Hotărârea nr. 101/2021

HOTARAREnr. 101 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE DE A HOTARI CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCEDURII DE COLABORARE SI A PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALA INTRE SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 4, FEDERATIA PENTRU ACCESIBILIZAREA ROMANIEI SI ASOCIATIA CONSULTANTILOR SI EXPERTILOR IN ECONOMIE SOCIALA ROMANIA PRIVIND PROIECTUL ”IMPREUNA PENTRU DEZVOLTARE LOCALA! IMPREUNA PENTRU COMUNITATI MAI PUTERNICE” IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE LANSAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014 - 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, Federația pentru Accesibilizarea României șî Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România privind proiectul „împreună pentru dezvoltare locală! împreună pentru comunități mai puternice” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București nr. 2247/29.03.2021 și raportul de specialitate comun al Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 148/26.03.2021;

Văzând avizul Comisiei de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă nr. 12/30.03.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 105/30.03.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 496/2017 privind aprobarea Strategiei Locale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei în Municipiul București 2017 -2021 și a Planului de Implementare al Strategiei 2017-2021;

  • - Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 41/2021 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România privind proiectul „împreună pentru dezvoltare locală! împreună pentru comunități mai puternice” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020;

  • - Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.127/2019 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 4 al Municipiului București pentru perioada 2019 - 2024, cu modificările și completările ulterioare;


Ținând cont de Cererea de Proiecte nr. CP 14/2021IȘț A/660/2/1), pentru regiunea mai dezvoltată B - IF;


Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (7) lit. b), alin. 9 lit. a), art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (2) lit. s) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 4 să hotărască în condițiile legii, cu privire la încheierea acordului de parteneriat pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, Federația pentru Âccesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România privind proiectul „împreună pentru dezvoltare locală! împreună pentru comunități mai puternice" în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
București, 30.03.2021

Nr. 101’