Hotărârea nr. 82/2020

HOTARAREnr. 82 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE TEATRULUI „MASCA” INCETEAZA APLICABILITATEA HCGMB NR. 830/2018

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale

Teatrului „Masca”

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1324/156/06.02.2020 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 589/06.02.2020;

Văzând avizul Comisiei cultură și culte nr. 6/13.02.2020, avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 13/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 82/13.02.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței de Guvern nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007 cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Consiliului Generai al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ''administrație1', utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) îit. a) și lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (7) lit. d) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organigrama cu un număr total de 59 posturi, din care 5 de are ale Teatrului zenta hotărâre.

conducere, statul de funcții și Regulamentul de organizare jy „Masca", conform anexelor np 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte i
oștal 050013, sector 5, București, România; te!.: +4021 305

Art.2 Prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 830/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General și Teatrul „Masca” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 14.02.2020.


FURI: 59

OSTURI DE CONDUCERE: 5

• EXECUȚIE: 54


SERVICIUL COMUNICARE. MARKETING ȘI


CERCETARE

COMPARTIMENTUL

SCENĂ


COMPARTIMENTUL

ARTISTIC

COMPARTIMENTUL

RESURSE UMANE

COMPARTIMENTUL

A UDIT PUBLICINTERN

COMPARTIMENTUL

S.S.M. șiP.S.I.

COMPARTIMENTUL TEHNIC-ADMINISTR4TIVCOMPARTIMENTUL

ACHIZIȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL : EINANCIAR- ■■■ CONTABILITATE

Anexa nr. 2 la H.C.G.M.B. nr.d.^,GA.tr....

CompartimentulResurse umane

16 |        Referent

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct. IV. lit. b)

Total:

X

X

1

X

Serviciul Comun icârieG


irig și Cercetare-4: , A,

17

Șef serviciu

S

II

i

Anexa III, Cap. 1, pct. I, lit. a)

18

Impresar artistic

S

I

î

Anexa III, Cap. 1, pct. 1, lit b)

19

Secretar (PR)

s^

IA

î

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

20

Secretar (PR)

s

I

i

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

21

Secretar (PR)

s

i

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

22

Consultant-artistic

s

IA

i

Anexa III, Cap. I, pct. 1, lit. b)

23

Consultant-artistic

s

IA

i

Anexa III, Cap. î, pct. I, lit. b)

24

Referent de specialitate

S

I

i

Anexa VIII, Cap. II, A, pct. IV, lit b)

Total:

X

X

8

X

h Compartimentul Scenă <..?

25

Regizor tehnic

I

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

1 26

Regizor tehnic

i

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit b)

27

Maestru (lumini)

i

I

I, pct. I, lit b)......—

L2Ș

Maestru (sunet)

i

1 /

^0       I&Ăp. I. pct. I, litrtM b’-STAT DE FUNCȚII AL TEATRULUI „MASCA“

Nr. ort

Compartimentul

Nivel studii

Grad / treaptă profesional(ă)

Număr posturi

Anexa ia Lg. 153/2017 în baza căreia se stabilește remunerația / salariul de bază

Funcția

1

2

3

4

5

6

Conducerea instituției

1

Manager (director)

S

11

1

Anexa III, Cap. I, pct. I. lit. a)

2

Director adjunct

S

II

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. a)

3

Director adjunct

s

II

I

Anexa III, Cap. I, pct I, lit. a)

4

Contabil șef

s

II

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. a)

Total:

X

X

4

X

Compartimentul Artistic

5

Actor (teatru)

S

IA

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

6

Actor (teatru)

S

IA

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

7

Actor (teatru)

s

IA

I

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

8

Actor (teatru)

s

1

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

9

Actor (teatru)

s

I

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

10

Actor (teatru)

s

I

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

11

Actor (teatru)

s

I

1

Anexa III, Cap. 1, pct. I, lit. b)

12

Actor (teatru)

s

I

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

13

Actor (teatru)

s

I

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

14

Actor (teatru)

s

I

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

15

Actor (teatru)

I

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

Total:

X

X

11

X

29

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

M;G

I

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

30

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

M;G

1

1

Anexa III, Cap. 1, pct I, lit. b)

31

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

M;G

1

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

32

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

M;G

I

1

Anexa III, Cap. I, pct. 1, lit b)

33

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

M;G

I

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

34

Muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole

M;G

1

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

35

Manipulant decor

1

1

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

36

Manipulant decor

1

1

Anexa 111, Cap. I, pct. I, lit. b)

37

Manipulant decor

I

1

Anexa 01, Cap. I, pct 1, lit. b)

38

Manipulant decor

I

1.

Anexa III, Cap. I, pct. I, lit. b)

Total:

X

X

14

X

Compartimentul T ehnic-Administrati v

39

Administrator

M

I

1

Anexa VIII, Cap. II, lit.A, pct IV, lit. b)

40

Referent

M

I

1

Anexa VIII, Cap. II, lit.A, pct, IV, lit. b)

41

Arhivar

M

I

1

Anexa VIII, Cap. 11, lit.A, pct. IV, lit. b)

42

Șofer

M;G

I

1

Anexa VIII, Cap. II, lit.A, pct. IV, lit. b)

43

Șofer

M;G

1

1

Anexa VIII, Cap. II, litA, pct. IV, lit. b)

44

Șofer

M;G

I

1

Anexa VIII, Cap. 11, lit.A, pct. IV, lit. b)

45

Muncitor calificat

M;G

III

1

Anexa VIII, Cap. II, lit.A, pct. IV, lit. b)

46

îngrijitor

M;G

I

Anexa VIII, Cap. 11, lit.A, pct. IV, lit. b)

47

îngrijitor

M;G

1

Anexa VIII, Cap. II, lit.A, pct. IV, lit. b)

48

Magaziner

M;G

I

Anexa VIII, Cap. II, lit.A, pct. IV, lit. b)

49

Curier

M;G

1

Anexa VIII, Cap. Ii, lit.A, pct. IV, lit. b)

Total:

X

X

11

X

53

Auditor

S

I

1

Anexa VIII, Cap. II, lit.A, pct. IV, lit. b)

54

Auditor

S

II

1

Anexa VIII, Cap. II, lit.A, pct. IV, lit. b)

Total:

X

X

2

X

Compartimentul Finaneiar-(

55

Inspector de specialitate

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, lit.A, pct. IV, lit. b)

56

Inspector de specialitate

s

I

1

Anexa VIII, Cap. II, lit.A, pct. IV, lit. b)

57

Inspector de specialitate

s

I

I

Anexa VIII, Cap. II, lit.A, pct. IV, lit. b)

58

Contabil

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, lit.B, pct. I, lit. b)

59

Casier

M;G

1

Anexa VIII, Cap. II, lit.A, pct. IV, lit. b)

Total:

X

X

5

X

TOTAL GENERAL

59

din care de conducere:

5

Notă*

Salariile de bază corespunzătoare funcțiilor, gradelor și treptelor profesionale prevăzute in prezentul stat de funcții și celelalte drepturi salariate aferente se vor încadra în sumele alocate prin bugetul instituției la Titlul “Cheltuieli de personal”, subdiviziunea „Cheltuieli cu salariile”.

Anexele Ia Legea 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, utilizate în prezentul stat de funcții sunt în concordanță cu atribuțiile cuprinse în fișele de post.

Transformările/permutările de posturi între compartimentele funcționate vor fi aprobate de Primarul General cu respectarea prevederilor legate în vigoare.

Posturile prevăzute în statul de funcții pot fi încadrate cu fracțiuni de normă, în funcție de necesitățile instituției, conform legislației în vigoare.

Denumirea funcțiilor de muncitori din activitatea specifică instituțiilor de spectacole este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex. costumier, electrician iluminare scenă, etc.) și se stabilește de către instituție.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate (ex. lăcătuș mecanic, electrician, etc.) și se stabilește de către instituție.

în cazul în care organigrama (structura organizatorică) și numărul de posturi aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nu se modifică, statul de funcții se va aproba prin Dispoziție a Primarului General.

întocmit,

CONTABIL ȘEFMIHAELA RAMONA SPĂTARU


Referent Resurse Umane

MARIA GABRÎ^LA POPA nW

/ >■ (!

\ !

kj
Anexa 3


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL TEATRULUI “MASCA”

Capitolul I

Dispoziții generale

Art 1. TEATRUL „MASCA”, teatru de gest, pantomimă și expresie corporală, este o instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București, persoană juridică de drept public, finanțată de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii și se subordonează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. TEATRUL „MASCA” a fost înființat prin HG nr. 601/24.05.1990.

Art. 2. TEATRUL „MASCA” este o instituție de spectacole încadrată la categoria „alte tipuri de instituții de spectacole”, având specificul și funcționând în baza regulilor cuprinse în prezentul regulament, desfașurându-și întreaga activitate cu respectarea legislației aplicabile în domeniul de activitate (conform prevederilor O.G. nr.21/2007, aprobată prin Legea nr. 353/2007).

Art. 3. TEATRUL „MASCA” are sediul administrativ în Municipiul București, Bulevardul Uverturii, nr. 14, sector 6, cont bancar RG70TREZ70621G335000XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 6, cod fiscal 4364640, prezentând aceste date de identificare în toate actele oficiale ale teatrului.

Art. 4.(1) TEATRUL „MASCA” respectă relațiile de autoritate funcțională cu compartimentele de specialitate din structura organizatorică a Primăriei Municipiului București (PMB), în conformitate cu obiectul de activitate și atribuțiile specifice ale acestora, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al PMB și/sau în conformitate cu atribuțiile acordate prin dispozițiile Primarului General, în limitele prevăzute de lege.

