Hotărârea nr. 48/2021

HOTARAREnr. 48 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI CA MEMBRU IN COMISIA DE ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare a Primarului General al Municipiului București nr. 427/25.01.2020 și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 7592/10.12.2020;

Văzând avizul Comisiei învățământ si tineret nr. 02/27.01.2020 si avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 47/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 25788/26.11.2020, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1905799/02.12.2020 si la Direcția Cultură, învățământ, Turism cu nr. 7139/03.12.2020;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Rău Gabriel, ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, să facă parte din Comisia de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București.

Art.2 Mandatul reprezentantului Consiliului General al Municipiului București, desemnat conform art. 1, este de 2 ani.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoana nominalizată la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECRETAR GENERAL ^\al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 29.01.2021

Nr. 48 ’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2