Hotărârea nr. 89/2020

HOTARAREnr. 89 din 2020-02-14 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII PE ACTIUNI RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al Societății pe acțiuni RER Ecologic Service București REBU S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 243/07.02.2020;

Văzând avizul Comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 2/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 87/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare demisia domnului Stoica Răzvan Vasilică din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății pe acțiuni RER Ecologic Service București REBU S.A., înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 312/30.01.2020 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 658/30.01.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează doamna Osiceanu Felicia ca reprezentant al Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al societății pe acțiuni RER Ecologic Service București REBU S.A., în locul domnului Stoica Răzvan Vasilică.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, persoana desemnată la art. 1 și Societatea RER Ecologic Service București REBU S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana Zamfir s