Hotărârea nr. 102/2021

HOTARAREnr. 102 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCEDURII DE COLABORARE SI A PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALA INTRE SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 4 SI SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE DIN ROMANIA PRIVIND PROIECTUL "FII VOLUNTAR, FII RESPONSABIL!" IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE LANSAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014 - 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Societatea Națională de Cruce Roșie din România privind proiectul „Fii voluntar, fii responsabil!” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 2246/29.03.2021 și raportul de specialitate comun al Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate si al Direcției Generale de Asistentă Socială a Municipiului București nr. 149/26.03.2021;

Văzând avizul Comisiei de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă nr. 13/30.03.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 106/30.03.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Primăriei Sectorului 4 nr. 21584/25.03.2021, înregistrată la Primăria Municipiului București - Cabinet Secretar General cu nr. 1232/25.03.2021 și la Direcția Relația cu ONG, Sindicate și Patronate cu nr. 145/26.03.2021;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ghidul Solicitantului CP14/2021 (POCA/660/2/1) pentru apelul de proiecte lansat de Programul Operațional Capacitate Administrativă, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

  • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 44/25.03.2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Societatea Națională de Cruce Roșie din România privind proiectul „Fii voluntar, fii responsabil!” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020;

  • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 127/2019 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Sectorul 4 al Municipiului București pentru perioada 2019 - 2024, precum și a Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2019 - 2024, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 259/2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și lit. e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a), art. 139


alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3) din Ordonanța de Ur privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulteg


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Societatea Națională de Cruce Roșie din România privind proiectul „Fii voluntar, fii responsabil!” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Consiliul Local Sectorului 4 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Sorin Purcărea