și a apelanților - faptul că există numeroase solicitări venite din rândul tuturor categoriilor de populație, nu doar a minorilor). O astfel de dezvoltare însă, deși naturală, firească, nu se poate face decât cu o minimă profesionalizare a serviciului și cu întărirea capacității de reacție a voluntarilor, cu implicarea fiecărui partener, în funcție de atribuțiile și responsabilitățile care îi revin, după cum urmează:

 • a. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București - răspunde de managementul general al proiectului și asigurarea finanțării pentru activitățile prevăzute în bugetul proiectului, ca lider de parteneriat; activități specifice asistenței sociale a beneficiarilor, de consiliere socială; activități de formare a voluntarilor și coordonarea procesului de redactare a unui manual al voluntarului, alături de partenerii din proiect; participarea, în măsura posibilităților, la activitățile de consiliere telefonică;

 • b. Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” - răspunde de coordonarea și asigurarea bunei desfășurări a serviciilor și activităților de consiliere telefonică și, după caz, a serviciilor de specialitate pentru beneficiari; punerea la dispoziția proiectului a unui spațiu corespunzător, precum și a minim un specialist în regim de permanență care să supervizeze activitatea voluntarilor și să poată interveni, în caz de forță majoră (numele/ turele acestora, precum și datele de contact vor fi comunicate voluntarilor care preiau apelurile în ziua/ intervalul de timp respectiv);

activități de formare a voluntarilor și participarea la redactarea unui manual al voluntarului, alături de partenerii din proiect.

 • c. Asociația de SuicidoîogTe, - răspunde de asigurarea numărului necesar de voluntari z'            /

care să deservească ■serviciul telefonic, sub coordonarea Spitalului de Psihiatrie în cadrul cărora să se poată realiza formarea continuă a voluntarilor și să fie prezentate elemente de noutate/ actualitate în domeniul suicidologiei.


ii di


' Di țiu Generală de P liti Municipiului București prin echipa de negociatori din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale - răspunde, alături de partenerii din proiect, de coordonarea și asigurarea bunei desfășurări a serviciilor de formare a voluntarilor, de redactarea unui set de proceduri de preluare/ soluționare a apelurilor și de referire a cazurilor; participă, în măsura posibilităților, la activitățile de consiliere telefonică și la evenimentele organizate ca parte a proiectului.

Activitățile din următorii 5 ani vor include cel puțin următoarele elemente:

 • 1. Activitatea 1 - Desemnarea echipei mixte de specialiști - fiecare dintre instituțiile/ organizațiile implicate va desemna o persoană de contact, care va derula activități în cadrul proiectului. Fiecare specialist/ reprezentant al instituțiilor partenere va elabora cel puțin un raport anual de activitate, în vederea realizării unui raport al proiectului, centralizat de DGASMB.

 • 2. Activitatea 2 - Dezvoltarea capacității resurselor umane de a prelua și gestiona

apelurile

 • 2.1 Creșterea capacității de furnizare de servicii de calitate, prin extinderea rețelei de voluntari, astfel încât să nu mai existe ture de lucru neacoperite sau acoperite de un singur voluntar. Având în vedere faptul că, în prezent, turele voluntarilor sunt de aproximativ patru ore, un calcul simplu arată că, în situația în care fiecărui voluntar i-ar reveni câte patru ture în fiecare lună, Linia telefonică ar avea nevoie de aproximativ 100 de voluntari (la nivel minimal). Astfel, vor fi identificați noi potențiali voluntari și încurajați să se implice, sub coordonarea Asociației de Suicidologie și sub coordonarea metodologică a Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. dr. Alexandru Obregia.

 • 2.2 Dezvoltarea unui modul de formare a voluntarilor și crearea unui manual al .__

voluntarului carp-oferă servicii în cadrul Centrului. Astfel, trei specialiști (din cadrul

Direcției Ge de Psihiatri Generale der. Alexandru Obregia/ Asociației d a Municipiului București conexe), pornind de la modelele teoretice existente și preluând modelele de bune practici ale unor servicii similare, cu experiență în domeniu, vor dezvolta un modul de ânui.iic.' un hmuu..; pumn \ol unturii Liniei nkîbi.Lv de           a iernați'. Jc: de

suicid.

