Hotărârea nr. 41/2021

HOTARAREnr. 41 din 2021-01-29 PRIVIND DESEMNAREA UNUI VICEPRIMAR SI A TREI CONSILIERI GENERALI, IN COMITETUL DE ORGANIZARE A AUTORITATII TERITORIALE DE ORDINE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui viceprimar și a trei consilieri generali, în Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 424/25.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției Juridic nr. 939/25.01.2021;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 32/29.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 39/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerarea adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. S.M./P/1810/20.01.2021, înregistrată la Cabinet Primar General cu nr. 331/21.01.2021, la Cabinet Secretar General cu nr. 241/21.01.2021 și ia Direcția Juridic cu nr. 939/21.01.2021;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. g), alin. (14) și art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul Bujduveanu Stelian viceprimar al Municipiului București și următorii consilieri generali ca membri în Comitetul de Organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucu


  • 1. Rădulescu Gabriel

  • 2. Serban Luminița - Gabriela

  • 3. Smighelschi Cosmin - Victor

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.:

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 174/11.08.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și persoanele desemnate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.