Hotărârea nr. 39/2021

HOTARAREnr. 39 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 435/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA MEDICALA BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂ RÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 435/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 463/25.01.2021, raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 238/25.01.2021 și amendamentul înregistrat la Cabinet Secretar General cu nr. 408/29.01.2021;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 30/29.01.2021, avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor nr. 25/28.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 37/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se completează Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 435/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A. prin introducerea art. 2A1, după art. 2, care va avea următorul cuprins:

”Art. 2A1 Reprezentanții Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A., prevăzuți la art. 1, în completarea mandatului acordat la art. 2 din prezenta hotărâre, au mandat de exercitare a drepturilor acționarului și a îndeplinirii obligațiilor acestuia, în conformitate cu prevederile legale, cu privire la următoarele atribuții ale Adunării Generale a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A.:

a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor

Consiliului de Administrație și a rapoartelor Auditorului Financiar; b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinv


ea acestuia;


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 3I

 • c) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

 • d) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

 • e) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul;

 • f) să monitorizeze și să evalueze performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

 • g) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație;

 • h) să numească sau să demită auditorul financiar și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;

 • i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și să hotărască asupra programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;

 • j) schimbarea sediului social al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare;

 • k) să aleagă și să revoce cenzorii societății;

 • I) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor."

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 435/2020 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și societatea Compania Municipală Medicala București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin-Victor Smighelschi