 • 2. 3 Creșterea capacității voluntarilor de a furniza servicii de calitate apelanților -voluntarii vor urma un curs/ modul de formare/ își vor însuși conținutul manualului voluntarului, în vederea dezvoltării capacității acestora de a reacționa în situații limită și de a-și gestiona propriile trări, astfel încât comunicarea cu beneficiarii să fie optimă și eficientă. Dezvoltarea capacității resurselor umane presupune și acordarea unei atenții crescute formării voluntarilor, monitorizării activității acestora de preluare a apelurilor, precum și a capacității de a gestiona la nivel individual situațiile întâlnite în cazuistica preluată.

 • 2. 4 Creșterea numărului de voluntari care pot prelua apelurile telefonice - vor fi identificate noi surse de voluntari - facultățile cu profil psihologic, sociologic, medical, asistență socială, teologie, comunicare etc., împreună cu organizațiile profesionale de profil; vor fi derulate, periodic, campanii de recrutare de voluntari, în urma cărora vor fi selectați noi voluntari; în urma parcurgerii modulelor de formare specifică, aceștia vor putea prelua apeluri, conform planificării întocmite în prealabil.

 • 2. 5 Formarea continuă și periodică a voluntarilor - anual, în lunile mai sau septembrie, la Sâmbăta de Sus se organizează o conferință în cadrul căreia voluntarii beneficiază de prezența unor specialiști din țară și de peste hotare, care le asigură formarea continuă; de asemenea, în cadrul acestui eveniment, voluntarii prezenți au posibilitatea de a se pune la curent cu studii, cercetări și descoperiri recente în domeniul prevenirii sinuciderilor, precum și de a participa la grupuri tip Balint, prin intermediul cărora își pot gestiona propriile emoții și pot fi evitate stările de epuizare sau sindromul de burn-out. Cheltuielile cu cazarea/ masa voluntarilor sunt acoperite fie din resursele proprii ale acestora, fie, în măsura posibilităților, de Asociația de Suicidologie; pentru facilitarea accesului voluntarilor, prin bugetul proiectului pot fi acoperite cheltuielile de transport, prin închirierea unui microbuz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. în situația îțx qarc? din motive obiective, nu este posibilă deplasarea, conferința poațe d ojganizață și'întb-o altă locație, inclusiv în București, sau onli


  lare în


o experiență mai îndelungată, precum și aderarea la o structură de tip federativ/ asociativ (de exemplu: Befrienders Worldwide International, Samaritans etc.), pentru a beneficia de expertiza acestora în formarea și în dezvoltarea organizațională. precum și a serviciilor furnizate.

Aderarea la o astfel de rețea va permite Liniei de urgență 116123 preluarea unui model de bune practici. De asemenea, va permite adaptarea și adoptarea unor proceduri clare și exhaustive pentru fiecare operațiune și situație posibilă, pe care toți participanții la serviciile Centrului să și le asume și să le urmeze. Nu în ultimul rând, aderarea la o astfel de rețea a furnizorilor de servicii similare de prevenire a sinuciderilor va permite adaptarea la specificul local a unui modul de formare pentru voluntarii Liniei telefonice de urgență pentru prevenirea sinuciderilor 116123.

în vederea realizării acestui deziderat și, de asemenea, pentru realizarea activităților 2.2 și 4, reprezentanții partenerilor vor participa la două vizite de studiu în orașe europene care oferă servicii de tip telverde care pot fi considerate modele de bune practici (de exemplu, dar tară a fi limitativ, Copenhaga și Bruxelles, unde există inițiative similare). Vizitele de studiu vor avea ca finalitate realizarea unui raport privind serviciile existente, precum și a unor propuneri concrete care să poată fi integrate în modulul de formare/ manualul voluntarului, a procedurilor privind preluarea/ gestionarea apelurilor/ gestionarea resurselor umane și evitarea suprasolicitării/ sindromului burn-out.

 • 4. Activitatea 4 - Crearea unui modul de formare/ a unui Manual al voluntarului, adaptat la specificul local și național.

 • 5. Activitatea 5 - Creșterea capacității serviciului Telverde de preluare a apelurilor

  • 5.1 Adaptarea spațiului existent, astfel încât voluntarii să poată prelua apeluri în condiții optime, cu respectarea intimității necesare unor discuții cu persoane aflate în situație de vulnerabilitate. Inițiatorii proiectului admit faptul că aceasta este o condiție esențială pentru furnizarea unor servicii de calitate, atât pentru asigurarea confidențialității' și Intimității apelanților. cât și pentru a permite voluntarilor care preiau ape^ife^aăfsedescentreze nestingheriți asupra unei singure convorbiri, pentru

oferirea capacității de preluare în paralel a două apeluri, întrucât tehnologia existentă în prezent permite lucrul acesta, singurele obstacole fiind numărul voluntarilor disponibili și constrângerile legate de spațiul existent. în situația în care ' ' existent nu poate fi adaptat sau extins, partenerii pot conveni ca serviciul să fie oferit, sub coordonarea metodologică și cu implicarea Spitalului, într-un alt spațiu identificat de către DGASMB la momentul respectiv.

 • 5.2 Creșterea capacității de preluare a apelurilor. în vederea acestui deziderat se vor urmări măsuri precum identificarea unor servicii similare din România cu care să se poată colabora și, de asemenea, prin redirecționarea apelurilor, în intervale orare prestabilite, pe baza unor programări lunare, către voluntari.

Identificarea unor servicii similare din România și dezvoltarea unor relații de parteneriat cu aceștia poate avea ca rezultat redirecționarea apelurilor acestora către Telverde, în anumite intervale orare, și a apelurilor Telverdelui către aceștia, în alte intervale orare sau atunci când operatorii proprii sunt angajați într-o altă convorbire, pentru a putea deservi mai bine grupul țintă. în sensul acesta, se împuternicește Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, ca lider de parteneriat, să încheie acorduri de parteneriat cu furnizorii identificați.

Redirecționarea apelurilor, în intervale orare pre-stabilite, către voluntarii proprii, gestionați de Asociația de Suicidologie, poate contribui semnificativ la îmbunătățirea capacității serviciului Telverde de preluare a apelurilor, prin diminuarea sau eliminarea completă a unor inconveniente precum cele legate de posibilitatea de a fi prezent la sediul Telverdelui, de accesul în sediu în contextul restricțiilor impuse de gestionarea COVID-19 sau al altor situații speciale șamd. Redirecționarea apelurilor se poate face în baza unor programări lunare, întocmite de Asociație sau Spital și aprobate de DGASMB. Programarea va conține numele și prenumele voluntarilor, numărul de telefon către-care se face redirecționarea, data si intervalul orar. în baza X N / \

aprobării DGASMB-, .reprezentanții Asociației/ Spitalului vor putea efectua / O           \ A ’                        . ,


redirecționarea @p§l idor șau vor putea solicita lucrul acesta furnizorului de servicii

 • 6. Activitatea 6 - Acordarea unei atenții mai mari aspectelor legate de promovarea numărului de telefon 116123, inclusiv prin includerea sumelor necesare în buget și/ sau ,        ■ ,     . . . . •     \ i i ’ • L .V f ■/                                                           i ’1          1- 1^7

cu conținut sau mesaj social. în toate materialele se vor promova toți partenerii și se va insera mențiunea că „Linia telefonică pentru prevenirea sinuciderilor 116123 este finanțată integral de Municipiul București, prin bugetul DGASMB”.

De asemenea, în fiecare an, în data de 10 Septembrie, Ziua Internațională de Prevenire a Sinuciderii, în funcție de posibilități, voluntarii pot marca evenimentul și disemina materiale de promovare a Liniei de urgență 116123 în Parcul Tineretului, aceștia beneficiind de gratuitate și de sprijinul Municipalității și al instituțiilor subordonate. De asemenea, partenerii pot include, în limita posibilităților, pe paginile proprii de internet și/ sau pe rețelele de socializare, informații legate de numărul de telefon 116.123.

