Hotărârea nr. 104/2021

HOTARAREnr. 104 din 2021-04-27 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI BUSI SEBASTIAN – NICOLAE SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Buși Sebastian - Nicolae și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului constatator al Primarului General al municipiului București și al Secretarului General al Municipiului București nr. 2455/05.04.2021;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 143/26.04.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Buși Sebastian - Nicolae, înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului București cu nr. 1344/02.04.2021 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2227/02.04.2021;

în temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (17) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier general al domnului Buși Sebastian - Nicolae, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.04.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
București, 27.04.2021

Nr. 104

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro