Hotărârea nr. 51/2021

HOTARAREnr. 51 din 2021-02-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA DEPUNA DOSARUL DE CANDIDATURA IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU PRELUAREA IN ADMINISTRARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE - PARCUL NATURAL VACARESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind împuternicirea Primarului General al Municipiului București să depună dosarul de candidatură în numele Municipiului București pentru preluarea în administrare a ariei naturale protejate - Parcul Natural Văcărești

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului General al Municipiului București nr. 1146/19.02.2021 și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 1229/19.02.2021;

Văzând avizul Comisiei de ecologie, protecția mediului și igienizare nr. 03/25.02.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 53/25.02.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 18 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1822/2020 pentru aprobarea Metodologiei de atribuie în administrare a ariilor naturale protejate;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. i), lit. j), lit. r) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: >

Art.1 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să depună dosarul de candidatură, în numele Municipiului București, pentru preluarea în administrare a ariei naturale protejate - Parcul Natural Văcărești.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să desfășoare toate procedurile administrative necesare “întocmirii dosarului de candidatură care trebuie să conțină toate documentele prevădite la art. 14 din ________ /ytVA

II

Bd. Regina-Bisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +40g1<306

\ 1

1     - £       1             X

,56 00; www:pmb.roi , jMetodologia de atribuie în administrare a ariilor naturale, protejate, aprobată prin

Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1822/2020.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.02.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cosmin - Victor Smighelschi
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana ZamfirBucurești, 26.02.2021

Nr. 51

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2