 • 7. Activitatea 7 - Analizarea posibilităților privind furnizarea unor servicii adiacente -consiliere psihologică, consult psihiatric, grupuri de suport, atât beneficiarilor care dispun de asigurare medicală, cât și neasiguraților, prin intermediul Asociației de Suicidologie și/ sau al Policlinicilor Sociale, cu sprijinul celor două instituții aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București. Apelanții cu domiciliul în Municipiul București care dispun de asigurare medicală vor beneficia, la cerere, în funcție de posibilități, de minim o consultație psihiatrică în cadrul serviciilor de specialitate furnizate de Spital; în măsura posibilităților, angajații Centrului/ voluntarii Asociației vor putea oferi consultații și persoanelor domiciliate în alte localități, precum și persoanelor care nu dispun de asigurare medicală. Apelanții cu domiciliul în alte localități, care dispun de asigurare medicală, pot fi îndrumați către serviciile de specialitate din județele de reședință, iar neasigurații pot fi îndrumați către serviciile sociale tip policlinică socială din proximitatea domiciliului.

K. Rezultate așteptate

 • > Oferirea unui serviciu funcțional pentru apclanți. atunci când au stringentă nevoi 1 serviciile care pot contribui la prevenirea tentativelor de suicid;

 • > Optimizarea capacității Centrului și a timpului de intervenție în preluarea apelurilor beneficiarilor, prin preluarea și adaptarea la specificul local și național a unor modele de bune practici recunoscute la nivel internațional, în vederea prevenirii tentativelor se suicid și a creșterii calității vieții acestora.

 • > Creșterea gradului de informare privind serviciile de prevenire a tentativelor de suicid existente la nivelul Municipiului București, prin difuzarea pe paginile proprii de internet/ rețelele de socializare a unor anunțuri/ informații referitoare la acestea.

 • > Realizarea, în funcție de necesități/ evenimentele organizate, a unor flyere/ broșuri/ pliante/ materiale de informare;

 • > 1 Manual al voluntarului și proceduri privind preluarea apelurilor;

 • > Menținerea și dezvoltarea serviciului specializat în prevenirea suicidului la nivelul Municipiului București, cu posibilitatea extinderii colaborării cu servicii, demersuri, inițiative similare;

 • > Un sistem de teleasistență funcțional cu peste 1500 de beneneficiari deserviți;

 • > Minim 50 de voluntari formați pentru a prelua apeluri de urgență;

 • > Minim 2000 de persoane informate;

 • > 200 de manuale tipărite;

 • > Accesibilitate crescută la servicii specializate în București, oferite de partenerii în proiect, atât pentru persoanele cu venituri modeste/ medii, cât și, în limita posibilităților, pentru persoanele care nu beneficiază de asigurare medicală sau co-asigurate.

  Anexa 3 la la Acordul de asociere aprobat prin hcgmb nr. z3/    /

  Bugetul proiectului "Linia telefonică de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid"


  Linii bugetare

  DGASMB / luna/ unitate / lei

  DGASMB/an de implementare* / lei

  Total buget (5 ani)

  1. Resurse umane

  1.1. Coordonator servicii consiliere Tel verde - Spit. Prof. Al. Obregia - 1 persoana

  0

  0

  1.2. Coordonator Telverde - DGASMB - 1 persoana

  0

  0

  1.3. Coordonator voluntari Telverde - Asociația de Suicidologie - 1 persoana

  0

  0

  1.4. Coordonator activitate formare voluntari Telverde - DGPMB - 1 persoana

  0

  0

  2. Cheltuieli formare formatori voluntari

  2.1. Vizita studiu 1 (cheltuiala unica, 3 persoane - un reprezentant Spit. Prof. Al. Obregia/Asociația de Suicidologie, un reprezentant DGASMB, un reprezentant DGPMB) - transport, cazare

  9000

  9000

  2.2. Vizita studiu 2 (cheltuiala unica, 3 persoane - un reprezentant Spit.

  Prof. Al. Obregia/ Asociația de Suicidologie, un reprezentant DGASMB, un reprezentant DGPMB) - transport, cazare

  9000

  9000

  2.4. Închiriere microbuz/ transport voluntari (cheltuiala anuala)

