Hotărârea nr. 90/2020

HOTARAREnr. 90 din 2020-02-14 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere referatul de aprobare al consilierilor generali și raportul de specialitate al Direcției Asistență Tehnică și Juridică nr. 1051/07.02.2020;

Văzând avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 88/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 124, ari. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 se modifică după cum urmează:

  • a) Comisia pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice:

1 .Domnul Nițu Florian, în locul doamnei Dragne Daniela.

  • b) Comisia pentru relația cu uniunea europeană:

  • 1. Domnul Nițu Florian, în locul doamnei Dragne Daniela.

  • 2. Domnul Baicu Ciudin Alexandru, în locul domnului Claudiu Daniel Catana.

  • c) Comisia pentru comerț, turism și protecția consumatorului:

1.Domnul Nițu Florian, în locul doamnei Dragne Daniela .

  • d)  Comisia economică, buget, finanțe:

1.Domnul Baicu Ciudin Alexandru, în locul domnului Claudiu Daniel Catana.

  • e)  Comisia transporturi și infrastructură urbană:

1 .Domnul Baicu Ciudin Alexandru, în locul domnului Claudiu Daniel Catana.

  • f)  Comisia cultură și culte;

1.Domnul Baicu Ciudin Alexandru, în locul domnului Claudiu Daniel Catana.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.

Art.lll Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu prevederile din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiuli          ......


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


Georgiana Zamfir

' rATT W *\