Hotărârea nr. 97/2020

HOTARAREnr. 97 din 2020-03-23 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU PROTEJAREA CATEGORIILOR VULNERABILE EXPUSE RISCULUI DE INFECTARE CU SARS-COV2

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de acțiune pentru protejarea categoriilor vulnerabile expuse riscului de infectare cu SARS - CoV 2

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 405/20.03.2020 și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 14/23.03.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 99/23.03.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei;

  • -  Legii asistenței sociale nr.' 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (7), lit. b) și lit. c) și art. 139 alin. (3), lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul de acțiune pentru protejarea categoriilor vulnerabile expuse riscului de infectare cu SARS - CoV 2, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

___                                      ' *                                                                  a

Bd. Regina Elfeabeta nr. 47/ poș 050 , sector 5. București, România; tel.: +4021 305 5500; www,pml>.ro___________

Art.2 Finanțarea măsurilor dispuse în Planul de acțiune pentru protejarea categoriilor vulnerabile expuse riscului de infectare cu SARS - CoV 2, se asigură de Ia bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrului aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.03.2020.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ            SECRETAR GENERALBucurești, 23 03.2020 Nr. 97 ’

Pag 2


Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poftei C50013, sector 6, Hucurejfi, România; tal.: +4021 305 55 00; www.omb.ro

Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr„


Planul de acțiune pentru protejarea categoriilor vulnerabile expuse riscului de Infectare cu SARS - CoV 2

Nr.

Crt

MĂSURĂ

TERMEN

RESPONSABIL

1.

Asigurarea condițiilor de cazare permanentă în regim de urgență pentru persoane adulte fără adăpost

10 zile de la adoptarea prezentei

Hotărâri

D.G.A.S.M.B.

2.

Suplimentarea numărului de locuri disponibile pentru victimele violenței domestice prin relocarea centrului într-un alt imobil

10 zile de la adoptarea prezentei Hotărâri

D.G.A.S.M.B.

3.

Suplimentarea numărului de locuri destinate persoanelor adulte fără adăpost, femei, prin deschiderea unui nou centru cu cazare permanentă, în regim de urgență

10 zile de la adoptarea prezentei Hotărâri

D.G.A.S.M.B.

4.

Asigurarea unei mese calde pentru toate persoanele aparținând grupurilor vulnerabile aflate pe raza municipiului București

10 zile de la adoptarea prezentei Hotărâri

D.G.A.SMB,

5.

Asigurarea permanenței privind relația cu publicul, în vederea facilitării accesului la serviciile sociale acordate &i regim de urgență

10 zile de la adoptarea prezentei Hotărâri

D.G.A.S.M.B.

6.

Desemnarea Cantinei Sociale Grivița ca punct permanent de preparare/servire/distribuire a hranei calde pentru situații de urgență

10 zile de Ia adoptarea prezentei Hotărâri

D.G.A.S.M.B.