Hotărârea nr. 95/2020

HOTARAREnr. 95 din 2020-03-23 PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURILOR LEGALE IN VEDEREA ACHIZITIEI UNUI APARAT DE HEMODIAFILTRARE-APARAT EPURARE EXTRACORPORALA CONTINUA OMNI PENTRU SUPORT MULTIORGAN (CRPT) DE CATRE ASOCIATLA CENTRU MUNICIPAL PENTRU DIALOG BUCURESTI CA ACTIVITATE IN CADRUL PROIECTULUI SPRIJIN PENTRU PREVENIREA RASPANDIRII SI COMBATEREA COVID -19

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea achiziției unui aparat de hemodiafiltrare-aparat epurare extracorporală continuă omni pentru suport multiorgan (CRPT) de către Asociația Centru Municipal pentru Dialog București ca activitate în cadrul proiectului Sprijin pentru prevenirea răspândirii și combaterea COVID -19

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București șl raportul de specialitate comun al Asociației Centru Municipal pentru dialog București și al Direcției Generale Investiții nr. 406/20.03.2020;

Văzând avizul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 12/23.03.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 97/23.03.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Asociației Centru Municipal pentru Dialog București;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d). alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea achizitiei unui aparat de hemodiafiltrare - aparat epurare extracorporală continuă omni pentru suport multiorgan (CRPT) de către Asociația Centru Municipal pentru Dialog București ca activitate în cadrul proiectului Sprijin pentru prevenirea răspândirii și combaterea COVID -19.

Art.2 Se aprobă transmiterea aparatului de hemodiafiltrare - aparat epurare extracorporală continuă omni pentru suport multiorgan (CRPT) ce va fi achiziționat de către Asociația Centru Municipal pentru Dialog București către Spitalul Victor Babeș aflat în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Asociația Centru Municipal pentru Dialog București și Spitalul Victor Babeș vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.