Hotărârea nr. 47/2021

HOTARAREnr. 47 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE EVALUARE A OFERTELOR DEPUSE IN CADRUL LICITATIILOR PUBLICE ORGANIZATE IN VEDEREA CONCESIONARII TERENURILOR AFLATE IN DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, REPUBLICATA, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitațiilor publice organizate în vederea concesionării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 423/25.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu - Serviciul Concesionări nr. 812/20.01.2021.

Văzând avizul Comisiei de patrimoniu nr. 5/28.01.2021, avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 36/29.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 46/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 13 - 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), lit. b) și art. 139 alin. (3), alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: J

Art.1 Se desemnează domnul Moraru Adrian, ca membru titular în Comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitațiilor publice organizate în vederea concesionării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Se desemnează doamna Mureșan Manuela, ca membru supleant în Comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitațiilor publice organizate în vederea concesionării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 86/2017 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare/negociere a ofertelor și Comisiei de

soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 643/2017.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și art. 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Cosmin - Victor Smighelschi


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro                            Pag 2