Hotărârea nr. 88/2020

HOTARAREnr. 88 din 2020-02-14 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE SELECTIE FORMATA DIN 5 MEMBRI, PENTRU A INTREPRINDE DEMERSURILE LEGALE SI ADMINISTRATIVE IN VEDEREA ORGANIZARII PROCEDURII DE SELECTIE PENTRU NUMIREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI MUNICIPALE CIMITIRE BUCURESTI S.A. SI APROBAREA SCRISORII DE ASTEPTARI CONFORM DISPOZITIILOR ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Cimitire București S.A. și aprobarea scrisorii de așteptări conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanța Corporativă nr, 233/06.02.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 17/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 86/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Municipale Cimitire București S.A. nr. 1/28.01.2020.

în conformitate cu prevederile: art. 28 alin. (1) și ari. 29 din Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 11 alin. (1), alin. (4) din anexa nr. 1 și ale art. 8 alin. (1) din anexa nr. 1C din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art1 (1) Se constituie Comisia de selecție formată din 5 membri, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării și derulării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei

 • (2) Membrii comisiei de selecție sunt prevăzuți în anexa nr. 1, care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Secretariatul comisiei de selecție va fi asigurat de către Direcția Guvernantă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General ai Municipiului București.

i

Art.2 Comisia prevăzută la art. 1 se va întruni în termen de maxim 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea demarării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Cimitire București S.A.

Art.3 Consiliul de Administrație al Companiei Municipale Cimitire București S.A. va fi format dintr-un număr de 7 persoane.

Art.4 Membrii Consiliului de Administrație a) Companiei Municipale Cimitire București S.A. vor fi selectați de comisia prevăzută la art. 1.

Art.5 Se aprobă scrisoarea de așteptări pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Cimitire București S.A., care a fost întocmită de Direcția Guvernantă Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și comisia prevăzută la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 1402.2020.


j SECRETAR GENERAL

- AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

t

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 38 /

Componenta comisiei de selecție:

Membri:

 • 1. Darius Mihail OLE! - Expert, Direcția Guvernanță Corporativă

 • 2. Răzvan CURELEA - Expert, Direcția Guvernanți Corporativă

 • 3. Mihaela ILIE - Expert, Direcția Guvernanți Corporativă

 • 4. Daniela Luminița MIRCEA - Expert, Direcția Guvernanți Corporativă

 • 5. Carmen LUPȘAN - Consilier juridic, Direcția Juridică

Membri supleanți:

 • 1. Adina Olga FENICHIU - Expert Direcția Guvernanță Corporativă

 • 2. Bogdan Adrian RĂDULESCU - Expert, Direcția Guvernanță Corporativă

 • 3. Simona Daniela STOICA Expert Direcția Guvernanță Corporativă

 • 4. Georgeta MATEI - Consilier juridic, Direcția Juridică

Secretar comisie:

1. Venera ȘTEFĂNESCU - Expert Direcția Guvernanță Corporativă

Secretar supleant

1. Camelia Roxana BĂLĂCESCU - Expert Direcția Guvernanță Corporativă


Anexa nr. 2 la H.C.G.P.M.B. nr. £ £   /

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al

Companiei Municipale Cimitire București S.A. ț


Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 109/201T privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității tutelare, respectiv Primăria Municipiului București, pentru evoluția societății în următorii patru ani.

I. INTRODUCERE

Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară pentru societatea Compania Municipală Cimitire București S.A. cu sediul social în București, sector 4, Bulevardul Regina Maria nr. 86-88, cod de înregistrare fiscală 38790403, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului cu nr. J40/1439/2018, domeniul principal de activitate al societății grupa CAEN 960 - Alte activități de servicii, activitate principală: 9603 - Activități de pompe funebre și similare, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011.

Structura actionariatului:

I

 • - Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București 99,99976%,

 • - Societatea Service Ciclop SA                             Z/ 0,00024%.

II. REZUMATUL STRATEGIEI LOCALE          i // /

Planul de administrare pentru perioada 2020-2024 va pune în valoare viziunea managerială a membrilor consiliului de administrație asupra perspectivelor de evoluție ale Companiei Municipale Cimitire București S.A., fundamentată pe continuarea implementării și consolidarea proceselor de dezvoltare și modernizare.

Direcțiile de dezvoltare ale Companiei Municipale Cimitire București S.A., definite prin Planul de Administrare și operaționalizate prin Planul de Management ce urmează a fi elaborat și prezentat de directorul general al societății, vor avea la bază principiile guvernanței corporative, care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică a companiei, în raport cu principalii săi colaboratori: utilizatorii serviciilor, autoritățile locale, autoritățile de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

III. VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Viziunea autorității publice tutelare, realizabilă pentru perioada 2020 - 2024 va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premisă

a maximizării eficienței și eficacității Companiei Municipale Cimitire București SA, având următoarele obiective:

 • 1) Principiul asigurării concordanței dintre parametrii sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale și ale mediului în care își desfășoară activitatea.

Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existentă în cadrul său, la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile. .

 • 2) Principiul managementului participativ:                               |i ;

 • - prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie;         1

 • - prin permanentizarea cu o frecvență cel puțin lunară, a ședințelor tip „board management" cu participarea directorului și ori de câte ori este cazul a managerilor și a altor specialiști din cadrul companiei;

 • - prin consultarea salariaților folosind diverse metode referitoare la principalele decizii cu impact în zona de resurse umane.

 • 3) Principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea companiei, motivarea ca principiu general de management al organizației, exprimă necesitatea unei asemenea dimensionări si alocări a resurselor, a stabilirii si utilizării stimulentelor si sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tuturor părților implicate generatoare de performanțe superioare ale companiei.

 • 4) Principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale; este necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile și necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate.

în conformitate cu obiectivele strategice generale ale societății, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernantă.

Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractele de mandat ale administratorilor societății. Acestea sunt, cu titlu exemplificativ, următoarele:

 • - creșterea cifrei de afaceri;

 • - creșterea productivității muncii,

 • - creșterea profitului,

 • - îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate clienților; .......................

 • - menținerea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă și responsabilitate socială care să creeze cadrul pentru îmbunătățirea continuă;

 • - îmbunătățirea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu.

îndeplinirea obiectivelor de mai sus va asigura îmbunătățirea continuă a stabilității economico -financiare a societății, prezentând astfel un nivel ridicat de credibilitate în raport cu orice instituție finanțatoare din tară.

♦                                 »                                                f

în planul de administrare vor putea fi incluși indicatorii de performanță ce vor fi negociați cu autoritatea publică tutelară, spre exemplu:

 • -   nivelul obligațiilor restante;                                  ,


 • -   cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale;

 • -  creșterea profitului și recuperarea pierderilor anterioare/

- gradul de satisfacere a clienților;

 • -  dezvoltarea și perfecționarea competențelor personalului

\/ Misiunea autorității tutelare în ceea ce privește activitatea Companiei Municipale "Cimitire București SA, scopul și obiectivele strategice și de performanță se constituie în stabilirea unor standarde de performanță obligatorii pentru membrii Consiliului-rfe Administrație al companiei, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a societății:

IV. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE \

Compania Municipală Cimitire București SA se încadrează în categoria întreprinderilor care îndeplinesc obligații de serviciu public de interes local și care acționează cu scopul de a crea valoare economică.

Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către consiliul de administrație a unui plan de administrare care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.

V. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt următoarele:

 • -  Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu;

 • -  Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.;

 • -  îmbunătățirea procedurilor de colectarea a creanțelor de la clienți;

 • -  Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;

 • -  Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;

 • -  Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de retehnologizare și reabilitare;

 • -  îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății;

 • -   Respectarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate;

 • -  Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare;

 • -  Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane,

financiare și tehnologice ale societății.                             —x

VI. POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE               \

Societatea trebuie să aplice o politică privind asigurarea rșjrartizăr/i unei cote din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.


g)lAceasta va include îmbunătățirea performanțelor societății pentru un anumit grad de ^nță în obținerea profitului societății.

^^VII. COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE SI CONDUCERE

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

T                          T

 • a) Transparență și comunicare - semestrial va fi înaintat Adunării Generale a Acționarilor un raport de activitate a administratorilor societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de administrare, vor fi prezentate principalele decizii adoptate la nivelul Consiliului de Administrație și va fi înaintat un plan de acțiune sintetic cu obiectivele din planul de administrare ce urmează a fi îndeplinite în perioada următoare. De asemenea, acționarii vor fi informați cu privire la ședințele Consiliului de Administrație, fiind invitați să participe la aceste întâlniri.

 • b) Management participativ - deciziile strategice ce cad în sarcina Consiliului de Administrație, vor fi adoptate cu avizul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.

Relația cu managerii va avea la bază următoarele linii directoare:

 • a) Disciplină și autoritate - vor fi stabilite criterii suplimentare de performanță pentru persoanele care exercită prerogative manageriale, care îi vor responsabiliza pe aceștia, inclusiv pentru comportamentul personalului subordonat;

 • b) Instruire - va fi elaborat un program distinct de formare profesională a personalului cu atribuții în domeniul managementului;

 • c) Planificarea succesorală - la nivelul fiecărui post de management va fi nominalizată și inițiată o persoană care va prelua prerogativele de conducere, în cazul indisponibilizării totale sau parțiale a ocupantului funcției de conducere;

 • d) Tratament nediscriminatoriu - rezultatele evaluărilor profesionale și criteriile de performanță, vor fi interpretate identic pentru toți managerii;

 • e) Evitarea conflictului de interese - administratorii se vor asigura de faptul că deciziile adoptate de către manageri nu sunt subiective și nu intră sub incidența conflictelor de interese.

VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA Șl SIGURANȚA PRODUSELOR Șl SERVICIILOR PRESTATE

Funcțiile managementului calității, având în vedere procesul managerial și specificul managementului calității sunt: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea, ținerea sub control, asigurarea și îmbunătățirea calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, îmbunătățirea continuă, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersurile necesare integrării mai sus menționatelor principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

 • -   stabilirea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;

 • -  urmărirea activă a atingerii acestor obiective;

 • -  revizuirea tuturgcnrocedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor

principii; /   /

- maparea proceselor cheie de management, de adăugare valoare, de asigurare resurse, de suport, de calitate și identificare a nevoilor de îmbunătățire.

 • IX.   AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII Șl GUVERNANTEI

CORPORATIVE                                          ț .... 1

în materia eticii, integrității și a guvernanței corporative, administratorii au următoarele competențe și obligații:

 • a) de elaborare a Codului de Etică, de respectare a acestuia, atât de membrii consiliului, cât și de angajații societății;

 • b) de denunțare a conflictelor de interese, definite conform legislației în vigoare și conform reglementărilor interne ale societății;

 • c) de tratare cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial, astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarii să nu fie prejudicîați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al administratorului;

 • d) în cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administratori, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale fără a fi necesare alte notificări.

 • X.   AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI Șl ALTE ASPECTE

Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

Anual, administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie sa fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale companiei.

Așteptări în legătură cu reducerea cheltuielilor:

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății.

Consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legai. în caz de nerecuperare a creanțelor în termen legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru acestea, administratorii vor răspunde în solidar cu directorul pentru prejudiciul cauzat societății.


ții trebuie să respecte principiile eficienței,


Angajarea oricăror cheltuieli eficacității si economicității.

> t                                                  1întocmit:

j

Venera Stefănescu, Expert / /

irl

Pag. 5/5