Hotărârea nr. 98/2020

HOTARAREnr. 98 din 2020-03-23 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI-PILOT PENTRU ASIGURAREA UNEI MESE ZILNICE PENTRU CATEGORIILE DEFAVORIZATE EXPUSE RISCULUI DE INFECTARE CU SARS-COV2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Proiectului - Pilot pentru asigurarea unei mese zilnice pentru categoriile defavorizate expuse riscului de infectare cu SARS - CoV 2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 404/20.03.2020 și al Direcției Generale de Asistența Socială a Municipiului București;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 15/23.03.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 100/23.03.2020 din cadrul Consiliului General ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei;

 • -  Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7), lit. b) și lit. c) și art. 139 alin. (3), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă derularea Proiectului - Pilot pentru asigurarea unei mese zilnice pentru categoriile defavorizate expuse riscului de infectare cu SARS -CoV 2, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea Proiectului - Pilot pentru asigurarea unei mese zilnice pentru categoriile defavorizate expuse riscului de infectare cu SARS - CoV 2 se asigură de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.03.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA            SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI. Georgiana Zamfir
București, 23.03.2020 Nr. 98 '

ANEXA 1 la H.C.G.ftLB. nr.________

Proiectul - Pilot pentru asigurarea unei mese zilnice pentru categoriile defavorizate expuse riscului de infectare cu SARS - CoV 2

Ca urmare a instituirii stării de urgență precum și măsurile de prevenire dispuse de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență în ceea ce privește limitarea infectării cu COVID -19 se impune adoptarea de urgență a unor măsuri prin care persoanele aparținând grupurilor vulnerabile să poată fi protejate din punct de vedere social.

I. Tipul de beneficiari

Prin persoanele aparținând grupurilor vulnerabile se înțeleg următoarele: persoanele vârstnice, persoanele adulte încadrate în grad de handicap, persoane fără adăpost, persoanele beneficiare ale venitului minim garantat, persoane inactive pe piața muncii, tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului, familii monoparentale, persoane de etnie nomă, etc.

DL Locația de implementare a Proiectului - Pilot

Pentru a asigura resursele necesare în vederea implementării Proiectului - Pilot Cantina Socială ”Grivița” va avea program de funcționare non-stop.

Adresa Cantinei Sociale ”Grivița” este: București, sector 1, Calea Griviței, nr. 216.

 • III. Servicii acordate

Persoanele care se încadrează în tipurile de beneficiari prezentate la pet I, pe perioada menținerii stării de urgență, pot accesa serviciile Cantinei Sociale “Grivița” o dată pe zi, în intervalul luni - duminică.

La nivelul unității de asistență socială, persoanele vulnerabile vor beneficia de un meniu complet (felul I, felul II și desert).


Alocația de hrană pentru o persoană pe zi se stabilește la valoarea de 10 lei.

 • IV. Modalitatea de accesare a serviciilor

Ca urmare a măsurilor dispuse in vederea prevenirii infectării cu SARS - CoV 2 și pentru asigurarea unui aport nutrițional menit să susțină nivelul imunitar, procedura de accesare este una simplificată, astfel ca toate persoanele aparținând grupurilor defavorizate să poată beneficia zilnic de hrană caldă.

Astfel, solicitanții vor completa un formular tip, prin care vor solicita înscrierea în Proiectul-Pilot cu menționarea unui set minim de informații, conform Anexei A la prezentul Proiect-Pilut.

 • V. Cazuri speciale

Pentru persoanele nedeplasabile și a celor greu dcplasabile, prin serviciile sociale organizate Ia nivelul Direcției Sociale de Asistență Socială a Municipiului București se va asigura atât înregistrarea în Proiectul-Pilor cât și transportarea alimentelor la domiciliul acestora.

Prin intermediul numărului de telefon TEL VERDE 0800821218 se vor prelua solicitările.

O echipă se va deplasa la adresa menționată prin apelul telefonic pentru a ajuta solicitantul să completeze cererea.

Se va stabili, de comun acord cu solicitantul, un program zilnic, în cadrul căruia, echipa mobilă va duce hrana la domiciliu, conform punctului III.
Anexa A


CERERE și DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PENTRU ACCESAREA SERVICIILOR PROIECTULUI PILOT

Subsemnata (ul),CNF, act de identitate, , seria, nr, eliberară) de , la data de , telefon                          , cu domiciliul/reședința în strada

nr_____,bl., sc.____, et.____, apt._____, sectar vă rog a-mi

aproba înscrierea în Programul-Pilot alături de următorii membrii ai familiei mele;

Declar pe proprie răspundere că aparțin următoarei categorii defavorizate:

 • □ Persoană vârstnică

 • □ Persoană adultă încadrate în grad de handicap

 • □ Persoană fără adăpost (inclusiv fără document de identitate)

 • □ Persoană beneficiară a venitului minim garantat

 • □ Persoană inactivă pe piața muncii

 • □ Tânăr care am părăsit sistemul de protecție a copilului

 • □ Familie monoparentală

 • □ Persoană de etnie nomă □ Familie aflată în risc de marginalizare socială

I. Declar că mă oblig să aduc la cunoștința DGASMB orice modificare intervenită în componența familiei care poate conduce la modificarea datelor stipulate în prezenta cerere.

II. Cunoscând prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declarații, respectiv faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau unei instituții de stat se pedepsește cu închisoare, declar pe proprie răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realității.,


Semnătura solicita


V . — ----

001