Hotărârea nr. 42/2021

HOTARAREnr. 42 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA A TREI CONSILIERI GENERALI IN COMISIA LOCALA DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

'                  ’^Totărâre

privind desemnarea a trei consilieri generali în Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 445/25.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică nr. 448/25.01.2021;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 40/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 110/29.03.2017 privind Constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 28 și art. 29 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează trei consilieri generali în Comisia Locală de Ordine Publică a Municipiului București;

  • - Domnul Melciu Florin

  • - Doamna Mureșan Manuela

  • - Domnul Podar Marian

Art.2 Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 110/29.03.2017 se modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București. România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro