Hotărârea nr. 99/2020

HOTARAREnr. 99 din 2020-03-23 PRIVIND UNELE MASURI APLICABILE PE PERIOADA INSTITUIRII STARII DE URGENTA DETERMINATA DE RASPANDIREA CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2

Consiliul General al Municipiului București

HOT/RARE privind unele măsuri aplicabile pe perioada instituirii stării de urgență determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Administrației Fondului Imobiliar și al Direcției Generale Economice nr. 2810/20.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 23/23.03.2020 și avizul Comisiei ’ juridice și de disciplină nr. 101/23.03.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q) și art 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/20,19 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Pe perioada instituirii stării de urgență determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 nu se vor calcula majorări pentru plata cu întârziere a chiriei datorate/contravalorii lipsei de folosință beneficiarilor dreptului de locațiune din imobilele aflate în administrarea Administrației Fondului Imobiliar și a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și Compania Municipală Imobiliara București S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.