Hotărârea nr. 40/2021

HOTARAREnr. 40 din 2021-01-29 PENTRU PENTRU ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE9TI NR. 282/15.07.2020 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR NECESARE IN VEDEREA FUZIUNII PRIN ABSORBTIE, INTRE COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBANTA SI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A. IN CALITATE DE SOCIETATE ABSORBITA

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 282/15.07.2020 privind aprobarea demarării procedurilor necesare în vederea fuziunii prin absorbție, între Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în calitate de societate absorbită

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 452/25.01.2021 și raportul comun de specialitate al Direcției Guvernantă Corporativă nr. 225/25.01.2021 și al Direcției Juridice nr. 1090/25.01.2021;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 31/29.01.2021, avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor nr. 26/28.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 38/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 282/15.07.2020 privind aprobarea demarării procedurilor necesare fuziunii prin absorbție, între Compania Municipală Termoenergetica București S.A. în calitate de societate absorbantă și Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. în calitate de societate absorbită.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și societățile menționate la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro