Hotărârea nr. 50/2021

HOTARAREnr. 50 din 2021-01-29 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 384/02.12.2020 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al

Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 444/25.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică nr. 450/25.01.2021.

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 49/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 124 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și art. 139 alin. (1), alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:         ’

1

Art.l Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2020 se modifică după cum urmează:

  • a) Comisia economică, buget, finanțe și credite externe:

  • 1. Domnul Stofor Ștefan în locul domnului Vasile Vlad Voiculescu.

  • b) Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor:

  • 1. Domnul Aruxandei lonut în locul doamnei Elena Tudose.

  • c) . Comisia pentru utilități publice și salubritate:

  • 1. Domnul Stofor Ștefan în locul doamnei Elena Tudose. >

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2020, rămân neschimbate.

Art.lll Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 384/02.12.2020 se completează în mod corespunzător cu prevederile din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.

București, 29.01.2021

Nr. 50 ’