Hotărârea nr. 100/2021

HOTARAREnr. 100 din 2021-03-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA APROBAREA PROCEDURII DE COLABORARE SI A PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALA INTRE SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 4 SI FEDERATIA FILANTROPIA PRIVIND PROIECTUL "PARTENERIAT DE DEZVOLTARE LOCALA PENTRU TINERII DEZINSTITUTIONALIZATI" IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE LANSAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020, OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1 INTRODUCEREA DE SISTEME SI STANDARDE COMUNE IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA CE OPTIMIZEAZA PROCESELE ORIENTATE CATRE BENEFICIARI IN CONCORDANTA CU SCAP

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a parteneriatului pentru dezvoltare locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Federația Filantropia privind proiectul “Parteneriat de dezvoltare locală pentru tinerii dezinstituționalizați” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordantă cu SCAP

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București 2244/29.03.2021 și raportul comun de specialitate al Direcției Relația cu ONG, Sindicate și Patronate și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr.147/26.03.2021;

Văzând avizul Comisiei de cultură, culte si educație civică, reiatii internaționale si relația cu societatea civilă nr. 11/30.03.2021 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 104/30.03.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 496/2017 privind aprobarea Strategiei Locale privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei în municipiul București 2017-2021 și a Planului de Implementare al Strategiei 2017-2021;

  • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 42/25.03.2021 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Federația Filantropia privind proiectul „Parteneriat de dezvoltare locală pentru tinerii dezinstituționalizați” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020;

  • - Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.127/2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul SectorultJ4—aJL.Municipiului București pentru perioada 2019-2024 cu modificările și completările uff^d&reț

Ținând cont de Cererea de Proiecte nr. CJ regiunea mai dezvoltată B-IF;                   II

MIS: POCA/660/2/1), pentru


în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. b), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) și art.166 alin. (2) lit. s) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 4 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la aprobarea procedurii de colaborare și a parteneriatului pentru dezvoltare locală între Sectorul 4 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Federația Filantropia privind proiectul “Parteneriat de dezvoltare locală pentru tinerii dezinstituționalizați” în cadrul apelului de proiecte lansat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

  • A rt.2. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București vor aduce la ■**"> îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.03.2021.

Nr. 100

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2