 • (2) Activitatea TEATRULUI „MASCA” este coordonată metodologic și funcțional de Direcția Cultură, învățământ, Turism din cadrul Primăriei Municipiului București, compartiment funcțional de specialitate, conform atribuțiilor acestuia, în baza și cu respectarea legislației în vigoare.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor sale, TEATRUL „MASCA” respectă normele, regulamentele și metodologiile elaborate de Ministerul Culturii, ca autoritate a administrației publice centrale competentă în elaborarea și aplicarea strategiej^fî^li$ci Art. 5. TEATRUL „MASCA” realizează venituri proprij^6^p«ratB'd din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor progr; spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice si


  KMn domeniul culturii. jn/Tncgsările provenite

  PMlpporarâ a unor lori^cări de bunuri '^7


Paginai din33

■f "g

.(obiecte de inventar și mijloace fixe) care au fost scoase din funcțiune, din editarea și vânzarea de publicații specifice, pe orice tip de suport, cât și din onorariile și comisioanele provenite din participări la festivaluri, schimburi culturale și parteneriate cu alte instituții de gen, după caz, cu respectarea dispozițiilor legale de speță.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art. fi.Obiectul de activitate al instituției este constituit prin:

 • 1) realizarea și promovarea de producții/coproducții artistice autohtone și internaționale de tipul spectacolelor de stradă și, preponderent, de tipul spectacolelor nonverbale, pentru prezentarea în spații închise (interior), cât și, mai ales, pentru spațiile în aer liber (exterior);

 • 2) realizarea de producții/proiecte/programe artistice proprii, folosind atât colectivul minim artistic permanent, cât și colaboratori (actori, scenografi, regizori, compozitori, coregrafi etc.) angajați în condițiile legii;

 • 3) realizarea de producții artistice (spectacole de gest, pantomimă, expresie corporală, teatru-dans, spectacole de imagine, muzicaluri) inspirate de literatura națională și universală, cu scopul promovării unui teatru de tip alternativ, a educării publicului spectator, precum și a creșterii consumului cultural;

 • 4) organizarea sau coparticiparea împreună cu alte instituții la realizarea de producții artistice sau manifestări cultural artistice sau cu caracter educativ-cultural - spectacole, gale, festivaluri, proiecte și programe artistice;

 • 5) organizarea de evenimente culturale cu rol educativ, în afara sistemelor formale de educație (seminarii, conferințe, cursuri, workshop-uri, festivaluri) în scopul promovării în rândul tinerei generații a zonei de teatralitate specifice instituției, cât și pentru formarea profesională a profesioniștilor, amatorilor sau personalului artistic al teatrului;

 • 6) realizarea sau sprijinirea și implementarea unor proiecte de cercetare și analiză teatrală și de educație culturală;

 • 7) realizarea și editarea unor publicații specifice pe orice tip de suport pe care le poate comercializa;

 • 8) asigurarea montării de spectacole de genuri diferite pentru toate categoriile de spectatori;

 • 9) susținerea și punerea în valoare a potențialului creativ de care dispune;


 • 10) încurajarea debutului tinerilor creatori din domeniul artei teatrale (actori, scenografi, regizori);

 • 11) inițierea și/sau susținerea de evenimente artistice valoroase la nivel local, național, european și internațional;

 • 12) realizarea activității de impresariere pentru spectacolele proprii din repertoriu și pentru spectacole ale altor instituții culturale (inclusiv cele i la sediul său;


  §) pe care le găzduiește i^ivdin străinătate;

  *11

  )


 • 13) înscrierea și activarea în rețele culturale europe

Pagina 2 din 33


L. ,       TEATRUL MAS

 • 14) participarea la evenimente culturale organizate de PMB.

Art. 7. (l)TEATRUL „MASCA” este o instituție de spectacole încadrată la categoria „alte tipuri de instituții de spectacole”, dispunând de un colectiv artistic permanent, precum și de personalul tehnic și administrativ necesar pentru realizarea programelor și proiectelor artistice.

(2)De asemenea are asigurat și dispune, potrivit legii, de bugetul de venituri și cheltuieli necesar pentru remunerarea personalului, pentru realizarea și prezentarea cel puțin a programelor si proiectelor artistice din cadrul programului minimal, precum și pentru realizarea unor obiective de dezvoltare.

Art. 8. Desfășurarea activității specifice și funcționale caracteristică TEATRULUI „MASCA” urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective, în legătură directă cu specificul instituției de teatru de gest, pantomîmă și expresie corporală:

 • 1) realizarea de programe și proiecte artistice susținute în spații nonconvenționale, în special în aer liber, până la un procent de 75% din activitatea teatrului;

 • 2) realizarea de programe și proiecte artistice dedicate publicului din toate cartierele Capitalei, cu accent preponderent pe prezența în zonele situate departe de centrul cultural al orașului;

 • 3) valorificarea optimă a potențialului artistic al colectivului artistic angajat permanent;

 • 4) încurajarea tinerilor creatori din domeniul artei teatrale;

 • 5) exploatarea consecventă a fondului de literatură națională și universală, clasică și

contemporană;

 • 6)  stimularea inovației și creativității;

 • 7) accentuarea profilului propriu în acord cu statutul de teatru bucureștean profund conectat la realitatea culturală, în conformitate cu proiectul de management;

 • 8) consolidarea imaginii instituționale în peisajul teatral al Bucureștiului, cu elemente de profundă originalitate și modernitate, conform cu specificul instituției;

 • 9) diversificarea ofertei culturale prin programe artistice inedite care să atragă noi categorii de public în vederea creșterii indicatorilor de consum cultural;

 • 10) cultivarea/educarea permanentă a publicului realizând astfel atragerea unui număr


cât mai mare de spectatori;

 • 11) promovarea creației teatrale la nivel local, național;

 • 12) afirmarea personalității artistice naționale și promovarea valorilor teatrale autohtone în străinătate (cu accent pe prezența în Uniunea Europeană);

 • 13) valorizarea creației teatrale contemporane în context european și internațional;

 • 14) inițierea și implementarea unor proiecte culturale de cercetare și analiză teatrală;

 • 15) menținerea instituției în circuitul teatral internațional prin participări internaționale, dar și prin organizarea în București a unor manifestări culturale de anvergură (festivaluri), valorificând astfel potențialul artistic și imaginea specială pe care instituția o deține, contribuind la promovarea imaginii Bucureștiului;

 • 16) încheierea unor parteneriate cu celelalte instituții tea jn București sau din țară, finanțate de Ia bugetul local/național sau cu instj


etc.) cu scopul promovării valorilor artistice ț^țfb

Pagina 3 din 33 țțQț

TEATRUL MASCW
 • 17) racordarea la standardele europene privind dotările, echipamentele instituției și de hosting, prin calitatea serviciilor culturale oferite și a celor adiacente (reparații teatru, vânzare bilete, promovare, marketing);

 • 18) implementarea unor structuri europene de organizare, funcționare, mediatizare și marketing al spectacolelor și evenimentelor organizate;

 • 19) includerea în repertoriu a unor spectacole care promovează toleranța, prietenia, nevoia de comunicare între oameni, știind că purtătorii de cultură ai unei țări deschid prin mijloace de expresie specifice o poartă de cunoaștere publicului larg contribuind din plin la apropierea și înțelegerea dintre oameni.

Art. 9,(l)Spectacolele teatrului sunt prezentate pe baza proiectelor și programelor artistice, pe stagiuni teatrale, în serii determinate, de minim 15 reprezentații, cuprinzând producții noi (premiere) și producții în reluare, în acord cu prevederile contractului de management și în conformitate cu politicile culturale și prioritățile autorităților locale.

 • (2) TEATRUL „MASCA” susține două stagiuni teatrale, una în aer liber, care începe în luna mai și se încheie la sfârșitul lunii septembrie și o stagiune de interior, care începe în luna octombrie și se încheie în luna aprilie. Vacanța personalului se va acorda fragmentat, cu scopul de a putea susține neîntrerupt stagiunea în aer liber și de a asigura pregătirea stagiunii de interior.

 • (3) Programarea reprezentațiilor și repetițiilor se face trimestrial sau, după caz, lunar, ținându-se cont de repertoriul configurat de conducătorul instituției.

 • (4) Reprezentațiile se vor prezenta atât la sediul teatrului, cât și în cadrul unor deplasări în București sau în turnee în țară și străinătate, în spații închise, în aer liber sau în spații neconvenționale de interior sau exterior.

Art. 10. în sensul prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, se descriu următorii termeni:

Proiectul este ansamblul de activități artistice, tehnice și logistice concretizate în producția artistică, a cărui perioadă de realizare nu depășește, de regulă, durata unei stagiuni;

Programul este structura manageri al-artistică, cuprinzând un număr de proiecte, a cărui desfășurare excedează, de regulă, duratei unui exercițiu financiar și prin care se răspunde cerințelor comunității;

Programul minimal este parte a proiectului managerial al conducătorului instituției de spectacole, care cuprinde un număr de programe realizate în intervalul de timp și condițiile stabilite în contractul de management;

Producțiile artistice sunt spectacole înfățișate direct publicului spectator de către artiști interpreți și/sau executanți;

Personal de specialitate - personalul artistic, tehnic și administrativ de specialitate încadrat cu contract individual de muncă în instituție, definit ca atare conform legislației în vigoare aplicabilă instituțiilor de spectacole sau concerte;

Conducere executivă -structurii organizatorice"Partener - acea entitate juridică (instituție de teatru, companie independentă, asociație, fundație) alături de care TEATRUL „MASCA” realizează diverse evenimente artistice, conform obiectului de activitate;

Colectiv artistic - ansamblul de artiști interpreți sau executanți, fără personalitate juridică, compus dintr-un număr variabil de membri, reuniți, de regulă, pe criterii profesionale, pe durata a minimum o stagiune, pentru a realiza un anumit număr de producții;

Art. 11.TEATRUL „MASCA” își desfășoară activitatea de impresariere pentru propriile producții artistice, atât la sediul din București, cât și în turnee și deplasări, precum și pentru producțiile artistice pe care le găzduiește.

Capitolul III

Structura organizatorică

Art 12. Structura organizatorică a TEATRULUI „MASCA”, concretizată în organigramă, fundamentată la propunerea managerului (director), se elaborează de către instituție, se avizează pentru conformitate de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București, la propunerea Primarului General.

Art 13. (1) TEATRUL „MASCA” are următoarea structură organizatorică:

A. CONDUCEREA INSTITUȚIEI

Conducerea executivă:

 • -  Manager (director)

 • -  Director Adjunct (comunicare-scenă)

 • -  Director Adjunct (tehnic-administrativ)

 • -   Contabil-șef

Șef Serviciu Comunicare, Marketing și Cercetare

B. Organisme colegiale deliberative și consultative, care asistă managerul (director) în activitatea sa:

 • -  Consiliul Administrativ

 • -   Consiliul Artistic

C. APARATUL DE SPECIALITATE ȘI APARATUL FUNCȚIONAL Compartimentul Artistic;

Compartimentul Resurse Umane;

Compartimentul SSM și PSI;

Serviciul Comunicare, Marketing și Cercetare; Compartimentul Scenă;

Compartimentul Financiar-Contabilitate;

Compartimentul tehnic-administrativ; Compartimentul achiziții publice;

- Compartimentul audit public intern.

Pagina 5 din 33

TEATRUL MASCA

 • (2)Relațiile de colaborare și subordonare existente între structurile organizatorice de la punctul C și funcțiile de la punctul A se stabilesc prin organigramă.

