Hotărârea nr. 12/2021

HOTARAREnr. 12 din 2021-01-29 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA INTRE SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI IN VEDEREA STABILIRII CADRULUI GENERAL DE COLABORARE INTERINSTITUTIONALA SI ACORDAREA DE SPRIJIN RECIPROC PENTRU IMPLEMENTAREA UNOR PROIECTE PRIVIND DEZVOLTAREA DE SOLUTII INOVATIVE SI EDUCATIONALE PRECUM SI PROIECTE CULTURAL - STIINTIFICE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea între Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnica București în vederea stabilirii cadrului general de colaborare interinstituțională și acordarea de sprijin reciproc pentru implementarea unor proiecte privind dezvoltarea de soluții inovative și educaționale precum și proiecte cultural - științifice

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului

București nr. 415/25.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 134/08.01.2021;

Văzând avizul Comisiei de cultură, culte si educație civică, relații internaționale si relația cu societatea civilă nr. 2/28.01.2021, avizul Comisiei de învățământ si tineret nr. 1/27.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 10/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 192/17.12.2020 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a încheia un acord de parteneriat cu Universitatea Politehnica București în vederea stabilirii cadrului general de colaborare interinstituțională, în vederea sprijinirii reciproce pentru implementarea unor proiecte privind dezvoltarea de soluții inovative și educaționale precum și proiecte cultural - științifice;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei Naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a ernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările uite


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București, România; tel.: +^021305 55 00;

www.bucuresti-primaria.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea între Consiliul Local al Sectorul 6 al Municipiului București și Universitatea Politehnica București în vederea stabilirii cadrului general de colaborare interinstituțională și acordarea de sprijin reciproc pentru implementarea unor proiecte privind dezvoltarea de soluții inovative și educaționale precum și proiecte cultural - științifice.

Art.2 Cheltuielile aferente implementării proiectelor menționate la art. 1 se vor încadra în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 6, în condițiile legii.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Cosmin - Victor SmighelschiBucurești, '29.01.2021


Nr. 12