Hotărârea nr. 87/2020

HOTARAREnr. 87 din 2020-02-14 PRIVIND INLOCUIREA UNUI MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI S.T.B. S.A.

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind înlocuirea unui membru al Consiliului de Administrație la Societatea de Transport București S.T.B. S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanțâ Corporativă nr. 284/13.02.2020;

Văzând avizul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 14/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 93/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare demisia domnului Trifan Bogdan Alexandru din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Transport București S.T.B. S.A., înregistrată la Societatea de Transport București S.T.B. S.A. cu nr. 1442/20.01.2020;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Capitolului III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr, 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 55/2018 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport București - R.A. prin schimbarea formei juridice din regie autonomă în societate pe acțiuni cu denumirea Societatea de Transport București S.T.B. S.A., cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (1) și alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încetarea mandatului domnului Trifan Bogdan Alexandru - membru al Consiliului de Administrație al Societății de Transport București S.T.B. S.A., numit prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 55/2018.

Art.2 Se numește membru în Consiliul de Administrație al Societății de Transport București S.T.B. S.A. doamna Emanuela Jugureanu.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București S.T.B. S.A, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


București, ^14.02.202

Nr. 87 ’