Hotărârea nr. 5/2021

HOTARAREnr. 5 din 2021-01-29 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 202/23.04.2019

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 202/23.04.2019

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 529/28.01.2021 și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 1154/25.01.2021, al Direcției Generale Investiții nr. 93/1/25.01.2021, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 173/11.01.2021 si al Administrației Fondului Imobiliar nr. 3559/21.01.2021;                                    ’                 ’

Văzând avizul Comisiei de patrimoniu nr. 7/28.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 52/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 202/23.04.2019 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei părți deținute din imobilele situate în Municipiul București Calea Victoriei nr. 136-138, B-dul Lascăr Catargiu nr. 16 și B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7, în zona de acțiune prioritară, în vederea realizării lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural - arhitecturală a anvelopei clădirilor și creșterea calității arhitectural -ambientale a acestora.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.


SECRETAR GENERAL NICIPIULUI BUCUREȘTI, Zamfir

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro