Hotărârea nr. 14/2021

HOTARAREnr. 14 din 2021-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, IN SCOPUL ACORDARII ACCESULUI NELIMITAT PENTRU PUBLIC IN INCINTA PARCULUI UNIVERSITATII POLITEHNICA BUCURESTI – „CAMPUSUL NOUL LOCAL“

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea Consiliului Local al Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnica din București, în scopul acordării accesului nelimitat pentru public în incinta Parcului Universității Politehnica București -„Campusul Noul Local”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 414/25.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției de Mediu nr. 107/08.01.2021;

Văzând avizul Comisiei de ecologie, protecția mediului și igienizare nr. 1/26.01.2001 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 12/28.01.2921 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de adresa Secretarului General al Sectorului 6 al Municipiului București nr. S.T. 603/27.11.2020, înregistrată la Primăria Municipiului București - Cabinet Secretar General sub nr. 1906564/03.12.2020;                               ’

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 173/24.11.2020 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București de aprobare a asocierii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnica din București, în scopul acordării accesului nelimitat pentru public în incinta Parcului Universității Politehnica București - „Campusul Noul Local”.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București


de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asociereș Municipiului București și Universitatea Politehnicului accesului nelimitat pentru public în incinta ParculOrsUrfivărșîtății „Campusul Noul Local".

ocal al Sectorul 6 al pști^n scopul acordăriiB-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România; tel.: +40 305


www.bucuresti-primaria.ro

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România tel.: +4021305 55 00;

www.bucuresti-primaria.ro