Hotărârea nr. 9/2020

HOTARAREnr. 9 din 2020-01-29 PRIVIND DECLARAREA CA BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AI MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILELOR SITUATE IN SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 298A, SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 296B, SECTOR 6, CALEA PLEVNEI NR. 139C, BD. TIMISOARA NR. 101E, STR. DRUMUL TABEREI NR. 78A, SECTOR 6

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind declararea ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilelor situate în Splaiul Independenței nr. 298A, Splaiul Independenței nr. 296B, sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, Bd. Timișoara nr. 101E, str. Drumul Taberei nr. 78A, sector 6


Având in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 19709/12.12.2019;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 4/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 7/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • -   adresa nr. 116/19/00540 a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6;

  • -   adresa nr, 13741/12.06.2019 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București - Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 6;

Ținând cont de Decizia Penală nr. 760/2015, pronunțată în dosarul penal nr. 4588/303/2011, de către Curtea de Apel București - Secția II Penală;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ari. 139 alin. (3) lit. g) și ari. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;


Art.1 Se declară ca bunuri aparținând domeniului public al Municipiului București, imobilele situate în Splaiul Independenței nr. 298A, Splaiul Independenței nr. 296B, sector 6, Calea Plevnei nr. 139C, str. Drumul Taberei nr. 78A, Bd. Timișoara nr. 101E, sector 6, identificate conform planurilor anexă scara 1/500, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1 se vor înscrie în cartea funciară a Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în data de 29.01.2020.                    .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ \

Marius Adrian

București, 29.01.2020

Nr. 9


Anexa Nr. 1 La Partea i


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

201505

Din acte: 10.900 Masurata: 9.089

TEREN IN SUPRAFAȚA DE 10 900 MPDate referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații 1 Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: 10.900 Masurata: 9.089

RESTUL DE 5UPRAFATA (S=1811 mp ) FATA DE SUPRAFAȚA DIN ACT , A FOST EXPROPRIATA CONF DISPOZIȚIEI 659/29.04.2016Anexa Nr. 1 La Partea 1


u

3

c

O.

0)

Q.

V c


LD


TerenO Date referitoare la

u_                         Clirx
Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcela

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.712

-

-

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

t- (m)

1

Z

53.001

2

3

J0.528

3

4

00

4

5


Nr cadastral

Suprafața (mp)+

Observații / Referințe

201506

Din acte: 2.326

Masurata: 1.712

In urma actualizării nr cadastral 201506, suprafața ramasa in proprietate este 5=1712 mp. Restul de suprafața , S— 614mp, fata de suprafața din acte a fost expropriata conform Legii 255/2010, HCGM București nr 2B/12.02.2015 si a Dispoziției nr 659/29.04,2016

pusv/ucn1

Anexa Nr. 1 La Partea I

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vitan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

22.280

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.Punct inceput


Punct sfârșit


Lungime segment

(m)
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

201937

22.280

Teren in suprafața de 22.280.17 mp

■jt? i » >*’!!-iV/A

Mg LOLG C


Carte Fundară Nr. 201738 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 6

Anexa Nr. 1 La Partea I

Punct început


Punct sfârșit


Lungime segment (- (m)


Punct început


Punct sfârșit


Lungime segment <- (m)


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)’

Observații / Referințe

201738

Din acte: 33.330 Masurata: 33.328

TEREN IN PROPRIETATE (DIN MAS. 33330,24 MP.)

Datereferitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vltan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcela

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

33.328

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

36.043

48.136


34.75


21.276Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Leg.i Nr 677/2001


6.795


34.941


hir,.?rg-A-;

Teren


Carte Fundară Nr, 203591 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 6

Anexa Nr. 1 La Partea I


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

203591

1.523

teren

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <■• <m)

1

2

3.639

2

3

26.494

3

4

2.425

4

5

2.709

5

6

11.567

6

7

3.306Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.523

-

-

-

Pagina 3 din 4