  3000

  15000

  2.5. Servicii tipărire manual pentru voluntari, inclusiv proceduri preluare apeluri (cheltuiala unica)

  5000

  5000

  2.6. Materiale sesiuni formare voluntari - consumabile birotică-papetarie

  700

  3500

  3. Cheltuieli cu abonamente telefonice destinate serviciilor speciale de teleasistenta

  3.1. Abonament Număr Verde

  270

  3240

  16200

  3.2. Abonament raportări/ statistici trafic telefonic

  240

  2880

  14400

  3.3. Abonament 2 posturi telefonice

  70

  840

  4200

  3.4. Trafic telefon

  2000

  24000

  120000

  3.5. TVA*

  619.2

  7430,4

  37152

  4. Taxe membralitate

  4.1. Taxa membralitate rețea internaționala furnizori servicii consiliere in criza emoționala (echivalentul in lei al sumei de maximum 150 El IR, variabila anual in funcție de bugetul alocat proiectului, la cursul InforEuro al lunii in care se efectuează plata)

  750

  3750

  5. Cheltuieli cu vizibilitatea (cheltuială unică - placheta identificare Centru); pliante, broșuri, mape, calendare, afișe, banner, agende, flyere, alte materiale de promovare etc.; cheltuieli cu activitățile de valorizare și promovare a pMHectiiîpl’-'feSx^ublicitate în mijloacele de transport

  16000

  80000

  Total General lei

  58840

  317202

  l .             , / -                     / *

  vo \'       / ■ ’ '

  * Cu excepția anului îit ca/e vOr-fi efectuate ‘cheltuielile aferjfenf^-țMo. diferite etape ale proiectu+uiț acșstea se adăugă bugetului ăl9>Wit â'h1

  /x

  xZX i i / r bbi^are'^^     2.5/- dneltuie^unice, in

  K^re&^-efec/ua./ / f


Anexa 4 la la Acordul de asociere aprobat prin HCGMB nr.            >Gj<.^2Â [

Graficul de desfășurare a activităților proiectului "Linia telefonică de urgență pentru prevenirea tentativelor de suicid"

>

b

» k

Activitatea

Anul 1

Anul 2

1 23456789 10 11 12

Anul 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Anul 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3

Anul 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 23456789 10 11 12

1. Activitatea 1 -Desemnarea echipei mixte de specialiști

XX

2. Activitatea 2 -Dezvoltarea capacității resurselor umane

XXXXXXXXXX X X

XXXXXXXXXX X X

XX XXXXXXXX X X

XX XXXXXXXX X X

XX X

XXXXXXX X X

3. Activitatea 3 -Adoptarea și/ sau adaptarea unor modele de bune practici, întâlnite la instituții sau organizații care gestionează inițiative similare în țări cu o experiență mai îndelungată, precum și aderarea la o structură de tip federativ/ asociativ

XX XXXXXXXX X X

XXXXXXXXXX X X

XXXXXXXXXX X X

XX XXXXXXXX X X

XXX

X XXXXXX X X

Activitatea 4 - Crearea unui modul de formare/ a unui Manual al voluntarului, adaptat la specificul local și național.

XX XXXXXXXX X X

XXXXXXXXXX X X

Activitatea 5 - Creșterea capacității serviciului Telverde de preluare a apelurilor

XXXXXXXXXX X X

xxxxxxxxjțX X X-

i<-A/xXxxxxxx x x

XX XXXXXXXX X X

XXX

XXXXXXX X X

Activitatea 6 - Promovarea numărului de telefon

XX XXXXXXXX X X

XX X X \xx     țX X

XJ0<)X-X|XX X X X X X

XX XXXXXXXX X X

XXX

XXXXXXX X X

Activitatea 7 - Furnizarea unor servicii adiacente -consiliere psihologică, consult psihiatric, grupuri de suport, atât beneficiarilor care dispun de asigurare medicală, cât și neasiguraților

XXXXXXXXXX X X

XXXXXXXXXX X X

XXXXXXXXXX X X

XX XXXXXXXX X X

XXX

XXXXXXX X X

Activitatea 8 - Furnizarea de servicii/ realizarea de activități de prevenire a suicidului

XXXXXXXXXX X X

XXXXXXXXXX X X

XXXXXXXXXX X X

XX XXXXXXXX X X

XXX

XXXXXXX X X