Hotărârea nr. 43/2021

HOTARAREnr. 43 din 2021-01-29 PRIVIND NUMIREA A TREI CONSILIERI DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind numirea a trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 422/25.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 385/25.01.2021;

Văzând avizul Comisiei sănătate, sport și protecție socială nr. 2/27.01.2021 și avizul Comisiei juridice si de disciplină nr. 42/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 529/2019 prvind aprobarea organigramei, numărului tota! de posturi, ștatului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipial București.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), lit. d) alin. (7) lit. f) și art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă numirea în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal București a următorilor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului București:

  • 1. Socolovici Răzvan - Mihai

  • 2. Nicorescu Nicorel

  • 3. Serban Luminița - Gabriela

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 161/2016 modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 15/2017, își încetează aplicabilitatea, precum și orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Clubul Sportiv Municipal București și perse anele desemnate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.


Cosmi n-Victor


SECRETAR GENERAL NICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfjr

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro