Hotărârea nr. 11/2021

HOTARAREnr. 11 din 2021-01-29 PENTRU APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI CLINIC ”DR. I. CANTACUZINO”

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic ”Dr. I. Cantacuzino'

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 50/06.01.2021 și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 8828/35604/04.01.2021;                                ’

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe și credite externe nr. 05/29.01.2021, avizul Comisiei sănătate, sport și protecție socială nr. 1/27.01.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 01/19.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând seama de Nota de fundamendare a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 29105/21.10.2020;

Luând în considerare avizul conform nr. XI/A/Reg.2/6503/Reg.1/10014/NT/8291/17.09 .2020 emis de către Ministerul Sănătății;

în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE: »

Art.1 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic ”Dr. I. Cantacuzino” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotăiâre.

Art.2 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 881/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul Clinic ”Dr. I. Cantacuzino vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința exirsiQi^inară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Cosmin - Victor Smighelscbi


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Georgiana Zamfir


București, 29.01.2021

Nr. 11 ’

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa .


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SPITALULUI CLINIC „DR. I.

CANTACUZINO”

- Secția clinică medicină internă I

50 paturi

Din care

0 Compartiment cardiologie

7 paturi

- Secția clinică medicină internă II

59 paturi

Din care

0 Compartiment reumatologie

19 paturi

0 Compartiment gastroenterologie

16 paturi

- Secția clinică chirurgie generală I

44 paturi

Din care

0 Compartiment chirurgie reparatorie a piciorului diabetic 10 paturi

- Secția clinică chirurgie generală II

34 paturi

Din care

0 Compartiment chirurgie oncologică

17 paturi

- Secția clinică obstetrică-ginecologie I

56 paturi

- Secția clinică obstetrică-ginecologie II

26 paturi

- Secția neonatologie

47 paturi

Din care

0 Compartiment terapie intensivă

15 paturi

0 Compartiment neonatologie - prematuri

14 paturi

- Secția A.T.L

18 paturi

- Compartiment oncologie medicală

7 paturi

- Camera de gardă

TOTAL         341 paturi

- Spitalizare de zi

12 paturi

Farmacie

Blocuri operatorii

Unitate de transfuzie sanguină (UTS)

Stație centrală de sterilizare cu punct de lucru în ambulatoriu integrat Serviciu anatomie patologică

o Compartiment histopatologie

o Compartiment citologie

o Prosectură

Laborator analize medicale -servicii externaiizate Laborator radiologie-imagistică medicală

o Compartiment imagistică medicală Compartiment explorări funcționale Cabinet osteodensitometrie

Compartiment endoscopie digestivă superioară și inferioară Compartiment statistică și informaticăCabinet investigații obstetricale pentru amnioscopie Cabinet oncologie medicală

Ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinete în specialitatea: Slr. Ion Movilă nr. 5-7

Medicină internă/reumatologie

Chirurgie generală/urologie

Obstetrică-ginecologie/planifkare familială

Psihiatrie

Slr. Inimicului nr. 2

Pediatrie

Boli infecțioase

Dermatovenerologie

Endocrinologie

Nefrologie

Pneumologie

Oftalmologie

- ORL

Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie

Sala de gimnastică medicală

Sala de tratamente

Fișier

Aparat funcțional