Capitolul IV

Competențele generale ale instituției

Art.14. în vederea realizării obiectului de activitate, conducerea și personalul TEATRULUI „MASCA” au următoarele competențe și atribuții:

a. în activitatea de specialitate :

 • 1) stabilește programele și proiectele, având la bază proiectul de management;

 • 2) urmărește introducerea în circuitul cultural municipal, intern și internațional a operelor și prestațiilor artistice valoroase evaluate pe principiul libertății de creație și pe baza unor criterii specifice de valoare și selecție;

 • 3) asigură pregătirea și producerea spectacolelor incluse în repertoriul propriu;

 • 4) aduce la cunoștința publicului, spectacolele ce urmează a fi prezentate prin diverse metode de popularizare: afișaj, reclamă, inclusiv mass-media și social-media, difuzare programe, vânzarea biletelor de spectacole prin casieriile proprii sau prin difuzori în instituții, școli, institute, agenți economici etc.;

 • 5) asigură activitățile specifice în sala de spectacol: difuzare programe, îndrumare spectatori pentru ocuparea locurilor, păstrarea în timpul spectacolului a hainelor publicului spectator în spații special amenajate, ambianță adecvată în holuri etc.;

 • 6) editează publicații specifice activităților desfășurate;

 • 7) realizează decoruri proprii, recuzită și costume pentru spectacolele teatrului;

 • 8) realizează activități de întreținere și recondiționare a scenelor și scenotehnicii, a elementelor de decor, recuzită și costume;

 • 9) întreține și dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții de cultura în vederea organizării unor manifestări comune, expoziții, schimburi de experiență;

 • 10) găzduiește spectacole și evenimente ale altor instituții de profil din spațiul public sau privat, din București, din țară sau din străinătate;

 • 11) desfășoară activități de impresariat artistic pentru propriile producții;

 • 12) desfășoară și alte activități în domeniul cultural, în funcție de prioritățile și de politicile culturale promovate de instituțiile coordonatoare;

/] 13) asigură realizarea proiectelor pentru atragerea de fonduri extrabugetare/accesarea de fonduri ] // europene în vederea asigurării unui management eficient și în vederea participării la programe/proiecte derulate de instituții/organizații interne și internaționale în domeniul !/           specific de activitate;

14) se preocupă de susținerea mobilității cull


european și internațional;

 • 15) colaborează cu instituțiile de învățământ z


 • 16) colaborează cu instituțiile media pentru o promovare permanentă și o informare a publicului referitor la activitățile instituției.

b. în activitatea funcțională :

 • 1) asigură, în conformitate cu prevederile legii, păstrarea, integritatea, protejarea și valorificarea patrimoniului public încredințat și utilizarea eficientă a acestuia;

 • 2) întocmește propuneri pentru bugetul anual, iar după aprobarea acestuia, în condițiile legii, asigură execuția acestuia prin folosirea eficientă a fondurilor publice alocate sau a celor provenite din venituri extrabugetare, după caz;

 • 3) face propuneri pentru lucrări de investiții, dotări specifice, reparații capitale și curente pe care le include în bugetul de venituri și cheltuieli; asigură condițiile necesare pentru realizarea lor la termenele stabilite conform legii;

 • 4) întocmește bilanțul contabil pe care îl prezintă departamentului de specialitate din cadrul P.M.B., subvenția rămasă neconsumată la finele anului vărsându-se la buget, după caz;

 • 5) asigură implementarea unei strategii financiare eficiente pentru: creșterea veniturilor proprii, diversificarea surselor financiare, multiplicarea surselor atrase;

 • 6) asigură, potrivit prevederilor legale, administrarea și întreținerea imobilelor din dotare pentru desfășurarea activității de bază; după caz, poate încheia contracte de închiriere pentru spațiile deținute, în vederea obținerii de venituri suplimentare, precum și contracte de asociere pentru activități care prezintă interes comun, în legătură cu scopul cultural, artistic, științific al instituției, cu respectarea prevederilor legale cu respectarea prevederilor legale în vigoare

 • 7) informează compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General cu date operative, indicatori specifici de activitate, rapoarte periodice și prezintă spre aprobare sau avizare diverse documente și documentații potrivit reglementărilor legale;

 • 8) desfășoară și alte activități, prevăzute de lege sau stabilite prin acte administrative ale Consiliului General al Municipiului București sau ale Primarului General;

 • 9) întocmește diferite situații, deconturi, declarații conform legislației în vigoare și asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Ministerul Finanțelor Publice, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor).
 • - directorul adjunct (tehnic-admînistrativ)

 • - contabilul sef;

 • - reprezentantul Consiliului Artistic;

 • - reprezentantul P.M.B.;

 • - în funcție de ordinea de zi, vor fi invitați la dezbateri specialiști din cadrul instituției;

 • - reprezentantul salariaților sau reprezentantul sindicatului, după caz.

 • - secretarul Consiliului - numit de președintele Consiliului Administrativ.

(2)Președintele Consiliului Administrativ stabilește datele de ședință și asigură pregătirea proiectelor de hotărâri, organizarea și derularea ședințelor.

Art.16. Principalele atribuții ale Consiliului Administrativ sunt:

 • 1) dezbate problemele privitoare la conducerea tuturor sectoarelor instituției care aduc la îndeplinire programele si proiectele culturale și activitățile artistice prevăzute în repertoriu;

 • 2) dezbate execuția bugetului în raport cu prioritățile de moment și cele de perspectivă asumate de instituție;

 • 3) dezbate problematica legală cu privire la derularea unor investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării spectacolelor etc.;

 • 4) dezbate problemele organizatorice din activitatea funcțională curentă;

 • 5) analizează și propune spre aprobare utilizarea pentru necesitățile instituției a cotelor (stabilite în condițiile legii) din veniturile proprii rezultate din exploatarea unor bunuri aflate în administrarea teatrului;

 • 6) dezbate alte probleme ce se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituției;

 • 7) propune modalitatea de stabilire a tarifelor pentru serviciile oferite de Teatru, pe care o transmite Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB pentru a fi materializată în proiect de Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

 • 8) dezbate propunerile privind structura organizatorică (organigrama) și structura funcțiilor utilizate de instituție (statul de funcții), alte probleme legate de activitatea de resurse umane;

 • 9) propune sau avizează acordarea unor drepturi salariate pentru personalul angajat, în condițiile legii, în limita bugetului aprobat;

 • 10) analizează, în acord cu prevederile contractului de management al managerului (director), proiectele de hotărâri elaborate la nivelul instituției;


Art. 17. Consiliul Administrativ analizează și aprobă proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției.


Art. 19.(1) Consiliul Administrativ este obligat să invite reprezentanții sindicatului sau reprezentantul salariaților din instituție să participe la ședințele sale, în care se dezbat probleme din sfera de interes a sindicatului, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Participarea se face cu statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot,

 • (2) Consiliul Administrativ este legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi. Hotărârile, concluziile sau propunerile Consiliului Administrativ se adoptă prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor ședinței respective.

 • (3) Specialiștii din cadrul instituției invitați la dezbateri (în funcție de ordinea de zi), au statut de observator cu drept de opinie, dar fără drept de vot.

 • (4) Consiliul Administrativ se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului (director). Membrii Consiliului Administrativ se convoacă în mod obligatoriu de către managerul (director) al instituției, prin intermediul personalului desemnat de acesta (secretarului consiliului administrativ), cu minim 24 ore înainte de data desfășurării ședinței.

 • (5) Dezbaterile, concluziile și hotărârile Consiliului Administrativ se consemnează într-un proces verbal, întocmit de secretarul ședinței, intr-un registru special.

Art. 20. Activitatea Consiliului Administrativ este neretribuită.

CONSILIUL ARTISTIC

Art. 21. Consiliul Artistic este un organism colegial cu rol consultativ, în domeniul organizării serviciilor și activităților culturale, constituit prin decizie a managerului (director).

Art. 22. Consiliul Artistic are în componență un număr de maxim 5 membri, aprobat conform legii, având în componență personalități culturale din instituție și din afara acesteia.

Art. 23. Principalele atribuții ale Consiliului Artistic sunt:

 • 1) dezbaterea programelor și proiectelor culturale, a activităților artistice din domeniul de activitate specific;

 • 2) formularea de propuneri pentru programe și proiecte ce urmează a fi derulate de teatru pentru fiecare stagiune în parte;

 • 3) dezbaterea, la nevoie, a unor aspecte legate de regia artistică și tehnică a unor spectacole de

teatru;


 • 4) dezbaterea problemelor legate de stimularea și exprimarea valorii spiritualității naționale, promovarea unor prestații artistice de valoare, afirmarea creativității și talentului pe principiul libertății de creație, al primordialității valorii;

 • 5) înaintează propuneri pentru identificarea unor noi parteneriate europene și internaționale managerului (director) al teatrului;

 • 6) înaintează propuneri pentru identificarea unor surse de finanțare a altor proiecte decât cele prevăzute în programul minimal și repertoriul curent către analizează proiectele culturale independente prezentaț^ft&k preluate în repertoriul curent;


Pagina 9 din 33

TEATRUL MASCA19E4


director) al teatrului; efkrîtșa fi găzduite sau- 8) propune managerului (director) al teatrului, vizionarea producțiilor altor teatre bucureștene și dezbate oferta culturală bucureșteană și locul TEATRULUI „MASCA” în acest context;

9) propune managerului (director) al teatrului vizionarea producțiilor școlilor de teatru și ale companiilor private în vederea propunerilor de recrutare de artiști.

Art. 24. Consiliul Artistic analizează și avizează proiectele de hotărâri în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentul regulament și/sau cu procedurile interne proprii elaborate la nivelul instituției, pe care le înaintează Consiliului Administrativ spre analiză și aprobare.

Art. 25. Lucrările Consiliului Artistic se concretizează în concluzii sau propuneri, cu respectarea legislației în vigoare, care se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din membri, cu votul majorității simple. Consiliul Artistic se întrunește ori de câte ori este nevoie, la propunerea managerului (director) sau la cererea expresă a unor realizatori de spectacole, creatori etc.

Art 26. Activitatea Consiliului Artistic este neretribuită.

Capitolul VI

Competențele, atribuțiile și responsabilitățile conducerii executive și ale celorlalte structuri funcționale ale TEATRULUI „MASCA ”

Art.27. Conducerea executivă are obligația de a aduce la îndeplinire toate atribuțiile instituției cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Art28. (1) Atribuțiile, competențele și responsabilitățile pentru fiecare post se detaliază în fișele de post întocmite conform prevederilor legale în vigoare și se modifică corespunzător actelor normative apărute ulterior. Fișele de post reprezintă anexă la contractul individual de muncă al salariaților.

(2) Atribuțiile specificate în fișele de post se pot completa cu alte atribuții dispuse/încredințate de șeful ierarhic superior, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Art.29. Principalele atribuții ale managerului (director), directorului adjunct (comunicare-scenă), directorului adjunct (tehnic-administrativ) și contabilului -șef sunt:

 • A) MANAGERUL (DIRECTOR)

(1) Managerul (director), numit în urma câștigării concursului de proiecte de management, este conducătorul instituției, cu care Primarul General încheie contract de management, în condițiile legii.


(2) Managerul (director), asigură conducerea instituției, coordonând derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de activitate prin proiectul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate prin contractul de management încheiat, cu respectarea clauzelor organizatorice, tehnice și financiare convenite.

(3) Managerul (director) are următoarele atribuții principale:

arcinilor instituției rldî^țuieli aprobatei contractului • 1) utilizează creditele bugetare repartizate numai pen pe care o conduce, potrivit prevederilor bugetuluj^e^bry în condițiile stabilite prin dispozițiile legale co Pagina 10 din 33

TEATRUL MASCA de management încheiat, fiind ordonator terțiar de credite. în acest sens, răspunde

de:

 • a) urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii programate și găsirea de soluții pentru creșterea nivelului acestora;

 • b) adoptarea măsurilor pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

 • c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor programate;

 • d) integritatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea sau în administrarea instituției;

 • e) organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

 • f)  organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

 • g) organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

 • h) organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale.

