Hotărârea nr. 91/2020

HOTARAREnr. 91 din 2020-03-11 PRIVIND UTILIZAREA UNOR SUME DIN FONDUL DE REZERVA IA DISPOZITIA C.G.M.B. APROBAT IN BUGETUL PE ANUL 2020 PENTRU COMBATEREA SI PREVENTIA COVID-19 SI REDISTRIBUIRI DE SUME INTRE BUGETELE UNOR INSTITUTII DE INTERES LOCAL FINANTATE DIN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2020

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind utilizarea unor sume din fondul de rezervă la dispoziția C.G.M.B. aprobat în bugetul pe anul 2020 pentru combaterea și prevenția COVID - 19 și redistribuiri de sume între bugetele unor instituții de interes local finanțate din bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Programare și Execuție Bugetară nr. 2139/10.03.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 22/11.03.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 95/11.03.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare referatul Administraței Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 6270/10.03.2020 și nr. 6272/10.03.2020 și Scrisoarea Institutului Național de Boli Infectioase “ Prof. dr. Matei Bals” nr. 2596/03.03.2020;

In conformitate cu prevederile art. 36, art. 39 și art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificările în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă majorarea bugetului Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, anexa 2.43, cu suma de 7.000 mii lei.

Art.3 Se diminuează bugetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite, anexa 2.47 cu suma de 6.224 mii lei de la subcapitolul 51,02.01.03 - Autorități Executive, alineat 20.30.30.

Art.4 Se utilizează suma de 776 mii lei din Fondul de rezervă bugetară pentru finanțarea achiziționării de echipament pentru diagnosticul prin PCR (rapid) al infecției SARS-COV-2 Institutului Național de Boli Infecțioase " Prof. dr. Matei Balș". Se înscrie suma de 776 mii lei in bugetul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pe anul 2020, la titlul 55 - Alte transferuri, alineat 55.01.18 - Alte transferuri curente interne.

Art.5 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcjloiiai^din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexei 1,1.1^^Cy^rsă)Tilpt^le din secțiunea de

funcționare din bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.2.

Art.6 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul de specialitate, va modifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarul General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 11.03.2020.


Proiectul de hotărâre privind utlllznron unor sumo din fondul do rozorvn In dispoziția CGMB aprobat In bugotul po anul 2020 pentru combatoroa sl provonțla COVID - 10 ol rodlotrlbulrl do ouino Intro bugotolo unor Instituții do Intoros local flnanțato din bugotul propriu al Municipiului Bucuroștl po anul 2020

mii lei

Cod clasificație bugetară

Donumlroa Indicatorilor/ Donumlroa obloctlvulul

Provedori aprobate

Influențe

(+--)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL ,

7.214.420,00

0,00

7.214.420,00

din caro dotalloro po Instituții:

r:Ânexa2.47PRIMARIĂMUNICIPiyLUIByCUREȘTI TOTAL CHELTUIELI

din care:

51.02 Autorități publice și acțiuni oxtorno 51.02.01.03 Autorități executive

20 TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

  • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

54.02 Alte servcii publice generale

54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale 50.04 Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

5.954.110,18


521.542,38

521.542,38

154.216,00

90.618,00

25.991,00

1.000,00

1.000,00


-7.000,00

5.947.110,18

-6.224,00

515.318,38

-6.224,00

515.318,38

-6.224,00

147.992,00

-6.224,00

84.394,00

-776,00

25.215,00

-776,00

224,00

-776,00

224,00

TOTAL CHELTUIELI, din care

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.02 Reparații curente

20.04 Medicamente si materiale sanitare

.0.04.02 Materiale sanitare

20.04.04 Dezinfectanti

TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51 PUBLICE

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor b curente din domeniul sanatatii


421.314,00

100.932,00

30.489,00

180,00

114,00

37.391,00

2.733,00

1.495,00

252,00

51.914,00


43.300,00


51 02 28 Trans^eruri d'n bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de ° capital din domeniul sanatatii

55 ALTE TRANSFERURI

55.01.18 Alte transferuri curente interne

Active nefinanciare

Active fixe

Construcții

Expertiza tehnica Spitalul Clinic de Psihiatri^"Prof. Dr

ikr ” ■


8.614,00


71 71.01 71.01.01


0,00

0,00 115.430,00 115.430,00 88.343,00Alexandru Obregia"pentru clădirea NP I

Studiu de Fezabilitate statie de epurare - Stiitalul\Clinic "Filantropia", se elimina poziția din lista de In^sțltlj^ 71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace do transp '

(modificările se fac pe credite do angajament bugetare)7.000,00

2.796,00 54,00 40,00

14,00

-1.895,00

4.637,00

3.136,00

1.501,00

1.126,00

1.000,00

126,00

776,00 776,00

2.302,00

2.302,00

-40,00

20,00

-60,00

2.274,00

1.407,00


428.314,00

103.728,00

30.543,00

220,00

128,00

35.496,00 7.370,00

4.631,0C

1.753,0C

53.040,00

44.300,0C

8.740,0C

776,0C

776,0C

117.732,00

117.732,00 88.303,00

20,00

0,00

29.210,00mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea Indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2

Sistem de real-time PCR, 2 buc, preț unitar 388,00 mii lei

0,00

776,00

776,00

Sistem de extracție automata de acizi nucleici IVD, 1 buc, preț unitar 631,00 mii lei

(modificările se fac pe credite bugetare )

0,00

631,00

867,00

631,00

Consola cap pat pentru 1 post, se adauga in lista, 24 buc, preț

0,00

192,00

192,00

unitar 8,00 mii lei;

Consola cap pat pentru 2 posturi, se adauga in lista, 9 buc, preț

0,00

99,00

99,00

unitar 11,00 mii lei;

Consola cap pat pentru 3 posturi, se adauga in lista, 8 buc, preț

0,00

144,00

144,00

unitar 18,00 mii lei;

Pompa submersibila Q=25,6mc/h;H=9,8 mcA.se adauga in

0,00

10,71

10,71

lista, 3 buc, preț unitar 3,57 mii lei;

Lavoar aseptic.se adauga in lista, 4 buc, preț 11,98 mii lei;

0,00

47,92

47,92

Consola de perete, se adauga in lista, 12 buc, preț 5,26 mii lei;

0,00

63,12

63,12

Centrala detecție incendiu-2 bucle, se adauga in lista, 1 buc, preț 17,42 mii lei;

0,00

17,42

17,42

Controller de usa, se adauga in lista, 3 buc, preț 2,40 mii lei;

0,00

7,20

7.2C

Consola cap ATI pentru 2 posturi, se adauga in lista, 2 buc, preț 51,86 mii lei;

0,00

103,72

103,72

z'"'\

Consola cap ATI pentru 1 post, se adauga in lista, 5 buc, preț 26,58 mii lei;

0,00

132,90

132.9C

UPS 1500VA, se adauga in lista, 1 buc, preț 1,86 mii lei;

0,00

1,86

1,8f

Rack 26U,se adauga in lista, 1 buc, preț 1,77 mii lei;

0,00

1.77

1.71

Controller sistem control acces, se adauga in lista, 1 buc, preț

0,00

3,45

3,4!

3,45 mii lei;

Switch 4SWI 9 port POE R , se adauga in lista, 2 buc, preț 2,40 mii lei;

0,00

4,80

4.8C

Statie de lucru client, se adauga in lista, 1 buc, preț 5,45 mii lei*

0,00

5,45

5,4!

Terminal secție cu touch , se adauga in lista, 1 buc, preț 5,55 mii lei;

0,00

5,55

5,5!


Afisaj text. se adauga in lista, 1 buc, preț 3,81 mii lei;

TV 32" cm, se adauga in lista, 2 buc, preț 5,00 mi^dl^ M /]TV 26" cm, se adauga in lista, 1 buc, preț 4,35 nfldei; -------x.

Switch 24 porturi 10/100/1000 POE, se adaugerirVlistai 1 buc, '


preț 7,97 mii lei;                                     II

71.01.30 Alte active fixe                             V

Software, se adauga in lista, 2 buc, preț 6,20 rniîjel;

Computer, se adauga in lista, 3 buc, preț 5,20 mii lej;^


0,00

0,00

0,00

0,00

106,00

_o,oo


3,81

10,00

4,35

7.97

28,00

12,40

15,60


3,8-

10,0( 4,3!

7,9'

134,01

12,41

15,61


Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+.-)

mu lei

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2

BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU


TOTAL VENITURI, din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33 10 21 Venituri d'n contracte'e încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01 Donații si sponsorizări

37 10 03 Varsam'n*e din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetelui local

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

15 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru

' ° efectuarea de cheltuieli

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40 *1 o 0i precedent pentru secțiunea de funcționare

43 Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor

  • 43.10.10 curente djn domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de 43.10.14 capjta| djn domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI , din care

3.037.554,00

1.280.286,003.038.689,00

1.280.025,00


1.030.728,00

-261,00

1.030.467,00

7.310,00

7.110,00

9,00

9,00

7.319,00

7.119,00

-23.423,00

-897,00

-24.320,00

23.423,00

897,00

24.320,00

177.688,00

261,00

177.949,00

156.343,00

261,00

156.604,00

1.560.636,00

1.126,00

1.561.762,00

43.300,00

1.000,00

44.300,00

8.614,00

126,00

8.740,00

3.037.554,00

1.135,00

3.038.689,00

' -                                           <        • •d

■ . . ' : . •

2.057.475,00      1.135,00 2.058.610,00

1.194.551,00       -261,00 1.194.290,00

1.030.728,00

-261,00

1.030.467,00

7.100,00

7.100,00

9,00

9,00

7.109,00

7.109,00

-23.423,00

-897,00

-24.320,00

23.423,00

897,00

24.320,00

177.565,00

261,00

177.826,00

156.220,00

261,00

156.481,00

667.304,00

1.126,00

668.430,00

43.300,00

1.000,00

44.300,00

yȚd;, 8.614,00

126,00

8.740,00TOTAL VENITURI, din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale 33/10-21 de sanatate

37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10.01 Donații si sponsorizări Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea 37.10.03 sectjunjj de dezVoitare a bugetelui local 37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

40 15 Sume utilizate din excedentul anului prec^erifxper)fru>^ efectuarea de cheltuieli                               ,s\

Sume utilizate de administrațiile locale din/e£eedentul anu)uix -z, ) 1 Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cneiiuiemor

  • 43.10.10 curente djn domeniul sanatatii           V'+d/,;    ”

Subvenții din bugetele locale pentru finantarea^^tuișlilo.r-de-^.^ 43.10.14 capjta| din domeniul sanatatii                          "" z -■’

40,15,01 precedent pentru secțiunea de funcționa

43 Subvenții de la alte administrații                         ,

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor

43.10.10 curente djn domeniul sanatatii                   /       . >■Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2


TOTAL CHELTUIELI, din care 10 Cheltuieli de personal 10.01 Cheltuieli salariate in bani 10.01.01 Salarii de baza

''0.01.30 Alte drepturi salariale in bani 10.02 Cheltuieli salariale in natura 10.02.01

10.02.05

10.03

10.03.07


Tichete de masa Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuția asiguratorie pentru munca


20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20.01.06 Piese de schimb

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.02 Reparații curente

20.03 Hrana

20.03.01 Hrana pentru oameni

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

20.04.02 Materiale sanitare

^20.04.04 Dezinfectanti

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20.30 Alte cheltuieli
  • 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

85 PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în ’  ‘ 1 secțiunea de funcționare a bugetului local

71 Active nefinanciare

71.01 Active fixe

71.01.01 Construcții

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transpqjT'. \\A Â 71.01.30 Alte active fixe

71.03 Reparații capitale aferente activelor fjxe,< /
.4

TOTAL VENITURI

_ Varsaminte din secțiunea de funcționare pențt'd I 37.10.03 sectjunjj de dezvoltare a bugetului local

2.057.475,00

1.135,00

2.058.610,00

1.146.236,00

69,00

1.146.305,00

1.104.156,00

-131,00

1.104.025,00

673.984,00

-281,00

673.703,00

19.943,00

150,00

20.093,00

15.152,00

0,00

15.152,00

566,00

-566,00

0,00

14.586,00

566,00

15.152,00

26.928,00

200,00

27.128,00

26.502,00

200,00

26.702,00

839.310,00

112,00

839.422,00

190.620,00

-96,00

190.524,00

31.234,00

-10,00

31.224,00

9.265,00

-40,00

9.225,00

7.463,00

-50,00

7.413,00

73.424,00

4,00

73.428,00

35.481,00

103,00

35.584,00

24.293,00

150,00

24.443,00

24.293,00

150,00

24.443,00

551.695,00

5,00

551.700,00

392.785,00

-1.000,00

391.785,00

105.996,00

925,00

106.921,00

14.377,00

80,00

14.457,00

16.260,00

-25,00

16.235,00

11.495,00

-25,00

11.470,00

9.998,00

-25,00

9.973,00

8.870,00

-25,00

8.845,00

-51,00

-69,00

-120,00

-51,00

-69,00

-120,00

52.720,00

1.023,00

53.743,00

50.904,00

-477,00

50.427,00

7.578,00

1.310,00

8.888,00

39.053,00

-632,00

38.421,00

2.519,00

-1.155,00

1.364,00

1.816,00

1.500,00

3.316,00

99.329,00

0,00

99.329,00

-16.439,00

897,00


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2

37.10.04 Varsaminte din secțiunea de funcționare

TOTAL CHELTUIELI

10 Cheltuieli de personal

10.01 Cheltuieli salariale in bani

0.01.01 Salarii de baza

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

20 Bunuri si servicii

20.02 Reparații curente

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.01 Medicamente

Active nefinanciarețmodificarile se efectuează atat pe credite bugetara cat si pe credite de angajament) 71.01 Active fixe

71.01.01 Construcții

Proiectare si execuție statie de tratare apa reziduale ,se majoreaza valoarea la suma de 2.500,00 mii lei

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

Incubatoare închise de înalta performanta , preț unitar 150,00 mii lei, se elimina poziția din lista

CPAP Nazal, preț unitar 86,00 mii lei, se majoreaza cantitatea cu 1 buc, de la 2 buc la 3 buc

Ventilator cu HFOV pentru nou nascuti, preț unitar 206,00 mii >         lei, se elimina poziția din lista

Monitor cu IBP , preț unitar 143,00 mii lei, se elimina poziția din lista

Aspirator secreții, preț unitar 4,00 mii lei, se elimina poziția din lista

Pulsoximetru, se diminuează cantitatea de la 13 buc la 6 buc, se majoreaza prețul unitar la 20,00 mii lei

Pompe de perfuzie , preț unitar 35,00 mii lei, se diminuează cantitatea de la 29 buc la 20 buc

Ventilatoare neonatale hibride cu moduri de ventilație

15.542,00

897,00

16.439,00

99.329,00

0,00

99.329,00

51.460,00

0,00

51.460,00

49.560,00

0,00

49.560,00

29.600,00

-150,00

29.450,00

1.400,00

150,00

1.550,00

29.611,00

-897,00

28.714,00

2.915,00

103,00

3.018,00

15.324,00

-1.000,00

14.324,00

7.524,00

-1.000,00

6.524,00

15.739,00

897,00

16.636,00

15.739,00

897,00

16.636,00

1.785,00

1.310,00

3.095,00

1.190,00

1.310,00

2.500,00

12.442,00

742,00

13.184,00

900,00

-900,00

0,00

172,00

86,00

258,00

412,00

-412,00

0,0C

143,00

-143,00

0,0C

64,00

-64,00

0,0C

104,00

16,00

120,0C

1.015,00

-315,00

700,0(

412,00

206,00

618,0(


convenționala (IPPV,SIMV,PSV,VG,CPAP) plus ventilație cu inalta frecventa (hfov), preț unitar 206,00 mii lei, se majoreaza


cantitatea de la 2 buc. la 3 buc.

Aparat suport respirator prin CPAP nazal, pr^niVar 86 mfilei, se elimina poziția din lista                       /"T'            '

Aparat pentru masurarea transcutanata ablllrubinei, preț unitar 17 mii lei, se elimina poziția din lista           ;

Aparat pentru pasteurizarea laptelui matern,, preț unitar 188,00 mii lei, se elimina poziția din lista-


86,00

-86,00

0,0(

17,00

-17,00

0,0(

188,00

-188,00

0,01


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2

Microanalizor hematologic cu hemograma cu formula leucocitara si cuoagulograma - volume de sânge extrem de mici hemograma completa cu formula se schimba denumire in Microanalizorhematologic si biochimic (cu hemograma cu formula leucocitara si proteina C reactiva) cu imprimanta ,1 buc , preț unitar 48 mii lei

173,00       -125,00


48,00


75,00        -75,00


0,00


Stetoscop pentru ascultare nou născut, preț unitar 5 mii lei, se elimina poziția din lista

Echipament de eliminare a infecțiilor nosocomiale (2 buc.), preț unitar 1023,50 mii lei, se elimina poziția din lista


2.047,00


-2.047,00


0,00


Dispozitiv iluminator pentru localizarea venelor in vederea punctionarii, 2 buc, preț unitar 40 mii lei

Sistem Caii Nursing - Statie centrala de monitorizare, împreuna cu serviciile de instalare si punere in funcțiune, 1 buc, preț unitar 557,00 mii lei

Microanalizor biochimie si hemoglobina cu hematocrit cu imprimanta, 1 buc, preț unitar 69 mii lei

Masa chirurgicala electromecanica cu sistem transport pacienti, 1 buc, preț unitar 285,00 mii lei

Platforma electrochirurgicala complexa (mod de lucru monopolar, bipolar si ultrasonic) cu accesorii si morcelator cu mod de lucru bipolar tip PK (1 buc.), preț unitar 185,00 mii lei

0,00

80,00

80,00

0,00

557,00

557,00

0,00

69,00

69,0C

0,00

285,00

285,0C

0,00

185,00

185,0C


Trusa chirurgie endoscopica 4k cu unitate electochirurgicala complexa si accesorii pentru ginecologie, 1 buc, preț unitar 800,00 mii lei

Sistem complex de anestezie si monitorizare funcții vitale si oximetrie cerebrala, 1 buc, preț unitar 280,00 mii lei

Set fetoscop monobloc, 1 buc, preț unitar 104,00 mii lei Defibrilator pentru neonatologie, cu monitorizare EKG si cu reglaj manual, 1 buc, preț unitar 48,00 mii lei

Hota (nisa chimica) cu filtru pentru substanțe toxice, 1 buc, preț unitar 18 mii lei


0,00 800,00


800,0(


Ecograf pentru bloc operator, 1 buc, preț unitar 214 mii lei Cardiotocograf pentru monitorizare sarcina pr^ypzut ci^sistem de monitorizare la distanta, 2 buc, preMmitar 206 mii lei' %

Lavoar inox cu doua cuve prevăzut c(l accesorii pentru șpalaț;e instrumentar, 1 buc, preț unitar 29 mii leii               \ j

Sterilizator cu abur de capacitate mafecu\1 usa , 2 buc, preț/ unitar 372 mii lei                    Vc

x'

Ă       / tQ1 j -


sistem


0,00

280,00

280,0!

0,00

104,00

104,01

0,00

48,00

48,0'

0,00

18,00

18,0

0,00

214,00

214,0

0,00

412,00

412,0

0,00        29,00
29,0

744,C


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea Indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+,-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3-1+2


Sterilizator cu plasma de capacitate mare cu 1 usa ,1 buc, preț unitar 692 mii lei

Rastel inox depozitare material 1000x600x1800 mmm ,2 buc, _         preț unitar 5 mii lei

Rastel inox depozitare material 700x600x1800 mm ,1 buc, preț unitar 5 mii lei

Cărucior transport materiale sterile prevăzut cu usi, 4 buc, preț unitar 23 mii lei

Cărucior transport depozit ,2 buc, preț unitar 5,75 mii lei Cabinet încastrat, din inox, cu 5 polițe ajustabile (600 x 550 x 2000 mm) - 3 buc, preț unitar 18,5 mii lei

Transformator de separație si UPS sala de operație ,1 buc, preț unitar 70 mii lei

Consola de tavan pentru anestezist cu 2 brațe 800 + 800 mm ,1 buc, preț unitar 39 mii lei

Consola de perete, de rezerva, lungime 1300 mm ,1 buc, preț unitar 6 mii lei

Alte active fixe, se corelează bugetul cu lista de investiții si 71.01.30 se introduce o poziție noua valoarea totala a articolului ramanand 357,00 mii lei

Sistem informatic trasabilitate , 1 buc preț unitar 357,00 mii lei

Reparații capitale aferente activelor fixe, se elimina din lista de investiții toate pozițiile de la acest articol 71,03 corelandu-se bugetul cu lista de investiții, valoarea totala a articolului ramanand 0

Reparație statie hidrofoare, se elimina poziția din lista de investiții si se corelează cu bugetul

Reparație bazin apa potabila, se elimina poziția din lista de investiții si se corelează cu bugetul înlocuire centrala termica defecta, înlocuire boiler apa calda plus refacere instalație ambulatoriu, se elimina poziția din lista de investiții si se corelează cu bugetul


/* / ■ t A

Schimbat coloane apa si canalizare corp'A, B,C, se elimina' poziția din lista de investiții si se coreleazacu^bugetul

Schimbat coloane încălzire corp A, B,C, se elimina poziția din lista de investiții si se corelează cu bugetul\

0,00

692,00

692,00

0,00

10,00

10,00

0,00

5,00

5,00

0,00

92,00

92,00

0,00

11,50

11,50

0,00

55,50

55,50

0,00

70,00

70,00

0,00

39,00

39,00

0,00

6,00

6,00

1.512,00

-1.155,00

357,00

0,00

357,00

357,00

0,00

0,00

0,00

595,00

-595,00

o,oc

12,00

-12,00

0,00

36,00

-36,00

0,00

36,00

-36,00

0,0(

476,00

-476,00

0,01

357,00

-357,00

0,0!

A

U  ’ W MUANEXA

Proiectul de hotărâre privind utilizarea unor sumo din fondul do rozorva la dispoziția CGMB aprobat In bugetul pe anul 2020 pentru combaterea sl prevenția COVID - 19 sl redistribuiri do sumo Intro bugotolo unor Instituții de Interes local finanțate din bugotul propriu al Municipiului București po anul 2020


mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea Indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2TOTAL VENITURI, din care

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

TOTAL CHELTUIELI, din care

10 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01

10.01.01


134.124,00

91.324,00


H

______

0,00 -261,00


134.124,00

91.063,00


J3.10.21


86.324,00


-261,00


86.063,00


40.15


40.15.01


85


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

PLĂTI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI Sl RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

Plăti efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local


3.600,00


3.600,00


134.124,00

68.532,00

65.700,00

40.000,00


0,00


261,00


261,00


0,00 69,00 69,00 69,00


-69,00


3.861,00


3.861,00


134.124,00

68.601,00

65.769,00

40.069,00


-69,00TOTAL CHELTUIELI, din care

33.111,00

0,00

33.111,00

71 Active nefinanciare

78,00

0,00

78,00

71.01 Active fixe

78,00

0,00

78,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

78,00

0,00

78,00

-alte surse-

78,00

0,00

78,00

Se înlocuiește poziția Dulap frigorific cu poziția Camera termostat 2000x1500x2000, se diminuează nr. de buc de la 2

78,00

0,00

78,00

buc si ramane 1 buc la prețul unitar de 78,00 mii leiTOTAL VENITURI, din care

37 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile-37.10.01 Donații si sponsorizări

TOTAL CHELTUIELI, din care

20 Bunuri si servicii

20.01 Bunuri si servicii

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întretinerefși. funcționare -alte surse-                             VC ■''

