Hotărârea nr. 8/2020

HOTARAREnr. 8 din 2020-01-29 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, INTRAREA NAVIGATORILOR NR. 27, SECTOR 1 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului situat în București, Intrarea Navigatorilor nr. 27, sector 1

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 743/17.01.2020;

Văzând avizul Comisiei patrimoniu nr. 3/29.01.2020 și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. 6/28.01.2020 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

  • -  adresa emisă de Primăria Sectorului 1 nr. N.38533/08.10.2019;

  • -  adresele emise de Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement București nr. 17587/11.01.2019 și nr. 2044/28.02.2019;

  • - adresa emisă de Apa Nova nr. 2987/25.02.2019;

  • - adresa emisă de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat nr. 4771/12.04.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București, imobilul situat în București, Intrarea Navigatorilor nr. 27, sector 1, identificat conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se transmite în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București.

Art.3 Imobilul va fi inventariat de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București.

Art.4 Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, se va modifica în mor*----------


Art.5 Imobilul prevăzut la art. 1 se va îns Municipiului București.


Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.01.2020.

LSECRETAR GENERAL JNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 29.01.2020

Nr. 8

( (
ffl

M

JrfȚrf B.

JX-lltL