 • 2) elaborează și fundamentează împreună cu directorii adjuncți și contabilul-șef proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al instituției pe care îl înaintează spre avizare direcțiilor de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Cultură, învățământ, Turism și Direcția Financiar Contabilitate Buget) și spre aprobare autorităților locale;

 • 3) angajează cheltuieli, încheie contracte și întreprinde alte operațiuni financiar-contabile, împreună cu directorii adjuncți și contabilul-șef, cu condiția încadrării în limitele prevăzute în articolele bugetare ale bugetului propriu aprobat;

 • 4) reprezintă instituția în raporturile cu terții;

 • 5) încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, în limitele de competență stabilite prin contractul de management;

 • 6) numește, prin decizie, componența Consiliului Administrativ și a Consiliului Artistic, în conformitate cu prevederile legale;

 • 7) răspunde de aplicarea procedurilor legale de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului angajat;

 • 8) asigură configurarea programelor și proiectelor, în acord cu prevederile contractului

de management, astfel:

 • a) planifică stagiunea, cu luarea în considerare a propunerilor regizorilor artistici sau, după caz, ale coregrafilor, cu statut de angajat sau colaborator, prin stabilirea producțiilor artistice care urmează a se realiza, a numărului maxim de repetiții și a datei primei prj^zețff^TmJmtLhce pentru fiecare producție;

 • b) stabilește programul exploatării noii* exploatării producțiilor artistice care ui

Pagina 11 din 33 V TEATRUL MASCA • c) emite dispozițiile de punere în scenă pentru fiecare producție artistică.

 • 9) aprobă conținutul și concepția grafică a caietelor program și toate materialele documentare și de publicitate elaborate și prezentate de persoanele responsabile;

 • 10) aprobă programarea săptămânală și de perspectivă a spectacolelor din repertoriul curent, a celorlalte manifestări artistice și educative ale teatrului propuse de Serviciul Comunicare, Marketing și Cercetare;

 • 11) asigură prin măsuri specifice calitatea serviciilor oferite publicului, precum și buna organizare a fiecărui compartiment, acordând atenție utilizării strategiilor de marketing;

 • 12) fundamentează și propune proiectul de organigramă, numărul de posturi, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, supunându-le spre aprobare, conform legislației în vigoare;

 • 13) aprobă Regulamentul intern al instituției;

 • 14) se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției, solicitând în acest sens note explicative șefilor de compartimente;

 • 15) distribuie spre analiză și soluționare corespondența adresată instituției;

 • 16) stabilește măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna

desfășurare a activității instituției;

 • 17) are calitatea de angajator pentru personalul instituției. în acest sens:

 • a) selectează, angajează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;

 • b) negociază clauzele contractelor individuale de muncă, în condițiile legii;

 • c) dispune încadrarea, detașarea, delegarea personalului instituției, în condițiile legii;

 • d) încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu respectarea prevederilor din Codul muncii și, după caz, din legile speciale, fără ca durata acestora să depășească cu mai mult de un an durata contractului de management;

 • e) analizează, avizează sau aprobă, după caz, cererile personalului angajat al instituției, inclusiv cele referitoare la programarea și efectuarea concediului de odihnă;


  • f)  analizează periodic necesarul de personal și stabilește organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, în condițiile legii;

  • g) în funcție de disponibilitățile din bugetul aprobat cu această destinație, aprobă planul anual privind perfecționarea profesională a personalului angajat în instituție;


  h)


  i)


  evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului de conducere din subordine directă, aprobă fișa postului și fișa de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale întregului personal angajat în instituție;

  decide, în condițiile legii, modificarea rap de specialitate din instituție, urmare ev se impun;

  h&ă ale personalului um'ș( altd^năsuri legate ce


.              j) coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare,

având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților ori de câte ori constată ca aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.

 • 18) decide distribuirea artiștilor creatori și asimilați în producțiile artistice noi, în baza programelor și proiectelor stabilite;

 • 19) asigură organizarea selecției pentru artiștii interpreți și asimilați în vederea distribuirii în producțiile artistice noi;

 • 20) aprobă contractele personalului artistic colaborator și semnează lunar referatul privind plata acestora în funcție de condițiile contractuale și prestațiile efectuate;

 • 21) aprobă deplasarea în țară și străinătate a personalului angajat în instituție, precum și a colaboratorilor externi implicați în proiecte proprii ale instituției, în vederea participării la manifestări culturale de gen (turnee, festivaluri etc.);

 • 22) răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv și a controlului intern, conform prevederilor legale în vigoare;

 • 23) răspunde de organizarea activității de audit public intern;

 • 24) răspunde de organizarea activității de pază și prevenire împotriva incendiilor;

 • 25) răspunde de organizarea activității de sănătate și securitate în muncă;

 • 26) aprobă componența comisiilor de evaluare a ofertelor, precum și documentația referitoare la activitatea de achiziții publice;

 • 27) inițiază contacte cu alte instituții de spectacole din țară și străinătate și stabilește participarea instituției cu programe culturale specifice la festivaluri în țară și în străinătate, cu avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB;

 • 28) efectuează deplasări la manifestările culturale de gen din țară și străinătate, în interesul instituției, cu aprobarea prealabilă a Primarului General și înștiințarea Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB;

 • 29) reprezintă instituția și asigură cooperarea cu instituții cultural - artistice din țară și din străinătate, precum și aderarea la organisme de profil interne și internaționale cu aprobarea cu aprobarea ordonatorului principal de credite și avizul Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB;

 • 30) îndeplinește și alte atribuții privind activitatea curentă a instituției sau alte activități similare de interes public, prevăzute de lege sau stabilite prin contractul de management, prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului București sau dispoziții ale Primarului General;

 • 31) în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii, note de serviciu, adrese către personalul instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice instituției.

 • (4) Managerul (director) este evaluat periodic, în condițiile legii, în vederea verificării de către autoritate a modului în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de

management, în raport cu resursele financiare alocate.

(buțiile acestuia vor d£ către acesta, care M\Genefal, dacă • (5) în perioada absentării din instituție a managerului fi preluate de către o persoană angajată în cadrul instituțiile: > absentarea presupune cel puțin o zi sau desemnată de către Primarul General, dacă managerul se află în imposibilitatea desemnării unei astfel persoane (ex. concediu medical etc.).

 • (6) Supune spre aprobarea Primarului General cererea pentru efectuarea concediului legal de odihnă și o înaintează spre știință, Direcției Cultură, învățământ, Turism - PM'B.

 • (7) în situația în care postul de manager (director) este vacant, Primarul General asigură, în condițiile legii, numirea conducătorului interimar al instituției și organizarea concursului de proiecte de management, în vederea desemnării conducătorului instituției.

 • (8) Managerul (director) coordonează direct și răspunde de activitatea următoarelor structuri:

 • 1. Directorul adjunct (comunicare-scenă)

 • 2. Directorul adjunct (tehnic-administrativ)

 • 3. Contabilul-șef

 • 3. Compartimentul artistic

 • 4. Compartimentul Resurse Umane

 • 5. Compartimentul Audit Public Intern

 • 6. Compartimentul S.S.M. și P.S.I.

 • B) DIRECTORUL ADJUNCT (comunicare-scenă)

Are următoarele atribuții principale:

 • 1) elaborează planuri de perspectivă privind modernizarea și efîcientizarea organizării activității structurilor pe care le coordonează, planuri pe care le propune Managerului (director) spre analiză;

 • 2) avizează propunerile de angajare, promovare, sancționare sau încetare a contractelor de muncă pentru salariații din cadrul structurilor pe care le coordonează;

 • 3) coordonează activitatea de management de proiect (planificare, comunicare, marketing, raportare);

 • 4) elaborează împreună cu Directorul Adjunct (tehnic-administrativ) programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din subordine;

 • 5) întocmește devizele estimative ale proiectelor culturale ale instituției și urmărește producția acestora în conformitate cu devizul estimativ;

 • 6) coordonează activitățile legate de promovarea imaginii instituției;

 • 7) urmărește și controlează modul în care sunt îndeplinite sarcinile de serviciu de către personalul din subordine;

 • 8) urmărește modul de realizare, din punct de vedere tehnic și artistic, a proiectelor și programelor culturale propuse (la sediu sau în cadrul turneelor din țară și străinătate);

 • 9) urmărește calitatea tehnică a spectacolelor din repertoriu;

 • 10) este responsabil de asigurarea montării spațiului scenic în cazul deplasării în țară sau străinătate sau a reprezentării spectacolelor proprii în alte spații decât cele deținute în administrare;


 • 11) răspunde și coordonează transportul decor                              teatrului și

asigură efectuarea lui în timp util pentru resp                               re stabilit cu

partenerii externi; • 12) este responsabil cu asigurarea condițiilor pentru ambalarea și transportul recuzitei și decorului și cu asigurarea integrității acestora în deplasările efectuate de teatru;

 • 13) răspunde de îndeplinirea formalităților vamale pentru exportul/importul temporar al elementelor de decor, recuzită și costume pentru spectacolele teatrului;

 • 14) răspunde de dotarea corespunzătoare a compartimentelor din subordine, astfel încât să se asigure respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

 • 15) urmărește, prin activitatea desfășurată, creșterea veniturilor proprii ale instituției;

 • 16) îndeplinește și alte atribuții dispuse de managerul (director) al instituției.

 • 17) Directorul adjunct (comunicare-scenă) coordonează direct și răspunde de activitatea următoarelor compartimente:

 • 1. Serviciul Comunicare, Marketing și Cercetare;

 • 2. Compartimentul Scenă.

 • C) DIRECTORUL ADJUNCT (TEHNIC-ADMINISTRATIV)

Are următoarele atribuții principale:

 • 1) răspunde de buna desfășurare a activității de achiziții publice și a celei administrative și tehnice a instituției, în legătură cu activitatea funcțională a teatrului;

 • 2) răspunde de întreținerea și asigurarea funcționalității spațiilor și activității teatrului;

 • 3) răspunde, verifică si coordonează buna desfășurare a activității personalului din subordine;

 • 4) propune modalități de conservare și reabilitare a patrimoniului;

 • 5) participă la elaborarea proiectului de buget al instituției;

 • 6) în colaborare cu șefii de compartimente, întocmește planuri anuale de investiții si de dotare cu scenotehnică, instalații și echipamente necesare desfășurării optime a activității tuturor sectoarelor de activitate;

 • 7) întocmește planul centralizat de aprovizionare cu materialele necesare bunei desfășurări a activității;

 • 8) avizează și evaluează propunerile șefilor compartimentelor de specialitate pentru efectuarea de reparații curente și capitale la construcții și instalații;

 • 9) controlează si răspunde de încadrarea corectă în normele de consum de materii prime și materiale, combustibili și energie;

 • 10) propune valorificarea elementelor de decor, recuzită și a costumelor din spectacolele care au fost scoase din repertoriul curent;

 • 11) propune scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, conform legii;

 • 12) coordonează activitatea de pază;

 • 13) coordonează, controlează și urmărește rezolvarea tuturor problemelor ce apar si care-i

sunt prezentate pe bază de referate de către compartimentele funcționale din subordine;


^t^n^îăiții instituției;

"■ rc^u^eri de reparații


 • 14) întreprinde măsuri de asigurare și păstrare a integrit^i

 • 15) se preocupă de reabilitarea patrimoniului institui©,


curente sau reparații capitale necesare;


■'                   ' "          "                             . A

r,ț

6^7

 • 16) în determinarea bugetului instituției, face propuneri pentru necesarul de cheltuieli al compartimentelor din subordine;

 • 17) estimează și propune, pentru fundamentarea bugetului instituției, limite în determinarea cheltuielilor de capital de natura dotărilor independente;

 • 18) răspunde de elaborarea și urmărirea derulării planului anual de achiziții publice; coordonează și avizează procedurile privind selecțiile de oferte și licitațiile pentru achiziții publice;

 • 19) controlează modul de aplicare și executare a dispozițiilor prevăzute în Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru compartimentele din subordine;

 • 20) propune managerului (director), după caz, prelungirea contractelor de muncă și avizează angajarea colaboratorilor tehnici;

 • 21) întocmește fișele posturilor și participă la evaluarea performanțelor profesionale individuale anuale pentru personalul din subordine;

 • 22) propune măsuri organizatorice, administrative sau disciplinare privind buna desfășurare a activității compartimentelor din subordine;

 • 23) analizează și avizează, după caz, cererile personalului din subordine;

 • 24) se sesizează cu privire la disfuncționalitățile apărute în activitatea instituției; solicită în acest sens, note explicative șefilor compartimentelor subordonate și persoanelor direct implicate;

 • 25) propune sancțiuni disciplinare și materiale pentru personalul din subordine, conform legislației muncii în vigoare;

 • 26) coordonează și răspunde de activitățile achizițiilor publice;

 • 27) propune managerului (director) al instituției numirea, prin decizie, a comisiilor de evaluare a ofertelor, în vederea realizării achizițiilor publice;

 • 28) elaborează împreună cu Directorul Adjunct (comunicare-scenă) programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul instituției, îl transmite spre aprobare managerului (director);

 • 29) transmite spre aprobare managerului (director) orice modificare intervenită în programului anual al achizițiilor publice;

 • 30) avizează documentația de atribuire a contractelor de achiziții publice sau a documentației de concurs de soluții;

 • 31) evaluează cheltuielile administrative în baza bugetului aprobat și a planului de achiziții anual și analizează cheltuielile efectuate în baza referatelor elaborate de către celelalte

compartimente;

 • 32) răspunde de coordonarea activității personalului din subordine;

 • 33) verifică și răspunde de respectarea normelor legale referitoare la achizițiile publice;


 • 34) avizează planul de comenzi lunare pentru produse de papetărie, curățenie, alte cheltuieli administrative în baza bugetului aprobat și a planului a

  hiziții;

  lAsfițațiile întocmite oieqtelor culturale • 35) prezintă managerului (director) pentru verificare și pentru realizarea achizițiilor publice și pe cele pej^gj ale instituției;

 • 36) supune controlului financiar preventiv toate documentele care presupun angajarea unor cheltuieli bănești;

 • 37) verifică concordanța lucrărilor de întreținere și reparații executate cu cele cuprinse în devizele de lucrări și situațiile de plată ale executanților și informează conducerea instituției;

 • 38) dispune și verifică realizarea în condițiile legii de către Compartimentul Tehnic-Administrativ a activității de transport auto și de inventariere și conservare a patrimoniului;

 • 39) dispune și verifică întocmirea documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor de funcționare a instituției și răspunde de obținerea autorizațiilor respective;

 • 40) propune managerului (director) reamenajările, reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește și răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare și în colaborare cu Compartimentul Financiar - Contabilitate;

 • 41) răspunde de întocmirea și transmiterea diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General;

 • 42) urmărește ca toate materialele necesare producției proiectelor să fie luate în evidență și gestionate conform prevederilor legale aplicabile și se asigură că pe acestea este aplicată poziția de inventar din Registrul pentru evidență analitică a elementelor de decor, de recuzită și a costumelor.

 • 43) în exercitarea atribuțiilor sale, emite note de serviciu adresate personalului din

subordine, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice compartimentelor din subordine;

 • 44) îndeplinește și alte atribuții dispuse de managerul (direct™^, iihtițăți^i>\


 • 45) Directorul adjunct (tehnic-administrativ) coordonează dj$țgt ș/r          e a^ivitatea:

 • 1. Compartimentului Tehnic-Administrativ;           n ai

 • 2. Compartimentului Achiziții Publice;               | *

 • D) CONTABILUL-ȘEF are următoarele atribuții principale:

 • 1) asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității economico-financiare, stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea lor;

 • 2) elaborează situația financiară și contul de execuție bugetară trimestrial și anual;

 • 3) asigură și răspunde de verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile atât în activitatea de contabilitate, cât și în execuție;

 • 4) poate exercita și răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii, în urma desemnării prin decizie de către managerul (director) al instituției, cu respectarea prevederilor legale de speță din domeniu;

 • 5) organizează și urmărește respectarea normelor privind inventarierea patrimoniului; ........

 • 6) asigură aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului instituției și stabilește

metode legale de recuperare a pagubelor aduse acestuia;         z               ,

A- i::       A          TEATRUL MASCA / hf         >'ri

 • 7) planifică și elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, monitorizarea execuției bugetare a lunii precedente, necesarul lunar de credite;

 • 8) întocmește lunar contul de execuție bugetară a lunii precedente, pe care îl transmite în primele 5 zile ale lunii curente către direcțiile de resort din P.M.B. (Direcția Financiar Contabilitate Buget și Direcția Cultură, învățământ, Turism);

 • 9) coordonează, verifică și avizează întocmirea actelor comisiilor de recepție, inventariere, casare și declasare, transferare a bunurilor;

 • 10) răspunde de întocmirea și transmiterea în termen a diferitelor situații solicitate de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General (Direcția Financiar Contabilitate Buget și Direcția Cultură, învățământ, Turism - PMB);

 • 11) organizează și răspunde împreună cu Directorul adjunct (tehnic-administrativ) de activitatea de inventariere a bunurilor mobile și imobile aparținând teatrului, în

conformitate cu prevederile legale la termenele stabilite;

 • 12) întocmește proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli și, după aprobarea acestuia, urmărește executarea lui prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la fiecare articol bugetar;

 • 13) răspunde împreună cu managerul (director) de managementul veniturilor programate ale teatrului, în condițiile legii, cu mențiunea că, donațiile și sponsorizările se cuprind? rectificare, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea acestora;


 • 14) avizează încadrarea gestionarilor, organizează instruirea personală sau acestora și propune, atunci când este cazul, predarea sau preluarea de către fiți sfdai^ gestiunilor;

 • 15) răspunde de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în limi bugetare repartizate și aprobate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • 16) răspunde de gestionarea eficientă a fondurilor publice la dispoziția instituției;

 • 17) răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislației în vigoare;

 • 18) elaborează documentația economică necesară desfășurării turneelor (devizele estimative cuprinzând cheltuielile de transport, cazare, diurnă și onorariul teatrului, după caz);

 • 19) repartizează pe activități fondurile aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al instituției și creditele bugetare deschise;

 • 20) verifică toate documentele contabile care atestă mișcarea obiectelor de inventar, utilaje,

mijloace fixe etc., precum și ale diverselor sectoare de activitate din teatru;

 • 21) verifică documentele de casă și bancă, deconturile, situațiile inventarierilor, răspunde de efectuarea eficientă și legală a tuturor cheltuielilor și veniturilor;

 • 22) solicită compartimentelor teatrului documentele și informațiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale;

 • 23) răspunde de organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale privind activitatea teatrului;

 • 24) urmărește operațiunile de plăți până la finalizarea lor și răspunde de efectuarea acestora în termen și de încadrarea în prevederile bugetare, contractuale și legale;

  ea jconducerii privind situația: • 25) urmărește debitele instituției și răspunde de înștiin acestora;

 • 26) urmărește derularea investițiilor din punct de vedere financiar;

 • 27) centralizează și ține evidența execuției bugetelor proiectelor culturale;

 • 28) răspunde de respectarea obligațiilor declarative și de plată ce derivă din legile cu caracter fiscal și de vărsarea de către instituție integral și la termenele stabilite a sumelor aferente acestor obligații;

 • 29) coordonează declasarea, scoaterea din funcțiune, transfer fără plată, valorificarea și casarea bunurilor aparținând instituției, în condițiile legii, precum și de derularea operațiunilor cu caracter economico-financiar;

 • 30) este responsabil de cunoașterea și aplicarea legislației în domeniul specific de activitate.

 • 31) Contabilul șef coordonează direct și răspunde de activitatea:

1. Compartimentului Financiar Contabilitate;

COMPARTIMENTUL ARTISTIC

Art. 30. (1) Compartimentul Artistic este un compartiment de specialitate, aflat în subordinea directă a managerului (director).

(2) Compartimentul Artistic se află în structura organizatorică a teatrului, și asigură activitatea de bază a instituției, fiind format din artiști interpreți. în exercitarea atribuțiilor care le revin, artiștii interpreți (în speță colectivul de actori angajați permanenți ai instituției) au, pe lângă îndatoririle generale ale întregului personal artistic de scenă, următoarele îndatoriri specifice:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)


să depună toate diligențele la casting-urile organizate pentru stabilirea de către regizorul spectacolului a distribuțiilor pieselor;


să respecte cu strictețe programul, orarul și disciplina repetițiilor/^ © reprezentații sau manifestări artistice programate;

să consulte programul de repetiții și spectacole afișat de către un fcpreț'e Serviciului Comunicare, Marketing și Cercetare la avizierul t&m^k^i rămână la dispoziția instituției pentru orice modificare a programam ** și în cazul când este dublat sau dublează ori când face parte dintr-o paralelă;

să respecte litera spectacolului în care este distribuit și să nu introducă sau omită texte ori cuvinte inclusiv schimbări sau inversări;

 • e) să studieze în formele stabilite de teatru, organizat sau individual, în vederea pregătirii spectacolelor și calificării profesionale, respectând datele stabilite și indicațiile primite;

 • f)  să participe la toate turneele, deplasările și acțiunile promoționale privind spectacolele stabilite de manager (director);

 • g) să primească orice rol care i se încredințează, conform pregătirii profesionale;

 • h) să interpreteze rolul la nivelul maxim al capacității sale;

 • i)  să se conformeze întocmai indicațiilor regizorului artistic, fără ca prin aceasta să își reprime personalitatea artistică sau spiritul creator;

 • j)  să utilizeze și să păstreze cu grijă recuzita și costumele încredințate de instițuțief
 • k) să comunice în scris conducerii instituției orice angajamente existente care pot afecta programarea repetițiilor sau spectacolului;

 • l)  să înștiințeze instituția cu privire la indisponibilizarea lor, din cauză de boală sau de forță majoră, în maxim 2 ore de la producerea evenimentului respectiv.

 • m) să se preocupe de asigurarea stării de sănătate și menținerea condiției fizice, individualizată în funcție de rolurile pe care le au în spectacolele teatrului, conform specificului acestuia.

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE

Art. 31. Compartimentul Resurse Umane este o structură funcțională în subordinea directă a managerului (director) care asigură și răspunde de realizarea activităților de Resurse Umane si răspunde de:

 • 1) întocmirea și gestionarea contractelor individuale de muncă;

 • 2) elaborarea și gestionarea activității necesare întocmirii tuturor fișelor de post, precum și pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților (în colaborare cu directorii adjuncți, șefii de servicii și compartimente), conform prevederilor legale în vigoare;

 • 3) întocmirea planurilor privind promovarea personalului;

 • 4) fundamentarea fondului de salarizare din cadrul bugetului instituției;

 • 5) întocmirea unui program anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului angajat, pe baza propunerilor șefilor de compartimente, pe care îl înaintează spre aprobare managerului (director), în vederea dezvoltării performanțelor profesionale ale

  personalului;

  elaborarea statelor de funcții în conformitate cu organigrama și numărul d aprobate;

  elaborarea schemelor de încadrare, cu modificările produse în legisla majorări, promovări etc.);

  întocmirea și eliberarea documentelor care compun dosarele de pensionare,^n_c legii și urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor de încetare a rap muncă;

  gestionarea, completarea și actualizarea dosarelor de personal;

  10) prelucrarea datelor în registrul de evidență a salariaților în format electronic;


  6)


  7)


  8)


  9): Compartimentul .S.S.M/și P.S.I.                         .7:^-

50 |        Referent

M

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct. IV, lit. b)

Total:

X

X

1

X

Compartimentul Achiziții Publice51

Expert

S

IA

1

Anexa VIII, Cap. II, A, pct. IV, lit b)

52

Referent

M

IA

I

II, A, pct. IV, lit. b)

Total:

X

X

2 /

Comp^tl^en^uȚAudit Public Iiitcrn         ^
 • 11) evidența și arhivarea deciziilor managerului (director) al instituției, dispozițiilor

Primarului General și hotărârilor Consiliului General al Municipiului București cu referire la TEATRUL „MASCA”;

 • 12) întocmirea diferitelor situații solicitate de organele de control abilitate și/sau de direcțiile de resort din aparatul de specialitate al Primarului General (Direcția Managementul Resurselor Umane, Direcția Cultură, învățământ, Turism - PMB);

 • 13) organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor vacante și pentru promovare, în conformitate cu legislația în vigoare și asigurarea secretariatului comisiilor de examinare nominalizate de conducerea instituției prin decizie;

 • 14) vizarea semestrială a legitimațiilor de serviciu ale salariaților;                  . M. A


-   15) eliberarea de adeverințe salariaților pentru diferite scopuri;

 • 16) programarea și urmărirea concediilor de odihnă ale salariaților;

 • 17) colaborarea eficientă cu toate compartimentele instituției;

 • 18) redactarea, actualizarea și aducerea la cunoștința salariaților a Regulamentului Intern;

 • 19) elaborarea și redactarea regulamentului de organizare și funcționare al instituției, în colaborare cu celelalte compartimente funcționale;

 • 20) identificarea locurilor de muncă și a meseriilor cu condiții grele, periculoase etc., conform legii, în vederea acordării sporurilor, în baza prevederilor legale;

 • 21) stabilirea necesarului de personal pe structură, funcții și meserii, grade, trepte profesionale și/sau categorii, împreună cu compartimentele de specialitate în limita numărului de personal și a creditelor aprobate;

 • 22) stabilirea, în cadrul contractului individual de muncă, a drepturilor salariate și celorlalte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;

 • 23) redactarea deciziilor emise de managerul (director) al instituției pentru relațiile de muncă din instituție.

 • 24) execută și alte sarcini transmise de conducere sau rezultate din actele normative în vigoare.

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Art 32. Compartimentul Audit public intern este subordonat Managerului (director) și are următoarele atribuții:

 • 1) elaborează norme metodologice specifice teatrului și Carta Auditului Public Intern în cadrul teatrului și le supune avizării Direcției de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București;

 • 2) elaborează, pe baza evaluării riscurilor asociate diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni desfășurate la nivelul teatrului, precum și prin preluarea sugestiilor managerului (director) și ținând cont de recomandările organelor de control, proiectul planului multianual de audit public intern și al planului anual de audit public intern pe care te supune aprobării managerului (director);

 • 3) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și contabil ale teatrului sunt transparente și conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

 • 4) informează UCAAPI/Direcția de Audit Public Intern din cadrul ordonatorului principal de credite despre recomandările neînsușite de către manager (director) în urma auditului, precum și despre consecințele acestora;

 • 5) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

 • 6) elaborează raportul anual al activității de audit publici
 • 7) în cazul identificării unor iregularități sau positm

managerului (director) și structurii de control intewlsbjiita

 • 8) auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limitawaaaestl

 • a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de teatru din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;

 • b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

 • c) administrarea patrimoniului teatrului;

 • d) concesionarea sau închirierea de bunuri din administrarea TEATRULUI

„MASCA”;                       .

 • e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora; alocarea creditelor bugetare;

 • f)  sistemul contabil și fiabilitatea sa;

 • g) sistemul de luare a deciziilor;

 • h) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

 • i)  sistemul informatic.

 • (2) Compartimentul Audit Public Intern desfășoară, cu aprobarea managerului (director), auditări ad-hoc considerate misiuni de audit intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual aprobat, la propunerea managerului (director) sau a Consiliului administrativ.

 • (3) Auditorii interni au acces la toate datele și informațiile, inclusiv la cele în format electronic, pe care le consideră relevante, elaborate sau aflate la dispoziția personalului de conducere și a celui de execuție din structurile auditate.

SERVICIUL COMUNICARE, MARKETING ȘI CERCETARE

Art 33. Serviciu! Comunicare, Marketing și Cercetare se află în subordinea directorului adjunct (comunicare-scenă), este condus de un Șef Serviciu și are următoarele atribuții:

 • 1) realizează activitatea de promovare a teatrului, propunând conceptul materialelor publicitare, asigurându-se de buna informare a presei scrise și audiovizuale asupra stadiului de evoluție a proiectelor;

 • 2) informează în scris pe cale ierarhică, asupra deficiențelor și dificultăților apărute în sfera proprie de activitate sau în relațiile de colaborare din cadrul teatrului, propunând variante și soluții de rezolvare;

 • 3) organizează și concepe materialele de prezentare, monitorizând activitatea specifică pentru realizarea acestora;

 • 4) identifică, implementează și răspunde de formele de promovare a instituției și de comunicare cu mas s-media;

 • 5) concepe, organizează și asigură activitățile de promovare a proiectelor culturale ale instituției în mass-media;

  6)concepe, transmite și verifică recepționarea conferințele de presă;

n^de presă, moderează


monitorizează comunicările mass media despre;

 • 8) răspunde de evidența și actualizarea bazei de date conținând datele de contact ale persoanelor de interes din domeniul cultural;

 • 9) concepe materiale publicitare, diferențiat pentru targeturi și profiluri media și selectează categorii de informații cu privire la activitatea teatrului;

 • 10) se ocupă de consultarea zilnică și monitorizarea mass-media, elaborând propuneri pentru contractarea de servicii de întreținere și suport tehnic site, de servicii pentru concepție, editare, imprimare a materialelor publicitare;

 • 11) propune efectuarea comenzilor pentru materialele tipărite, propune tiraje și răspunde de conformitatea cantităților executate;

 • 12) propune modalități de distribuție a suporturilor mobile publicitare și are obligația de a asigura promovarea spectacolelor și a activității teatrului prin distribuirea de materiale promoționale în zonele cu flux de circulație, sediul instituției și sala de spectacol;

 • 13) efectuează lunar situații privind stocurile existente ale materialelor publicitare;

 • 14) se preocupă de încheierea unor bartere publicitare, cu respectarea legislației în vigoare;

 • 15) coordonează relațiile publice ale teatrului la toate palierele de comunicare: instituții de profil din țară și străinătate, instituții de cultură din țară și străinătate, organisme, ONG-uri, ambasade și institute culturale etc.;

 • 16) identifică, implementează și răspunde de formele de promovare și comunicare media;

 • 17) colaborează în activitatea sa cu partenerul, în cazul proiectelor și programelor derulate de instituție în cadrul unor contracte de asociere, parteneriat sau co-producții, realizând împreună cu partenerul întreaga activitate de promovare a proiectului;

 • 18) identifică și diversifică modalitățile de promovare: spații publicitare stradale, afișaje electronice, spațiu publicitar on line pe diverse pagini web și suporturi prin care poate promova imaginea teatrului, spectacolele teatrului;

 • 19) asigură mentenanța si updatarea periodică a platformelor online de comunicare;

 • 20) întocmește baza de date cu actorii teatrului și actorii colaboratori, regizorii, scenografii, coregrafii, autorii, traducătorii etc., implicați în proiectele teatrului;

 • 21) colaborează cu artiștii colaboratori ai teatrului în vederea unei bune gestionări a programului artistic al acestora;

 • 22) răspunde de evidența numărului de spectacole jucate;

 • 23) răspunde de afișarea la avizierul teatrului a programului săptămânal de spectacole și repetiții, împreună cu regizorul/regizorii tehnici și răspunde de conformitatea datelor afișate;

 • 24) răspunde de impresarierea propriilor producții artistice ale teatrului;

 • 25) răspunde de buna desfășurare a turneelor teatrului, colaborând cu impresarul și/sau producătorul evenimentului și pune la dispoziția acestora datele tehnice despre spectacol, răspunde de transportul echipei tehnice și artistice, asigură cazarea (după caz, în funcție de condițiile oferite de manifestare etc.);

 • 26) face analiza feedback-ului manifestărilor și propune^smwragerului (director) și

Consiliului Administrativ noi modalități de abordare M^^hm^ariia^u, media;      ■


 • 27) răspunde de obținerea drepturilor de autor pentru sj^ctl^efle^d^j

 • 28) răspunde de îndeplinirea de către partener, în cazul unor contracte de asociere, parteneriat sau co-producție, a obligației de a inscripționa sigla teatrului, precum și numele și sigla forului tutelar în materialele promoționale, dacă acesta concepe afișul sau alte materiale aferente spectacolului găzduit de instituție;

 • 29) oferă relații petiționarilor, informații in legătură cu stadiul de soluționare a cererilor;

 • 30) răspunde solicitărilor referitoare la informații privind TEATRUL „MASCA”, obligație stabilită prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • 31) asigură comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public, conform obligațiilor stabilite prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • 32) desfășoară activități de conservare digitală a memoriei TEATRULUI „MASCA”

 • 33) asigură producția media internă, crearea și întreținerea arhivei foto-audio-video a producțiilor TEATRULUI „MASCA”

 • 34) asigură realizarea de fotografii și înregistrări digitale ale spectacolelor și evenimentelor produse și asigură multiplicarea acestora;

 • 35) păstrează dosarele fiecărei producții;

 • 36) asigură obținerea cesiunii drepturilor de autor pentru reprezentarea spectacolelor din repertoriu sau care urmează să intre în repertoriu;

 • 37) realizează, împreună cu Regizorii tehnici, și cu conducerea teatrului, programul de spectacole și repetiții și se îngrijește de aducerea la cunoștință personalului artistic;

 • 38) realizează editarea programelor de sală și a altor materiale publicitare pentru producțiile proprii;

 • 39) avizează textele, machetele si schițele grafice ale materialelor de promovare a activității artistice a TEATRULUI „MASCA”;

 • 40) urmărește și răspunde de respectarea formelor legale pentru obținerea cesiunii de reprezentare a textelor dramatice, de utilizare a compozițiilor și ilustrațiilor muzicale și a altor lucrări purtătoare de drepturi de autor, pentru producțiile TEATRULUI „MASCA”;

 • 41) alcătuiește și afișează programul săptamanal de repetiții și spectacole;

 • 42) organizează activitatea Casei de Bilete;

 • 43) urmărește derularea contractelor pentru prestațiile artistice ale colaboratorilor, precum și situația veniturilor din prestarea de activități specifice;

 • 44) asigură funcționalitatea sălii de spectacole (accesul publicului, ocuparea locurilor etc);

 • 45) asigură vânzarea biletelor de teatru prin casa de bilete proprie, precum și prin mediul online;

 • 46) întocmește Rapoarte privind situația ocupării sălilor, a vânzărilor de bilete, de programe de sală;

 • 47) întocmește rapoarte privind deșfasurarea proiectelor culturale ale TEATRULUI „MASCA”;


  ixerse domenii ale artelor

  /


 • 48) propune realizarea de programe de cercetare și spectacolului;

 • 49) face traducerile de material documentar;

Pagina 24 di


TEATRUL M

 • 50) asigură realizarea de ateliere și cursuri de formare și perfecționare pentru personalul artistic și tehnic de specialitate;

 • 51) asigură deșfasurarea de activități care vizează dezvoltarea TEATRULUI „MASCA”;

 • 52) întocmește evidența electronică a materialelor aflate în arhiva de specialitate a TEATRULUI „MASCA”;

 • 53) pune la dispoziția angajaților materialele documentare existente;

 • 54) propune achiziția de materiale de documentare;

 • 55) asigură activitatea de redactare și editare pentru publicațiile emise de TEATRUL „MASCA”;

 • 56) asistă regizorii artistici în documentarea necesară punerii în scenă a spectacolelor;

COMPARTIMENTUL SCENĂ

Art. 34. Compartimentul Scenă se află în subordinea directorului adjunct (comunîcare-scenă) și are următoarele atribuții:

 • 1) asigură condițiile necesare desfășurării optime a activității la scenă, atât la sediu cât și în spații neconvenționale;

 • 2) întreprinde măsurile necesare și răspunde de pregătirea și desfășurarea din punct de vedere tehnic a spectacolelor, conform indicațiilor regizorului artistic;

 • 3) execută toate operațiunile de montare și demontare ale tuturor elementelor ce compun decorul spectacolelor, în conformitate cu cerințele regizorale;

 • 4) planifică și ține evidența activității de scenă;

 • 5) asigură condițiile tehnice, funcționale ale tuturor instalațiilor de scenă;

 • 6) execută lucrări de iluminare a spectacolului pe tablouri și acte;

 • 7) asigură executarea înregistrărilor de sunet;

 • 8) răspunde de planificarea activității tehnicienilor de la scenă și stabilește măsuri care privesc calitatea prestației lor, acordându-le după caz, suport logistic privind operarea echipamentelor de specialitate din dotarea teatrului;

 • 9) acordă asistență tehnică trupelor invitate să dea reprezentații pe scena teatrului;

 • 10) propune modalități de conservare și reabilitare a decorului și a instalațiilor specifice desfășurării în condiții optime a activității artistice;

 • 11) planifică și coordonează activitatea muncitorilor care deservesc scena și instalațiile;

 • 12) colaborează cu toate celelalte structuri care contribuie la asigurarea desfășurării normale a reprezentațiilor;

 • 13) asigură instalarea și demontarea echipamentelor de sunet, lumini, media, la spectacolele TeatruIui„Masca”, respectând cerințele regizorale sau scenografice;

 • 14) asigură operarea programelor de sunet și lumini la toate reprezentațiile;

 • 15) asigură întreținerea echipamentelor de sunet, lumini, precum și a instalațiilor

mecanice de scenă;


nț^tQqr^pentru depozitarea și cl^flate în exploatarea șrjîn conformitate- cu b

r ■ • 16) identifică și propune amenajarea spațiilor cor conservarea elementelor de decor, recuzită, teatrului, în raport cu cerințele de tempera standardele europene în domeniu;

Pagina 25 din 3 TEATRUL MASC

 • 17) propune și răspunde de crearea unor module distincte care să permită manipularea operativă și cu un consum redus de timp și resurse umane a elementelor de decor și recuzită aflate în exploatarea fiecărui spectacol;

 • 18) propune dotarea teatrului cu echipamente și instalații de scenotehnică.

COMPARTIMENTUL TEHNIC-ADMINISTRATIV

Art. 35. Compartimentul Tehnic-Administrativ este în subordinea directorului adjunct (tehnic-administrativ) și are următoarele atribuții principale:

 • 1) evaluează cheltuielile administrative în baza bugetului aprobat și analizează cheltuielile efectuate în baza referatelor elaborate de către celelalte compartimente;

 • 2) avizează planul de comenzi lunare pentru produse de curățenie și întreținere, precum și a altor cheltuieli administrative, în baza bugetului aprobat;

 • 3) supune controlului financiar preventiv toate documentele care presupun angajarea unor cheltuieli bănești, în legătură cu activitatea compartimentului;

 • 4) verifică concordanța lucrărilor de întreținere și reparații executate cu cele cuprinse în devizele de lucrări și situațiile de plată ale executanților și informează conducerea instituției;

 • 5) asigură păstrarea și gestionarea materialelor, mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar, potrivit dispozițiilor legale în vigoare și răspunde de buna lor conservare în magazii, luând măsuri de preîntâmpinare a tuturor cauzelor care ar duce la dereglarea, sustragerea sau altă formă de risipă;

 • 6) întocmește documentațiile pentru obținerea diverselor autorizații de funcționare ale instituției, de transport etc. și răspunde de obținerea acestora;

 • 7) asigură curățenia, administrarea și întreținerea imobilului, întreținerea tuturor

instalațiilor de apă, căldura, lumină:

 • a) execută lucrările de întreținere curentă (zugrăveli, vopsitorii, lăcătușerie, tâmplărie etc.) care nu necesită intervenția unor antreprize specializate;

 • b) organizează și asigură efectuarea curățeniei în spațiile deținute, precum și întreținerea clădirii și a spațiilor exterioare din vecinătatea acesteia;

 • c) efectuează manipulări de mobilier, în funcție de necesități;

 • d) intervine operativ în cazul unor avarii sau calamități;

 • e) răspunde de luarea tuturor măsurilor care să asigure întreținerea, modernizarea, repararea și exploatarea instalațiilor și a altor echipamente din dotare, în condiții de deplină siguranță;


 • f)  face propuneri privind reamenajările, reparațiile capitale și curente ce se impun, urmărește și răspunde de aprobarea și executarea proiectelor tehnice aferente, executarea și recepția lucrărilor în conformitate cu proiectele tehnice și cu devizele aprobate, în condițiile legislației în vigoare, în colaborare cu Compartimentul Financiar - Contabilitate.

răspunde de asigurarea activității de pază a institut^QțA A


asigură păstrarea ordinii în timpul reprezentării^

 • 10) se ocupă de prevenirea incendiilor în conformjpft Pagina 26 din

TEATRUL MA:

 • 11) asigură derularea, în condițiile legii a activității de transport auto (transportul de persoane, a recuzitei și a elementelor de decor, cu autovehiculele din dotare și/sau închiriate, după caz);

 • 12) asigură măsurile pentru ghidajul publicului spectator la reprezentațiile instituției, păstrarea hainelor acestora, difiizarea caietelor program și/sau a materialelor care promovează imaginea teatrului;

 • 13) asigură derularea, în condițiile legii a activității de arhivare a documentelor instituției;

 • 14) asigură derularea activității de secretariat și curierat.

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

Art 36. Compartimentul Achiziții Publice are drept obiectiv achiziționarea, în condițiile legii, a tuturor bunurilor și materialelor necesare desfășurării întregii activități a teatrului, se află în subordinea directorului adjunct (tehnic-administrativ) și răspunde de:

 • 1) Elaborarea programului anual de achiziții, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente, respectiv a analizelor și evaluărilor efectuate de Compartimentul Financiar - Contabilitate cu referire la consumurile și cheltuielile din anii anteriori pe care îl transmite spre aprobare managerului (director);

 • 2) Utilizarea pentru clasificarea statistică a produselor, serviciilor și lucrărilor a vocabularului comun al achizițiilor publice - CPV,

 • 3) Estimarea valorii fiecărui contract de achiziție publică în baza solicitărilor comunicate de celelalte compartimente și a studiului de piață efectuat și întocmirea notei privind determinarea valorii estimate;

 • 4) Stabilirea procedurilor de atribuire aferente fiecărui contract de achiziție publică și întocmirea de note justificative privind alegerea procedurii de atribuire;

 • 5) Stabilirea perioadelor între data transmiterii spre publicare a anunțurilor de participare sau data transmiterii invitațiilor de participare și data limită pentru depunerea ofertelor, funcție de complexitatea contractului și prevederile legale în materie;

 • 6) întocmirea și păstrarea dosarelor de achiziții publice;

 • 7) întocmirea notelor de fundamentare cu privire la accelerarea procedurii de achiziție publică, dacă este cazul;

 • 8) întocmirea de note justificative cu privire la impunerea unor cerințe minime de calificare referitoare la situația economică și financiară ori la capacitatea tehnică și profesională a operatorilor economici;

 • 9) Propunerea cuantumului garanțiilor de participare în corelație cu valoarea estimată a contractului de achiziție publică, buna execuție și forma de constituire a acestora,

conform prevederilor legale, pe care Ie înaintează spre aprobare managerului (director);

 • 10) înaintarea de propuneri către managerul (director) td instituției pentru componența comisiilor de evaluare a ofertelor în vederea aprobării s ibuire a fiecărui contract de achiziție publică, comisie din care va face parte î


 • 11) înaintarea de propuneri și fundamentarea necesiți

  d- experți din afara

  $(uiîțe'7j. contractelor- de


instituției și participarea acestora în cadrul confisiil^r achiziție publică;

 • 12) Respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

 • 13) Elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul unui concurs de soluții a documentației de concurs, în baza solicitărilor și informațiilor comunicate de celelalte compartimente;

 • 14) înaintarea de propuneri în vederea achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică dacă este cazul, cu referire îndeosebi la elaborarea caietului de sarcini și a caracteristicilor tehnice și funcționale solicitate în documentația de atribuire;

 • 15) întocmirea și îndeplinirea tuturor formalităților de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate, în conformitate cu prevederile legale;

 • 16) Comunicarea cu operatorii economici în toate fazele de desfășurare a procedurii de atribuire (transmiterea invitațiilor de participare, răspunsuri la clarificări, solicitare de clarificări, transmiterea procesului verbal de deschidere a ofertelor, comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, comunicarea notificărilor de contestație);

 • 17) Primirea, înregistrarea și păstrarea ofertelor pentru procedurile organizate;

 • 18) întocmirea proceselor verbale de deschidere a ofertelor, precum și întocmirea raportului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • 19) Urmărirea și restituirea garanțiilor de participare la procedurile de achiziție publică în condițiile prevăzute de lege;

 • 20) Respectarea termenelor legale pentru încheierea contractului de achiziție publică;

 • 21) Comunicarea cu Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și transmiterea, în termenele prevăzute de lege, a tuturor informațiilor și materialelor solicitate de către acesta;

 • 22) încheierea contractelor de achiziție publică cu câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri, servicii și lucrări și transmiterea lor pentru urmărire compartimentelor de specialitate;

 • 23) îndeplinirea tuturor formalităților de raportare și le transmite, conform prevederilor legale, către Agenția Națională pentru Achiziții Publice;

 • 24) Gestionarea informațiilor cu privire la procedurile de achiziție publică organizate;

 • 25) Cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a compartimentului;

 • 26) Gestionarea sumelor de bani și a documentelor de plată încredințate pentru efectuarea operațiunilor de aprovizionare;


  agazie


COMPARTIMENTUL S.S.M. și P.S.l.