20.04 Medicamente sl materiale sanitare V.»

20.04.02 Materiale sanitare

71 Active nefinanciare


217.413,00

9,00

217.422,00

7.100,00

9,00

7.109,00

7.100,00

9,00

7.109,00

217.413,00

9,00

217.422,00

117.186,00

9,00

117.195,00

17.272,00

4,00

17.276,00

12.066,00

4,00

12.070,00

10.046,00

4,00

10.050,00

5,00

97.494,00

Z^4'.422,00 z'<\

5,00

4.427,00

r/11^200 '-1

0,00

11.024,00
mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea Indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+,-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3=1+2

71.01 Active fixe

9.208,00

0,00

9.208,00

71 01 02 Mas'ni, echipamente si mijloace de transport, se corelează bugetul cu lista de investiții, se modifica doar bugetul

9.169,00

-1.500,00

7.669,00

Reparații capitale aferente activelor fixe, se corelează bugetul cu lista de investiții, lucrarea "Lucrări de

71 03 amenaJare sPatiu pentru instalare Echipament de imagistica medicala prin rezonanta magnetica nucleara cu intensitatea

1.816,00

1.500,00

3.316,00

câmpului magnetic de 1,51" ramane la acest articol in lista, se modifica doar bugetul

mii lei

Cod clasificație bugetară

Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului

Prevederi aprobate

Influențe

(+.-)

Prevederi modificate

A

B

1

2

3 =1+2

10.03 Contribuții

1.621,00

200,00

1.821,00

10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru munca

1.445,00

200,00

1.645,00

20 Bunuri si servicii

27.377,00

0,00

27.377,00

20.01 Bunuri si servicii

11.940,00

-100,00

11.840,00

0.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

1.425,00

-10,00

1.415,00

-buget local-

500,00

-10,00

490,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

500,00

-40,00

460,00

-buget local-

150,00

-40,00

110,00

20.01.06 Piese de schimb

1.330,00

-50,00

1.280,00

-buget local-

400,00

-50,00

350,00

20.03 Hrana

596,00

150,00

746,00

20.03.01 Hrana pentru oameni

596,00

150,00

746.00

-buget local-

46,00

150,00

196.00

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

586,00

-25,00

561,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

310,00

-25,00

285.00

-buget local-

100,00

-25.00

75,00

20.30 Alte cheltuieli

350,00

-25,00

325,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

350,00

-25.00

325.00

-buget local-

100,00

-25,00

75,00

Vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în bugetul Municipiului București se influențează cu modificările din prezeta anexa

T"                                    —---

'-44  ________ I __________/___________________■'TOTAL VENITURI, din care

43 Subvenții de la alte administrații

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor 43.10.10 curente djn domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de

43.10.14 capjja| djn domeniul sanatatii

TOTAL CHELTUIELI, din care

20 Bunuri si servicii

20.04 Medicamente si materiale sanitare

20.04.02 Materiale sanitare

-buget local-

20.04.04 Dezinfectând

-buget local-

Active nefinanciarețmodificarile se efectuează atat pe credite bugetare cat si pe credite de angajament) 71.01 Active fixe

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

Hota flux laminar CLASS II TIP A2, 2 buc, preț unitar 63,00 mii lei


3.200,00


645,00


180.502,00

79.224,00

71.352,00

2.402,00

0,00 735,00

0,00


645,00


645,00

256,00


1.126,00

1.126,00


1.000,00


126,00


1.126,00

1.000,00

1.000,00

920,00

920,00

80,00

80,00


126,00


126,00

126,00

126,00


181.628,00

42.971,00

4.200,00


771,00


181.628,00

80.224,00

72.352,00

3.322,0C

920,0C

815,0C

80,0C


771,0


771,0

382,0TOTAL CHELTUIELI, din care 10 Cheltuieli de personal 10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza

10.02 Cheltuieli salariale in natura 10.02.01 Tichete de masa 10.02.06 Vouchere de vacanta


75.457,(

46.560,(

44.173,(

28.949,(

566,(

0,l

566,1