Hotărârea nr. 15/2021

HOTARAREnr. 15 din 2021-01-29 PENTRU COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 422/2020 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PE ACTIUNI COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 422/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 468/25.01.2021, raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 232/25.01.2021 si amendamentul înregistrat la Cabinet Secretar General sub nr. 432/29.01.2021;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 6/29.01.2021, avizul Comisiei pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorului nr. 1/28.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 13/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se completează Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 422/2020 privind desemnarea reprezentanților Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., prin introducerea articolului 2A1, după art. 2, care va avea următorul cuprins:

„Art.2A1 Reprezentanții municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica Servicii București S.A., prevăzuți la art. 1, în completarea mandatului acordat la


art. 2 din prezenta hotărâre, au mandat de exercitare a drepturi obligațiilor acestuia, în conformitate cu prevederile legale, 9 ale Adunării Generale a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.:

lui și a îndeplinirii următoarele atribuții


 • a) să propună și să numească reprezentantul societății pe acțiuni Compania Municipală Energetica Servicii București SA. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Service Ciclop S.A., din care face parte ca acționar și să aprobe mandatul acestuia;

 • b) de a discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și a rapoartelor Auditorului Financiar;

 • c) de a hotărî cu privire la alocarea profitului net prin reinvestirea sau alocarea acestuia;

 • d) de a stabili, respectiv modifica remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație;

 • e) de a analiza și de a se pronunța asupra gestiunii Consiliului de Administrație;

 • f) de a hotărî introducerea unei acțiuni în justiție împotriva membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudiciile aduse societății, dacă este cazul;

 • g) să monitorizeze și să evalueze performanța Consiliului de Administrație, pentru a se asigura că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății;

 • h) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație;

 • i) să numească sau să demită auditorul financiar și să aprobe termenii și condițiile contractului încheiat cu acesta;

 • j) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, precum și să hotărască asupra programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;

 • k) schimbarea sediului social al societății, înființarea sau desființarea unor sedii secundare;

 • I) să aleagă și să revoce cenzorii societății;

 • m) de a hotărî asupra oricăror altor probleme care țin de competența Adunării Generale a Acționarilor.”

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 422/2020 rămân neschimbate.

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și societatea Compania Municipală Energetica Serv^icii București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.