Hotărârea nr. 93/2020

HOTARAREnr. 93 din 2020-03-23 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER GENERAL AL DOMNULUI MARINESCU GHEORGHE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier general al domnului Marinescu Gheorghe

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 967/20.03.2020 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 2121/20.03.2020, prin care se propune domnul Marinescu Gheorghe pentru funcția de consilier general;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 31 și art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 597 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se validează mandatul de consilier general al domnului Marinescu Gheorghe, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului doamnei Fiorea Ancuța Doina.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General ai Municipiului București din data de 23.03.2020 .


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


Bd. Regina E lisa beta nr.47, sector 5, București, România; tel..- +4021305 55OQ;www.bucuresti-crimaria.ro