Hotărârea nr. 46/2021

HOTARAREnr. 46 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN COMISIA DE NEGOCIERE SI COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU CONCESIONAREA TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, AFERENTE SPATIILOR CU ALTA DESTINATIE DECAT CEA DE LOCUINTA CE FAC OBIECTUL LEGII NR. 550/2002 PRIVIND VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE PROPRIETATE PRIVATA A STATULUI SI A CELOR DE PRESTARI DE SERVICII, AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR JUDETENE SAU A CONSILIILOR LOCALE, PRECUM SI A CELOR DIN PATRIMONIUL REGIILOR AUTONOME DE INTERES LOCAL

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Comisia de negociere și Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 425/25.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 814/20.01.2021;

Văzând avizul Comisiei de patrimoniu nr. 4/28.01.2021, avizul Comisia economice, buget, finanțe și credite externe nr. 35/29.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 45/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și art. 139 alin. (3) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se desemnează ca membru titular în Comisia de negociere pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, domnul Militaru Marian - Cătălin.

(2) Se desemnează ca membru supleant în Comisia de negociere pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, domnul Rigu Andrei - Daniel.

Art.2. (1) Se desemnează ca membru titular în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiuluj^Beearești, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. M^(X)2Af#ivin^yânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări sen/fcij, "aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiHc. auțono^\de interes local, domnul Smighelschi Cosmin - Victor.

(2) Se desemnează ca membru supleant în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru concesionarea terenurilor aparținând domeniului public al Municipiului București, aferente spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință ce fac obiectul Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, domnul Buși Sebastian Nicolae.

Art.3. Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 294/17.05.2018.

Art.4. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 și la art. 2, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.