Hotărârea nr. 96/2020

HOTARAREnr. 96 din 2020-03-23 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ”ASISTENTA STOMATOLOGICA DE URGENTA IN CONDITII DE SIGURANTA PE PERIOADA EPIDEMIEI DE COVID-19"

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului "Asistență stomatologică de urgență în condiții de siguranță pe perioada epidemiei de COVID-19"

Având fri vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 407/20.03.2020 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 7569/DG/20.03.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 13/23.03.2020 și avizul Comisiei juridice și de dișcfplină nr. 98/23.03.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul "Asistență stomatologică de urgență în condiții de siguranță pe perioada epidemiei de COVID -19”.

Art.2 Pe perioada închiderii cabinetelor stomatologice, activitatea de asigurare a urgențelor stomatologice pentru copii și adulti va fi asigurată în Ambulatoriul de specialitate al Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Praf. Dan Theodorescu" și/sau în altă locație care respectă circuitele funcționale necesare acestei activități.

Art.3 Asistența stomatologică de urgență va fi asigurată de medici și asistente din rețeaua de medicină școlară și universitara stomatologică, cu avizul Direcției de Sănătate Publică.

Art.4 Se aprobă finanțarea pentru plata cheltuielilor de personal, a materialelor sanitare, stomatologice, medicamentelor, dezinfectanților și serviciilor de funcționare precum și alte cheltuieli de administrare din bugetul local al Municipiului București.

Art.5 Coordonarea activității medicale m condiții de siguranță epidemiologică va fi asigurată de către conducerea Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Praf. Dan Theodorescu".

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 23.03.202d

București din data de 23.03.202


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir

1

îurești, 23.0 .2020

96       \   /


București, 23.0 .2020

Nr. 96 l /

, cod poștal 050013, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.nmti.ro


Bld. Regina Elfeabeta n < cod poștal 050013, sector 5. București, România; tal.:+4021 305 56 00: www.nmti.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

Eu, Georgiana Zamfir, în calitate de Secretar General al Municipiului București, exercitând atribuțiile conferite de art. 243 alin. (1) llt a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioara, consider respectat temeiul legal pentru hotărârea:

pentru aprobarea proiectului "Asistență stomatologică de urgență în condiții de siguranță pe perioada epidemiei de COVID-19”

Tn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) llt. d), alin. (7) llt c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 129 alin. (2):

"Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;'

Art. 129 alin. (7):

"în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

o) sănătatea;*

în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3} din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile consiliului local se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor locali In funcție.B4I Radina aaaMa nr. <7, cod poftai 50013, tadcr 5, Bucuațti, RomMa Td. 021-2055800 hdpwwwpmbjo