Hotărârea nr. 52/2021

HOTARAREnr. 52 din 2021-02-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 114/2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A TERASELOR IN ZONELE PROTEJATE SI IN PERIMETRUL CENTRULUI ISTORIC BUCURESTI, PRECUM SI REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 74/2016 , MODIFICATA PRIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 625/2017 SI HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 273/2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București, precum și revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 74/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 625/2017 si Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.

273/2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 1154/19.02.2021, raportul de specialitate al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 1580/19.02.2021 și amendamentul înregistrat la Cabinet Secretar General cu nr. 825/25.02.2021;

Văzând avizul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 02/25.02.2021, avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor nr. 27/25.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 54/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -Secțiunea a III a - zone protejate, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată și modificată prin Legea 515/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 77/2001 privind reabilitarea și revitalizarea Centrului Istoric București, aprobată prin Legea nr. 140/2002;

 • - Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,

cu modificările și completările ulterioare;

privind aprobarea Listei istorice dispărute;
 • - Ordinului Ministrului Culturii și Cultelor nr. monumentelor istorice, actualizată și a Listei

Bd. Regin^Hsă6eta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București,

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 privind aprobarea normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor:

 • - Art. 2 alin. (2), ale art. 4 și art. 8 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor _ normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:     *

Art.l Art. 3 alin. (2) din anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3 (2) Avizarea teraselor sezoniere se va face pe lungimea fațadei spațiului comercial deținut, cu păstrarea unui culoar de acces/ evacuare din imobil. De asemenea se poate aviza amplasarea de terase la imobilele învecinate (stânga/dreapta sau vizavi) cu condiția obținerii acordului scris al proprietarului imobilului în cauză fără a stânjeni eventualele activități desfășurate în imobil si fără a bloca accesul în/din imobil. Se interzice amplasarea, compartimentarea spațiului teraselor cu alte obiecte cu excepția meselor și scaunelor.”

Art.ll Art. 3 alin. (3) din anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.3 (3) Pe străzile fără trotuare avizarea teraselor se face cu condiția păstrării pe mijlocul străzii a unei zone libere continue, suficientă pentru asigurarea circulației pentru intervenții în caz de urgență a autospecialelor.”

Art.lII Art. 13 alin. (2) din anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.13 (2) în cazul în care se constată încălcarea în mod repetat de către operatorii economici a amplasamentelor avizate precum și a condițiilor de funcționare, Direcția Control din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București va solicita anularea avizului eliberat de către Direcția Urbanism.”

Art.IV La art. 5 din anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București aprobat prin Hotărârea Consiliului

”Art. 5 alin. (3) Avizarea teraselor este interzisă în dreptul clădirilor cu fațade semnificativ degradate, cu pericol de prăbușire a elementelor decorative, tencuieli etc. Constatarea asupra stării fațadelor și elementelor decorative se realizează de către Direcția Centru Istoric, Compartimentul Supraveghere și Control din Poliția Locală a Municipiului București, care va elabora si transmite structurii avizatoare un raport în acest sens în cel mult 10 zile de la solicitare?i avizării de către beneficiari”.

Art.6 lit. d) din anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a teraselor în zonele protejate și în perimetrul Centrului Istoric București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, se abrogă.

Art.V Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștință publică.

Ărt.VI Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 114/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului nr. 625/2017 și nr. 273/2020, rămân neschimbate.

Art.VII Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost aprobată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Cosmin - Victor Smighelschi


București, 26.02.2021

Nr. 52

Bd^sinaElisabeta nL4L-God_p£ișJal n*0013. sec*or 5. B'wireș+i. România: *el.: +4021    ** 00; www.omb.rQ

Pag 3