Hotărârea nr. 1/2021

HOTARAREnr. 1 din 2021-01-29 PRIVIND INCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI VASILE – VOICULESCU VLAD SI VACANTAREA UNUI POST DE CONSILIER DIN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Vasile - Voiculescu Vlad și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București

în baza referatului constatator al Primarului General al municipiului București nr. 14/04.01.2021 și al Secretarului General al Municipiului București;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 2/28.01.2021 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere demisia domnului Vasile - Voiculescu Vlad, înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului București cu nr. 03/04.01.2021 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 20/04.01.2021;

în temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (17) și art.139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se ia act de încetarea mandatului de consilier general al domnului Vasile - Voiculescu Vlad, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2021.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro