Hotărârea nr. 30/2021

HOTARAREnr. 30 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 416/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIUL BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCURESTI S.R.L.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 459/25.01.2021, raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 233/25.01.2021 și amendamentele înregistrate la Cabinet Secretar General sub nr. 407/29.01.2021, respectiv sub nr. 417/29.01.2021 ;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 21/29.01.2021, avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorului nr. 16/28.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 28/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se completează Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Asociaților a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L., prin introducerea articolului 2A1, după art. 2, care va avea următorul cuprins:

„Art.2A1 Reprezentanții Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Asociaților a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L., prevăzuți la art. 1, în completarea mandatului acordat la art. 2 din prezenta hotărâre, au mandat de exercitare a drepturilor asociatului unic și a îndeplinirii obligațiilor acestuia, în conformrtate-ctt pcgyederile legale, cu privire la următoarele atribuții ______________Xș 1        _____________________ ale Adunării Generale a Asociaților a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.: Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel. : +40213055500; www.pmb.ro:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal OSJJOlța, sșdor.5, B

< ■’ (°

W \ \* X---

/7

wțureșX Rqțjmția; tel.; +4021 305 55 00; www.pmb.ro • a) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a rapoartelor Auditorului Financiar;

 • b) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;

 • c) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

 • d) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

 • e) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul;

 • f) să monitorizeze și să evalueze performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

 • g) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație;

 • h) să numească sau să demită auditorul financiar și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;

 • i) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și să hotărască asupra programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;

 • j) schimbarea sediului social al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare;

 • k) să aleagă și să revoce cenzorii societății;

 • I) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor;

Art.il Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/2020 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și societatea Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederiler prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

M ||. O ]. ț eL. ■ O -Z ■ iXc.2 J i

OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Georgiana Zamfir, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 140 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/29.01.2021, pentru următoarele motive:

în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021, a fost aprobat proiectul de Hotărâre al Consiliului General al Municipiului București pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L.

Apreciez că această hotărâre, așa cum a fost adoptată, nu poate fi pusă în aplicare întrucât:

 • - Societatea Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L. prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 459/2019 și-a schimbat forma juridică din societate comercială pe acțiuni în societate cu răspundere limitată cu Asociat Unic -Municipiul București, astfel încât titlul hotărârii, așa cum rezultă și din adresa Direcției Guvernanță Corporativă nr. 665/286/03.02.2021, se impune a fi schimbat în "Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Asociatului Unic - Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București, în cadrul societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L”

 • - Având în vedere cele menționate mai sus, cât și amendamentele formulate și aprobate în cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021, a rezultat o neconcordanță atât în titlul hotărârii cât și în dispozitivul acesteia în ceea ce privește "asociații și acționarii”; acestea nefiind întocmai cu forma juridică actuală a societății Compania Municipală Iluminat Public S.R.L.

în consecință, conform celor expuse mai sus și luând în considerare adresa Direcției Guvernanță Corporativă nr. 665/286/03.02.2021 înregistrată la Direcția Asistentă Tehnică si Juridică cu nr. 752/03.02.2021 si Hotărârea J                                      »                                         I                                                                                                                             ’

Consiliului General al Municipiului București nr. 459/2019 privind schimbarea formei juridice a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.A., Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/29.01.2021 pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 416/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Iluminat Public București S.R.L., a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului București în cadrul ședinței extraordinare din data de 29.01.2021, fără respectarea normelor imperative ale legislației aplicabile în domeniu.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Georgiana^ZAMFIR