Hotărârea nr. 44/2021

HOTARAREnr. 44 din 2021-01-29 PRIVIND NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN COMISIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 681/2017

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind numirea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, în Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și abiogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 681/2017

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 426/25.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 69/08.01.2021;

Văzând avizul Comisiei de patrimoniu nr. 2/28.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 43/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) litera h) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă numirea domnului Nicolaie George ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, în Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 681/2017 se abrogă.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București, persoana desemnată conform prevederilor art. 1 și Comisia Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro