Hotărârea nr. 80/2020

HOTARAREnr. 80 din 2020-02-14 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE A SPITALULUI CLINIC DE BOLI iNFECTIOASE SI TROPICALE "DR. VICTOR BABES" INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI NR. 1 A HCGMB NR. 248/2011 INCETEAZA APLICABILITATEA ANEXEI NR. 9 A HCGMB NR. 567/2018

Consiliul General al Municipiului București


privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș"

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 1584/3409/11.02.2020;

Văzând avizul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 21/13.02.2020, avizul Comisiei sănătate și protecție social nr. 11/13.02.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 92/13.02.2020 din Cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • -  Nota de fundamentare a Administrației Spitalelor si Servicilor Medicale București nr. 3410/DM/11.02.2020;

 • -  Avizul nr. XI/A/72896/VSC/1119/30.01.2020 emis de către Ministerul Sănătății;

în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 162/2008 privind transferai ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), lit. dj, alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 248/2011 și anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului General ai Municipiului București nr. 567/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


st adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al MunicipiuluiSECRETAR GENERAL

\\AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfjr


București, 1^02.20 Nr. 80 ‘d poștal 050013, sector 5, București, Rom


305 55 00; www.pmb.ro


Anexa nr.


“... la 11. C. G. M. B. nr.                      Q

Secția Clinică Boli Infecțioase 1 — Adulți H1V/SIDA

Secția Clinică Boli Infecțioase II - Adulți

Din care:

 • - Terapie acută                                       12 paturi

Secția Clinică Boli Infecțioase III - copii

Din care:

 • - Terapie acută                                       15 paturi

Secția Clinică Boli Infecțioase IV - Adulți

Din care:

 • - Terapie acută                                       10 paturi

Secția Clinică Boli Infecțioase și Tropicale V - Adulți

Din care:

 • - Cronici                                                10 paturi

Compartiment Terapie Intensivă

Secția Pneumologie

Secția Pneumologie (TBC)

Secția Clinică Dermatovenerologie

Camere de gardă

TOTAL

însoțitori

Spitalizare de zi

Farmacie

 • 60 paturi

 • 61 paturi

63 paturi

57 paturi

85 paturi

9 paturi

82 paturi

33 paturi

40 paturi


490 paturi

20 paturi

20 paturi


Sterilizare


Laborator radiologie^țțwao

Laborator explorări^Qcjr

Serviciul anatomie fea^ol^gic^ • - Compartiment citologie

 • - Compartiment histopatologie

 • - Prosectura

Laborator Radioterapie

Compartiment de prevenire și control a infecțiilor nozocomiale

Serviciul de evaluare și statistică medicală

Cabinet de boli infecțioase (dispensarizare hepatite)

Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

Cabinet de boli infecțioase (boli tropicale și medicina călătoriei)

Sala Kinetoterapie ■■■ recuperare respiratorie

Compartiment endoscopie bronșică

Compartiment boli infecțioase ■■■ epidemiologie (alerta precoce și răspuns rapid)

Ambulatoriu Integrat cu cabinete în specialitățile:

 • - Pneumologie

 • - Dermatovenerologie

 • - Cardiologie

 • - Obstetrică — ginecologie (ginecologie)

 • - Psihiatrie

 • - ORL

 • - Gastroenterologie

 • - Cabinet psihologie

 • - Compartiment endoscopie digestivă

 • - Compartiment epidemiologie și consiliere pentru bolnavii cu infecții cu transmitere sexuală

Activitate de cercetare


- Nucleu de cercetare științifică