Art. 37. Compartimentul S.S.M. și P.S.l. este o structură funcțională în subordinea Managerului (Director) care asigură și răspunde de realizarea activitatilor de S.S.M. si P.S.l. si răspunde de:

 • 1) Asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă (respectiv activități de prevenire și protecție și activități legate de supravegherea sistematică a stării de sănătate a salariaților);

 • 2) întocmirea, împreună cu celelalte compartimente din cadrul instituției, a proiectului programului de măsuri și propuneri privind protecția muncii;

 • 3) Instruirea în domeniul protecției muncii la angajare, lunar, trimestrial, semestrial și anual, după caz, a muncitorilor și a celorlalte categorii de salariați din instituție;

 • 4) Analizarea cauzelor accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și propunerea, în scris, a măsurilor legale de eliminare imediată a acestora;

 • 5) Informarea conducerii instituției asupra accidentelor de muncă produse în unitate;

 • 6) Cercetarea cauzelor accidentelor de muncă;

 • 7) Stabilirea, potrivit legii, a schimbării locurilor de muncă, pe baza avizelor medicale, pentru personalul instituției;

 • 8) Coordonează activitatea de protecția muncii, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 9) Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

 • 10) Elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;

 • 11) Elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă;

 • 12) Propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;

 • 13) întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • 14) Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unității;


 • 15) Evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplims

 • 16) Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifi^ necesară autorizarea exercitării lor;

 • 17) Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecț' planului de evacuare;

 • 18) întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acesta

 • 19) în Regulamentul Intern al TEATRULUI „MASCA” vor fi consemnate activitățile de prevenire și protecție pentru efectuarea cărora instituția are capacitatea și mijloacele adecvate, iar în fișa postului se vor consemna activitățile de prevenire și protecție pe care salariatul din acest domeniu de activitate sau desemnat, are capacitatea, timpul necesar și mijloacele adecvate să le efectueze.COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABILITATE

Art. 38. Compartimentul Financiar - Contabilitate este în subordinea Contabilului șef și are următoarele atribuții:

 • 1) Răspunde de buna funcționare a activității financiar-contabile a instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și delegările de autoritate primite din partea conducerii instituției;

 • 2) Urmărește executarea integrală și întocmai a bugetului aprobat al instituției;

 • 3) Asigură și răspunde de verificarea actelor și a înregistrărilor notelor contabile atât în contabilitate, cât și în execuție;

 • 4) întocmește toate documentele și efectuează toate înregistrările contabile în conformitate cu prevederile legislative și cu indicațiile metodologice ale direcțiilor de specialitate din Primăria Municipiului București, urmărește recuperarea sumelor debitoare și achitarea sumelor creditoare;

 • 5) Centralizează propunerile de dotare cu echipamente întocmite de compartimentele instituției și alcătuiește planul de investiții, răspunzând de realizarea lui;

 • 6) Verifică legalitatea și exactitatea documentelor de decontare și a datelor din documentele de evidență gestionară;

 • 7) întocmește și transmite orice situație economico-financiară solicitată de direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, conducerea instituției, de Administrația Financiară, de Institutul Național de Statistică etc.;

 • 8) Asigură înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a documentelor financiar-contabile, în funcție de natura lor;

 • 9) Răspunde de evidența corectă a rezultatelor activității economico-fînanciare;

 • 10) Ia măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești;

 • 11) Răspunde de întocmirea corectă și în termen a documentelor cu privire la depunerile și plățile în numerar, controlând respectarea plafonului de casă aprobat;

 • 12) Răspunde de primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora și a documentelor însoțitoare;

 • 13) Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se autorizează efectuarea de cheltuieli sau din care derivă, direct sau indirect, angajamentele de plăți;

 • 14) Exercită controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie și asigură încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor legale, atunci când este cazul;

 • 15) Răspunde de asigurarea și ritmicitatea fondurilor necesare, în limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activităților instituției;

 • 16) Răspunde de asigurarea și ritmicitatea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București;

 • 18) Urmărește circulația documentelor financiar-contabile și ia măsuri de îmbunătățire a acesteia;

 • 19) Asigură clasarea și păstrarea în ordine și în condiții de siguranță a documentelor și actelor justificative ale operațiilor contabile și evidența pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale;

 • 20) Poate exercita controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale în vigoare, prin delegare primită din partea conducerii, atunci când este cazul;

 • 21) Prezintă conducerii instituției spre aprobare următoarele situații: bilanțul contabil, raportul explicativ;

 • 22) Participă la analiza rezultatelor economice și financiare pe baza datelor din bilanț;

 • 23) Răspunde de realizarea măsurilor și sarcinilor aferente domeniului contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele în drept;

 • 24) întocmește documentația necesară deschiderii finanțării investițiilor la Trezoreria Statului;

 • 25) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative în vigoare, în domeniul financiar - contabil;

 • 26) Asigură evidența materialelor și a obiectelor de inventar, a mijloacelor fixe și mișcarea

acestora;

 • 27) întocmește documentația necesară și urmărește procedurile legale de declasare, scoatere din funcțiune, transfer fără plată, valorificare și casare a bunurilor aparținând instituției;

 • 28) îndeplinește atribuții de depozitare și evidență bunuri aparținând instituției;

 • 29) întocmește statele de plată a drepturilor salariale și efectuează viramentele privind obligațiile de plată ale instituției și ale salariaților către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale, fonduri speciale, etc.;

 • 30) întocmește, după caz, lunar, trimestrial, semestrial și anual situații privind asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate, declarații privind plata ajutorului de șomaj, dări de seamă privind calcularea, reținerea și virarea impozitelor pe salarii, statistici privind numărul personalului și veniturile salariale, declarații și adeverințe privind impozitul reținut și vărsat pentru persoane fizice (colaboratori);

 • 31) Asigură depunerea acestora, la termenele stabilite, la organele abilitate (Administrația Financiară, CNPAS, CASMB, CASAOPSNAJ, ANOFM etc.);

 • 32) întocmește Fisele Fiscale nr.l și nr. 2, în conformitate cu prevederile legale și le susține în fața organelor abilitate;

 • 33) Efectuează plățile ce derivă din contractele întocmite în baza Legii nr. 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, conform clauzelor contractuale și ținând evidența tuturor plăților;

 • 34) Elaborează și răspunde de transmiterea în termenul precizat a situațiilor economice-financiare solicitate de direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General;

 • 35) întocmește declarațiile și adeverințele pentru personalul plătit în baza Legii nr.8/1996,

pentru anul anterior;

aw Sau de specialitate a

X'i.

V \\         .....ri.....T

ȘfcB legislariei în vigoare; • 36) Asigură arhivarea documentelor legate de activRate^r (gn instituției, conform normelor legale aplicabile. ff /

ff f

 • 37) Asigură și răspunde de completarea registrelor contabila, c<

Pagina 31 din 3S k TEATRUL MASCA9$>

 • 38) Răspunde de realizarea plăților conform obligațiilor de plată față de furnizorii de produse, servicii și lucrări în baza facturilor primite și a documentelor justificative (proces-verbal de recepție, nota de recepție și constatare de diferențe, contracte, referate etc.);

 • 39) Asigură evidența angajamentelor bugetare și legale;

 • 40) Asigură relația cu trezoreria statului și băncile comerciale;

 • 41) Asigură întocmirea corectă și la termen a balanțelor de verificare sintetice și analitice în vederea elaborării situațiilor financiare trimestriale;

 • 42) Calculează prețul costumelor și decorurilor realizate în atelierele proprii de producție;

 • 43) Colaborează eficient cu toate compartimentele instituției;

 • 44) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției sau rezultate din actele normative în vigoare, în domeniul fînanciar-contabil;

Capitolul VII

Patrimoniul TEA TR UL UI „MASCA ”

Art. 39.(1) TEATRUL „MASCA” își desfășoară activitatea în spații proprietate publică a Municipiului București, atribuite în administrare prin acte ale autorității administrației publice locale. TEATRUL „MASCA” are în administrare: Sala de spectacole situată în București, B-dul Uverturii, nr. 14, Sector 6; Bunurile imobile fac parte din domeniul public al Municipiului București, iar bunurile mobile din dotarea instituției (mijloace fixe, obiecte de inventar) fac parte din domeniul privat al Municipiului București;

 • (2) TEATRUL „MASCA” ține distinct evidența contabilă a patrimoniului public și privat al Municipiului București dat în administrarea sa.

 • (3) Instituției îi revine obligativitatea inventarierii anuale a patrimoniului mobil și imobil și a transmiterii acestuia către Direcția Cultură, învățământ, Turism - PMB, spre luare la cunoștință, introducerea în baza de date a direcției și a realizării inventarului Municipiului București.

Capitolul VIII

Bugetf relații financiare

Art. 40. (1) TEATRUL „MASCA” este o instituție publică de cultură finanțată din subvenții de la bugetul local al Municipiului București și din venituri proprii pe care le realizează din: încasările provenite din vânzarea biletelor de spectacol și a caietelor program. Teatrul mai poate obține venituri din închirierea temporară a unor spații, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, din valorificări de bunuri (de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor

fixe), din onorarii și comisioane provenite din participări la fe^prateri^chimburi culturale și parteneriate cu alte instituții de gen, după caz, cu respectare^rni^oziții^rie^ale de speță.

(gale de speță.

se aprobă în )

/

StW ......X


(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al TEA^^Ui^b5țM .conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(* (\W

 • (3) Angajarea, ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor, precum și încheierea contractelor se asigură de către managerul (director), în calitatea sa de ordonator terțiar de credite.

 • (4) TEATRUL „MASCA” poate primi finanțări pentru programe culturale de interes local, național și internațional, donații și sponsorizări, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Capitolul IX

Dispoziții finale

Art. 41. TEATRUL „MASCA” este o instituție de spectacole care se încadrează în categoria „alte tipuri de instituții de spectacole”.

Art 42. TEATRUL „MASCA” își impresariază propriile producții artistice.

Art. 43. Parte din activitățile TEATRULUI „MASCA” pot fi asigurate cu servicii extemalizate, în condițiile legii;

Art. 44. TEATRUL „MASCA” își poate întocmi proceduri interne proprii de organizare și funcționare ale Consiliului Administrativ și Consiliului Artistic, cu consultarea Direcției Cultură, învățământ, Turism - PMB.

Art.45. TEATRUL „MASCA” utilizează o siglă proprie.

Art.46. Anual Managerul (director), întocmește raportul de activitate, cu consultarea Consiliului Administrativ si a Consiliului Artistic, pe care îl transmite compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, care au atribuții în monitorizarea activității acestuia.

Art.47. Litigiile de orice fel în care este implicat TEATRUL „MASCA” sunt de competența instanțelor judecătorești, potrivit legii, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă.

Art.48. Prezentul regulament are caracter public și se completează cu prevederile legislative specifice, aplicabile domeniului de activitate al instituției.

Art.49. Prezentul regulament a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se va modifica și completa, după caz, cu celelalte reglementări legale aplicabile sau cu reglementările legislative apărute ulterior aprobării acestuia.Pagina 33 din 33

TEATRUL MASCA